Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 11. Розділові знаки у реченнях з відокремленими прикладками

За словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їх вимову. У процесі мовлення відбувається спрощення, тобто один із приголосних випадає. У переважній більшості слів це спрощення передається на письмі.

У сучасній українській мові спрощення спостерігається в таких групах приголосних:

Жди – жн: тиждень – тижня, тижневий;

Здн – зн: виїздити – виїзний;

Стн – сн: честь – чесний, користь – корисний, якість – якісний;

Стл – сл: щастя – щасливий, стелити – слати;

Скн – сн: тріск – тріснути, блиск – блиснути;

Зкн – зн: бризкати – бризнути.

Примітка. У деяких словах спрощення можна виявити лише шляхом порівняння з російською мовою – це слова спільного походження, які в кожній мові мають свої особливості:

Лнц – нц: солнце – сонце:

Рдц – рц: сердце – серце;

Стекл – скл: стекло – скло.

В окремих словах спрощення відбувається лише в усному мовленні, а на письмі не передається: шістнадцять [ш’існац’ат’], шістсот [шЧсют], баластний, контрастний, компостний, аванпостний, форпостний.

Аналогічно не вимовляється приголосний [т] у прикметниках, утворених за допомогою суфікса – ськ – від іменників іншомовного походження: Студент – студентський, інтелігент – інтелігентський, турист – туристський. У словах кістлявий, пестливий, хвастливий, випускний спрощення у вимові не відбувається й на письмі не передається.

11. Розділові знаки у реченнях з відокремленими прикладками

Поширені й непоширені прикладки бувають відокремленими й виділяються комами, якщо:

1) стоять після пояснюваного іменника: Ходить вечір, мрійний мій веселик, По Дніпровій сивій ковилі (Мал.); Микола, Прокопів хлопчик, такий школярик гарненький був (Тесл.):

2) стосуються особового займенника (незалежно від місця в реченні): Заслужений митець, він з радістю передає багатий досвід молоді {3 газ.);

3) стоять перед пояснюваним іменником і мають обставинний відтінок: Вірний син трудової поневоленої України, Шевченко став виразником дум і сподівань народних (Гонч.);

4) приєднуються за допомогою сполучника як і мають обставинний відтінок причини: У горах Брянський, як командир, зустрівся з новими труднощами (Гонч.).

Примітка. Прикладка зі сполучником як не відокремлюється комами, коли означає “в ролі кого чи чого виступає предмет”: Про хист Довженка як письменника, як майстра слова говорили не повен голос тільки в роки Другої світової війни (Рил.);

5) приєднуються за допомогою слів родом, на ім ‘я, на ймення, так званий: Полтавець родом, Симоненко закінчив свій короткий життєвий шлях у Черкасах, у Шевченковім краю (Гонч.); Козак Бобренко, на ім *я Григорій, єдиний син достойної вдови (Кост.);

6) приєднуються до пояснюваних членів речення словами

Або, тобто, особливо, як-от: Вікова психологія, тобто галузь

Психології, включає дитячу психологію, психологію розвитку

Дорослої людини і геронтопсихологію (3 підр.).

Примітка. Якщо прикладка має уточнювальне значення, потрібно підкреслити її самостійність або коли поширена прикладка вже має у своєму складі розділові знаки, вона відокремлюється за допомогою тире: 3 Усіх два слова – “Мати” й “Вітчизна” – існують звіку тільки в однині (Б. Ол.); Тільки стрічалися нам земляки наші-Білі берези, явори й темні дуби… (Л. Укр.).

Вправа 90. Напишіть адресу свого товариша. Поясніть, чому важливо писати адресу правильно.

Вправа 91. Напишіть телеграму своїм батькам

Вправа 92. Запишіть уривок газетного тексту у вигляді телеграми на друкованому телеграфному бланку.

Вправа 93. Виправте текст телеграми так, щоб зникла неясність у змісті.

Виїжджаю 20 зустрічайте 24 поїзд 7 вагон Леся

Вправа 94. Занотуйте телефонограму.

Телефонограма №__від ” _200_р.

