Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – ПЕРЕДМОВА

Предметом, вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” є мова фахової галузі, представлена двома функціональними стилями: науковим та офіційно-діловим, а також вимоги до складання й оформлення наукових текстів і ділових документів. Мова – явище

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – ЧАСТИНА I

Розділ 1. Українська літературна мова, її норми та стилі 1.1. Українська літературна мова. 1.2. Основні етапи розвитку української літературної мови. 1.3. Норми та стилі української літературної мови. 1.4. Мова і професія. 1.1. Українська літературна

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – Розділ 1. Українська літературна мова, її норми та стилі

Розділ 1. Українська літературна мова, її норми та стилі 1.1. Українська літературна мова. 1.2. Основні етапи розвитку української літературної мови. 1.3. Норми та стилі української літературної мови. 1.4. Мова і професія. 1.1. Українська літературна

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 1.1. Українська літературна мова

Розділ 1. Українська літературна мова, її норми та стилі 1.1. Українська літературна мова. 1.2. Основні етапи розвитку української літературної мови. 1.3. Норми та стилі української літературної мови. 1.4. Мова і професія. 1.1. Українська літературна

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 1.2. Основні етапи розвитку української літературної мови

Розділ 1. Українська літературна мова, її норми та стилі 1.1. Українська літературна мова. 1.2. Основні етапи розвитку української літературної мови. 1.3. Норми та стилі української літературної мови. 1.4. Мова і професія. 1.1. Українська літературна

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 1.3. Норми та стилі української літературної мови

Українська літературна мова як форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується наявністю сталих норм, які обов’язкові для всіх її носіїв. Унормованість – одна з основних ознак літературної мови. Норма літературної мови – це

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 1.4. Мова і професія

Мова нації – універсальна система, яка є національною душею кожного народу, його світом, духовністю. Актуальним сьогодні є розширення сфер функціонування української мови, адже це засіб не лише спілкування, а й формування нових виробничих відносин.

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – Розділ 2. Науковий стиль фахового мовлення

2.1. Текст як форма існування наукових знань. 2.2. Композиція наукової роботи. 2.3. Мовні засоби наукового стилю. 2.4. Найтиповіші наукові тексти. 2.4.1. Анотація. 2.4.2. Тези. Конспект. 2.4.3. Відгук. Рецензія. 2.4.4. Курсова та дипломна роботи. 2.4.5.

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.1. Текст як форма існування наукових знань

2.1. Текст як форма існування наукових знань. 2.2. Композиція наукової роботи. 2.3. Мовні засоби наукового стилю. 2.4. Найтиповіші наукові тексти. 2.4.1. Анотація. 2.4.2. Тези. Конспект. 2.4.3. Відгук. Рецензія. 2.4.4. Курсова та дипломна роботи. 2.4.5.

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.2. Композиція наукової роботи

Важливою частиною наукової роботи є вступ, оскільки в ньому містяться всі необхідні кваліфікаційні характеристики дослідження: його актуальність, мета, завдання, новизна, об’єкт і предмет вивчення, методи. В основній частині роботи докладно розглядаються методика й техніка

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.3. Мовні засоби наукового стилю

Основними мовними засобами наукового стилю є велика кількість термінів, схем, таблиць, графіків, абстрактних (часто іншомовних) слів, наукова фразеологія (стійкі термінологічні словосполучення), цитати, посилання; уникання емоційно-експресивних синонімів, суфіксів, багатозначних слів, художніх тропів, індивідуальних неологізмів. До

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4. Найтиповіші наукові тексти

Наукові знання можуть бути виражені в текстах таких жанрів: анотація, тези, конспект, відгук, рецензія, реферат, курсова та дипломна робота, стаття, дисертація, автореферат, монографія, підручник, доповідь, програма тощо. 2.4.1. Анотація Анотація (від. лат. аnnotatio –

