Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 5.2. Автобіографія

Автобіографія (грец. auto – “сам”, bio – “життя”, grapho – “пишу”) – опис свого життя, документ, у якому особа повідомляє факти своєї біографії.

Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації, укладається власноручно. Головні вимоги під час написання – вичерпність потрібних відомостей, лаконізм викладу.

Реквізити автобіографії:

1. Назва виду документа.

2. Прізвище, ім’я, по батькові.

3. Дата народження.

4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна).

5. Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких людина вчилася).

6. Відомості про трудову діяльність (стисло, у хронологічній послідовності назви місць роботи й посад).

7. Відомості про громадську роботу (всі її види).

8. Короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти): рік народження, професія, місце роботи кожного члена родини.

9. Дата написання й підпис автора.

Заголовок “Автобіографія” пишеться посередині рядка, крапка після нього не ставиться. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч, підпис автора – праворуч. Зазвичай автобіографія пишеться у вигляді розповіді, з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей. Автобіографія – обов’язковий документ особової справи працівника.

Зразок автобіографії

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1980 року в м. Києві.

У 1987 році пішов до першого класу середньої школи № 147 м. Києва. Після закінчення 9 класів у 1995 році вступив до Українського гуманітарного ліцею при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який закінчив зі срібною медаллю.

У 1997 році вступив на факультет гуманітарних і суспільних наук Національного університету “Києво-Могил янська Академія”. Під час навчання в університеті був старостою групи. Брав участь у роботі університетської театральної студії “Необароко”.

У 2003 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю “Історія”. Після закінчення університету присвоєно академічне звання магістра історії. З вересня 2003 року навчаюся в аспірантурі на кафедрі історії Національного університету “Києво-Могилянська академія”, спеціальність 07.00.07 – історія науки і техніки.

Склад сім’ї:

Дружина – Шевченко-Собінова Галина Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов НаУКМА;

Син – Шевченко Василь Васильович, 2000 року народження; дочка-Шевченко Клавдія Василівна, 2003 року народження.

5.3. Наказ з особового складу

Наказ (рос. приказ) – розпорядчий документ, який видається керівником установи. Накази з особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення, відрядження, відпустки, різні заохочення працівників. У заголовку такого наказу зазначають: Щодо особового складу.

Реквізити наказу:

1. Назва підприємства або установи, що видає наказ, або назва посади керівника.

2. Назва виду документа.

3. Назва місця видання наказу.

4. Номер документа.

5. Дата підписання.

6. Короткий зміст наказу (підзаголовок).

7. Текст наказу, який має дві частини:

O констатаційну (вступ – причина видання наказу; доказ – виклад основних фактів; висновок – мета видання наказу);

O розпорядчу, яка розпочинається словами: Наказую…, Пропоную…, Доручаю…, Зобов’язую… тощо. Має підрозділи, що включають слова: Зарахувати…, Призначити…, Здійснити.. ., Оголосити…, Звільнити… тощо.

8. Підстава для складання.

9. Підпис керівника підприємства (установи).

У наказі повинно бути зазначено про безпосереднього виконавця (прізвище та ініціали, посаду, номер телефону), а також візи посадових осіб, із якими погоджено проект наказу.

Кожен пункт наказу розпочинається з дієслова у неозначеній формі, яке має значення вказівки: призначити, перевести, звільнити, оголосити тощо. Записується воно великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його складання.

Накази щодо особового складу, за винятком окремих випадків, мають лише розпорядчу частину, починати яку рекомендують із прізвища, імені та по батькові працівника. Потім зазначають посаду (науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, розряд), найменування структурного підрозділу, дію, що оголошується наказом.

Після тексту розпорядчої частини записують підставу підготовки наказу (розпорядження). Проект наказу (розпорядження) в разі потреби погоджується з відповідними посадовими особами, яких визначає керівник підприємства, установи, організації.