Від кого_Телефон_Передав_

Кому____ Прийняв_

Год_______хв _

(текст) (підпис)

Вправа 95. Прочитайте слова, спроектовані на екран за допомогою кодоскопа (чи записані на дошці). Утворіть від них прикметники, запишіть їх. З’ясуйте, в яких словах відбулося спрощення приголосних, а в яких – ні.

Студент, щастя, область, честь, радість, кількість, кореспондент, вартість, публіцист, ненависть, захист, контраст, компост, інтелігент, екстреміст, гігант, проїзд, якість, пропагандист, президент, кар’єрист, жалість.

Вправа 96. Перекладіть українською мовою і запишіть словосполучення. Позначте орфограми й поясніть їх.

Доброе сердце, местный житель, проездной билет, туристский поезд, ненавистный враг, гигантский завод, комендантский час, президентский налог, устный рассказ, жалостный вид, участник хора, каждый студент, бесстрастный оратор, радостное путешествие, агентство аэрофлота, контрастный цвет, яркое солнце.

Вправа 97. Перепишіть речення. Де потрібно, вставте пропущені літери, поясніть правопис і вимову цих слів.

1. Коли життя ти не учасник, а тільки свідок віддаля, – дарма чекатиме прекрасних від тебе подвигів земля (Рил.). 2.3а президентського правління повноваження відповідних органів державної влади та управління тимчасово передаються створеному президентом органу (3 підр.). 3. За кожну краплю крові слав він кулі У ненависні спини ворогів (Сос). 4. Замість відповіді вона радісно сміється (Донч.). 5. В кожній справі, в пісні, у держанні Сер..це стало сон..цем на світанні (Синг.). 6. В далекому порту під чужим небом стояв наш турисський пароплав (3 газ.). 7. Ми ті, що, сягнувши вершини прогресу, В степах засвітили вогні Дніпрогесу, Що вмієм підводить заводи гіган. хькі (Б. Ол.). 8. Студен. хьке взуття з парусини Мастили зубним порошком І мріяли всю Батьківщину, Як Горький, сходити пішком (Бія.). 9. І вже вся Україна слухає неквапливе, пристрасне і дотепне слово поета (Чуйко).

Вправа 98. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені прикладки, поясніть вживання розділових знаків.

1. Жили собі три брати Кий, Щек і Хорив і мали вони сестру Либідь (Цюпа). 2. – Товаришу начдив, вогонь… – прошепотів кулеметник Павло Радецький гарний юнак шістнадцяти років (Довж.). 3. Той богатир був я Володя стрункий і гожий, як весна (Сос). 4. Телеграфіст Середа, упрілий і сердитий, пхався по вулиці (Панч). 5. До нашого часу збереглася в Чернігові Чорна могила слов’янський курган X століття (Вих.). 6. На нас чекає Ужгород обласний центр Закарпатської області (3 газ.). 7. Місто Луцьк розташоване на узвишші й оточене з трьох боків крутими вигинами річки Стир (3 журн.). 8. Від Полтави невіддільна постать зачинателя нової української літератури І. Котляревського, який народився і творив тут. З Полтавою пов’язана творча діяльність Панаса Мирного класика української літератури (Вих.). 9. Як творець Шевченко може бути для нас взірцем у всьому (Гонч.). 10. Це був русявий, синьоокий корі няк-пол і щук правнук Лесиного дядька Лева, яких не перестає родити талановита земля (Хар.). 11. Обоє вовк і лось помітили людину, а тому на мить позавмирали, стежачи за нею (Гуц.). 12. Поезія в нашого народу зародилася в прадавні часи як пісня гімн Сонцю (Шок.). 13.1 прийде вона фея прекрасна, Темний смуток впаде їй до ніг – І осиплеться білими айстрами На холодний асфальт перший сніг… (Криж.). 14. “Земля світлячків” повість-казка відомого українського письменника Віктора Близнеця про життя лісових чоловічків стовусів та тривусів, які в запеклій боротьбі перемогли печерних страховиськ (3 кн. “Дванадцять місяців”). 15. Про двірника розкажу вам, малята: Є в нього друзі мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник Ще до зорі прокидатися звик (Позн.).

