Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 3. Правила

Правила – це зібрання положень, що визначають певний порядок дій, поведінку юридичних та фізичних осіб. Дотримання правил обов’язкове для всіх, кого вони стосуються, а тому вони належать до правових документів. Правила мають такі реквізити:

1) гриф затвердження;

2) назва виду документа;

3) заголовок (короткий виклад призначення правил);

4) текст.

Зразок правил:

ПРАВИЛА

Прийому до Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова у 2004 році

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні

Приймальної комісії НПУ імені Михайла Драгоманова від 4 Березня 2004Р. протокол № 2

Відповідно до ліцензії №232886 від 04.02.2002, виданої Міністерством освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова у 2004 Році здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр” на денній, вечірній і заочній формах навчання за спеціальностями і кваліфікаціями, вказаними у додатку.

Підготовка спеціаліста або магістра включає підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, що триває 4 Роки на денній і заочній формах навчання для осіб, які під час вступу мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту, і 1-2 Роки на заочній та вечірній формах навчання для осіб, які мають документ про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності.

Громадянам України незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, місця проживання та інших обставин гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету, якщо вищу освіту за цим рівнем громадянин здобуває вперше.

Правила прийому на навчання для підготовки фахівців з повною вищою освітою (“спеціаліст” і “магістр”)

1. На навчання на старші курси за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” або “магістр” приймають осіб, які мають підготовку за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр’* або “спеціаліст” і напрямом.

2. Обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр” за рахунок коштів державного бюджету визначаються Міністерством освіти і науки України.

3. Обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр” за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб визначаються приймальною комісією в межах ліцензованого обсягу прийому на відповідну спеціальність.

4. Особи, які вступають на навчання на старші курси, до заяви про прийом до університету додають:

– документ державного зразка про базову (диплом бакалавра) або повну вищу освіту (диплом спеціаліста) в оригіналі;

– медичну довідку за формою №086-У;

– копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);

– 4 фотокартки розміром 3×4 См;

– документи, що засвідчують наукові здобутки. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до

Призовної дільниці) вступник пред являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

5. Терміни прийому документів: для денної форми навчання – З 20 червня до 8 Липня, для заочної і вечірньої форм навчання-з Б травня до 31 травня 2004р.

6. Прийом на навчання до університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” незалежно від форм фінансування підготовки проводиться на конкурсній основі за результатами вступних іспитів, зазначених у додатку.

7. На спеціальностях “Дошкільне виховання”, “Початкове навчання”, “Соціальна педагогіка” на вечірній та заочній формах навчання правила прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” такі самі, як правила прийому для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.

8. Для організації і проведення прийому до магістратури наказом ректора університету створюється відбіркова комісія на чолі з деканом відповідного факультету згідно з “Положенням про магістерську підготовку (магістратуру) у НПУ імені Михайла Драгоманова” від 22 червня 1999Р.

9. Особи, які у поточному році здобули у НПУ імені Михайла Драгоманова освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”, подають до відбіркової комісії факультету заяву із проханням ( перевести їх на навчання за обраною програмою (спеціаліст або магістр).

Вправа 17. Прочитайте поданий нижче текст. Який це документ: 1) за найменуванням; 2) за призначенням; 3) за стадіями створення? Усно дайте визначення.

1. Загальні положення

1.1. Секретар-референт належить до категорії спеціалістів товариства. Його приймає і звільняє з роботи генеральний директор.

1.2. Основні обов’язки секретаря-референта – організаційне та документацій не забезпечення управлінської діяльності.

1.3. Секретар-референт підпорядковується безпосередньо генеральному директорові підприємства.

2. Функції

2.1. Методичне керівництво службами документування та контроль за організацією діловодства у структурних підрозділах та філіях товариства.

2.2. Оперативно-організаційна робота.

2.3. Ведення й оформлення документації щодо особового складу.

Вправа 18. Напишіть посадову інструкцію вчителя загальноосвітньої школи.

Вправа 19. Відредагуйте поданий текст відповідно до норм орфографії та слововживання. Визначте, який це документ за найменуванням, сформулюйте його заголовок.

1. Загальні положення

1.1. Даний документ визначає основні правила роботи з діловими паперами. Вони розповсюджуються на роботу з нетаємними документами.

1.2. Правила, визначені даним документом, обов’язкові для всіх посадових осіб.

1.3. Діловодство ведеться на українській мові.

1.4. Відповідальність з організації і правильне ведення діловодства покладається на керівників структурних підрозділів.

Вправа 20. Прочитайте наведені визначення. З’ясуйте, зміст яких понять вони розкривають.

1. Правовий акт, що регламентує правовий статус працівника, його обов’язки, права, відповідальність.

2. Зібрання положень, що визначають певний порядок дій і поведінку юридичних та фізичних осіб.

3. Правовий акт, що містить директиви, настанови, які регламентують організаційні, фінансові та інші сторони діяльності установ.

4. Правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, установ та їх структурних підрозділів.

Вправа 21. Напишіть правила поведінки учнів середньої загальноосвітньої школи.

Вправа 22. Відредагуйте заголовки до організаційних документів і запишіть їх відповідно до норм сучасної української літературної мови.

1. Інструкція по організації роботи в установах Ощадного банку України.

2. Положення про вимоги по технічному стану приміщень закладів освіти.

3. Правила техніки безпеки при експлуатації і ремонті засобів охоронної сигналізації на об’єктах.

4. Інструкція про порядок прийому, використання приватизаційних сертифікатів і сплати дивідендів акціонерам.

5. Положення про порядок допущення до ремонту та технічного обслуговування замків сейфів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 3. Правила