Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – ПЕРЕДМОВА

Людина – геніальний витвір природи. Від природи кожна людина одержує величезні можливості для свого фізичного, психічного й соціального розвитку. Генофонд людини є важливою передумовою соціального розвитку не лише конкретного індивіда, а й суспільства загалом.

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Розділ 1. З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Люди з давніх-давен, дбаючи про продовження свого роду, турбувалися про передачу власного життєвого досвіду, досвіду попередніх поколінь, щоб підготувати своїх нащадків до активної соціальної діяльності. На цій основі впродовж віків накопичено багатющий досвід освітньо-виховної

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Розділ 2. НАУКОВІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Сутність навчання, його завдання Упродовж тривалого часу життя (дитинство, отроцтво, юність) основною сферою діяльності молодого покоління є навчання. Воно відбувається в загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах і здійснюється, в основному, в рамках класно-урочної

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.1. Сутність навчання, його завдання

2.1. Сутність навчання, його завдання Упродовж тривалого часу життя (дитинство, отроцтво, юність) основною сферою діяльності молодого покоління є навчання. Воно відбувається в загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах і здійснюється, в основному, в рамках класно-урочної

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.2. Рушійна сила навчального процесу

Усім явищам і процесам властиві певні діалектичні суперечності. Вони є джерелом їхнього розвитку, своєрідним внутрішнім рушієм. Оскільки навчання багатогранний і багато аспектний процес, то розуміння суперечностей, пізнання внутрішніх рушійних сил пізнання є особливо актуальним

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.3. Логіка навчального процесу

Оскільки процес навчання грунтується безпосередньо на розумовій діяльності, він має спиратися на певні закони й правила людського мислення. На цьому й побудована логіка навчального процесу. Логіка навчального процесу – це оптимально ефективний шлях мовленнєвої

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.4. Структура процесу уміння

Оскільки процес навчання грунтується безпосередньо на розумовій діяльності, він має спиратися на певні закони й правила людського мислення. На цьому й побудована логіка навчального процесу. Логіка навчального процесу – це оптимально ефективний шлях мовленнєвої

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.5. Типи навчання, їх сутність

У процесі суспільно-економічного розвитку в системі шкільництва склалися певні типи навчання. Тип навчання – це спосіб організації мислей нової діяльності людини. Визначення типу навчання здійснюється на основі аналізу певних структурних елементів: 1) характеру діяльності

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.6. Мотиви навчання

Мотив навчання (від фр. motif – рухаю) – внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує залучення особистості до пізнавальної діяльності, стимулює розумову активність. Мотивами можуть бути потреби й інтереси, прагнення й емоції, установки й ідеали. З

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.7. Оптимізація та інтенсифікація навчання

Мотив навчання (від фр. motif – рухаю) – внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує залучення особистості до пізнавальної діяльності, стимулює розумову активність. Мотивами можуть бути потреби й інтереси, прагнення й емоції, установки й ідеали. З

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.8. Принципи навчання

Принципи навчання (від лат. Principium – основа, начало) – це основоположні ідеї, вихідні положення, які визначають зміст, форми й методи навчальної роботи відповідно до мети виховання і закономірностей процесу навчання. Принципи навчання виконують регулятивну

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.9. Зміст шкільної освіти

Зміст освіти – це сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, поглядів, переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил і практичної підготовки, досягнуті в результаті навчально-виховної роботи. За тисячолітню історію своєї діяльності людство накопичило величезний

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.10. Методи й засоби навчання

Методи навчання (від гр. mthodos – спосіб пізнання, шлях дослідження) – це упорядковані способи діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань. У методах навчання виокремлюють два види: метод навчання як інструмент

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Класифікація методів навчання

Методи навчання (від гр. mthodos – спосіб пізнання, шлях дослідження) – це упорядковані способи діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань. У методах навчання виокремлюють два види: метод навчання як інструмент

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Методи навчання за джерелами знань

