Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – Розділ 9. Документи з господарсько-договірної діяльності

Договір (рос. договор) – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією або між організаціями.-

Цивільний кодекс передбачає такі типи договорів: Договір постачання – договір, за яким організація-постачальник зобов’язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується оплатити продукцію за встановленими цінами.

Договір підряду – договір, за яким підприємець-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт для підприємства-замовника.

Договір про матеріальну відповідальність – договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку,

Відвантаження, а інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

Договір про спільну діяльність – договір, що укладається між двома й більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і характер внесків (грошові, майнові; трудова участь).

Договори щодо створення нових форм господарювання – договори, які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств. Для створення асоціацій необхідно укласти установчий договір.

Установчий договір – договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціації.

Крім договорів з господарської діяльності, вирізняють ще договори трудові. Трудовий договір – це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим ним органом. За цим договором працівник зобов’язується виконувати певну роботу, а керівник – виплачувати йому заробітну плату й забезпечувати належні умови праці.

Будь-який договір має відображати інтереси сторін. Цей документ укладають на основі чинного законодавства. Спочатку готується проект договору (найчастіше це робить сторона-ініціатор, консультуючись з юристом). Оскільки договір є юридичним документом, то кожен його пункт потрібно формулювати чітко, уникаючи двозначності. Оформлений за всіма правилами документ підписують сторони, що його укладали.

Зверніть увагу! Не забудьте переконатися в повноваженнях особи, що підписує договір: не соромтеся перевірити доручення у повноваженнях особи; якщо у цьому виникла необхідність – зібрати інформацію про контрагента!

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Зазначення місця укладання та дати.

3. Вступна частина (точні й повні назви сторін, їхніх представників (прізвища, імена, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють).

4. Зміст договору.

5. Термін виконання договору.

6. Кількісні та якісні показники продукції.

7. Зазначення цін робіт (продукції) і загальної суми.

8. Порядок виконання роботи.

9. Порядок розрахунків між сторонами.

10. Додаткові умови договору.

11. Вказівки щодо майнової відповідальності за повне або часткове невиконання договору.

12. Порядок і місце вирішення суперечливих питань.

13. Загальний термін дії договору.

14. Юридичні адреси сторін, що укладають договір.

15. Власноручні підписи сторін.

16. Печатки установи або обох сторін, які укладають договір. Загалом текст договору поділяють на дві частини:

1) вступну, де зазначають назви сторін, між якими укладається договір; посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які будуть підписувати договір; іноді наводять посилання на документи, що засвідчують повноваження особи, яка підписує договір;

2) основну, яка складається з пунктів: Предмет договору; Обов’язки сторін; Порядок розрахунків; Відповідальність сторін; Порядок розірвання договору; Термін дії договору; Інші умови договору.

Зразки договорів

ДОГОВІР м. Київ, шістнадцяте лютого дві тисячі п’ятого року

Ми, Бойко Галина Петрівна, що мешкає в м. Києві по вул. Світлицького, 12, кв. З, далі іменована “Продавець”, та Сергієнко Олександр Власович, що мешкає в м. Києві по вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, далі именований “Покупець”, уклали цей договір про таке:

1. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Синиця Богуславського району Київської області на земельній ділянці 200 кв. м. На цій ділянці розташовані: цегляний сарай, гараж, погріб, колодязь та огорожа. Інвентаризаційна оцінка – сто п’ятдесят тисяч (прописом) гривень.

2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1995 року, і проданий Покупцеві за сто п’ятдесят тисяч (прописом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві підчас підписання договору.

3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався І нікому іншому не належав.

4. Витрати у здійсненні цього договору сторони виплачують порівну.

5. У користування Покупця переходять житловий будинок, сарай, гараж, погріб, колодязь і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, а другий видано Покупцеві.

(підпис) Г. П. Бойко

(підпис) О. В. Сергієнко

ДОГОВІР № 7 на постачання друкованої продукції

М. Київ _”__ 200_ р.

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” при Національному університеті імені Тараса Шевченка, що надалі йменується “Продавець”, в особі директора Семенової Ольги Валеріївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Національний університет харчових технологій, (найменування організації)

Що надалі йменується “Покупець”, в особі директора з наукової роботи Ярового Володимира Леонідовича (посада, прізвище, ім’я, по батькові) з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Продавець продає, а Покупець купує з правом реалізації згідно з накладними видавництва книжкову продукцію за відпускною ціною видавництва.

2. Продукція має відпускатися у стандартній упаковці. Примірники, в яких виявлено поліграфічний брак, підлягають заміні.

3. Доставка книг здійснюється Покупцем за власний рахунок.

За дорученням Продавця Покупець вивозить з друкарні літературу своїм транспортом і за свій рахунок протягом трьох днів після виготовлення тиражу.

4. Покупець розраховується з Продавцем безготівковим розрахунком за кожну окрему поставку за домовленістю з частковою передоплатою в розмірі 30.%.

5. У разі несвоєчасної оплати продукції Покупець сплачує продавцеві 0,5 % пені від суми заборгованості за кожний день прострочення. Сторони зобов’язуються вживати всіх заходів щодо вирішення спірних питань. У разі неможливості вирішення суперечок у добровільному порядку претензії розглядаються в арбітражному суді.

6. Цей договір набирає чинності з моменту підписання й діє протягом року.

7. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, що його підписали, при цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси та реквізити сторін:

Продавець 01033, м. Київ-33, бул. Шевченка, 14 тел./факс: (044) 239-3135 тел. (044) 239-7985, 239-9000 Р/Р № 262539 в Шевченківському відділенні УСБ м. Києва МФО 322090 Код 05576832 Від продавця (підпис)

Покупець

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68 тел./факс: (044) 287-6563; 287-6567 Тел.: (044) 287-7200

Р/р № 384584 в Голосіївському відділені УСБ м. Києва МФО 345486 Код 03849636 Від покупця (підпис)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – Розділ 9. Документи з господарсько-договірної діяльності