Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 8.2. Розписка

Розписка (рос. расписка) – письмове підтвердження про передавання чи отримання грошей, документів або матеріальних цінностей певною особою від установи, підприємства, іншої особи.

Реквізити розписки:

1. Назва виду документа.

2. Текст, у якому зазначаються:

O прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка дає розписку й підтверджує отримання цінностей;

O прізвище, ім’я, по батькові особи, яка передала цінності;

O для чого дано розписку (точні найменування матеріальних цінностей, їхня кількість і вартість – словами та цифрами);

O відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує цінності;

O підстава передачі й отримання цінностей.

3. Дата укладення документа.

4. Підпис особи, яка отримала цінності.

5. Засвідчення підпису (у приватній розписці).

У розписці на отримання грошей пишуть суму (цифрами й у дужках – словами); крім прізвища, імені, по батькові одержувача, вказують номер і серію його паспорта й місце проживання. Будь-які виправлення й перекреслення не допускаються.

Документ пишуть від руки в одному примірнику. Розписка подається адресатові (установі, організації, матеріально відповідальній особі). Іноді в розписці зазначають свідків (осіб, які були присутні під час отримання цінностей). У цьому разі вони повинні засвідчити документ своїми підписами.

Зразки розписок

РОЗПИСКА

Я, студент факультету економіки І менеджменту Національного університету харчових технологій Максим’юк О. П., отримав від завідувача бібліотеки P. O. Надточій для тимчасового користування на час зимових канікул 1 (один) підручник з фізики, 1 (один) підручник з англійської мови, 1 (один) підручник з культурології.

21.01.2004 (підпис)

Підпис студента О. П. Максим’юка засвідчую. Декан факультету

Економіки і менеджменту (підпис) М. А. Староверова

РОЗПИСКА

Я, Сидорчук Олександра Іллівна, взяла в борг у Капустян-ської Діани Михеївни 500 (п’ятсот) гривень. Зобов’язуюся повернути всю суму 1 січня 2004 р.

Домашня адреса: вул. Богдана Хмельницького, 68, кв. 16. Паспорт СН № 111653, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25 вересня 1997 р.

31.10.2003 (підпис)

Державний нотаріус (підпис) М. Л. Вітрук

Печатка

8.3. Акт

Акт (від лат. actus – “дія”) – це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають у разі приймання-здавання справ, після переобліку, під час проведення експертиз продукції та випробувань нової техніки, в разі нещасних випадків, під час здавання об’єктів.

Акти – це документація постійних експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників організацій. Вони оформлюються комісією, яку створює керівник установи, організації чи підприємства.

Акти громадянського стану – державні записи фактів народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, усиновлення, встановлення батьківства, зміни імені, по батькові, прізвища – пов’язані з правовим станом особи й підлягають обов’язковій реєстрації.

Текст акта має дві частини; вступну та констатаційну.

У вступній частині зазначають підстави для складання акта, перелічують осіб, які складали акт, а також тих, хто був присутній.

Після слова “Підстава” фіксують документ або усне розпорядження службової особи щодо необхідності та юридичної ваги певного акта.

Після слова “Складений” перелічують осіб, які складали акт або були присутні при цьому, з обов’язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів.

Якщо акт готувався комісією, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії розташовують в алфавітному порядку. Якщо вони були присутні під час складання, то наводять їхні прізвища та посади.

У констатаційній частині висвітлюють мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують установлені факти, а також висновки.

У кінці акта (перед підписами) повідомляється кількість примірників акта й зазначається місце їх зберігання.

Реквізити акта:

1. Автор документа (назва відомства й організації).

2. Дата, номер і місце складання.

3. Гриф затвердження.

4. Назва виду документа.

5. Заголовок.

6. Підстава (наказ керівника організації).

7. Склад комісії, присутні при складанні.

8. Текст (вступна, констатаційна частини).

9. Відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження.

10. Перелік додатків до акта.

11. Підписи членів комісії й усіх присутніх.

12. Печатка.

Акти прийому-передання, обстеження чи ревізії набувають юридичної сили лише після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником установи чи організації.

Зразок акта

Національний університет харчових технологій Факультет економіки і менеджменту

Акт № 27

25.02.2004 м. Київ

Передання матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій

Підстава: наказ по університету № 2 від 15 січня 2003 р. Складений комісією:

Голова комісії: завідувач кафедри Ніколаєнко А. П.

Члени комісії: старший лаборант кафедри Волошиненко Л. Ю., доцент Куковальська P. O., асистент Марочко Л. І.

Присутні: декан факультету економіки і менеджменту Староверова М. А.

Комісія 25 лютого 2004 року перевірила наявність матеріальних цінностей у методичному кабінеті кафедри іноземних мов і вирішила передати Куковальській P. O. такі матеріальні цінності:

1. Музичний центр “LG” – 1 шт.

2. Комп’ютерний монітор “Samsung” – 1 шт.

3. Принтер лазерний “Hewlett-Packard” – 1 шт.

4. Кодоскоп “Liesegang” – 1 шт.

5. Магнітола “Sharp” – 5 шт.

Складений утрьох примірниках: 1 – й примірник – бухгалтерії; 2-й примірник – кафедрі; 3-й примірник – факультетові.

Голова комісії А. П. Ніколаєнко

Члени комісії: Л. Ю. Волошиненко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 8.2. Розписка