Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 4. Анотація

Анотація – стисла характеристика змісту книги, статті. Вона допомагає, наприклад, під час першого ознайомлення з книгою, а також під час добору та вивчення літератури з певного питання.

У кінці анотації обов’язково зазначають коло читачів, яким рекомендовано роботу.

Зразки анотацій:

Культура мови на щодень / Я. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. – К: Довіра, 2000. -169 с.

У посібнику вміщено практичний матеріал із складних випадків сучасної літературної норми – труднощі вибору слів, утворення граматичних форм, наголошування. Читачі дізнаються про значення й правильне вживання деяких слів, скористаються російсько-українським словничком поширених мовних зворотів.

Для широкого читацького загалу.

Орфографічний словник української мови: Близько 125000 слів / Уклад.: С. І. Головащук та ін. – 2-ге вид., випр. і допов. – К: Довіра, 1999. – 989 с. – (Словники України).

Нове видання орфографічного словника української мови відображає сучасний стан розвитку всіх сфер літературної мови, включаючи й найновіші запозичення

Крім загальновживаної лексики словник містить найпоширенішу термінологію, географічні назви. Написання слів, ‘їх наголошування та відмінювання повнозначних частин мови узгоджено з новим українським правописом.

Словник розраховано на широке коло користувачів: викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів, учителів та учнів шкіл, адміністративних працівників, ділових людей, письменників, учених, працівників культури тощо.

5. Рецензія відгук

Рецензія – це критичний відгук на художній, науковий або інший твір з метою рекомендації його до друку, захисту. Вона обов’язково містить зауваження, пропозиції та висновки фахівця щодо поданої на розгляд роботи.

Відгук – це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, фільми, вистави.

За формою рецензія і відгук дуже близькі й мають такі реквізити:

1) назва документа;

2) заголовок, що містить:

– повну назву роботи;

– прізвище та ініціали її автора;

– видавництво та рік публікації;

– кількість сторінок;

3) текст, що містить:

– загальну характеристику теми, проблеми, роботи, яка Є предметом аналізу, обгрунтування її актуальності;

– стислий виклад змісту роботи;

– критичні зауваження, висновки з пропозиціями;

4) підпис, що завіряється печаткою;

5) дата.

Зразки рецензії та відгуку:

РЕЦЕНЗІЯ

На підготовлений до друку рукопис посібника М. В. Поліщук “Тести до курсу “Ділова українська мова” (168 с.)

Сучасні технології навчання, запроваджувані у вищій школі, передбачають оновлення принципів перевірки якості знань студентів, пристосування їх до комп ‘ютерних програм, поєднання диференційності та універсальності у виборі методик. Зважаючи на це, видання посібника М. В. Поліщук “Тести до курсу “Ділова українська мова” для вищих навчальних закладів стане вагомим внеском у формування цілісного курсу “Ділова українська мова”.

Посібник містить тести трьох рівнів складності із ключових тем курсу “Діловаукраїнська мова”, а також із орфографії та пунктуації.

Для розв ‘язання завдань першого рівня студенти мають вибрати правильну відповідь з кількох запропонованих.

Тести другого рівня складності дають змогу оцінити знання студентів щодо особливостей оформлення різних типів документів, їхні навички з укладання та редагування ділових паперів. Звернено увагу на вміння визначати мовні особливості текстів офіційно-ділового стилю.

До тестів першого та другого рівнів складності подано ключі, в яких наведено правильні варіанти відповідей. Ними можуть скористатися не лише викладачі для перевірки рівня знань студентів, а й самі студенти для самоперевірки й самоконтролю.

Тести третього рівня складності містять завдання творчого характеру. Виконуючи їх, студенти демонструють навички самостійного укладання різних типів документів, аналізу ділових паперів, обтрунтування власних висновків.

У тестах вдало поєднано, з одного боку, універсальність завдань, які можна застосувати і на філологічному, і на неспеціальних факультетах, а з іншого – широту охоплення програмного матеріалу, що дасть змогу забезпечити високий рівень об’єктивності оцінювання знань та умінь студентів.

Тести заслуговують на позитивну оцінку й можуть бути адаптовані для комп ‘ютерної програми з курсу “Ділова українська мова”.

Посібник обговорено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри від б березня 2006р., протокол № 12.

Начальник кафедри юридичного документоведення Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат

Філологічних наук (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

ВІДГУК

На дипломну роботу студентки V курсу факультету української філології НПУ імені Михайла Драгоманова Бурлаки Лідії Григорівни “Звертання в семантико-синтаксичній структурі речення (на матеріалі поезії Олександоа Олеся)”

У рецензованій дипломній роботі розглядається звертання як синтаксична одиниця, що ускладнює речення. Увага дослідниці зосереджується на структурно-семантичних типах звертань, позиції їх у реченні та характері зв ‘язку з базовою структурою, на особливостях функціонування звертань у різних типах висловлювань. Цінним і актуальним є те, що звертання розглядається у співвіднесеності зі структурою денотативної ситуації, ситуації мовлення. Дипломниця робить спробу визначити структурно-семантичні типи номінації, докладно аналізує так звані оцінні та дескриптивні семантичні типи номінації.

У своєму дослідженні Л. Г. Бурлака охоплює широке коло проблем, зокрема торкається питання про вокативні речення, розглядаючи їх у порівнянні з простим звертанням. Проблемним є й питання про характер зв ‘язку звертання з основним реченням. Опрацювавши велику кількість наукових джерел, студентка робить висновок про існування специфічного граматичного зв ‘язку між звертанням і реченням узагалі, який забезпечує логіко-семантичну цілісність речення. Дослідження завершується самостійними висновками, у яких чітко визначені особливості словесної номінації та функціонування номінативних груп у структурі речення.

Загалом дипломна робота Л. Г. Бурлаки характеризується чіткою, продуманою структурою, обгрунтованістю положень і висновків, свідчить про широку лінгвістичну ерудицію студентки та Ті вміння вести наукові дослідження. Вважаю, що робота може бути рекомендована до захисту.

Доктор філологічних наук,

Професор (підпис) (ініціал(и) та прізвище)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 4. Анотація