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4.1. Анотація

Наукові знання можуть бути виражені в текстах таких жанрів: анотація, тези, конспект, відгук, рецензія, реферат, курсова та дипломна робота, стаття, дисертація, автореферат, монографія, підручник, доповідь, програма тощо. 2.4.1. Анотація Анотація (від. лат. аnnotatio –

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4.2. Тези. Конспект

Тези (від. грец. thesis – “основна думка”) – коротко сформульовані положення наукових матеріалів (статей, лекцій, доповідей), які розкривають суть усієї інформації. Розрізняють два види тез: O відібрані автором цитати з першоджерела; O сформульовані власними

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4.3. Відгук. Рецензія

Відгук – документ, який містить висновки уповноваженої особи або установи щодо запропонованих на розгляд наукових праць, вистав, фільмів, творів мистецтва тощо. Реквізити відгуку*. 1. Назва виду документа. 2. Заголовок, що містить: O назву роботи;

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4.4. Курсова та дипломна роботи

Наукова робота (курсова, дипломна) – письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який грунтується на критичному огляді бібліографічних джерел. Наукові роботи пишуться для виявлення знань студентами конкретної дисципліни на певному етапі навчання (закінчення курсу або

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4.5. Стаття

Стаття – 1. Науковий або публіцистичний твір невеликого обсягу у збірнику, журналі, газеті тощо. 2. Самостійний розділ, параграф у юридичному документі, описі, словнику тощо. Стаття є результатом мисленнєвого процесу, в якому поєднуються аналіз, структурування,

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4.6. Реферат. Автореферат дисертації

Реферат (від. лат. refferre – “доповідати, повідомляти”) – вид письмового повідомлення, короткий виклад головних думок, поєднаних однією темою, їх систематизація, узагальнення і оцінка; текст, що передає головну інформацію першоджерела. Словник української мови в 11-ти

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4.7. Загальні відомості про дисертаційне дослідження

Дисертація (від. лат. dissertatio – “роздум, дослідження”) – наукова робота, дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня (доктора, кандидата наук) і прилюдно захищається здобувачем (дисертантом). Основу змісту дисертації має становити принципово новий матеріал: опис

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – Розділ 3. Документ – основна одиниця офіційно-ділового стилю

3.1. Історія офіційно-ділового стилю. 3.2. Поняття документа. 3.3. Призначення та класифікація документів. З.4 Структурні елементи документа. Правила оформлення тексту. 3.5. Вимоги до мови ділових паперів. Офіційно-діловий стиль – це стиль мови ділових паперів: розпоряджень,

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 3.1. Історія офіційно-ділового стилю

3.1. Історія офіційно-ділового стилю. 3.2. Поняття документа. 3.3. Призначення та класифікація документів. З.4 Структурні елементи документа. Правила оформлення тексту. 3.5. Вимоги до мови ділових паперів. Офіційно-діловий стиль – це стиль мови ділових паперів: розпоряджень,

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 3.2. Поняття документа

Основною одиницею офіційно-ділового стилю є документ. Він використовується в різних галузях діяльності суспільства, галузях знань, сферах життя. Вони є об’єктом дослідження різних наукових дисциплін, тому поняття “документ” – багатозначне і залежить від того, в

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 3.3. Призначення та класифікація документів

Основною одиницею офіційно-ділового стилю є документ. Він використовується в різних галузях діяльності суспільства, галузях знань, сферах життя. Вони є об’єктом дослідження різних наукових дисциплін, тому поняття “документ” – багатозначне і залежить від того, в

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 3.4. Структурні елементи документа. Правила оформлення тексту

Кожен документ складається з окремих елементів – реквізитів. Розрізняють постійні та змінні реквізити документа. Постійні реквізити друкуються під час виготовлення бланка, змінні фіксуються на бланку в процесі заповнення. Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності,

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 3.5. Вимоги до мови ділових паперів

