Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – VII. Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам’яток старовини, творів мистецтва

З великої літери пишеться перше слово і всі власні імена в назвах історичних епох та подій, знаменних дат: Велика Вітчизняна війна, Полтавська битва, Паризька комуна, День космонавтики, але: День Перемоги.

З великої літери пишуться також назви релігійних свят і постів: Благовіщення, Великдень, Івана Купала, Петра й Павла, Покрова, Різдво, Теплого Олекси, Пилипівка, Петрівка, Великий піст.

Примітка. Назви історичних подій, епох, війн, геологічних періодів, які стали загальними, пишуться з малої літери: Громадянська війна, середні віки, палеозойська ера.

VI. Назви посад, звань, титулів

З великої літери пишуться назви найвищих урядових посад: Президент України, Голова Верховної Ради України, Генеральний прокурор України.

З малої літери пишуться:

А) назви інших посад, звань, учених ступенів: Президент HAH України, декан, ректор, академік, народний артист України, доцент кафедри педагогіки, кандидат наук, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Б) назви найвищих державних посад зарубіжних країн: Президент США, прем ‘єр-міністр Великої Британії. В офіційних документах такі слова пишуться з великої літери;

В) назви титулів, рантів, чинів: граф, імператор, князь, король, принц, хан, барон Мюнхгаузен, турецький Utax.

VII. Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам’яток старовини, творів мистецтва

1. З великої літери пишеться перше слово і власні імена у назвах конференцій, конгресів, найважливіших документів, державних закладів, пам’яток старовини, творів мистецтва: Празька конференція, Статут ООН, Державний бюджет України, Дев ята симфонія Бетховена, Конгрес демократичних сил України.

Примітка. У назвах з’їздів слово з’їзд пишеться з малої літери, а порядковий номер (якщо його записують словами) – з великої: Другий з’їзд народних депутатів України.

2. У назвах художніх творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам’яток, кінофільмів, спектаклів з великої літери треба писати перше слово, а всю назву брати в лапки: Роман Пантелеймона Куліша “Чорнарада”, газета “Вечірній Київ”, нам ятка періоду Київської Русі “Слово о полку Ігоревім”.

Це правило поширюється і на правопис назв виробів, продуктів, сигарет: Торт “Київський”, хліб “Український”, цукерки “Вечірній Київ”, сигарети “Прилуки”.

Вправа 23. Напишіть заяву на ім’я директора Інституту української мови HAH України (Ви бажаєте вступити до аспірантури).

Вправа 24. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформлюванні. Текст відредагуйте і запишіть.

Директору київської середньої школи № 22

Випускника педагогічного інституту Волошина А. П., Що мешкає по вулиці Б. Грінченка, ІЗ, кв. 70.

Заява.

Прошу прийняти мене на посаду вчителя фізики. До заяви додаю копію диплома про закінчення інституту, копію трудової книжки.

28.08.2007 (Підпис)

Вправа 25. Замініть, де треба, малу літеру на велику. Поясніть у кожному випадку правило вживання малої та великої літер.

1.(к)обзар, (м)арко (в)овчок, (к)аменяр, (к)арпенко-(к)арий, (р)обінзон, (п)лутоній, (а)хіллес, (ш)евченкіана, (к)вітка-(о)снов’яненко, (а)нтей, (д)емон, (л)ісовик, (п)інчер, (л)иска, (ч)ервона (ш)апочка, (Пантелеймон (к)уліш, (в)асиль (с)имоненко, (о)м, (к)юрі, (ж)учка, (г)нідко, (р)усалка, (і)васик-(т)елесик.

2. (г)рінченків словник, (ш)евченкові поезії, (п)ушкінські рукописи, (г)ордіїв вузол, (ш)евченківські читання, (а)ндрієві книжки, (бертолетова сіль, (п)етрів батіг, (р)ентгенівські промені, (ф)ранківські сонети, (н)обелівська премія, (с)ізіфова праця, (п)отебнянські читання, (гайморова порожнина, (д)онецький (н)аціональний університет, (ч)ернігівські дівчата, (ф)ранківська кімната, (ф)ільчина грамота.

