Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Договір

Договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями.

Цивільним кодексом передбачено такі типи договорів: постачання, купівлі-продажу, закупівлі сільськогосподарської продукції, позики, наймання житлового приміщення, підряду, оренди, про спільну діяльність тощо.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

1) назва виду документа;

2) місце укладання й дата;

3) вступна частина (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють);

4) зміст;

5) термін виконання;

6) кількісні та якісні показники продукції;

7) зазначення вартості робіт (продукції) і загальної суми;

8) порядок виконання роботи;

9) порядок розрахунків між сторонами;

10) додаткові умови;

11) вказівка про майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору;

12) порядок І місце розв’язання суперечок;

13) загальний термін дії договору;

14) юридичні адреси сторін, що укладають договір;

15) власноручні підписи сторін;

16) печатки установи або обох сторін, які укладають договір.

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили Його письмово.

Зразки договорів:

ДОГОВІР

М. Київ, двадцятого травня дві тисячі четвертого року Ми, що нижче підписалися, Васильченко Петро Іванович, доцент кафедри історії, і Грищук Микола Сергійович, студент Vкурсу історичного факультету, що далі йменуються “Автор”, з одного боку, і науково-інформаційне товариство “Пошук”, що далі йменується “Замовник”, в особі уповноваженого Геращен-ка Івана Степановича, який діє на підставі доручення № 58 від 2 грудня 2003 р., з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Автор зобов’язується підготувати “Політологічний словник** обсягом 20 друк. арк. і передати його “Замовникові” до І липня 2004 року.

2. Замовник оцінює замовлену роботу в розмірі 200 (двісті) гривень за друкований аркуш, а також 5 (п ‘ять) відсотків від реалізації видання.

3. Замовник дає висновки про якість виконаної роботи до 1 вересня 2004 року. Vразі її позитивної оцінки Авторові до 1 жовтня 2004р. виплачується перша частина гонорару в розмірі 100 (сто) гривень за друкований аркуш, друга частина – після реалізації видання. Уразі порушення Автором терміну подання словника або його низької якості, що мають засвідчити не менш як 5 рецензентів, Замовник має право розірвати договір.

4. Після виплати Авторові гонорару єдиним власником словника стає Замовник, який здобуває право видавати й перевидавати словник, сплачуючи при цьому Авторові 5 (п ‘ять) відсотків від реалізації видання.

Юридичні адреси сторін:

Автори (особисті підписи)

Замовник (особистий підпис)

ДОГОВІР

М. Київ, шістнадцятого лютого дві тисячі четвертого року Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає в м. Києві по вул. Обсерваториій, 12, кв. З, далі йменована “Продавець”, з одного боку, та Охріменко В ‘ячеслав Григорович, що проживає в м. Києві по вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, далі {іменований “Покупець”, з другого боку, уклали цей договір про таке:

І. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок усДмитрівка Талалаївського району Чернігівської області на земельній ділянці 200 м2. На цій ділянці розташовані: цегляний сарай, гараж, льох, огорожа. Інвентаризаційна оцінка – … (прописом) гривень.

2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1990року, і проданий Покупцеві за… (прописом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.

3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався й нікому іншому не належав.

4. Витрати у здійсненні цього договору сторони виплачують порівну.

5. У користування Покупця переходять житловий будинок, сарай, гараж, льох і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, другий видано Покупцеві.

Юридичні адреси сторін:

Продавець: вул. Обсерваторна, 12, кв. З, м. Київ, 04053 Покупець: вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, м. Київ, 01023

(підпис) Г. П. Бойко

(підпис) В. Г Охріменко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