Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 8.1. Доручення

8.1. Доручення.

8.2. Розписка.

8.3. Акт.

8.4. Список. Перелік. Таблиця.

8.5. Накладна.

8.1. Доручення

Доручення (рос. доверенность) – це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Доручення видають на отримання грошей у касі установи чи підприємства, грошового переказу на поштовому відділенні на ім’я довірителя, на отримання матеріальних цінностей (посилок, цінних бандеролей, книг, канцприладдя та інших товарів) у магазинах чи на товарних базах; на користування впродовж певного часу якимось транспортним засобом: автомобілем, мотоциклом тощо.

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяють на особисті (від імені особи) й офіційні (від імені організації, установи). Особисте доручення правомірне лише в разі, якщо підпис особи, яка видала доручення, керівник установи засвідчив печаткою і своїм підписом.

Реквізити особистого доручення:

1. Назва виду документа.

2. Текст (як і автобіографія, має єдинопочаток – Я, (прізвище, ім’я, по батькові), доручаю… та обов’язкове повне найменування особи, якій доручають виконати певну дію замість себе; тут же можна зазначити і документ, що засвідчує її особу (паспорт – серію, номер, ким і коли виданий)).

3. Термін, до якого дійсне доручення.

4. Дата написання (ліворуч під текстом).

5. Підпис особи, яка склала доручення (у цьому ж рядку праворуч).

6. Підпис посадової особи й печатка установи, які засвідчують підпис довірителя.

Особисте доручення може бути одноразове й довготривале.

Офіційне (службове) доручення оформлюється на спеціальному бланку (формат А4 або А5) за трафаретною схемою або комп’ютерним макетом. Його реквізити такі:

1. Назва організації, яка видає доручення (у вигляді кутового штампу).

2 . Номер та дата видачі доручення.

3. Назва виду документа.

4. Текст.

5. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

6. Підпис керівника установи.

7. Печатка.

Офіційні доручення поділяються на разові, спеціальні та загальні.

Текст доручення містить такі відомості: прізвище ім’я, по батькові, посаду особи (в офіційному дорученні – назву установи), яка видає доручення; прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, якій видається доручення; назву установи від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або і якій особа реалізує своє право; напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їхню кількість і вартість; термін дії доручення; назву та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Разове доручення видається для виконання певної одноразової дії (отримання товарно-матеріальних цінностей). Спеціальне доручення – документ, що надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків (транспортні, господарські чи банківські операції, представництво у суді на першому етапі засідання), термін дії такого доручення обов’язково зазначається.

Зразок особистого доручення

Доручення

Я, Павловська Маргарита Олексіївна, доручаю Шевченко Наталі! Яківні отримати належну студентам групи ТЦ-І-1 стипендію за вересень 2003 року.

Доручення дійсне до 2 листопада 2003 року.

25.10.2003 р. (підпис) М. О. Павловська

Підпис студентки М. О. Павловської засвідчую:

Декан факультету ТЦР і ФХП (підпис) Г. О. Сімахіна

25.10.2003 р.

Зразок офіційного доручення

Доручення № 101

16 грудня 2003 р.

Видане водієві університету Мірошникові Валерію Павловичу. Паспорт: серія СН № 276363, виданий 5 листопада 1999 року Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві. На отримання в книготорзі книг:

1. Ботвина Н. В. Науковий і офіційно-діловий стилі української мови. – 500 прим.

2. Російсько-український словник економічних термінів. – 500 прим.

3. Сербенська O. A. Культура усного мовлення. – 300 прим.

4. Сліпушко О, Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. – 200 прим.

Наряд № 198 від 5 жовтня 2003 р.

Зразок підпису Валерія Павловича Мірошника засвідчуємо: Печатка установи

Ректор Національного університету

Харчових технологій (підпис) А. І. Українець

Головний бухгалтер (підпис) С. М. Дрозд

Максимальний термін дії загального доручення – не більше, ніж три роки. Якщо у дорученні не зазначено терміну дії (Доручення дійсне до…), воно зберігає юридичну силу протягом одного року від дня його укладення. Доручення, в якому не зазначено дати його видачі, вважається недійсним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 8.1. Доручення