Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4.3. Відгук. Рецензія

Відгук – документ, який містить висновки уповноваженої особи або установи щодо запропонованих на розгляд наукових праць, вистав, фільмів, творів мистецтва тощо.

Реквізити відгуку*.

1. Назва виду документа.

2. Заголовок, що містить:

O назву роботи;

O прізвище, ім’я, по батькові її автора;

O рік написання;

O кількість сторінок.

3. Текст, що містить:

O вступ (загальна характеристика роботи, її актуальність);

O стислий виклад змісту роботи;

O критичні зауваження;

O висновок з пропозиціями.

4. Посада, підпис уповноваженої особи, розшифрування підпису.

5. Дата укладання.

6. Печатка.

Зразок відгуку

ВІДГУК на дисертаційну роботу (прізвище, ім’я, по батькові автора, назва роботи), подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (шифр, назва спеціальності)

В українській літературі порубіжжя століть було виявлено декілька парадигм осягнення світу, зокрема неоромантизм і модернізм, символіка й символізм, реалізм (класичний і новітній), експресіонізм та імпресіонізм. Ці питання досі викликають дискусії, потребують новизни методологічних підходів.

(Автор) виявила гідну науковця, котрий шукає істину, працелюбність, наполегливість і обдарованість. Як наслідок – добре знання праць попередників, шанобливе ставлення до них, але водночас достатньо виявлені оригінальні і кут зору, і спосіб мислення. Це виражається у прагненні “докопатися” до мікрочастин та праглибин художніх творів, специфіки естетичного сприйняття та вираження життєвих реалій, і в постійному намаганні зобразити літературу порубіжжя століть як цілісність, попри її різнобарвність та суперечливість…

Дисертація – це завжди образ дослідника. (Автор) переконливо виявляє не тільки схильність до літературознавства сучасного типу, а й надзвичайно важливий синтез аналітика з митцем; вона сприймає синтезований матеріал на рівні об’єктивно існуючих творів та явищ і на рівні суб’єктивного художнього світосприйняття…

Здійснена робота має вагоме значення для розв’язання актуальних завдань сучасного українського літературознавства та літературної критики, одним Із яких є узгодження індивідуально-авторських трактувань традиційної символіки. Цінність дослідження полягає в обгрунтуванні й подальшому розробленні новітніх принципів вивчення поетики символу, вдосконаленні методики аналізу літературного твору. Результати роботи можуть бути використані у викладанні шкільних і вузівських курсів як додатковий проблемний та ілюстративний матеріал із історії української літератури та українознавства.

Робота (автор) – змістовне, самостійне й оригінальне дослідження, в якому вперше на великому текстуальному матеріалі здійснено комплексний аналіз символічної картини світу творчості українських новелістів. Дисертація відповідає вимогам ВАК України до кандидатських дисертацій, засвідчує високу професійну підготовку дослідниці, тому є всі підстави допустити її до прилюдного захисту та присудити авторці науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Науковий керівник –

(посада, науковий (підпис)

Ступінь, вчене звання) (прізвище, ініціали)

Заключну частину (висновки рецензента).

4. Підпис та посада рецензента.

5. Дата.

За потреби підпис засвідчують печаткою або спеціальним штампом у відділі з питань роботи з особовим складом (канцелярією) установи, в якій працює рецензент.

Зразок рецензії

РЕЦЕНЗІЯ. В. І. СМОЛЯР “ФІЗІОЛОГІЯ ТА ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ” К.: Здоров’я, 2000. – 332 с.

Наука про харчування завжди впливала на технологію харчових продуктів. У зв’язку з цим стає очевидною необхідність вивчення цієї дисципліни майбутніми фахівцями у харчовій промисловості. Лише глибокі знання фізіології та гігієни харчування дадуть змогу зрозуміти суть процесів, що відбуваються в організмі людини при споживанні нею харчових продуктів і критично підійти до вибору технологічних режимів оброблення та перероблення сировини, більш раціонального ЇЇ використання, умов зберігання харчових продуктів, щоб запобігти Тх псуванню. Тому видання цього підручника є вкрай необхідним.

Підручник “Фізіологія та гігієна харчування” підготовлено відомим фахівцем, професором В. І. Смоляром, згідно з типовою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Він складається з 4-х частин, присвячених фізіології харчування, харчовій і біологічній цінності різних харчових продуктів та Тх гігієнічній оцінці, основам експертизи харчових продуктів і їх спеціалізованих виробництв. Цим основним частинам підручника передують розділи, де викладено суть предмета і завдання фізіології та гігієни харчування, а також історія її розвитку. Підручник ілюстровано 50 таблицями й 20 малюнками.

У першій частині підручника приділено належну увагу нейрогуморальній системі регуляції організму людини та регу-

Ляції споживання їжі, процесам травлення, ролі смакових і нюхових аналізаторів тощо. Далі автор висвітлює роль окремих харчових речовин, функції в організмі, наводить їх класифікацію, рослинні та тваринні джерела.

У частині II подано харчову й біологічну цінність різних груп харчових продуктів та їх гігієнічну оцінку. Значне місце в цьому розділі відведено характеристиці основних класів харчових добавок. Матеріал систематизовано у вигляді таблиць.

Значний інтерес представляє частина III, де вперше висвітлено питання розвитку та розмноження мікроорганізмів у харчових продуктах. У цій частині представлено симптоматику, охарактеризовано збудники, які викликають харчові отруєння згідно з сучасною їх класифікацією, а також причини отруєнь мікробного походження.

Частина IV присвячена основам гігієнічної експертизи продуктів та харчових виробництв, основам санітарного нагляду за будівництвом і реконструкцією підприємств харчової промисловості.

Усі розділи підручника підкріплені контрольними запитаннями, які допоможуть студентам засвоїти навчальний матеріал.

Підсумовуючи, слід зауважити, що підручник В. І. Смоляра буде необхідний не тільки студентам, а й корисний для фахівців, які займаються проблемами фізіології та гігієни харчування, оскільки багато розділів висвітлено по-новому, з урахуванням останніх досягнень науки про харчування.

Рецензент

Доктор медичних наук П. О. Карпенко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4.3. Відгук. Рецензія