Вправа 99. Складіть 5 речень зі сполучником Як, що приєднує відокремлені й невідокремлені прикладки.

Вправа 100. Складіть 4 речення з поширеними прикладками, перед якими стоять слова а саме, на ім’я, тобто, так званий.

Вправа 101. Перекладіть речення українською мовою, поставте, де потрібно, розділові знаки.

1. Антон как старый опытный рыболов предложил Лизе свои услуги. 2. Мы тащили с собой две дыни единственную нашу пищу и бамбуковые удочки. 3. Рыбак типичный севастопольский старик с худым от ветра лицом сидел на земле около моря и штопал рваную сеть (К. Паустовский). 4. Он выдвинулся среди боевых товарищей своих как человек незаурядного политического дарования. 5. Сын курского крестьянина, девятнадцатилетний пастух он начал свой воинский путь когда уже гремела бессмертная слава Перекопа (А. Фадеев). 6. Мой сын археолог всегда уверял, что влияние прошлого на настоящее и будущее колоссально (А. Алексин). 7. Какими путями шел я простой парень из алтайского села чтобы стать космонавтом (Г. Титов).

Вправа 102. Розкажіть про свого товариша, використовуючи відокремлені прикладки. Розповідь запишіть, поясніть розділові знаки.

Вправа 103. Складіть речення із поданими словами. Запам’ятайте їх значення.

Адреса, адрес, адресант, адресат.

Довідка: адреса – місце проживання особи; адрес – письмове привітання з нагоди ювілею або іншої важливої події в житті людини; адресант – той, хто надсилає поштове відправлення; Адресат – той, кому поштове відправлення надсилається.

Вправа 104. Доберіть синоніми до поданих слів, поясніть їх правопис.

Ввічливий, пристрасний, щасливий, тижневий, корисний, хвастливий. запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке адреса?

2. Які основні правила, встановлені Міністерствам зв ‘язку України, слід нам ‘ятати під час написання адреси?

3. Що таке телеграма?

4. Якими бувають телеграми?

5. Які основні реквізити телефонограми?

6. Яке повідомлення називається радіограмою?

7. У чому суть спрощення приголосних звуків, для чого воно відбувається?

8. У яких групах приголосних звуків відбувається спрощення?

9. Як передається спрощення звуків на письмі?

10. У яких випадках спрощення відбувається лише в усному мовленні, а на письмі не позначається?

11. Копи відокремлюються прикладки?

12. Доберіть з художньої чи фахової літератури 8-Ю речень з відокремленими прикладками; проілюструйте ними правила про відокремлені прикладки.

Увага! Культура мовлення Як попросити вибачення

Пробачте! Вибачте!

Пробачте, що турбую Вас.

Мені дуже шкода. Я не можу не попросити у Вас пробачення!

Пробачте, що змусив Вас чекати. Забудьте про нашу розмову. Будьте вибачливі! Не згадуйте про це. Пробачте, що я запізнився! Даруйте за клопіт. Я цілком розумію Вас. Хай Вас це не турбує. Вибачте мені. Я маю просити вибачення. Чи варто про це згадувати? Сподіваюся, що я Вас не потурбував. Перепрошую.

Вибачтеся за мене, що я завдав стільки клопоту. Вам нема чого хвилюватися. Вибачте, будь ласка! Прошу вибачення! Пробачте, що Ви сказали?

Запам’ятайте відповідники стійких виразів!

Первостепенное значение першорядне значення по вашему усмотрению по вопросу строительства подвергаться опасности по делам службы по долгу службы под председательством под стать по закону

По имеющимся сведениям

По истечении срока

По крайней (по меньшей) мере

Положение дел

По направлению к городу

По настоянию

По небрежности

На ваш розсуд

З питань будівництва

Наражатися на небезпеку

У службових справах

Зі службового обов’язку

Під головуванням

До пари

За законом, згідно із законом

За наявними даними;

За даними, що є після закінчення терміну

(строку) принаймні стан справ у напрямку до міста за вимогою; на вимогу через недбалість


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 11. Розділові знаки у реченнях з відокремленими прикладками