Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – ПЕРЕДМОВА

Предметом, вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” є мова фахової галузі, представлена двома функціональними стилями: науковим та офіційно-діловим, а також вимоги до складання й оформлення наукових текстів і ділових документів.

Мова – явище суспільне, вона розвивається й функціонує в суспільстві, оскільки є засобом спілкування людей.

Форма існування мови – мовлення, тобто різноманітне використання її людьми в усіх сферах громадського й особистого життя.

Нині, в період активної розбудови української державності, до майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише у досконалому знанні фаху, а й у високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванні нею в усіх галузях, особливо – її науковим та офіційно-діловим стилями.

Уміння спілкуватися мовою професійного спілкування сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися у професійній діяльності та ділових контактах.

Мета дисципліни полягає у ознайомленні студентів з нормами сучасної української мови у професійному спілкуванні, підвищенні загальної та мовної культури майбутніх спеціалістів харчової промисловості, формуванні практичних навичок професійного усного й писемного спілкування, а також виховувати культуру мовлення студентів як носіїв української мови.

Завдання дисципліни – допомогти студентам опанувати лексичні, орфоепічні, граматичні й стилістичні норми сучасної української мови, сформувати базовий рівень володіння професійною мовою для засвоєння матеріалу галузевих дисциплін, а також навчити їх основ наукової роботи та ведення ділової документації.

У результаті вивчення й засвоєння основних положень дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” студент повинен:

Знати:

O етапи розвитку української літературної мови, становлення фахової термінології;

O державний стандарт на оформлення ділових документів та вимоги до композиції наукових робіт;

O основні мовні засоби й прийоми нормування наукових текстів і ділової документації.

Уміти:

O володіти нормами літературної мови;

O користуватися всіма її засобами незалежно від умов спілкування, мети й змісту мовлення;

O користуватися фаховими монографічними, навчальними та довідковими виданнями, різними видами словників;

O вести наукові дослідження в обраній галузі;

O складати різні ділові док ументи.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)”

Лекційні заняття

№ з/п

Тема та зміст лекції

Кількість годин за формою

Навчання

Денною

Заочною

1

2

3

4

1

Предмет, мета і завдання дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням) “.

Українська літературна мова, основні етапи її розвитку. Норми літературної мови. Стильове розмаїття сучасної української літературної мови. Мова і професія

2

2

Науковий та офіційно-діловий стилі сучасної української літературної мови. Визначення, основні ознаки та мовні засоби наукового та офіційно-ділового стилів. Жанрова реалізація. Призначення та класифікація наукових праць та ділових документів. Співвідношення наукового та офіційно-ділового стилів у мові професійного спілкування

2

3

Лексичні та морфологічні норми сучасної української мови у професійному спілкуванні. Стилістично нейтральні слова. Термінологія та професіоналізми. Слова іншомовного походження. Синоніми, омоніми та пароніми. їхня роль у текстах наукового та офіційно-ділового змісту. Робота зі словниками. Специфіка словоформ, властивих текстам наукових праць та ділових документів. Особливості правопису та перекладу. Особливості вживання іменних частин мови та дієслівних форм. Службові частини мови у науковій та діловій мові

2

Закінчення табл.

1

2

3

4

4

Синтаксичні норми сучасної української мови у професійному спілкуванні. Синтаксичні особливості професійної мови наукового та офіційно-ділового різновидів. Інфінітивні та пасивні конструкції. Віддієслівні іменники, розщеплені присудки. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти. Прості та складні речення. Вставні слова. Пряма мова та цитування. Вживання розділових знаків

1

5

Культура професійного спілкування українською мовою.

Види й жанри усного спілкування за професійним спрямуванням. Культура мовлення. Мовний етикет сучасної науки, ділових стосунків та повсякденного спілкування. Підготовка та проведення публічного виступу. Вербальні та невербальні засоби спілкування. Форми сучасного молодіжного спілкування. Суржик і сленг як мовні проблеми

2

Усього

9

Практичні заняття

В/п

Тема практичного заняття

Кількість годин за формою

Навчання

Денною

Заочною

1

Ознайомче тестування. Редагування текстів. Переклад. Вибір слова та словоформи. Теоретичні питання.

Поняття документа. Класифікація. Вимоги до мови ділових паперів

2

2

Анотація. Тези. Конспект. Документація з особового складу. Заява. Автобіографія. Наказ. Резюме. Типові мовні конструкції та звороти. Правопис власних назв українського та іншомовного походження. Правила вживання м’якого знака та апострофа

2

1

Закінчення табл.

1

2

3

4

3

Реферат. Стаття.

Довідково-інформаційні документи (початок). Службове листування. Довідка. Типові мовні конструкції та їхні відповідники в англійській мові.

Розділові знаки при вставних словах та звертаннях. Правопис складних іменників та прикметників

2

0,5

4

Відгук. Рецензія.

Довідково-інформаційні документи (закінчення). Службова, доповідна та пояснювальна записки. Протокол, витяг з протоколу. Звіт. Типові мовні конструкції.

Особливості відмінювання іменників П відміни. Правопис слів іншомовного походження

Ко

0,5

5

Курсова, дипломна робота. Оформлення титульної сторінки. Структура наукової роботи. Оформлення цитат, посилань та бібліографії.

Обліково-фінансові документи. Доручення. Розписка. Акт. Накладна. Список. Таблиця. Особливості запису числових даних. Правопис та переклад прийменникових конструкцій

Во

0,5

6

Захист реферату, курсової та дипломної робіт. Мовний етикет української науки. Документи з господарсько-договірної діяльності. Види договору; договір підряду, договір поставки, договір про матеріальну відповідальність матеріально відповідальних осіб, договір у науковій діяльності.

Правопис прислівників. Написання частки не з різними частинами мови

2

0,5

7

Культура усного професійного спілкування. Види та жанри публічних виступів. Наукова доповідь. Лекція. Бесіда. Телефонна розмова. Форми ввічливості в українській мові. Правила підготовки наукової доповіді. Головні засоби впливу на аудиторію. Суржик і сленг як мовні проблеми

2

1

Усього

18

4

Теми, що виносяться на самостійне опрацювання

1. Документи щодо особового складу. Характеристика. Особовий листок з обліку кадрів. Іменники спільного роду. Іменники на позначення фаху. Визначення роду невідмінюваних іменників іншомовного походження.

2. Довідково-інформаційні документи. Багатство словника української мови. Лексичне значення слова. Міжмовна омонімія. Робота зі словниками.

3. Обліково-фінансові документи. Оформлення відкриття рахунку в банку. Відомість. Квитанція. Відмова від акцепту. Числівник та його відмінювання. Розділові знаки при однорідних членах речення.

4. Розпорядчі документи та їхні реквізити. Постанова. Розпорядження. Вказівка. Типові мовні звороти. Розділові знаки у складносурядних і складнопідрядних реченнях.

5. Організаційні документи. Статут (типовий, індивідуальний). Структура тексту та реквізити статуту. Інструкція. Положення. Типові мовні звороти, вживані в організаційних документах. Дієслово як частина мови. Творення форм дієслів наказового способу. Розділові знаки у безсполучникових реченнях.

6. Документи з господарсько-договірної діяльності. Банківська діяльність. Договір про депозитний вклад, кредитний договір, договір про пайовий внесок. Шлюбний договір. Особливості вживання прийменникових конструкцій в українській, російській та англійській мовах.

7. Усне професійне спілкування. Стиль усного спілкування. Різновиди прийомів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – ПЕРЕДМОВА