Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 2. Трудова угода

Трудова угода укладається між організацією й людиною, яка не працює в цій організації. Якщо в організації чи установі бракує фахівців з певної галузі, вона залучає для виконання деяких видів робіт працівників з інших установ. Трудова угода має такі реквізити:

1) назва виду документа;

2) дата і місце його складання;

3) перелік сторін, що уклали угоду;

4) зміст угоди із зазначенням обов’язків виконавця і замовника;

5) юридичні адреси сторін;

6) підписи сторін;

7) печатка підприємства або організації.

Трудова угода складається у двох примірниках, один надається виконавцеві, інший зберігається у справах організації-замовника.

Зразок трудової угоди:

ТРУДОВА УГОДА

М. Київ 12 квітня 2006р.

Школа-інтернат № 12 в особі директора школи Кравченка Л. Б., що далі Именуешься “Замовник”, з одного боку, і Київська фабрика “Київвзуття” в особі головного інженера Берегового С. В., що далі йменусться “Виконавець”, з другого боку, уклали угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов язання виготовити 20 пар взуття шкіряного, 15 пар гумового до 12 червня 2006року.

1.2. Розмір, модель і колір визначає Замовник, Виконавець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов ‘язується виготовити взуття доброякісно.

1.4. Замовник зобов’язується своєчасно прийняти й оплатити роботу.

2. Розмір і порядок оплети

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві 2000 (дві тисячі) гривень.

2.2. Оплата здійснюється упродовж двох днів від дня прийняття роботи.

3. Відповідальність сторін

Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання угоди У разі порушення однією зі сторін зобов ‘язань за угодою інша сторона має право розірвати ЇЇ в односторонньому порядку.

5. Розв’язання суперечок Уразі виникнення суперечок за цією трудовою угодою вони розв ‘язуватимуться судовими органами того району, в якому розташований Виконавець.

6. Юридичні адреси сторін:

Замовник: б-р Лесі Українки, ЗО, м. Київ, 03028

Виконавець: вул. М. Коцюбинського, 1, м. Київ, 03040

Підписи сторін: Л. Б. Кравченко

С. В. Береговий

3. Правопис складних прикметників

Складні прикметники пишуться разом і через дефіс. Разом пишуться:

1) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: Лісостеповий, радіофізичний, самохідний;

2) складні прикметники, утворені від сполучення слів, залежних одне від одного (підрядний зв’язок між словами):

А) від прикметника з іменником: народногосподарський (народне господарство), східнослов ‘янський (східні слов ‘яни);

Б) від числівника з іменником: двадцятиповерховий, п ‘ятнадцятирічний (але: 125-річний);

В) від іменника з дієсловом: сталеплавильний, деревообробний, машинобудівний;

Г) від прислівника з прикметником чи дієприкметником: Важкохворий, вищеназваний, свіжозрубаний.

Примітка. Такі прикметники слід відрізняти від словосполучень, що складаються з прислівника та прикметника чи дієприкметника: Суспільно корисний, суспільно необхідний, чітко визначений, різко окреслений.

У таких словосполученнях прислівник пишеться окремо від прикметника або дієприкметника, оскільки він логічно наголошений, в членом речення;

3) складні прикметники-терміни: складносурядний, новогрецький, дрібнокаліберний, геологорозвідувальний.

Через дефіс пишуться:

1) складні прикметники, утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс: віце-президентський (віце-президент), унтер-офіцерський (унтер-офіцер);

2) складні прикметники, між частинами яких встановлюється сурядний зв’язок (можна поставити сполучник і): Південно-східний, мовно-літературний, навчально-виховний, масово-політичний;

3) складні прикметники, що означають різні кольори або відтінки кольорів: Жовто-зелений, блідо-рожевий (але: жовтогарячий – один колір), а також ті, що виражають якість з додатковим відтінком: кисло-солодкий, гіркувато-солоний;

4) складні прикметники, перша основа яких закінчується на Oико (-іко): історико-культурний, механіко-математичний;

5) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський, воєнно-стратегічний (але: військовозобов ‘язаний, військовополонений);

6) складні прикметники, в яких перша складова частина не має прикметникового суфікса, але за змістом однорідна з дру-

Гою частиною і приєднується до неї за допомогою сполучного

Голосного о або Е: м ‘ясо-молочний, крохмале-патоковий.

