Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 7. Вживання знака м’якшення

Найуживанішим графічним знаком для позначення на письмі м’яких приголосних звуків є знак м’якшення (ь). Це єдина літера українського алфавіту, що самостійно не позначає звука. Знак м’якшення завжди вживається після букв, що позначають приголосні звуки. І. Знак м’якшення пишеться:

1. Після літер д, т, з, с, ц, л, н, які позначають м’які приголосні в кінці слова (молодь, юність, відстань, міць, біль, колись), та в середині слів перед літерами, що позначають тверді приголосні звуки (батько, донька, молотьба, сядьмо, спільний).

2. Для позначення м’якості приголосних у середині складу перед О: льотчик, п ‘ятьох, сьомий, тьохкати.

3. У прикметникових суфіксах – ськ(ий), – цьк(ий), – зьк(ий): український, товариський, ризький, козацький, київський.

4. Після літери м у суфіксах – еньк-, – оньк-, – есеньк-, – ісіньк-, – юсіньк-: калинонька, серденько, тихесенький, ріднюсінький, повнісінький.

5. У буквосполученнях ЛЬЦ, НЬЦ, Ньч, льч, що походять із льк, ньк: неньці, неньчин (із ненька), доньчин, доньці (із донька), Юльці, Юльчин (із Юлька).

6. Після л перед літерами, що позначають м’які приголосні звуки: Учительський, ковальський, сільський, ‘їдальня.

П. Знак м’якшення не пишеться:

1. Після літер, що позначають губні та шиплячі звуки: Степ, голуб, сім, розкіш, плач, річ, сімсот, змагаєшся.

2. Після р у кінці слова і складу: календар, бібліотекар, чотирма (але: Горький).

3. Між двома однаковими літерами, що позначають м’які подовжені приголосні: Навчання, стаття.

4. Між двома літерами на позначення м’яких приголосних звуків – м’якість першого виникає як результат впливу наступного м’якого приголосного: Майбутнє, радість, гордість, кінця.

5. Після літери н перед шиплячими та перед суфіксами – ськ(ий), – ств(о): менший, кінчик, тонший, селянський, громадянство.

6. У буквосполученнях лц, нц, лч, ич, які походять із лк, нк: матінці, матінчин (із матінка),рибалчин, рибалці (із рибалка).

Примітка. Якщо знак м’якшення вживається в початковій формі слова, то він зберігається і в усіх інших формах, а також у похідних словах незалежно від характеру наступного приголосного: Різьба-різьбяр, тьма – тьмяний.

8. Тире між підметом і присудком

Тире між підметом і присудком ставиться: 1. Якщо головні члени речення виражені іменником у називному відмінку, кількісним числівником або неозначеною формою дієслова, а дієслова-зв’язки в теперішньому часі немає: Пісня і праця – великі дві сили (Фр.); Чорнобиль – попередження, набат. Його уроків людство не забуде (Лук.); П’ять на п ‘ять – двадцять п ‘ять; Вік прожити – не ниву пройти гомінливу (Мал.); Яке то щастя – свій народ у світлі бачити (Павл.).

2. Якщо перед присудком, вираженим іменником або неозначеною формою дієслова, є вказівні частки це, то, ось;-, значить: Мрія про загальний мир на землі – Це мрія всього людства (Збан.); Лиш боротись – значить жить (Фр.). Тире не ставиться:

1. Якщо підмет або присудок виражений займенником, прикметником, дієприкметником, порядковим числівником: Ми гінці весни крилаті, знаменосці днів нових (Сос); У справедливих армій доля завжди прекрасна (Гонч.); Семикласники перші на спортивних змаганнях (3 підр.).

2. Якщо присудок має порівняльне значення і до його складу входять частки Як, ніби, мов, неначе, що: В чужих краях І хліб неначе вата (Тар.).

3. Якщо перед присудком стоїть заперечна частка Не: Але життя не сон… воно не склянка чаю (Сос).