Методи навчання (від гр. mthodos – спосіб пізнання, шлях дослідження) – це упорядковані способи діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань. У методах навчання виокремлюють два види: метод навчання як інструмент

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Методи навчання за характером логіки пізнання

Основним “інструментом” пізнання є мозок людини. Тому в навчальному процесі природно використовуються методи, які властиві логіці як науці про закони, форми та прийоми людського мислення. Це аналіз, синтез” індукція, дедукція. Аналітичний метод передбачає мисленнєве

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності

Основним “інструментом” пізнання є мозок людини. Тому в навчальному процесі природно використовуються методи, які властиві логіці як науці про закони, форми та прийоми людського мислення. Це аналіз, синтез” індукція, дедукція. Аналітичний метод передбачає мисленнєве

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.11. Педагогічні інваріанти

Здійснюючи навчально-виховний процес, треба вдумливо зважати на такі об’єктивні чинники як інваріанти, інваріанти (від лат. invarians – незмінний) – величини, співвідношення, властивості тощо, які не змінюються від тих чи інших перетворень змінних, пов’язаних з

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Розділ 3. УРОК У СИСТЕМІ ОСВІТИ

3.1. Урок як форма організації навчання В історії розвитку шкільництва постійно відбувалися пошуки різноманітних форм організації навчання. В середині XVII ст. чеський педагог Я. А. Коменський вперше, по суті, на основі попередніх наробок учителів-практиків

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 3.1. Урок як форма організації навчання

3.1. Урок як форма організації навчання В історії розвитку шкільництва постійно відбувалися пошуки різноманітних форм організації навчання. В середині XVII ст. чеський педагог Я. А. Коменський вперше, по суті, на основі попередніх наробок учителів-практиків

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 3.2. Вимоги до сучасного уроку

У поглядах на вимоги до уроку варто дотримуватися двох підходів – загально педагогічного і методичного. Останній зумовлений особливостями вивчення конкретної навчальної дисципліни. Ми будемо розглядати загально педагогічні вимоги, які є основою для творчого розвитку

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 3.3. Технологія і техніка організації учнів на уроці

Ефективність уроку як педагогічного дійства залежить і від учнів, від їхньої організованості, дисциплінованості. Тому важливо знати й уміти застосовувати технологію і техніку підтримання належної дисципліни й організованості вихованців на уроці. Кожен учень – це

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 3.4. Контроль і оцінювання навчальної діяльності учнів у системі уроків

Питання оцінювання навчальної діяльності учнів у практиці роботи переважної більшості вчителів залишаються буденною справою, що зводиться до механічної роботи: сформулювати запитання або визначити інші види контрольних завдань з раніше опрацьованого учнями навчального матеріалу, отримати

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Технологія і техніка контролю навчальної діяльності учнів

У контексті аналізу й оцінювання навчальної діяльності учнів виділяють такі поняття, як види та методи контролю. Залежно від дидактичної мети є попередній, поточний, повторний, тематичний, періодичний, підсумковий, комплексний види контролю. Попередній контроль має діагностичний

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти

Динаміка змін, що відбуваються в сучасному світі, вимагає змін у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів. Визначення рівня навчального процесу учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому результаті

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 3.5. Домашня навчальна робота

Важливе місце у навчальній діяльності школярів займає домашня навчальна робота, яка передбачає самостійне виконання навчальних завдань за межами уроку (безпосередньо дома, в групах продовженого дня, в години самопідготовки в школах-інтернатах). Як зазначено в Положенні

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 3.6. Підготовка вчителя до уроку

Загальноосвітня школа – це великий життєвий театр, театр різноликий і різноголосий. У ньому беруть участь багато дійових осіб: учні, вчителі вихователі, батьки та ін. Сучасне суспільство не може функціонувати й розвиватися без цього театру.

