Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 2. Подвоєння приголосних на письмі

В українській мові подвоєння приголосних відбувається внаслідок:

1) збігу однакових приголосних звуків на межі значущих частин слова: Беззбройний, цінний;

2) фонетичного процесу уподібнення давнього суфіксального Й до попереднього приголосного, тобто прогресивної асиміляції: Життя, ніччю, колосся.

В обох випадках довгі приголосні звуки на письмі позначаються двома однаковими літерами. Тому при поясненні подвоєння слід розрізняти, коли воно спричинене збігом однакових звуків, що належать до різних значущих частин слова, а коли є результатом прогресивної асиміляції. Подвоєння відбувається:

1) при збігу двох однакових літер на межі: а) префікса й кореня: беззмістовний, відданий; б) кореня і суфікса: корінний, законний, годинник; в) двох суфіксів: письменник, іменник; г) основи дієслова і постфікса – ся: розрісся, піднісся; д) двох частин складноскороченого слова: міськком (міський комітет), військкомат (військовий комісаріат);

2) у наголошених прикметникових і прислівникових суфіксах – єни-, – анн-: священний, непримиренний, мерзенний, невблаганно, старанно.

Примітки: 1.В українській мові, на відміну від російської, н ніколи не подвоюється у суфіксах дієприкметників: нагороджений, сказаний, рублений.

2. Не подвоюється н також у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів – ан; чім-, – Ін – (-/ін-).’ морквяний, лебединий, чаїний.

3. Немає подвоєння у прикметниках шалений, довгожданий, буквений, потомствений;

3) подовжуються приголосні звуки [д’]9 [/я’], [з’], [с’], [ц], [л’], [н% [ж1], [ч% [ш’], що стоять між голосними:

А) у деяких іменниках чоловічого та жіночого роду І відміни: суддя, рілля, стаття (але: статей);

Б) в іменниках середнього роду II відміни з кінцевим – а (графічно – я): знання, життя, зілля, читання. Подовження зберігається й у похідних прикметниках: життєвий;

В) в іменниках жіночого роду III відміни в орудному відмінку однини: сіллю, заповіддю, міццю, ніччю;

Г) у деяких прислівниках: навмання, спросоння, зрання, попідтинню, попідвіконню;

4) подовжується звук [л] в особових формах дієслова лити та похідних від нього дієсловах: ллю, виллєш, наллю, зілляти;

5) подовжуються приголосні у словах: Ганна, ссати, бовваніти, ссавці, овва.

Примітки: 1. Приголосні дГ, [пї], М, [ї], [ц], [гГ, [н7], [ж М, [ш] не подовжуються, якщо вони стоять після приголосного перед голосним: повністю, честю, щастя, радістю, Поволжя.

2. Не подовжуються тверді приголосні, зокрема губні та р: сім’я, любов’ю, матір’ю.

Слід пам’ятати, що подовжуються тільки м’які приголосні звуки, які стоять між голосними.

3. Розділові знаки у реченнях з відокремленими означеннями

Відокремлення – це смислове та інтонаційне виділення другорядних членів речення з метою надання їм більшої самостійності.

Означення відокремлюються:

1) якщо вони виражені прикметниковим чи дієприкметниковим зворотом і стоять після означуваного слова: Ти пахнеш, як роси на житі, Як столи, рушниками накриті, Як співуча стружка ялова, Як мамина лагідна мова (Павл.); Дні летять, повні сонця й музики (Сос);

2) якщо вони непоширені і стоять після означуваного слова, перед яким уже є означення: Досвітні огні, переможні, урочі. Прорізали темряву ночі (Л. Укр.).