4. Якщо між головними членами речення є вставне слово, прислівник або частка: Ялина також дерево хвойне; Книга ця, безумовно, рідкість. Проте для інтонаційного та стилістичного виділення присудка у подібних випадках тире ставиться: Наука – Найбільш важливе, найбільш прекрасне і потрібне в житті людини (Чехов); Це – мій народ (Б. Ол.); Ми – крила бур, ми – Велетні, ми – день (Сос).

Вправа 34. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.

Вправа 35. Прочитайте подану автобіографію; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості. Поясніть правопис виділених слів.

Автобіографія

Я, Бугайова Ольга Володимирівна, народилася в м. Бахмач Чернігівської області.

Закінчила Бахмацьку середню школу №3.

На протязі 1980-1985 рр. навчалась у інженерно-будівельному інституті.

Призначили працювати інженером тресту “Київміськбуд “. Приймаю участь в громадській роботі; голова профкому тресту. Одружена, маю доньку.

Дата (Підпис)

Вправа 36. Перепишіть слова, ставлячи, де потрібно, замість крапок знак м’якшення; поясніть його вживання.

Пил..ніс..т.., любіт.., пис. мо, запіз..нюс, п’ятдесят.., шіст. надцят.., мсн..ший, черешен..ці, рибин..ці, с. міют.. ся, МОВЛСН..НЯ, бад..оріст.., стан.., лял. чин, т..мяно, прип’ят.. с. кий, п’ятисот.., честю, читал..ня, сміливіст..

Вправа 37. Подані словосполучення перекладіть українською мовою, порівняйте написання в обох мовах.

Выполнить сегодня, седьмой день, маленькая слезинка, летнего отдыха, синий лен, третьей пары, встретиться с товарищем” прислушаться к совету, студент стоит, ученики волнуются, Крайнего Севера, воинская часть, имя и отчество, друзья встречаются, меньшинство избирателей, живописная местность.

Вправа 38. Прочитайте і запам’ятайте переклад українською мовою. Український варіант запишіть, вставляючи, де треба, знак м’якшення.

К тому идет – до того йдет..ся;

Между прочим – між ін. лиим;

Преимущественно – здебільшого;

Свести на нет – з..вести нанівец..;

Острая необходимость – нагал..на потреба;

Принимать участие – брати учас. т..;

Достоинство – гідніс. т..;

Преподаватель – викладач..;

Запорожский – запорізький;

Студенческий – студент..с. кий;

Миллион – міл..йон;

Пишешь – пишеш…

Вправа 39. Напишіть резюме, мета якого заміщення вакантної посади юриста (економіста, психолога, логопеда).

Вправа 40. Перепишіть речення, вибираючи зі слів, поданих у дужках, найдоцільніше.

1. Працював головним (поставщиком, постачальником) сировини на фабриці. 2. Він особисто (контролював, здійснював контроль) (оплату, за оплатою) міжміських телефонних розмов. 3. Андрій Васильович робить це (професіонально, професійно). 4. Кафедра (іноземних, іншомовних) мов підготувала до друку “Словник (іншомовних, іноземних) термінів*’. 5. Працюю вчителем не один рік, (добиваюся, домагаюся) поліпшення успішності учнів. 6. (Працюю, роблю) представником Запорізького підприємства оптової торгівлі запасними частинами до механізованих агрегатів (шляхового, дорожнього) будівництва. 7. В університеті я (одержав, здобув, отримав, набув, дістав) вищу освіту.

Вправа 41. Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, тире і поясніть його вживання.