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 3.7. Технологія й техніка аналізу уроку

Урок – це дійство одного актора. Воно багато в чому відрізняється від театрального дійства. Актор тривалий час вивчає свою роль, бере участь у репетиціях, відпрацьовує всі деталі своїх дій на сцені і взаємодій з

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Висновки

1. Урок проведено згідно із зазначеним планом. 2. Мета уроку досягнута не повністю, бо вчителька не змогла включити всіх учнів у самостійну роботу в процесі оволодіння новими знаннями. 3. Учителька багато працює над формуванням

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Розділ 4. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ – ВИРІШАЛЬНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОЦІ

4.1. Функції вчителя Виховання найдавніше поняття суспільного розвитку. Люди, турбуючись про продовження свого роду, завжди дбали про передачу новому поколінню досвіду попередніх. Спочатку цю функцію виконували батьки. А пізніше окремі функції виховання дітей у

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 4.1. Функції вчителя

4.1. Функції вчителя Виховання найдавніше поняття суспільного розвитку. Люди, турбуючись про продовження свого роду, завжди дбали про передачу новому поколінню досвіду попередніх. Спочатку цю функцію виконували батьки. А пізніше окремі функції виховання дітей у

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 4.2. Якості вчителя-вихователя

Праця вчителя складна, важка і надзвичайно відповідальна. В. О. Сухомлинський, розмірковуючи про унікальність учительської професії, писав: “Працю вчителя ні з чим не можна ні порівняти, ні зіставити. Ткач уже через годину бачить плоди своєї

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 4.3. Педагогічна майстерність учителя-вихователя

У роздумах над процесами виховання людини як пріоритетної сфери її діяльності К. Д. Ушинський намагався знайти засади тієї науки, яка була б визначальною у складному процесі формування особистості. Здавалося б, що такою наукою є

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Морально-духовні вартості

Я. А. Коменський на основі наукового аналізу надбань народів Європи (і, зокрема, діяльності братських шкіл України та Білорусії) в галузі освіти здійснив глибоке обгрунтування дидактичних і організаційних засад навчання молодого покоління. Це поклало початок

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Професійні знання

Другий модуль педагогічної майстерності і передусім своїх фахових дисциплін. Учні високо цінують учителя, який володіє глибокими знаннями із дисциплін свого фаху, виявляє обізнаність із спорідненими дисциплінами, відзначається науковою ерудованістю. Окрім того учитель повинен мати

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Соціально-педагогічні якості

Другий модуль педагогічної майстерності і передусім своїх фахових дисциплін. Учні високо цінують учителя, який володіє глибокими знаннями із дисциплін свого фаху, виявляє обізнаність із спорідненими дисциплінами, відзначається науковою ерудованістю. Окрім того учитель повинен мати

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Педагогічні вміння

Цей модуль займає важливе місце у забезпеченні конкретної практичної діяльності вчителя. Зокрема, він включає в себе; 1. Конструктивні вміння, які забезпечують: – планування навчально-виховної роботи відповідно до вимог навчальних планів і програм; – вибір

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Педагогічна техніка

Цей модуль також посідає важливе місце у формуванні педагогічної майстерності вчителя. Розглянемо деякі компоненти педагогічної техніки: 1. Зовнішність учителя. З позицій педагогічної техніки зовнішність учителя включає в себе і одяг, і взуття, і зачіску,

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Володіння пантомімікою, мімікою, жестами

Передумовою становлення майстерності педагога є гармонійне поєднання внутрішнього психологічного змісту його діяльності та його зовнішнього вияву. Невербальні засоби педагогічної техніки дають змогу вчителеві підсилювати вербальні засоби і додатково виражати наміри, почуття, думки, переживання. Учні

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Техніка формування мовленнєвої культури вчителя

Усе, що людина бачить перед собою, що потрапляє в людську свідомість, набуває форми слова. Мова як система знаків фіксує знання про світ, що оточує людину. Вона виступає важливим чинником усвідомлення власного “Я” людини, дає

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІКИ ШКІЛЬНОГО УРОКУ

1. Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз: навч. вид. / голов, ред. B. B. Григораш. – X.: Основа, 2006. – 144 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”). 2. Аванесов В. Основи теорії педагогічних