Примітка. Складні прикметники цього типу, що є науковими термінами, пишуться разом: зернобобові, головоногі”,

7) складні прикметники, в яких з метою підсилення значення повторюються ті самі або споріднені слова: білий-білий, давній-прадавній;

8) складні назви проміжних сторін світу: південно-східний, північно-західний.

Вправа 167. Напишіть договір (зразок додається) продажу майна державних підприємств громадянам (групі громадян).

Українське ділове мовлення   Шевчук С. В.   2. Трудова угода

Українське ділове мовлення   Шевчук С. В.   2. Трудова угода

Сімейний стан_

Рахунок ощадної книжки №_ у відділенні Ощадбан-

КУ №_, розрахунковий рахунок районного відділення

Промінвестбанку №__

Терміни угоди:

Замовник (підпис) Виконавець (підпис)

Вправа 169. Запишіть подані прикметники разом або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Паровозо/будівний, гостро/дефіцитний, науково/технічний, садово/ городній, військово/зобов’язаний, вісімнадцяти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий, народно/пісенний, лінгво/стилістичний, політико/ економічний, приватно/власницький, східно/український, дерево/обробний, м’ясо/молочний, молочно/консервний, електронно/обчислювальний, судово/медичний, мільйонно/голосий, темно/зелений, ветеринарно/ зоотехнічний, вище/зазначений, задньо/піднебінний, фінансово/промисловий, різко/виявлений, теоретико/пізнавальний, внутрішньо/артеріальний, вокально/інструментальний, спортивно/оздоровчий, жовто/гарячий, темно/ шоколадний, важко/доступний, високо/авторитетний.

Вправа 170. Зіставте подані сполучення. Поясніть правила їх написання.

Промислово-торговельний – промислово розвинений; морально-правовий – морально стійкий; суспільно-трудовий – суспільно необхідний; чистокровний – чисто український; сильнодіючий – сильно схвильований; плодово-ягідний – плодоовочевий; паралельно-послідовний – паралельно сполучений, плоско-опуклий – плоскопаралельний, емоційно-образний – емоційно забарвлений.

Вправа 171. Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники. Поясніть їх правопис.

Короткий час, вище зазначити, подібний до купола, очищування насіння, легко розчиняти, 127 кілометрів, ремонт вагонів, військовий і юридичний, русяве волосся, середні віки, людина високої кваліфікації, відомий на весь світ, висока якість, Південна Осетія, заготівля льону, видобувати золото, народна поезія, різати метал, суспільний і корисний, кислий і солодкий, фізика і хімія, зелений і червоний, очищувати нафту, знавець музею, осінь і зима, подібний до крил, зовнішня торгівля, Західний Сибір.

Вправа 172. Перепишіть, розкриваючи дужки; поясніть написання прикметників.

Коли пожовкне листя

Падас, падає листя.

Падас листя пожовкле на твою голову, на руки. В прозоро/блакитному, ніжно/холодному, сонячному повітрі жовті/жовті сльози жалю за минулим… Падають нечутні і тануть, як умираючий лебединий сміх – лоскотною тихою тугою радісного небуття.

Оповитий розмаїто/жовтим серпанком осені садок задумано конав. Шемрали верхів’я дерев тобі про останнє…

…Осінь – то вогненний птах, що, майнувши злото/пломінним крилом, сконає, спопеліє дощенту. Шалений танок різно/барвної смерті, що ниже в бурштинове намисто гаї і садки… (В. Михайличенко).

Вправа 173. Перекладіть українською мовою. Поясніть написання складних слів чи однозвучних словосполучень в обох мовах.

Безгранично преданный, пыленепроницаемый, аккуратно написанный, внутренне содержательный, тяжелораненый, военно-воздушный, многоэтажный, винно-водочный, военно-стратегический, всевозрастающий, взаимно выгодный, легковоспламеняющийся, сиренево-голубой, аккуратно разложенный, островоспалительный, административно-управленческий, водно-спортивный, электронно-вычислительный.

