Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 1. Українська мова – державна мова українського народу

Офіційне спілкування (між установами, окремою особою та установою, між посадовими особами; ділові взаємини на виробництві тощо) нині здійснюється українською мовою – єдиною державною мовою українського народу. Основне завдання українського ділового мовлення – виховання навичок літературного спілкування, пропаганда та засвоєння літературних норму слововживанні, граматичному оформленні мови, у вимові та наголошуванні, неприйняття спотвореної мови або суржику.

Пропонований посібник з українського ділового мовлення – теоретично-практичний. У ньому послідовно викладено теоретичний матеріал, подано систему вправ і завдань та зразки ділових паперів.

Теоретична частина містить такі розділи: “Вступ”, “Загальні вимоги до складання і оформлювання документів “, “Організаційні документи “, “Документація щодо особового складу “, “Інформаційні документи “, “Документи з господарсько-договірної діяльності “, “Обліково-фінансові документи “. Подано також відомості про складні випадки правопису найуживаніших слів чи словосполучень під час укладання ділових паперів, стилістичного використання слів, основні розділи синтаксису.

Вивчаючи писемне ділове мовлення, слід обов’язково повторювати й пунктуаційні норми української мови, адже будь-яка пунктуаційна помилка тією чи тією мірою порушує зміст висловлювання. Досконале знання пунктуаційних норм полегшує писемне спілкування людей, сприяє піднесенню їхньої загальної мовної культури. Отже, поряд з орфографічними правилами наведено й правила вживання розділових знаків.

Практичну частину посібника спрямовано на те, щоб студенти набули навичок укладання певних документів, засвоїли правописні норми, правила складання ділових паперів. Цьому сприяють вправи й завдання, призначені як для аудиторного виконання, так і для самостійної роботи. Значна частина

З Вправ у посібнику – узагалънювалъного характеру. Виконання їх передбачає Грунтовне знання теорії.

У посібнику наведено зразки ділових паперів з відтвореними на них реквізитами. Ними можна ефективно користуватися на всіх етапах вивчення матеріалу: під час закріплення знань, поточної перевірки роботи студентів, як одним із видів контрольних робіт. Подано також вправи на переклад з російської мови українською. Робота з перекладами сприятиме вихованню в студентів чуття слова, граматичної форми, уваги до стилістично точного вживання їх у мовленні. Після основних тем і розділів уміщено запитання для самоконтролю та тексти для контрольних і навчальних диктантів.

Засвоїти сучасну словникову граматичну чи мовну норму допоможуть рубрики “Як правильно? “, “Запам ‘ятайте відповідники стійких виразів”, “Запам ‘ятайте значення термінів”. Наприкінці посібника вміщено “Російсько-український словник ділового мовлення “, В якому подано слова, словосполучення, звороти, складні для перекладу і такі, в яких студенти припускаються найбільше помилок, а також варіанти контрольних робіт.

ВСТУП
1. Українська мова – державна мова українського народу

Конституцією України, прийнятою Верховною Радою 28 червня 1996 р., українську мову проголошено державною. Державна мова – “закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, в сферах зв’язку та інформатики”1.

Історична доля українського народу склалася так, що його мова не завжди функціонувала як державна, хоча вона входить до двадцяти найпоширеніших мов світу. У 60-80-х роках XIX ст. розвиток української літературної мови гальмувався царськими заборонами (Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський акт 1876 р.). У роки більшовицького лихоліття також робилося все можливе, щоб зупинити процес розвитку української мови. Новий наступ на неї здійснено за часів застою: українська мова зникала із навчальних закладів, науки, культури та інших сфер суспільного життя. І тільки завдяки зусиллям державно-патріотичних сил вдалося зберегти за нею статус державної.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 1. Українська мова – державна мова українського народу