Примітка. Якщо перед означуваним словом означення немає, то означення, що стоять після нього, можуть відокремлюватися або не відокремлюватися залежно від бажання автора: А потім минали дні зв днями, минали тижні й місяці, довгі, безрадісні, одноманітні (Шиян); / даль небес холодних, синіх дарує знов життя мені (Пере.);

3) якщо означення належить до члена речення, вираженого особовим займенником: Утомлені своїм довічним рабством, вони гадають розірвати пута і скинути ярмо з своєї шиї (Л. Укр.); Палкої, поетичної вдачі, вона не могла вдовольнитися буденніш життям, запрягтися до щоденної важкої праці (Коц.);

4) якщо препозитивне означення, виражене прикметниковим чи дієприкметниковим зворотом, має додатковий обставинний відтінок: Заглиблена в спогади, Ніна не почула, як розчинилися двері і мати переступила через хатній поріг (Шиян);

5) якщо означення відділене від означуваного слова іншими членами речення: Село ще спало, намокле, змерзле, ховалося під білу ковдру квітучих садків і ждало сонця, щоб обігрітися (Карп.);

6) якщо неузгоджені означення стоять після узгоджених: В хату ввійшов старий Джеря, високий, тонкий, з сивуватими довгими вусами, з нужденним блідим лицем та смутними очима (Н.-Лев);

7) неузгоджені означення, виражені неозначеною формою дієслова, відокремлюються лише в тому разі, якщо є спеціальна інтонація і можна підставити слово а саме: Солдати мали завдання – вийти до набережної (Гонч.).

Не відокремлюються:

1) означення, які стосуються не лише підмета, а й присудка: Стоїть ліс темний і сумний (Рил.);

2) означення, що стосуються неособових займенників: Одягнені всі півколом ставали навкруг пам ‘ятника;

3) означення, виражені зворотами, що стоять безпосередньо перед означуваним словом і не мають обставинного значення: / Дощами вмиті журавлі в блакиті відлітають у тривожний дальній шлях (Мал.).

Вправа 50. Напишіть лист-прохання до табору відпочинку “Берізка” і лист-пропозицію до деканату факультету, на якому ви навчаєтесь, щодо вдосконалення навчального процесу.

Вправа 51. Заповніть поданий нижче бланк гарантійного листа. Бланк організації Назва, банку

(назва організації-гаранта)

Гарантує оплату кредиту, що його видано__

І мато відділення банку)

(назва організації – одержувача позики)

На______

(термін)

Сумою_грн_

(сума прописом)

У разі несплати зазначеної суми _

(назва організації – одержувача позики)

За виданими ним зобов’язаннями надає право банку без попередження заздалегідь провести виплату позики і несплачених процентів власним розпорядженням з нашого розрахункового рахунка №_

У_

(назва відділення банку)

Або способом стягнення з інших цінностей, що нам належать. Дія гарантії

Припиняється після повної виплати позики.

Керівник

(організації-гаранта) (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) (ініціали та прізвище)

Відбиток печатки

Вправа 52. Напишіть листа про проведення залікової контрольної роботи з українського ділового мовлення. Усно дайте визначення цього листа.

Вправа 53. Напишіть листа з приводу такої ситуації: автор листа нещодавно мав зустріч зі своїм колегою, висловлює йому вдячність та підтверджує усне запрошення взяти участь у мистецькому фестивалі. Визначте, який це лист за найменуванням.

Вправа 54. Відредагуйте поданий нижче текст листа й запишіть правильний варіант. Визначте, який це лист за: а) найменуванням;

Б) функціональними ознаками; в) призначенням.

Посилаючись на нашу домовленість від 20 червня 2002 р. просимо вислати нам тверду пропозицію на поставку комп’ютерів. В предложенні просимо зазначити повну назву, тип, технічні характеристики, ціну, а також можливий строк і общий обсяг поставки. Просимо також окремо зазначити стоїмость упаковки та доставки.

Наперед вдячні Вам.

З повагою…

Вправа 55. Напишіть листа, в якому ви повідомляєте свого партнера, що його запит прийнято на розгляд. Усно назвіть типові мовні звороти, якими можна скористатися під час написання такого листа.

Вправа 56. Напишіть листа, в якому ви пропонуєте змінити умови запиту (кількість, термін постачання, ціну, модель).

Вправа 57. Оформіть тверду оферту на 1000 примірників книжки: Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо /Уклад. Я. Б. Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

Вправа 58. Напишіть лист-прохання про направлення на роботу в школу спеціалістів політології (історії та права, української мови та літератури, біології, хімії).