Вправа 174. Перепишіть речення, знімаючи риски. Поясніть написання складних прикметників.

1. Встають тумани над Дніпром диханням хвиль блакитно/сизих (Ющ.). 2.1 в ночах, таємниче/прозорих, чорногузи на гребінь хати виставляють свої дозори. 3. Пив я воду, пив холодну із криниці – срібно/ дзвонно/проліскову (3 те. Б. Олійника). 4. Літо збігло, як день, і з невлежаного туману вийшов синьо/окий золото/чубий вересень. 5. Серце – наскрізний образ поеми – у процесі динамічного розгортання художньої оповіді виростає до уособлення суспільно/психологічного явища (З те. М. Стельмаха). 6. Творчість Тараса Григоровича Шевченка всесвітньо/ відома, вона належить усім народам (3 газ.).

Вправа 175. Складіть речення з поданими словами. Запам’ятайте їх правопис.

Товарно-матеріальний, матеріально відповідальний, матеріально-технічний, планово-економічний, виробничо-технічний, кредитно-розрахунковий, соціально-економічний, соціально значущий, хлібно-булочний, хлібобулочний.

Увага! Культура мовлення! Запам’ятайте значення термінів

Агент – комерційний посередник; представник установи, який виконує різні доручення.

Аквізитор – агент транспортних або страхових організацій, в обов’язки якого входить залучення нових вантажів або страхувань.

Акредитив – платіжний документ, за яким одна кредитна установа дає розпорядження іншій згідно із заявою клієнта за його рахунок сплатити певну суму грошей пред’явникові.

Акція – цінний папір, що свідчить про внесення акціонером певного паю у підприємство і дає йому право на дивіденд.

Брокер – посередник під час укладання різних угод на біржі, який спеціалізується з певних видів товарів чи послуг.

Вексель – письмове боргове зобов’язання, яке дає його власникові право вимагати від боржника сплати зазначеної суми грошей у вказаний термін.

Давальна угода – угода, згідно з якою продукція має виготовлятися із сировини замовника.

Дебітор – боржник (юридична чи фізична особа), що має грошову заборгованість підприємству, організації, установі.

Депозит – гроші або цінні папери, що їх вносять до кредитних установ для зберігання.

Емісія – випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами.

Імміграція – в’їзд іноземців у країну на тривале або постійне проживання.

Інвестиція – довготермінове вкладення коштів у певну справу, підприємство, у різні галузі економіки, переважно за межами країни.

Інвестор – особа або організація, що надала інвестицію.

Інструкція – керівні вказівки, докладні настанови, зведення правил для виконання певної роботи.

Камбіо – вексель, позиковий лист.

Камбїст – торговець векселями.

Касація – 1) форма оскарження і перевірки судом вищої інстанції рішень, вироків, ухвал чи постанов суду, які ще не набули законної чинності; 2) процесуальний документ, у якому заявник оскаржує вирок, рішення, ухвалу чи постанову суду.

Каф – вид договору зовнішньоторговельної купівлі-продажу, коли до ціни товару включають і вартість морських перевезень до порту призначення.

Кворум – визначена законом, статутом кількість присутніх на зборах якогось органу, достатня для визнання їх правочинними.

Кодекс – 1) сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися в певному суспільстві; 2) збірник правил, інструкцій, що регулюють певну галузь діяльності.

Запам’ятайте відповідники стійких виразів!

Текущий счет поточний рахунок

Тбкарь по профессии тбкар за фахом

Тоска по родине туга за батьківщиною

Точно изъясняться точно висловлюватися

Точно известно достеменно відомо

Ужесточить требования посилити вимоги

Уперся на своем затявся на своєму

Уступить место поступитися місцем

Утвердить к исполнению затвердити до виконання

Учредительное собрание установчі збори

Ущемлять права обмежувати праві

Хорошее отношение добре ставлення

Хорошие отношения час от часу не легче штатное расписание щекотливое обстоятельство это в порядке вещей язвительное замечание

Гірш стосунки що далі, то важче штатний рбзпис делікатна обставина це звичайна річ ущипливе зауваження


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 2. Трудова угода