Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 6.3. Звіт

Довідка (рос. оправка) – це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя та діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств.

Довідки бувають особисті та службові. Особисті довідки підтверджують той чи інший юридичний факт конкретної особи. Оскільки текст довідки особистого характеру типовий, то слід використовувати бланки установи чи підприємства, найчастіше формату А5, на яких від руки заповнюються тільки індивідуальні реквізити (кому, про що, для подання куди).

Службові довідки складають на запит або за вказівкою вищої організації чи службової особи. Вони повинні об’єктивно відображати стан справ конкретного структурного підрозділу, всієї установи чи організації. Довідки про виробничу діяльність установ, можуть бути зовнішніми та внутрішніми.

Зовнішні довідки укладаються для подання до вищої організації. Підписує їх, крім укладача, керівник установи. Така довідка має бути засвідчена печаткою.

Внутрішні довідки подають керівникові організації або на розгляд колегіального органу, підписуються лише укладачем і не засвідчуються печаткою.

Реквізити довідки:

1. Назва організації, що видає довідку.

2. Дата видачі й номер довідки.

3. Прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видається довідка.

4. Текст довідки.

5. Призначення довідки (куди подається).

6. Підписи службових осіб, печатка, без якої довідка не має юридичної сили.

Зразок довідки

Прикарпатський державний університет імені І. Франка “17” квітня 2005 р. №17-74 м. Івано-Франківськ

ДОВІДКА

Видана Бондаренко Лесі Олександрівні в тому, що підготовлений нею навчальний посібник “Українська мова (за професійним спрямуванням): Практикум для студентів технологічних факультетів” використовується під час читання дисциплін “Українська мова”, “Ділова українська мова” на кафедрі української мови для неспеціальних факультетів.

Довідку видано для подання до Навчально-методичного управління Національного університету харчових технологій.

Завідувач кафедри (підпис) В. А. Качкан

Секретар (підпис) A. M. Червоненко

6.3. Звіт

Звіт (рос. отчет) – документ, який містить письмове повідомлення про виконання роботи (завдань, доручень тощо) за певний проміжок часу.

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти складають на спеціально віддрукованих бланках, а текстові пишуть на звичайному папері за встановленим зразком.

У звітах зазвичай пишуть про роботу (завдання, доручення, практику, підготовку розділів дисертації), виконану протягом певного періоду (року, місяця, кварталу).

Реквізити звіту:

1. Штамп установи.

2. Назва виду документа.

3. Заголовок (зазначають установу, напрям діяльності, звітний період).

4. Текст, який складається з таких частин:

O вступ (завдання, які було поставлено перед установою або конкретною особою за звітний період);

O основна частина (опис та аналіз виконаної роботи);

O висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє);

O підпис керівника установи або особи, відповідальної за складання звіту.

5. Дата складання.

6. Печатка.

Звіт повинен мати композиційну чіткість, логічну послідовність у викладі, достатню обгрунтованість висновків і пропозицій, стислість, точність формулювань. Великий за обсягом звіт поділяють на частини, кожній з яких має відповідати свій заголовок (наприклад, навчальна робота; виховна робота у студентських групах; наукова, науково-методична робота тощо).

Печатка, штамп установи й підпис керівника мають бути лише у звітах, які будуть надіслані за межі установи.

Зразок звіту

ЗВІТ

Про навчальну, наукову та виховну роботу за 2001-2002 навчальний рік

За період із 1 вересня 2001 р. по ЗО червня 2002 р. виконала такі види роботи на посаді асистента кафедри українознавства (дисципліна – “Українська та зарубіжна культура”):

1. Навчальна робота

1.1. Виконала повний цикл практичних занять із навчального курсу “Українська та зарубіжна культура”.

1.2. Провела відкрите практичне заняття за темою “Українська культура XX століття” (24 травня 2002 р.( присутні – декан факультету ТММ О. В. Кочубей, завідувач кафедри українознавства О. Д. Горбул, старший викладач кафедри українознавства Л. І. Галузинська, доценти Т. І. Ситник, С. А. Яременко).

1.3. Здійснювала наукове керівництво студентами при підготовці та проведенні виступів на щорічній науковій конференції; олімпіадних робіт за темою “Чи знаєш ти історію та культуру свого народу?” (другий семестр 2001-2002 навчального року).

2. Наукова робота

2.1. Підготувала дисертаційну роботу на тему “Українська поетична лексика” до захисту на спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 10.02.01 “Українська мова”.

2.2. Взяла участь у конференції.

2.3. Опублікувала наукові праці:

O Бондаренко Л. О. Аналіз поетичної мови балади Т. Шевченка “Причинна” // Наукові праці УДУХТ. – 2001. – № 9. – С. 115-116;

O Бондаренко Л. О. “Якби знайшлась неопалима книга…” // Дивослово. – 2001. – № 11. – С. 6-8.

3. Виховна робота

3.1.3 1 вересня 2001 р. наставник академічної групи студентів, з якими проводжу навчальну та виховну роботу згідно з установленим графіком.

3.2. Взяла участь у проведенні низки тематичних екскурсій і культпоходів для студентів НУХТ.

3.3. Провела роботу Із залучення студентів до творчої співпраці в літературній студії НУХТ “Alter Ego”.

Асистент кафедри Бондаренко

Українознавства Леся Олександрівна

12.06.2002 р.

Особливості перекладу деяких словосполучень з російської на українську мову

Переклад деяких фраз російської мови українською залишається ще й досі проблематичним для мовців, тому в табл. 6.1 наведено приклади такого перекладу.

Таблиця 6.1. Переклад деяких російських висловів українською

Вислів російською мовою

Вислів українською мовою

В течение учебного года

Протягом навчального року

Научная деятельность

Наукова діяльність

Ознакомительная экскурсия

Ознайомча екскурсія

Организационно-вое питательная деятельность

Організаційно-виховна діяльність

Отчетный период

Звітний період

При изучении курса

Під час (впродовж) вивчення курсу

Принимать участие

Брати участь

Принять в печать

Прийняти до друку

Учебная деятельность*

Навчальна діяльність

Ученая степень

Науковий ступінь


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 6.3. Звіт