Вправа 59. Допишіть листа. Визначте, до якого виду службової кореспонденції він належить за: а) найменуванням; б) призначенням;

В) кількістю адресатів.

І. Шановний…!

Звертаємося до Вас із проханням про невелику пожертву у фонд… П. Просимо включити до програми “Форуму видавців” презентацію видавництва “Джерела” …

Вправа 60. Продовжіть подані нижче речення, якими можна скористатися у листах-проханнях.

1. Просимо повідомити… .2. Просимо принагідно надіслати…. 3. Будемо Вам вельми вдячні, якщо Ви… .4. Звертаємося до Вас із проханням… . 5. Насамперед просимо повідомити… .6. Нам було б приємно дізнатися…. 7. Будемо вдячні, якщо Ви письмово повідомите… . 8. Переконливо просимо Вас… .9. Було б добре, якби Ви письмово – 10. Будемо раді, якщо Ви…. 11. Просимо Вас звернути особливу увагу на…. 12. Відповідно до п. 1 нашої угоди просимо Вас….

Вправа 61. Напишіть листа, в якому Ви погоджуєтеся з надісланими Вам зауваженнями та доповненнями до проекту договору щодо закупівлі підручників для школи.

Вправа 62. Напишіть листа, в якому Ви відмовляєте партнерові змінити умови угоди.

Вправа 63. Напишіть лист-відмову в прийнятті на роботу. Якими типовими мовними зворотами можна при цьому скористатися?

Вправа 64. Напишіть листа, в якому Ви відмовляєтеся від офіційної пропозиції працювати вчителем (інженером, менеджером, прес-секретарем).

Вправа 65. Напишіть листа, в якому нагадайте партнерові, що термін оплати рахунків давно минув.

Вправа 66. Продовжіть текст листа. Визначте, який це лист за: а) найменуванням; б) місцем створення; в) кількістю адресатів.

Шановні…!

Нам неприємно знову звертатися до Вас із цього приводу, однак усі нагадування про необхідність…

Вправа 67. Напишіть листа, в якому Ви повідомляєте про свій намір розірвати контракт.

Вправа 68. Напишіть листа, в якому Ви висловлюєте невдоволення умовами проживання в готелі.

Вправа 69. Напишіть лист-відповідь на претензію, в якому Ви наводите переконливі аргументи й доводите, що каталоги, посібники, підручники набули нетоварного вигляду через порушення умов транспортування.

Вправа 70. Продовжіть подані нижче речення. У яких листах ними можна скористатися?

І. Дозвольте висловити щиру подяку за… .2. Хочемо подякувати Вам за… . 3. Хочемо висловити свою найщирішу подяку за згоду…. 4. Вельми вдячні за…. 5. Щиро дякуємо за… .6. Користуючись нагодою, хотіли б подякувати Вам…. 7. Прийміть нашу найщирішу подяку за….

8. Дякуємо Вам за пропозицію____9. Дозвольте ще раз подякувати Вам…

. 10. Насамперед дякуємо Вам за –

Вправа 71. Продовжіть текст листа. Визначте, який це лист за: а)найменуванням; б) функціональними ознаками; в) призначенням; г) кількістю адресатів.

Вельмишановний замовнику!

Щиро вдячні Вам за те, що скористалися послугами “Книгоноші”. Надсилаємо замовлені Вами книжки й просимо вибачення за невчасне виконання замовлення.

Затримка сталася через…

Вправа 72. Напишіть офіційне запрошення на зібрання культурологічного клубу.

Вправа 73. Напишіть листа, в якому Ви запрошуєте до участі в роботі наради експерта, що є визнаним авторитетом у своїй галузі.

Вправа 74. Напишіть вітального листа з нагоди: 1) дня народження; 2) ювілею фірми; 3) свята.

Вправа 75. Перепишіть текст, вставляючи, де треба, замість крапок пропущені літери. Поясніть написання цих слів.

