Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.7.2. Звіт

Звіт – це письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень за певний проміжок часу).

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти оформлюються на спеціально виготовлених друкарським способом бланках. Текстові звіти здебільшого виконуються довільно, але існують усталені вимоги до їх оформлення.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (вказують установу, напрям діяльності, звітний період).

3. Текст, який має такі частини: вступ (вказують коло завдань, які були поставлені перед установою (особою) за звітний період); основна частина (опис та аналіз виконаної роботи); висновки (пропозиції, зауваження, плани на майбутнє).

4. Підпис керівника установи або особи, відповідальної за складання звіту.

5. Дата.

6. Печатка.

Звіт повинен мати композиційну чіткість, логічну послідовність у викладі, обгрунтованість висновків і пропозицій, стислість, точність формулювань. Текст звіту великий за обсягом звіт поділяють на частини, кожна з яких має свій заголовок (наприклад, Навчально’ методична діяльність, науково-дослідна діяльність, організаційно-виховна робота).

Звіти про виконання одноразових завдань і доручень не затверджуються й адресуються керівникові, від якого отримано завдання. Текст такого звіту починають словами: Відповідно до Вашого доручення від…, За Вашим завданням…).

Печатка, штамп установи й підпис керівника мають бути лише у зовнішніх звітах.

Взірець звіту:

ЗВІТ

Про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну діяльність

За 2008-2009 навчальний рік доцента кафедри англійської мови Малишко Ірини Володимирівни

Навчально-методична діяльність

Упродовж 2008-2009 навчального року було виконано таке навчальне навантаження: читала лекційний курс з ділової англійської мови для студентів Інституту іноземної філології, студентів заочного відділення Інституту політології та права, корекційної педагогіки і психології; проводила практичні заняття з ділової англійської мови. На цей рік було заплановано і виконано – 800 годин, з яких аудиторних – 670 годин.

До кожного практичного заняття було складено плани-конспекти, дібрано дидактичний матеріал, для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях використовувалися різні форми роботи: експрес-опитування, творчі завдання, спрямовані на розвиток мовленнєвої компетенції. Розробила навчальну програму для студентів спеціальності “Видавнича справа і редагування” Інституту української філології “Англійська мова у професійному спілкуванні”, у співавторстві створила дистанційний курс “Ділова англійська мова”.

Науково-дослідна діяльність

За звітний період працювала над дисертаційним дослідженням “Спонукально-закличні еліптичні конструкції в українському політичному дискурсі”. Матеріали дослідження було виголошено на звітно-науковій конференції викладачів університету (доповідь “Мовні засоби українського політичного дискурсу”). Узяла участь у міжнародній науково-практичній конференції “Українська мова – державна мова” (Донецьк, 11-12 грудня 2008 року), у III Міжнародній науковій конференції “Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі” (Кам’янець-Подільський, 26-27 листопада 2009 року).

Вийшли друком такі матеріали:

1. Англійська мова. Комплексна підготовка до тестування: навч. посібник / С. В. Макарець, О. О. Красюк, І. В. Малишко. – К.: Арій, 2008.-640 с.

2. Макарець С. Ділова англійська мова: Дистанційний курс: навч. посіб. / С. Макарець, І. Малишко. – К.. Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 208 с.

3. Малишко І. Теоретичні засади лінгвістичного аналізу політичного дискурсу/І. Малишко //Лінгвістичні студії: зб. наук, праць/Донецький нац. ун-т. – Донецьк: ДонНу, 2009. – Вип. 19. – С.182-186.

4. Малишко І. Явище еліпса як засіб економії мовних засобів// Наукові праці Кам’янець-Подільського університету: Філологічні науки, (подано до друку)

Організаційно-виховна робота

Протягом навчального року здійснювала контроль за навчанням студентів 108 вс групи та відвідуванням ними аудиторних занять, вирішувалися нагальні виробничі питання. Згідно з планом куратора, поданим до деканату, проводила години куратора, а також бесіди з виховною та інформаційною метою.

Виконувала обов’язки куратора ECTS (1 і 2 курс Інституту іноземної філології), уповноваженої особа Київського регіонального центру оцінювання якості освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЗО. 11. 2009 І. В. Малишко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.7.2. Звіт