З огляду на підстилі та жанри офіційно-ділового стилю найголовнішими його мовними засобами є такі. Лексика. В основі ділової української мови лежить загальнозрозуміла, нейтральна, нормована, міжстильова, так звана книжна лексика. Відтінок книжності мають слова з

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – Розділ 4. Використання персонального комп’ютера в оформленні та обробленні документів

4.1. Загальні відомості про персональний ІВМ-сумісний комп’ютер. 4.1 .1. Основні функціональні елементи ПК. 4.1.2. Програмне забезпечення ПК. 4Л.3. Файлова система. 4.1.4. Операційні системи IBM-сумісних ПК. 4.1.5. Користувацький інтерфейс ОС Windows. 42. Текстовий редактор Microsoft

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.1. Загальні відомості про персональний IBM-сумісний комп’ютер

4.1. Загальні відомості про персональний ІВМ-сумісний комп’ютер. 4.1 .1. Основні функціональні елементи ПК. 4.1.2. Програмне забезпечення ПК. 4Л.3. Файлова система. 4.1.4. Операційні системи IBM-сумісних ПК. 4.1.5. Користувацький інтерфейс ОС Windows. 42. Текстовий редактор Microsoft

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.1.1. Основні функціональні елементи ПК

4.1. Загальні відомості про персональний ІВМ-сумісний комп’ютер. 4.1 .1. Основні функціональні елементи ПК. 4.1.2. Програмне забезпечення ПК. 4Л.3. Файлова система. 4.1.4. Операційні системи IBM-сумісних ПК. 4.1.5. Користувацький інтерфейс ОС Windows. 42. Текстовий редактор Microsoft

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.1.2. Програмне забезпечення ПК

Програмне забезпечення є доповненням апаратних засобів будь-якого ПК, яке визначає способи взаємодії (інтерфейс) користувача з комп’ютером і його можливості у розв’язанні конкретних завдань. Все програмне забезпечення персональних комп’ютерів можна поділити на два класи: O

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.1.3. Файлова система

Програмне забезпечення є доповненням апаратних засобів будь-якого ПК, яке визначає способи взаємодії (інтерфейс) користувача з комп’ютером і його можливості у розв’язанні конкретних завдань. Все програмне забезпечення персональних комп’ютерів можна поділити на два класи: O

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.1.4. Операційні системи IBM-сумісних ПК

Початок створенню операційних систем для персональних IBM-сумісних комп’ютерів поклала система СР/М. її було розроблено в 1974 p., і встановлено на багатьох 8-розрядних машинах. З появою 16-розрядних комп’ютерів їй на зміну прийшла MS-DOS фірми “Microsoft”

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.1.5. Користувацький інтерфейс операційної системи Windows

Зручність Windows для користувача значною мірою полягає у зручності його інтерфейсу, тобто в тих засобах, за допомогою яких машина і людина взаємодіють. Як вже було зазначено, у Windows використовується його новий тип, який називається

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.2. Текстовий редактор Microsoft Word

Для роботи з текстовою інформацією дуже ефективними є спеціальні програми підготовки текстів: так звані текстові процесори або текстові редактори. На відміну від друкарської машини, текстові процесори дають змогу за значно коротший час і більш

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.2.1. Вікна редактора Microsoft Word

Для роботи з текстовою інформацією дуже ефективними є спеціальні програми підготовки текстів: так звані текстові процесори або текстові редактори. На відміну від друкарської машини, текстові процесори дають змогу за значно коротший час і більш

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.2.2. Вікна документів

У Word передбачена робота з багатьма вікнами. В межах загального вікна редактора може бути відкрито декілька активних вікон документів, користувач може встановлювати розмір і розміщення кожного вікна традиційними для Windows засобами. Якщо відкрито новий

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.2.3. Створення документів

У Word передбачена робота з багатьма вікнами. В межах загального вікна редактора може бути відкрито декілька активних вікон документів, користувач може встановлювати розмір і розміщення кожного вікна традиційними для Windows засобами. Якщо відкрито новий