У груповому наказі (розпорядженні), який передбачає декілька питань, рекомендується розміщувати їх у такій послідовності:

O прийняття на роботу (призначення на посаду);

Розділ 5

O переведення на іншу постійну роботу (на цьому підприємстві, в установі, організації);

O звільнення з роботи;

O надання відпусток;

O заохочення;

O стягнення.

V кожній групі питань прізвища працівників розміщують в алфавітному порядку.

Зразок наказу (групового)

Національний університет харчових технологій НАКАЗ

22.02.2005 м. Київ № 47-а

1. ПРИЗНАЧИТИ:

1.1. Заєць Ірину Олегівну на посаду провідного економіста відділу економічного аналізу з 25 лютого 2005 р. з посадовим окладом 3000 грн на місяць.

Підстава: заява Зайцевої І. О.

1.2. Алексеева Сергія Антоновича на посаду заступника головного бухгалтера за переведенням з Київського національного економічного університету з посадовим окладом 3500 грн на місяць.

Підстава: заява Алексеева С. А., лист установи від 10.02.2005 №012-49.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

2.1. Григоришин Ганну Володимирівну, бухгалтера II категорії відділу економічного аналізу, на посаду економіста І категорії цього самого відділу, за її згодою, з посадовим окладом 2800 грн на місяць.

Підстава: заява Григоришин Г. В., згода керівників структурних підрозділів.

3. ЗВІЛЬНИТИ:

3.1. Птицю Дмитра Семеновича, провідного спеціаліста фінансового відділу, за переведенням до Державної нотаріальної контори № 10, п. 5 ст. 36 КЗпП України.

152

Документи щодо особового складу

Підстава: заява Птиці Д. С., лист Державної нотаріальної контори № 10 від 15.02.2005 № 091-11 .

3.2. Струве Катерину Федорівну, бухгалтера II категорії, за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.

Підстава: заява Струве К. Ф.

4. НАДАТИ:

4.1. Короткій Василині Андріївні, начальникові відділу розрахунків за відрядження, щорічну відпустку на 24 календарні дні з 1 по 25 березня 2005 р. за період роботи з 1 вересня 2004 р. по ЗО червня 2005 р.

Підстава: графік відпусток.

Керівник: (підпис) (ініціали, прізвище)

Візи:

Витяг з наказу – це документальна копія будь-якої частини оригіналу наказу (без зазначення слова “Копія”), яка, крім бланка установи, може укладатися й на чистих аркушах паперу формату А4 або А5 залежно від обсягу тексту.

Реквізити витягу з наказу:

1. Назва міністерства, відомства, якому підпорядковані організація, установа, підприємство.

2. Повна назва організації, установи.

3. Назва виду документа.

4. Дата укладання оригіналу.

5. Номер наказу.

6. Місце укладання наказу.

7. Заголовок до тексту оригіналу або номер пункту розпорядчої чи постановчої частини та її назва (про…, Наказую…, Зарахувати…).

8. Текст констатаційної або розпорядчої частини.

9. Посада керівника, його ініціали та прізвище (без підпису).

10. Позначка про засвідчення копії.

11. Посада особи, яка уклала й засвідчила витяг, ‘її підпис, ініціали та прізвище.

12. Дата укладання витягу.

Зразок витягу з наказу

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій

Витяг з наказу №286-6 від 27.04.05

М. Київ

Оголосити подяку:

Бондаренко Лесі Олександрівні, кандидатові філологічних наук, доцентові кафедри українознавства, за багаторічну сумлінну працю, плідну наукову та педагогічну діяльність, активну участь у громадському житті університету та у зв’язку з 75-річчям Національного університету харчових технологій.

Підстава: подання декана енергетичного факультету від 17.04.05.

Ректор (підпис) А. І. Українець

З оригіналом згідно:

Секретар (підпис) Т. В. Бондаренко 18.05.05


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 5.2. Автобіографія