І. Культура мовлення це духовне обличчя людини (3Жури.). 2. Грамотне, багате мовлення не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів, це й вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив цю мову (3 Підр.). 3. Мова то не просто звуки, витворені відповідними м’язами відповідних органів. Це голос народу, неповторного тембру й інтонацій, що є одним із чинників спадкового механізму (Б. Ол.). 4. Ця ж бо мова для народу вище всіх пісень, симфоній. Ах, вона як два крила, між яких летить свобода (Тич.). 5. Совість найкращий порадник. (Нар. те.). 6. Грати словом долею грати (Світи.). 7. Слово клітина мислі, артерія сили духу (Вор.). 8. Боятися смерті на світі не жити (Нар. те.). 9. Нехай Україна буде, а власна слава останнє діло (Кол.). 10. Дівочі сльози мов весняний дощ (Нар. те.). 1 1. Діловодство це ведення справ канцелярії (Зі словника).

Вправа 42. Розкрийте значення поданих слів; поясніть наявність або відсутність тире. Виконуючи вправу, користуйтеся одинадцяти-томним “Словником української мови”, іншими словниками.

Зразок: Бланк – це стандартна форма якогось документа, що заповнюється окремо конкретними відомостями.

Абзац, документ, автобіографія, характеристика, заява, оригінал,

Дублікат.

Вправа 43. Запищіть текст лід диктовку, звірте написане з надрукованим і виправте помилки. Поясніть наявність або відсутність м’якого знака і тире.

Рідна мова – найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує себе, якою являє світові найцінніші набутки свого серця і мудрості. Рідна мова – незборна таїна, яка робить народ народом і увічнює найтонші порухи його душі.

Всебічному розвиткові особистості сприяє висока культура мови. Це вміння правильно розмовляти й писати, активно використовувати мовні знання, творчо застосовувати їх відповідно до мети та обставин спілкування. Трапляється зовнішня правильність мовлення, яка ще не засвідчує глибокого опанування мови. Такому мовленню бракує творчих барв, стилістичної виразності. Мовленнєве ж мистецтво досягається вмілим і доцільним вживанням слів, різноманітних синтаксичних конструкцій. Знання виражальних засобів мови і вміння використовувати їх залежно від потреб спілкування – вищий ступінь опанування мовної культури.

Органічного володіння рідною мовою і розвиненого мовного чуття потребує звичайна мовленнєва ситуація. А нерідко перед мовцем постають набагато складніші завдання. Приміром, потрібно викласти у письмовій формі суть якогось виробничого питання. Ще важче зблизити думку і слово у висвітленні наукової проблеми. Для успішного розв’язання цих завдань необхідно працювати над культурою своєї мови, над її збагаченням й удосконаленням (За І. Вихованцем).

Увага! Культура мовлення!

Подяка

Дякую. Щиро дякую.

Дуже вдячний за Вашу турботу. Дякую Вам. Дозвольте подякувати Вам. Дуже вдячний (вдячні) за щиросердний прийом (за Вашу допомогу, за все).

Я Вам дуже зобов’язаний (вдячний).

Дякую Вам від усього серця.

Це дуже люб’язно з Вашого боку.

Не знаю, як Вам дякувати.

Ви зробили мені велику послугу.

Мені дуже приємно, спасибі.

Як же мені віддячити Вам за Вашу допомогу?

Запам’ятайте відповідники стійких виразів!

За наличные деньги

За неимением

За ним водится такая

Привьнка за отсутствием сведений идти на убыль избежать опасности из-за неосторожности изо дня в день

Из уважения к Вам изымать из обращения иметь в виду каждый в отдельности к Вашему сведению к десяти часам

К началу года

Комиссия по составлению

Резолюции коллегия считает… отмечает коренной пересмотр к сожалению

Готівкою

Через брак (відсутність) у нього є така звичка

Через брак відомостей спадати

Уникнути небезпеки через необережність щоденно, день у день,

День при дні з поваги до Вас вилучати з обігу мати на увазі кожний зокрема до Вашого відома на десяту годину, до десятої

Години на початок року

Комісія для складання резолюції

Колегія вважає… зазначає докорінний перегляд на жаль


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 7. Вживання знака м’якшення