3. (м)іністерство (ф)інансів (у)країни, (з)ал (з)асідань (в)ерховної (р)ади (у)країни, (м)іністр (о)світи і (н)ауки (у)країни, (ф)утбольний (к)луб “(д)инамо”, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (н)ародний (р)ух (у)країнн, (н)аціональний (б)анк (у)країни, (Транснаціональна (радикальна (п)артія, (у)країнсько-(канадське (с)пільне (п)ідприємство “(к)обза”, (міністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни, (г)оловне (у)правління МВС (у)країни в м. (к)иєві, (с)пілка (о)фіцерів (у)країни, (б)уцинок (у)чителя.

4. (п)резидент (у)країни, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (заслужений (у)читель, (Генеральний (к)онструктор, (п)резидент (ф)ранції, (д)октор (п)едагогічних (н)аук, (ч)лен-(кореспондент HAH (у)країни, (г)олова (р)ади (н)аціональностей, (г)енерал-(л)ейтенант, (з)аслужений (д)іяч (м)истеідтв, (р)ектор (і)нституту, (м)аршал (а)віації, (а)дмірал (ф) лоту, (п)редставник (п)резидента (у)країни у (л)уганській (о)бласті, (п)осол СІНА в (у)країні, (с)тарший (н)ауковий (с)півробітник (і)нститу-ту (м)овознавства HAH (у)країни.

Вправа 26. Запишіть текст під диктовку; поясніть вживання великої літери.

За сміливість вільних суджень, за новаторство у впровадженні сучасних наукових методів педагогічної практики молодому вченому Василеві Олександровичу Сухомлинському було присвоєно вчений ступінь кандидата педагогічних наук. Так одностайно вирішила наукова рада Київського педагогічного інституту.

Чи не вперше в історії сільський учитель став кандидатом наук, нікуди не виїжджаючи з рідного села. А незабаром Верховна Рада УРСР присвоїла Сухомлинському почесне звання заслуженого вчителя України.

…Вдумливого вчителя-новатора, пропагандиста вчительської майстерності запримітили у Києві і в Москві, і незабаром директора сільської школи Сухомлинського було обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР (За І. Цюпою).

Вправа 27. Складіть речення з поданими словами і запам’ятайте їх значення.

Відпуск – відпустка, звільнити – усунути.

Довідка: відпуск – видача, продаж чого-небудь; Відпустка – Звільнення на певний час від роботи, навчання. Звільняти-

А) позбавляти професійної діяльності (звільняти + Р. в. з прийменником З); б) позбавляти роду занять (звільняти + Р. в. з прийменником Від); усувати – позбавляти діяльності (усувати + Р. в. іменника Робота з прийменником від).

Увага! Культура мовлення! Прощання

До побачення! Вибачте, мені час (пора). На все добре! Бувайте здорові! Усього найкращого! Бувайте!

Вітайте своїх батьків (від мене). Хай Вам щастить! Щасливої дороги!

Сподіваюся, ми незабаром побачимося Бажаю Вам добре провести час! До завтра!

На добраніч (Добраніч)!

Прощавайте! Щасливо! До зустрічі!

Передавайте мої най щиріш і вітання! Бувай, друже!

Запам’ятайте відповідники стійких виразів!

Вводить в заблуждение вводить в убыток в двух словах в довершение ко всему в доказательство в должности директора в затруднении в знак согласия вменять в обязанность вне всякого сомнения вовле’чь в работу во вред

Восстановить в должности во что бы то ни стало в соответствии (с чем) в течение всего года в целях предотвращения

Вводити в оману призводити до втрат двома словами на додаток до всього на доказ

На посаді директора у скрутному становищі на знак згоди ставити в обов’язок поза будь-яким суми і вом залучити до роботи на шкоду

Поновити на посаді за будь-яку ціну відповідно (до чого) протягом цілого року з метою запобігання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – VII. Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам’яток старовини, творів мистецтва