Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 2. Зв’язок числівників з іменниками

1. Таблиця

Таблиця – це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розміщених у певному порядку й за графами.

Таблиця має бути компактною і наочною. Матеріал у ній має бути систематизованим, головна роль відводиться цифрам. У таблицях не використовують дієслівних форм, прислівників. Найчастіше вживають слова Разом, усього, у тому числі.

Таблиця складається з таких реквізитів:

1) номера;

2) тематичного заголовка;

3) заголовної частини, яка розмішується вгорі (розділові знаки в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться);

4) основної частини, що містить графи й рядки;

5) приміток, що виносяться в окрему колонку або за межі таблиці.

Зразок таблиці:

Таблиця № 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету_

Протокол від “_”_2000 р. Хе_

ПЛАН

Підготовки кандидатів наук на 2000-2005 рр. факультету

№ пор.

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка працює над кандидатською дисертацією

Галузь науки, шифр спеціальності, назва теми дисертації

Термін виконання (роки початку та завершення роботи)

Стан виконання на час складання плану

Форма підготовки

Навчання в аспірантурі

Надання творчої відпустки

Оформлення особою, яка захищатиме дисертацію.

2. Зв’язок числівників з іменниками

Числівник – це частина мови, яка означає абстрактно-математичну кількість (12, 124, 5 2/3, 0,25) або точно визначену кількість предметів при лічбі (25 кілометрів, 150 грамів, 5 сантиметрів, десятеро курчат).

Числівники вживаються з певними формами відмінків іменників, з якими сполучаються або узгоджуються.

1. Числівник один узгоджується з іменником у роді, числі й відмінку: Один зошит, одна заява, одно (одне) перо. Числівник одні сполучається з іменниками, що мають тільки форму множини (множинні іменники): одні сани, канікули, ворота.

2. Числівник два має дві форми роду (два – чоловічий і середній, Дві – жіночий): два плуги, озера, дві річки.

3. Після числівників два, три, чотири (а також після складених числівників, останнім словом яких є Два, три, чотири) іменники вживаються у формі називного відмінка множини: Два трактори, три автомашини, двадцять чотири причепи. Якщо при іменниках є прикметники, то вони можуть набувати форми як називного (три нові костюми), так і родового відмінка множини (три нових костюми).

Числівники два, три, чотири не сполучаються з абстрактними іменниками, тобто іменниками, які не підлягають підрахунку (турбота, доброта, людяність), з іменниками IVвідміни теля, порося і под. (при них вживаються збірні числівники: Двоє, троє, четверо поросят), а також з іменниками, що мають тільки форму множини (гроші, кошти, відходи).

4. Після числівника п ять і наступних іменники вживаються у формі родового відмінка множини: п’ять метрів, вісім цистерн, шістнадцять комп ‘ютерів, сто двадцять дев ‘ять верстатів.

5. З числівниками тисяча, мільйон, нуль іменники вживаються у формі родового відмінка множини: тисяча картин,-, мільйон карбованців, нуль одиниць.

Примітка. Зі словами пара, десяток, дюжина, сила, маса іменники вживаються у родовому відмінку множини: Пара шкарпеток, десяток гусей.

6. Після числівників половина, третина, чверть іменники? вживаються у родовому відмінку однини: половина шляху, чверть товару (але Половина задач, третина дерев, чверть показників).

7. З неозначено-кількісними (багато, небагато, кілька, кільканадцять, кількасот, декілька) та збірними числівниками (двоє, троє, четверо… десятеро… двадцятеро, тридцятеро) іменники вживаються у формі родового відмінка множини (декілька років, багато студентів, п ‘ятнадцятеро каченят).

8. Після дробових числівників іменники вживаються у формі родового відмінка однини: одна друга числа, одна ціла і п ‘ять десятих гектара, дві третіх урожаю.

Якщо до складу чисел входять слова половина, чверть, то відмінкова форма іменника залежить від форми цілого числа: дві з половиною доби (бо Дві доби), вісім з половиною кілометрів (бо вісім кілометрів).

9. Числівники півтора, півтори вживаються з іменниками у формі родового відмінка однини, а числівник півтораста – у родовому відмінку множини: Півтора року, півтори доби, півтораста центнерів.

10. Порядкові числівники узгоджуються з іменниками у роді, числі й відмінку: П ‘ятий місяць, двадцять другий день, двісті сорок шостий номер.

Вправа 176. Складіть таблицю успішності студентів вашої групи з такими графами: 1) № пор.; 2) кількість студентів у групі; 3) склали сесію: на “відмінно”; на “відмінно” й “добре”; на “задовільно”; 4)сесію не склали; 5) успішність, %.

Вправа 177. Перепишіть, розкриваючи дужки. Запишіть числа словами; обгрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

Відвантажили 465 (мішок); закупили 3 (тонна); здали 1,5 (мільйон гривня); замовили 20 (двері); їхали 9,5 (година); продали 1 (будинок); записалося 1000 (громадянин); купили 11 (трактор); засіяли 22/3 (гектар); вилупилося 15 (курча); 6 (акція); 40 (орендні підприємства); 19 (замовлення).

Вправа 178. З поданими словосполученнями складіть речення. Запишіть числа словами і поясніть зв’язок числівників з іменниками.

11 фермерів, 39 місце, 155 кілометрів, 14 асоціацій, 80 земельних ділянок, 263 випускники школи.

Примітки: 1. Запам’ятайте, що у числівниках Одинадцять і чотирнадцять наголос на склад – на – зберігається в родовому та знахідному відмінках, а в інших переходить на закінчення.

2. У числівниках сімдесят і Вісімдесят наголос падає на склад – сят тільки у називному та знахідному відмінках, а в інших переходить на закінчення: вісімдесяти, вісімдесятьом.

Вправа 179. Із поданими словами утворіть словосполучення. Складіть з ними речення.

Більшість, меншість, частина, група, решта.

Довідка більшість студентів прийшла – Більшість студентів прийшли-більшість студентів прийшло – всі ці варіанти присудків відповідають сучасним нормам української літературної мови. Форма однини присудка рекомендується, якщо: а) він передує групі підмета Висіло багато картин; б) до складу підмета входять слова з абстрактним значенням: Решта спогадів забувається; в) підметом є іменник з кількісним значенням без залежних слів: Решта втекла. в інших випадках присудок мас форму множини.

Вправа 180 Напишіть твір про свій факультет, використавши якомога більше кількісних числівників.

Вправа 181. Перекладіть словосполучення українською мовою і складіть з ними речення.

Шестидесяти инженеров, на девяноста пяти предприятиях, двумстам пятидесяти семи студентам, двум коллегам, семи задач, на восьми страницах, пятью детьми, о восьмидесяти двух рабочих, двенадцатью столами.

Вправа 182. Прочитайте текст, випишіть числівники з іменниками, поясніть їх зв’язок. Запам’ятайте, як записуються числівники в ділових документах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 2. Зв’язок числівників з іменниками