Ми давно звикли до того, що ділова кореспонденція – це набір штампів і бе..барвних фраз, за якими стоі’т.. абстрактний “хтось” і “повідомляє про необхідність”, “вимагає негайно**, “уклін..о просит..** чи “настійно рекомендує** ..вернути увагу на “вищезазначене** або виконати “п..р..лічене нижче”.

Звичайно, ці словосполучення так часто вживаються у діловому листуванні, що насамперед..падають на думку, коли..гадуємо про діловий лист. Але ні вони, ні кіл..ка десятків інших затертих канцеляризмів не виз-начают.. суті стилю, яким має бути написан..ий справжній діловий лист.

Нині, коли контакти ділових людей вийшли на зовсім ін..ший професійний та міжнародний рівен.., ..мінюют. хя також погляди на веден..я листування.

Зокрема, відомий американский маркетолог Рон Теп пер вважає, що ділова кореспонденція – це вид епістолярного мистецтва, покликаний не лише досягти якоїсь комерційної мети, а й..творити вам певний імідж. Він..тверджує, що останнім часом у деяких видах ділових листів (запрошеннях, пр..вітан..ях, подяках) ..постерігається помітне тяжін..я до неофіційності, і вважає це цілком природним (З довід.).

Вправа 76. Перекладіть подані слова українською мовою, поясніть їх написання.

Соцветие, бессердечный, соломенный, бессмертие, платье, бытие, предместье, обобщение, спросонья, постоянно, Прикарпатье, Подолье,’ воссоединение, распутье, нежданный, артелью, судья, поверье, соленье, солью, семя, трехсотлетие, болью, гордостью, подполье, бессюжетный, чутье, затишье.

Вправа 77. Перепишіть, вставте, де потрібно, пропущені літери, поставте наголос” Поясніть написання слів, подібних за звучанням.

Не оцінен..а ніким робота – неоціненний скарб; не впізнай..а мною людина – невпізнанна людина; не сказан..е вами слово – несказан..а радість; не скінчен..а вчасно розмова – нескінчен..а розмова.

Вправа78. Зі словосполучень утворіть складні та складноскорочені слова. Поясніть їх правопис.

Триста літ, три тисячі, військовий комісаріат, юний натураліст, двадцять п’ять мільйонів, міський комітет; шістдесят років, двісті сімдесят тонн.

Вправа 79. Перепишіть текст, вставляючи замість крапок пропущені літери. Поясніть правопис цих слів.

Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них – мова.

З раннього дитинства і до глибокої старості людина невід..ільно пов’язана з мовою. Це єдин..е знаряд..я, що вивищує людину над світом, робить її нездоланною в пошуках істини. Розпочинається прилучен..я дитини до краси рідної мови з милих бабусиних казок і материнської колискової пісні. Кожен день дає нам урок пізнай, я. І завжди і скрізь наш учитель – мова.

Усі діяння наші, думи і сподіван..я закріплюються у слові. Слово – це наше найзіркіше око, наймогутніша сила. Через слово людина пізнає те, що недоступне було безпосередньому сприйманню. У ньому віддзеркалюються всі “айсберги” світу.

За допомогою слова ми проникаємо в думи і почут..я, які хвилювали людей за ТИСЯЧОЛІТ..Я до нас. Також можемо звернутися до далеких нащадків і передати їм у слові найсокровен. лше. Слово – най вірніший посланець з минулого в сьогодення і з сьогодення в прийдешнє. Завдяки його могутності не замулюється людський досвід. Це схованка мудрості і невмирущості народу (За І. Вихованцем).

Вправа 80. Перепишіть, поставте пропущені розділові знаки. Поясніть причини відокремлення або невідокремлення означень.