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.2.4. Оброблення документів

Виділення тексту. Як уже зазначалося у попередніх двох підрозділах можна було побачити, що для виконання будь-якої дії над текстом його спочатку необхідно виділити. Для цього в Word існує декілька способів: 1. Використання миші: А)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – ЧАСТИНА 2

Розділ 5. Документи щодо особового складу 5.1. Заява. 5.2. Автобіографія. 5.3. Наказ з особового складу. 5.4. Контракт. Трудова угода. 5.5. Резюме. Документи цієї групи містять інформацію про особовий склад підприємства ^установи, організацій фірми й

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – Розділ 5. Документи щодо особового складу

Розділ 5. Документи щодо особового складу 5.1. Заява. 5.2. Автобіографія. 5.3. Наказ з особового складу. 5.4. Контракт. Трудова угода. 5.5. Резюме. Документи цієї групи містять інформацію про особовий склад підприємства ^установи, організацій фірми й

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 5.1. Заява

Розділ 5. Документи щодо особового складу 5.1. Заява. 5.2. Автобіографія. 5.3. Наказ з особового складу. 5.4. Контракт. Трудова угода. 5.5. Резюме. Документи цієї групи містять інформацію про особовий склад підприємства ^установи, організацій фірми й

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 5.2. Автобіографія

Автобіографія (грец. auto – “сам”, bio – “життя”, grapho – “пишу”) – опис свого життя, документ, у якому особа повідомляє факти своєї біографії. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації, укладається власноручно. Головні вимоги під

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 5.3. Наказ з особового складу

Автобіографія (грец. auto – “сам”, bio – “життя”, grapho – “пишу”) – опис свого життя, документ, у якому особа повідомляє факти своєї біографії. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації, укладається власноручно. Головні вимоги під

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 5.4. Контракт. Трудова угода

Контракт (від лат. contractus – “угода”) – в юридичному значенні договір, угода, за якою встановлюються права та обов’язки для обох сторін – особи та установи, обумовлені певним терміном. Отже, контракт – це угода між

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 5.5. Резюме

Резюме (від. франц. resume – “висновок”) – це документ, у якому особа подає короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні навички й якості у спеціально встановленому порядку. Щодо написання резюме, розташування його реквізитів немає

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – Розділ 6. Довідково-інформаційні документи

6.1. Службове листування. Рекламні листи. 6.1.1. Види листа та їхні особливості. 6.1.2. Написання листа за допомогою текстового редактора Word. 6.2. Довідка. 6.3. Звіт. 6.4. План. 6.5. Службові записки. 6.6. Оголошення. Запрошення. Посвідчення про відрядження.

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 6.1. Службове листування. Рекламні листи

6.1. Службове листування. Рекламні листи. 6.1.1. Види листа та їхні особливості. 6.1.2. Написання листа за допомогою текстового редактора Word. 6.2. Довідка. 6.3. Звіт. 6.4. План. 6.5. Службові записки. 6.6. Оголошення. Запрошення. Посвідчення про відрядження.

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 6.1.1. Види листів та їхні особливості

Формуляри службових листів різних видів подано в додатку. Інформаційний (рекламний) лист повідомляє адресата про певний захід чи факт – про показ (демонстрування) певних моделей одягу окремих пошивних підприємств; про видану або випущену продукцію, про

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 6.1.2. Написання листа за допомогою текстового редактора Word

1. Відкрийте меню Файл. 2. Клацніть лівою кнопкою миші на рядку Создать. При цьому користуватися кнопкою Создать на панелі інструментів не можна. 3. У діалоговому вікні клацніть лівою кнопкою миші на заголовку вкладки Письма

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 6.2. Довідка

Довідка (рос. оправка) – це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя та діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств. Довідки бувають особисті та службові. Особисті довідки підтверджують той чи

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 6.3. Звіт

Довідка (рос. оправка) – це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя та діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств. Довідки бувають особисті та службові. Особисті довідки підтверджують той чи