Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 5.4. Контракт. Трудова угода

Контракт (від лат. contractus – “угода”) – в юридичному значенні договір, угода, за якою встановлюються права та обов’язки для обох сторін – особи та установи, обумовлені певним терміном.

Отже, контракт – це угода між особою та установою про обумовлений час роботи з зазначенням посади й посадового окладу, обов’язків організації перед контрактантом (особою або організацією, яка укладає контракт) і контрактанта перед організацією. Документ набуває юридичної сили з моменту його підписання обома сторонами й діє протягом визначеного в ньому терміну. Укладається в двох примірниках – для обох сторін – із записом адрес юридичних сторін, підписом і розшифруванням прізвищ, датою підписання контракту.

Реквізити контракту:

1. Назва документа зі стислим обгрунтуванням його призначення (на виконання обов’язків.”, на управління підприємством тощо).

2. Дата й місце написання.

3. Орган, що наймає працівника.

4. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кого наймають.

5. Текст документа.

6. Підписи сторін – укладачів контракту.

7. Печатка.

Структура тексту контракту:

1. Загальні положення.

2. Обов’язки сторін, де зазначаються:

O основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці;

O зобов’язання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим пунктом може бути передбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови роботи шкідливі.

3. Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися конкретний графік роботи на певний термін.

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника, де зазначаються:

O посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період;

O надбавка та інші виплати;

O компенсація у разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок;

O щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки;

O додаткові пільги, гарантії, компенсації.

5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається:

O яку відповідальність несуть сторони у разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків;

O порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства.

6. Зміни, припинення та розірвання контракту, де зазначається:

O як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту;

O умови дострокового розірвання контракту;

O умови припинення дії контракту.

7. Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на термін до 5 років, але не менше ніж на 1 рік.

Трудова угода укладається між організацією й особою, яка не працює в цій організації. Коли в організації чи установі бракує фахівців з певної галузі, вона залучає для виконання деяких видів робіт працівників з інших установ.

Реквізити трудової угоди:

1. Назва виду документа.

2. Дата й місце його укладання.

3. Перелік сторін, які уклали угоду.

4. Зміст угоди з зазначенням обов’язків виконавця й замовника.

5. Юридичні адреси сторін.

6. Підписи сторін.

7. Печатка підприємства або організації.

Трудова угода складається в двох примірниках: один видають на руки виконавцеві, інший зберігають у справах організації-замовника.

Зразок трудової угоди

Державна академія житлово-комунального господарства ТРУДОВА УГОДА

М. Київ 16 червня 2005 р.

Державна академія житлово-комунального господарства, в особі проректора з навчально-методичної роботи Карманського Віктора Павловича, щодалі йменується “Замовник”, з однієї сторони, і Черненко Ольга Володимирівна, що далі йменується “Виконавець”, з іншої сторони, уклали угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання:

O розробити тематичну навчальну програму курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням);

O підготувати навчальний посібник для слухачів в електронному вигляді;

O прочитати 40-годинний курс “Українська мова (за професійним спрямуванням);

O прийняти іспит у слухачів.

1.2. Замовник зобов’язується своєчасно прийняти й оплатити роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник оплачує Виконавцеві п’ять тисяч (5000) гривень.

2.2. Оплата здійснюється після виконання робіт.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання угоди

4.1. У разі порушення однією зі сторін зобов’язань за угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку.

5. Розв’язання суперечок

5.1. У разі виникнення суперечок за цією угодою вони розв’язуватимуться судовими органами того району, де проживає Виконавець.

6. Юридичні адреси сторін

Замовник: Київ-28, вул. Івана Кудрі, 31/2

_В. П. Карманський

(підпис)

Виконавець: Київ-100,

Вул. Будівельників, 22/11, кв.7

_О. В. Черненко

(підпис)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 5.4. Контракт. Трудова угода