1. Були у тій пісні і росою вмиті світанки, і тихі сині надвечір’я, і гомінливі сонячні дні, і духмяні зоряні ночі рідного лісу (Нест.). 2. Якщо є на білому світочку рай, то, либонь, ось він – у сизувато-зелених житах простелених по степовій рівнині аж ген до темної стежки лісу при обрії (Парх.). 3. Нам маленьким і дорослим Все дають вони з любов’ю: Ніжне серце, світлий розум, Сили нашому здоров’ю (С. Ол.). 4. Потомленим, виснаженим людям потрібна була пісня бойова, бадьора, щира (З газ.). 5. Мій перший вірш написаний в окоггі. Він друкувався просто на землі (Кост.). 6. Трави густі пахучі шелестять під ногами (Коп.). 7. Шлях широкий покритий талим снігом гадюкою поп’явся на гору (Мирн.). 8.1 опинився Горщик золотий між череп’яними горшками Щербатий і кривий з розбитими боками (Пі.). 9. Іде гроза дзвінка і кучерява садам замлілі руки цілувать (Кост.). 10. Оброшега зорями хати світилися проти місяця (Стеяьм.). 11. Дерева за вікном у тиші непорочній Стояли інеєм запушені рясним (Рил.). 12. Йде містом непомітний і простий Не вибирає пагорбів для себе (Луп.). 13. Неначе білими снігами Стоять обсипані сади. 14. Покинута занедбана на лугу Зеленіє капустонька в снігу (3 те. Б. Олійника).

Вправа 81. Напишіть розповідь про свої враження від відвідування театру (музею, виставки), використовуючи відокремлені означення.

Вправа 82. Складіть речення із поданими словами, запам’ятайте їх значення.

Відносини – взаємини – стосунки – відношення – ставлення.

Довідка. Взаємини, стосунки – ці слова використовуються на позначення стосунків між членами громади (наші взаємини, приятельські стосунки); відносини – це зв’язки між державами або групами людей (виробничі відносини, дипломатичні відносини); відношення – це: 1) взаємозв’язок (відношення мислення до буття); 2) діловий лист (надіслати відношення); ставлення – характер поводження з ким – або чим-небудь (ставлення до роботи).

Запитання і завдання для самоконтролю

/. Які документи належать до інформаційних?

2. Що таке службовий лист?

3. Якими бувають листи за функціональними ознаками?

4. Які листи розрізняють за кількістю адресатів?

5. Назвіть найпоширеніший тип службових листів.

6. Які реквізити характерні для листів?

7. Що таке гарантійний лист?

8. Наведіть приклади листів-прохань і листів-відповідей.

9. Які приголосні звуки можуть подовжуватись? Яка їх спільна ознака?

10. У словах яких частин мови, в яких граматичних формах їх відбувається подовження м ‘яких приголосних звуків?

11. Коли подовження звуків не відбувається?

12. На межі яких значущих частин слова й за яких умов відбувається збіг однакових приголосних звуків?

13. Що таке відокремлення?

14. Коли означення відокремлюються?

15. За яких умов означення не відокремлюються?

Увага! Культура мовлення

Заперечення/ відмова

Ні, дякую. Дякую, не треба.

На жаль, ні. (ніяк не можу погодитися)

Ні, це не так.

Нас це не влаштовує.

Я не згодний (згоден).

Ні, я не можу. Даруйте, але я змушений Вам відмовити.

Це неможливо.

Ви не маєте рації.

Ви помиляєтеся.

Я не поділяю Вашої думки.

Я іншої думки.

Шкодую (шкода), але я мушу відмовитися.

Це марнування часу.

Шкода, але про це не може бути й мови.

Не варто про це нагадувати.

Нічого подібного.

Перепрошую, я маю спочатку це обміркувати. Цього бути не може. ои” Я заперечую це.

Запам’ятайте відповідники стійких виразів!

Обратйть в шутку обернути на жарт

Обращение к избирателям звернення до виборців обучаться на родном языке навчатися рідною мовою

Объявить благодарность оголосити подяку

Обязать руководителей зобов’ язати керівників

Освободить по собственному звільнити за власним

Желанию бажанням

Оставить в покое дати спокій

Отраслевая программа галузева програма

Отстраниться от дел відійти від справ

Оценить по достоинству належно оцінити

Осуществлять намерения здшснювати наміри

Обнаружить ошибку виявити помилку

Оказать Помощь надати допомогу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 2. Подвоєння приголосних на письмі