Трудове право – Жернаков В. В. – 9. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

Важливе значення для виявлення і запобігання нещасним випадкам має своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 р., який набув чинності з 1 квітня 2001 р., нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ними трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть.

До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно під впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою (ч. 4 ст. 14 вищезгаданого Закону).

Згідно із ст. 22 Закону України “Про охорону праці” роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

30 листопада 2011 р. Кабінет Міністрів України постановою № 1232 затвердив Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Дія цього Порядку поширюється на власників підприємств або уповноважені ними органи, працівників, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені до роботи роботодавцем, фізичних осіб – підприємців, членів фермерського господарства, членів особистого селянського господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до законодавства.

У Порядку визначено, що розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємстві проводиться роботодавцем.

Роботодавець, отримавши повідомлення про нещасний випадок, протягом доби має передати повідомлення про нього визначеним законодавством суб’єктам, та протягом доби утворити комісію у складі не менш як трьох осіб та організувати проведення розслідування.

До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії*), представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків за місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілки, а також представник підприємства та інші особи.

За результатами розслідування комісія складає акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою 11-1. Екземпляри акта Н-1 та Н-5 разом з іншими документами та матеріалами розслідування підлягають зберіганню на підприємстві протягом 45 років.

У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок або незгоди потерпілого (або іншої зацікавленої особи) з Його змістом спірні питання вирішуються посадовою особою Держгірпромнагляду. Його рішення обов’язкові для власника, але можуть бути оскаржені ним у судовому порядку.

Контроль за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку нещасних випадків, вжиттям заходів до усунення причин нещасних випадків здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до компетенції.

Громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні органи і представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці у разі відсутності на підприємстві профспілки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Трудове право – Жернаков В. В. – 9. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій