Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІКИ ШКІЛЬНОГО УРОКУ

1. Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз: навч. вид. / голов, ред. B. B. Григораш. – X.: Основа, 2006. – 144 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”).

2. Аванесов В. Основи теорії педагогічних завдань / В. Аване-сов // Відкритий урок. – 2009. – № 6. – С. 22-26.

3. Активні форми та методи навчання біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K. M. Задорожний. – X.: Основа, 2008. – 125 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 12 (72)).

4. Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : зб. наук, тез (за підсумками роботи Міжнар. наук.-практ. конф. “Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі”, 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т; ред. B. K. Буряк, Л. В. Кон-драшова. – Кривий Ріг: [Б. в.], 2000. – 120 с

5. Аналіз уроку: збірник / упоряд. Н. Мурашко. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.

6. Анісімова Г. О. Методика роботи над задачами в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Г. О. Анісімова ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Запоріжжя : TOB “ЛІПС” ЛТД, 2009. – 121 с.

7. Антологія адаптованого досвіду, або Для чого існують програми освітніх обмінів / авт. кол.: С. Буко, Н. Вукіна, О. Жадько та ін. — Рівне: Перспектива, 2004. – 387 с.

8. Аргірова Т. О. Інтерактивні технології: кооперативна форма організації діяльності учнів на уроках математики / Т. О. Аргірова // Математика в школах України. – 2010. – № 7. – С. 2-7.

9. Бабанский Ю. К. Интенсификация процесса обучения / Ю. К. Бабанский. – М. : Знание, 1987. – 80 с. – (Серия “Педагогика и психология”. – № 6).

10. Бабій К. Н. Нетрадиційний урок за проектною технологією / К. Н. Бабій, А. М. Бахтарова, І. Б. Литвиненко // Управління школою. – 2007. – № 1. – С. 22-25.

11. Барановська О. Дидактичні умови реалізації інтерактивних форм організації навчання в профільній школі / О. Барановська // Історія в школі. – 2007. – № 3. – С. 14-18.

12. Бевз Г. П. Дидактичні матеріали з математики для 7 класу : посіб. для вчителя / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Освіта, 1999. – 96 с.

13. Біляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови: навч.-метод. посіб. /О. М. Біляєв. – К.: Генеза, 2005. – 180 с. – Бібліогр.: с. 177.

14. Бондар В. І. Дидактика : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / ВЛ. Бондар ; ред. T. B. Ковтуненко. – К.: Либідь, 2005. – 264 с

15. Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі: навч. посіб. / В. І. Бондар ; АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : [Б. в.], 2000. – 191 с. : ілюстр.

16. Бродський Я. С. Події, ймовірності, частоти : навч.-метод. посіб. / Я. С. Бродський ; голов, ред. І. С. Маркова. – X.: Основа : Тріада+, 2007. – 144 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”. – Вип. 8 (56)).

17. Бродський Я. С. Статистика, ймовірність, комбінаторика у старшій школі / Я. С. Бродський, О. Л. Павлов. – X. : Основа, 2008. – 207 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”. – Вип. 7 (67)).

18. Букашов В. М. Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии: пособие по социоигровой педагогике / В. М. Букатов, А. П. Ершова. – К.: Школьный свит, 2006. – 126 с.

19. Відкриті та нестандартні уроки біології у 11 класі: навч.-метод. посіб. / гол. ред., упоряд. K. M. Задорожний. – X.: Основа, 2006. – 223 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 2 (38)).

20. Вісник лабораторії сільської школи КОіПОПК : наук.-метод. вид. – Вип. 1: Проектно-модульна організація методичної роботи в освітній системі сільського адміністративного району /

Київ. обл. ін-т післядипломної освіти педагог, кадрів. – – Біла Церква ; Ставище : КОіПОПК, 2003. – 195 с.

21. Волканова В. В. Порадник методиста. Типологічний словник уроків (вид, форма, методи та прийоми) / В. В. Волканова, Л. І. Муржа, Т. О. Мунтьян // Управління школою. – 2008. – № 8/9. – С. 2-27.

22. Врублевська М. О. Секрети успішного уроку географії: посібник / М. О. Врублевська. – X.: Основа, 2005. – 144 с.

23. Гісем О. В. Всесвітня історія. 10 клас : розробки уроків / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – X.: Ранок : Веста, 2007. – 432 с.

24. Голишкін В. О. Інтелектуальні ігри на уроках географії. 6 клас / В. О. Голишкін. – X.: Основа, 2006. – 128 с. – (Бібліотека журналу “Географія”. – Вип. 2 (26)).

25. Гончарова LB. Евристики в геометрії. Факультативний курс: книга для вчителя /1.В. Гончарова, О. І. Скафа. – X.: Основа, 2004. – 112 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”).

26. Гороль П. К. Методика використання технічних засобів навчання : навч. посіб. / П. К. Гороль, Л. Л. Коношевський, М. Г. Во-роліс. – К.: Освіта України, 2007. – 256 с.

27. Грабовий А. К. Демонстраційний хімічний експеримент у 12-річній школі : наук.-метод. посіб. для студ. та вчителів хімії / А. К. Грабовий. – Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 228 с.

28. Грабовий А. К. Шкільний курс хімії та методика його викладання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. К. Грабовий.

– Черкаси: Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – 476 с.

29. Демченко Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : монографія / І. І. Демченко, М. О. Пічкур, Т. О. Близнюк ; М-во освіти і науки України ; Уманський держ. пед. унт ім. П. Тичини. – К.: ОМІДА, 2009. – 218 с.

30. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук, робіт / Донецька школа евристики та точних наук Донецької фірми наукоємних технологій (фірми ТЕАН) НАН України та ін. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2001. – 175 с.

31. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук, робіт / Донецький нац. ун-т ; Ін-т педагогіки АПН України ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. О. І. Скафа (ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип. 29. – 143 с.

32. Дидактичні ігри на уроках математики: 5-6 кл. / голов, ред. : І. С. Маркова. – X. : Основа, 2006. – 127 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”).

33. Дитиняк Г. Досліджую, зкепериментую, спостерігаю: методика навч. природознавства в початкових класах / Г. Дитиняк, Л. Андрушко, Н. Древняк ; Гол. упр. освіти і науки Львівської облдержадміністрації ; Світова координаційна виховно-освітня рада ; Ін-т професійного розвитку вчителів. – Л. : Літопис, 2003. – 140 с.

34. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення біології: навч.-метод. посіб. / уклад. K. M. Задорожний. – X. : Основа, 2008. – 143 с.: ілюстр. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 2 (62)).

35. Дяченко-Лисенко Л. М. Традиційні та нестандартні уроки з української мови і літератури. 7 кл : посібник / Л. М. Дяченко-Лисенко, С. Коваленко; рец.: B. C. Осинська. – Т.: Мандрівець, 2008. – 204 с.

36. Екологічна освіта в школі: нестандартні уроки, виховні заходи / упоряд. Т. Ф. Рябчук. – X.: Основа : Тріада*, 2008. – 192 с.

37. Загальні питання методики навчання української мови : курс лекцій / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; уклад. Н. М. Голуб, Л. І. Проценко. – Ніжин: [Б. в.], 2008. – 179 с.

38. Загальноєвропейські рекомендації з мови освіти: вивчення, викладання, оцінювання : метод, вказівки / СЮ. Ніколаєва (наук, ред.); К. І. Оніщенко (ред.); пер. О. М. Шерстюк. – К.: Лен-віт, 2003. – 273 с.

39. Загуби нога О. О. Використання інтерактивних технологій під час вивчення екології : навч.-метод. посіб. / О. О. Загубинога, Г. С. Науменко. – X.: Основа, 2008. – 314 с.: ілюстр. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 9 (69)).

40. Задорожний K. M. Викладання біології у профільних класах / K. M. Задорожний. – X.: Основа, 2006. – ПО с. – (Бібліотека журналу “Біологія”).

41. Засади вимірювань і відкриті завдання із математики та природничих наук для 4 і 8 класів : пер. з англ. / І. Мулліс, М. О. Мартін, Г. Дж. Руддок та ін. – X.: Факт, 2006. – 671 с.

42. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка : [зб. наук. ст.]. – Серія “Педагогічні науки” / Полтавський держ. пед. ун-т ; гол. ред. В. О. Пащенко ; ред. A. M. Бойко та ін. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 6 (53). – 260 с.

43. Здоровьесберегающие разминки на уроке: науч. изд. / ред. В. А. Лыкова. – К.: Дельта, 2007. – 62 с.

44. Здоровий спосіб життя (матеріали для уроків та виховної роботи) / Всеукраїнська екологічна ліга; Центр екологічної освіти та інформації; упоряд. T. B. Тимочко. – Ніжин : Аспект-Пол і граф, 2008.- 28 с.

45. Зубрилин АЛ. Конструирование уроков-игр по информатике : учеб. пособие / A. A. Зубрилин. – М. : Образование и информатика, 2008. – 96 с.

46. Ігри на уроках історії: метод, посіб. для студ.-практ. / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; уклад. : Є. І. Коваленко, O. A. Лавриненко, Н. Г. Кравченко. – Ніжин : [Б. в.], 2005. – 169 с.

47. Ілюха В. О. Досліди і спостереження з фізіології людини в загальноосвітній школі / В. О. Ілюха, Л. Д. Даниленко, Л. М. Ілюха; Голов, упр. освіти і науки Черкеськ, облдержадміністрації; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Черкаси : САН, 2005. – 208 с

48. Інноваційні педагогічні технології в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів України : інформ.-аналіт. довідник / М-во освіти і науки України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: ІО. І. Завалевський, СВ. Кириленко, Т. А. Горлач, Г. Е. Самойленко ; за заг. ред. Ю. І. Зава леве ького. – Суми: Антей, 2007. – 199 с.

49. Інноваційні технології на уроках біології. ТРВЗ-педагогіка / упоряд. K. M. Задорожний. – X. : Основа, 2006. – 111 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”).

50. Інновації на уроках географії: з досвіду учасників конкурсу “Учитель року”. Нестандартні уроки / упоряд. Є. І. Науменко. – X.: Основа, 2007. – 160 с.

51. Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу: збірник / упоряд. Л. Шелестова. – К.: Шкільний світ, 2006. – 128 с.

52. Інтелектуальна гра “Дебати” у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: зб. матер, для кер. де-батних клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій / уклад. Г. А. Каліберда. – Полтава: ПОШПО, 2008. – 204 с.

53. Інтерактивні технології на уроках математики : навч.-метод. посіб. / уклад. І. С. Маркова. – X. : Основа, 2007. – 128 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”. – Вип. 3(51)).

54. Інформаційні технології на уроках біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K. M. Задорожний. – X.: Основа, 2009. – 127 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 8 (80).

55. Історія України: повний комплект для тематичного оцінювання. 7-9 класи: Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки / упоряд. Н. І. Харківська. – X.: Основа, 2006. – 174 с

56. Іштукін В. В. Ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі : навч.-метод. посіб. / В. В. Іштукін ; Акад. пед. наук України ; Ін-т інформац. технологій і засобів навчання. – К.: Комп’ютер, 2007. – 128 с.

57. Каленський A. A. Методика застосування інформаційних технологій навчання (управлінські і тактичні дисципліни): навч.-метод. посіб. / A. A. Каленський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ “Київ. нац. університет”, 2005. – 80 с.

58. Калініченко Р. Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку / Р. Калініченко // Відкритий урок. – 2008. – № 5. – С. 74-77.

59. Калошин В. Ф. Методика В. Ф. Шаталова – успіх та радість у навчанні / В. Ф. Калошин, Л. Л. Сушенцева, Д. В. Гоменюк // Управління школою. – 2008. – № 11. – С. 13-36.

60. Калошин В. Ф. Розвиток творчості учнів : метод, посіб. / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк, Л. Л. Сушенцева. – X. : Основа, 2008. – 110 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”. – Вип. 8 (68)). – Бібліогр.: с. 107.

61. Канищева Л. О. Психологія на уроках біології: навч.-метод. посіб. / Л. О. Канищева, Л. В. Турищева. – X. : Основа: Тріада-*-, 2007. – 128 с. : рис., табл. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 9 (57)).

62. Капіносов A. M. Основи технології навчання. Проектуємо урок математики / A. M. Капіносов. – X.: Основа, 2006. – 141 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”).

63. Карамышева T. B. Изучение иностранных языков с помощью компьютера: в вопросах и ответах / Т. В. Карамышева. – СПб.: Союз, 2001. – 192 с. – (Изучаем иностранные языки).

64. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. для студ. / С. Г. Карпенчук ; ред. Т. М. Коліна, Л. О. Біда. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 2005. – 341 с.

65. Клоков Е. В. Технология проектного обучения / Е. В. Клоков, A. B. Денисов // Школа. – 2006. – № 2. – С 29-30.

66. Кнодель Л. В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам : монография / Л. В. Кнодель. – К.: Пали-вода A. B., 2009. – 256 с. – Библиогр. : с. 233.

67. Коберник TJ. Індивідуалізація й диференціація навчання в початкових класах: теорія та методика / Г. І. Коберник ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – К. : Наук, світ, 2002. – 232 с.

68. Коваленко В. На осонні слова. Методика роботи з літературно обдарованими учнями : посіб. для вчителя / В. Коваленко. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – 120 с.

69. Коваль Г. П. Методика викладання української мови : навч. посіб. для студ. педін-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. “Педагогіка і метод, почат. навчання” / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, М. М. Наумчук ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – 2-ге вид., до-опрац. та допов. – Т.: Астон, 2008. – 287 с.

70. Коваль Л. Технологія взаємодії вчителя й учнів на різних етапах уроку / Л. Коваль // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 58-59.

71. Ковальов О. Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1-7 кл. : навч. посіб. / О. Є. Ковальов ; рец. : Є. А. Антонович, СВ. Коновець, Л. В. Фесенко, худ. О. Є. Ковальов. – Суми : Університетська книга, 2006. – 144 с.: ілюстр.

72. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Ковальчук ; М-во освіти і науки України ; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Л НУ ім. І. Франка, 2007. – 604 с.

73. Кодлюк Я. П. Робота з підручником на уроках у початковій школі: посіб. для вчителя почат. шк. / Я. П. Кодлюк, О. Я. Ян-ченко ; ред. О. Я. Савченко. – К. : Наш час, 2009. – 104 с.

74. Козленке О. Г. Захоплююче навчання: Біологічна рольова гра / О. Г. Козленке – X.: Основа, 2003. – 80 с. – (Серія “Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 7)).

75. Комар О. Планування і методичні розробки уроків математики за інтерактивними технологіями / О. Комар // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 16-20.

76. Комар О. А. Теорія і практика застосування інтерактивної технології на уроках математики / О. А. Комар. – Умань : Жовтий, 2009. – 76 с.: ілюстр., табл.

77. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; НПУ ім. М. П. Драгоманова; відп. ред. М. І. Жалдак. – К.: [Б. в.], 2001. Вип. 4. – 230 с.

78. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; відп. ред. М. І. Жалдак. – К. : [Б. в.], 2003. – Вип. 6. – 290 с.

79. Конституція України і основи правознавства в школі: кн. для вчителя : метод, посіб. / І. Б. Усенко, СВ. Бобровник, В. І. Ваксман ; за ред. І. Б. Усенка ; Укр. прав, фундація. – К. : Укр. центр правничих студій, 1999. – 357 с. : табл.

80. Король О. В. Методика викладання українського народознавства в школі: навч.-метод. посіб. / О. В. Король ; М-во освіти і науки України ; Ін-т змісту і методів навчання. – К.: ІЗМН, 1998. – 364 с.

81. Кузнецов B. C. Физическая культура. Силовая подготовка детей школьного возраста: метод, пособие / B. C. Кузнецов, Г. А. Ко-лодницкий. – М. : ЭНАС, 2003. – 196 с. – (Портфель учителя).

82. Котькова Г. Добирання матеріалу у сценарії уроку / Г. Котькова // Відкритий урок. – 2006. – № 3/4. – С. 12-18.

83. Кузьмінський А. І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : монографія / А. І. Кузьмінський, H. A. Тарасенкова, I. A. Акуленко. – Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 320 с. Вібліогр.: с. 264.

84. Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 311 с. – (Навч.-метод. комплекс з педагогіки).

85. Кузьмінський А. І. Педагогіка: завдання та ситуації : практикум / А. І. Кузьмінський, Л. П. Вовк, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 429 с.

86. Кукуленко-Лук’янець І. В. Особистісно-креативний підхід у навчанні іноземної мови : навч.-метод. посіб. / І. В. Кукуленко-Лук’янець. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2004. – 210 с.

87. Кукушин В. Ігрові технології на уроках / В. Кукушин // Відкритий урок. – 2006. – № 11/12. – С. 3-9.

88. Курило В. М. Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки : монографія / В. М. Курило, В. П. Шепотько. – К. : Деміург, 2006. – 432 с.

89. Куценко Л. Час вчитися любити: біблія на уроках літератури : навч. посіб. / Л. Куценко. – Кіровоград : Степова Еллада, 1999. – 54 с. – (Нове у програмі).

90. Ладиченко Т. В. Викладання всесвітньої історії в 6 класі: метод, посіб. для вчителів / Т. В. Ладиченко, Я. М. Камбалова, Т. В. Теремецька. – К. : Аконіт, 2006. – 448 с.

91. Лугіна Т. В. “Екохвилинки”: формування екологічної культури учнів початкових класів / Т. Б. Лугіна, Є. Д. Яблонов-ська-Грищенко; Черкаська обл. орг. Тов-ва охорони природи; Відділ освіти Канівського міськвиконкому. – К. : Київський університет, 2007. – 52 с.

92. Лукаш О. В. Метод інтервалів: навч.-метод. посіб. / О. В. Лу-каш. – К.: Основа, 2007. – 144 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”. – Вип. 6 (54)).

93. Максимов В. Г. Педагогическая диагностика в школе : учеб. пособие для студ. высш. учеб. за вед., обучающихся по спец. 031000 – Педагогика и психология / В. Г. Максимов ; Международная АН пед. образования. – М.: Академия, 2002. – 270 с.

94. Малихіна О. В. Навчальна мотивація. Експериментальні дослідження : наук.-метод. посіб. / О. В. Малихіна, Л. В. Моска-люк ; Одеський обл. ін-т удосконалення вчителів. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. – 116 с.

95. Малишевський О. В. Пропедевтика інформаційної культури учнів основної школи / О. В. Малишевський ; М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Жовтий, 2009. – 236 с.: і люстр., табл.

96. Максимюк СП. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / СП. Максимюк ; М-во науки і освіти України ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – К.: Кондор, 2005. – 666 с.

97. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /1.В. Малафіїк; М-во освіти і науки України. – К.: Кондор, 2005. – 398 с.

98. Мариновська О. Методика векторного аналізу уроку: про-ектно-впроваджувальний аспект / О. Мариновська // Відкритий урок. – 2004. – № 5. – С. 34-41.

99. Марченко О. Г. Основи педагогічної майстерності / О. Г. Марченко. – X. : Основа, 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”. – Вип. 2 (74)).

100. Маслікова І. В. Авторські навчальні програми як об’єкт і предмет дослідної діяльності вчителя біології: навч.-метод. посіб. / І. В. Маслікова. – X.: Основа, 2008. -126 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 11 (71)). – Бібліогр. : с. 122.

101. Матвієнко О. В. Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання : метод, посіб. / О. В. Матвієнко ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Фоліант, 2005. – 199 с.

102. Мерзлякова О. Психоманіпулювання та контроль свідомості: (психологічний аспект уроку) / О. Мерзлякова // Відкритий урок. – 2006. – № 9-10. – С. 32-48.

108. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. закл. освіти /СЮ. Ніколаєва (кер. авт. кол.), О. Б. Бігич, Н. О. Бражник та ін.; ред. К. І. Онищенко. – 2-ге вид., виправл. і переробл. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

104. Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVI Каришинські читання: міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25-26 червня 2009 р. / М-во освіти і науки України ; Ін-т пед. АПН України ; редкол. : М. І. Степаненко [та ін.]. – Полтава: Астрая, 2009. – 416 с.

105. Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс : навч.-метод. посіб.

Для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / О. І. Потапенко, ГЛ. Потапенко, Л. П. Кожуховська [та ін.]; за заг. ред. О. І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006. – 330 с.

106. Мирошниченко В. О. Організація проектної діяльності учнів на уроках історії в 10 класі: метод, матеріал / В. О. Мирошниченко. – X. : Основа, 2009. – 157 с.

107. Митник О. Технологія побудови уроку як цілісного творчого процесу / О. Митник // Початкова школа. – 2009. – № 10. – С. 53-57.

108. Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів : монографія / Одес. обл. ін-т удосконалення вчителів; за ред. О. В. Ма-лихіної ; рец. : Є. П. Голобородько, СТ. Яворська. – О. : Ог-мрцян О. П., 2008. – 230 с.

109. Навчальні ігри на уроках біології : [навч.-метод. посіб.] / голов, ред. K. M. Задорожний. – X.: Основа, 2006. – 224 с – (Бібліотека журналу “Біологія”).

110. Наука і сучасність. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шкіль (голова) [та ін.]. – К.: НПУ, 2006. – Т. 54. – 224 с.

111. Нестандартний урок географії : навч.-метод. посіб. / упо-ряд. В. М. Андреева. – X. : Основа, 2005. – 144 с. – (Бібліотека журналу “Географія”) (Урок від А до Я. – Вип. 9 (21)).

112. Нетрадиційні уроки з фізики : збірник / упоряд. Л. Холь-вінська. – К. : Шкільний світ, 2007, – 128 с.

113. Ніколаєва СЮ. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) / СЮ. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2008.

114. Нові педагогічні технології для вчителів біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K. M. Задорожний. – X. : Основа, 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 11 (83)).

115. Нові технології навчання : наук.-метод, зб.: матеріали Все-укр. наук.-метод. конф. “Нові технології навчання у вищій технічній освіті: досвід, проблеми, перспективи”, 18-20 жовтня 2004 р. / М-во освіти і науки України ; Наук.-метод. центр вищ. освіти ; Нац. ун-т харчової технології; ред. кол. : В. О. Зайчук (гол. ред.), О. Я. Савченко, М. Ф. Дмитриченко. – К. : НУХТ, 2004. – 187 с.

116. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України ; Наук.-метод. центр вищої освіти ; редкол. : В. О. Зайчук (гол. ред.) та ін. – К., 2005. – Вип. 40. – 279 с.

117. Обдаровані діти: матеріали міжнар. семінару (Полтава, 9-10 лютого 1995 р.) / Міжнар. макаренівська асоц.; М-во освіти України; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; Полтавське від-ня Малої акад. наук України; за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава: [Б. в.], 1995. – 171 с.

118. Овчинникова І. Формування ефективних способів самостійної роботи з текстовою інформацією /1. Овчиннікова // Психолог. – 2006. – № 22. – С. 3-54.

119. Олійник В. М. Нові технології в організації навчальної практики та екскурсій з біології / В. М. Олійник. – X. : Основа, 2004. – 144 с.

120. Олійник І. В. Нестандартні уроки з біології та хімії : посіб. для вчителя / І. В. Олійник. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2006. – 48 с.

121. Омеляненко В. Л. Педагогіка. – Ч. 1: Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика) : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. Л. Омеляненко, С. Г. Мельничук, СВ. Омеляненко; Кіровоград, держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 1997. – 130 с.

122. Омеляненко В. Л. Педагогіка. – Ч. 2: Теорія виховання. Школознавство: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. Л. Омеляненко, С. Г. Мельничук, СВ. Омеляненко. – Кіровоград, 1998. – 139 с

123. Онопрієнко О. В. Теорія і методика розвитку рухових якостей школярів : навч.-метод, посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Онопрієнко ; М-во освіти і науки України ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; рец.: Л. О. Хомич, АЛ. Стеценко, Г. В. Без-верхня. – Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 88 с.

124. Осадку к P. Педагогічна сутність диференціації самостійної роботи учнів на навчальних заняттях / Р. Осадчук // Історія в школі. – 2010. – № 2. – С 21-24.

125. Освітянські обрії: реалії та перспективи: зб. наук. пр. / АПН України ; Ін-т проф.-техн. освіти ; редкол.: Н. Тверезовська (голова) та ін. – К.: [Б. в.], 2007. – № 1. – 432 с.

126. Осінська B. C. Черкащина, освячена у слові: зб. уроків учителів Смілянщини з укр. л-ри та краєзнавства : навч. посіб. / B. C. Осінська, Г. Р. Уперенко; ред.: В. Т. Ткаченко. – Сміла: Блискавиця, 2006. – 256 с.

127. Остапенко Н. М. Уміння спілкуватися. Уроки розвитку зв’язного мовлення учнів : навч.-метод, посіб. для студ. філол. вищ. навч. закл. / Н. М. Остапенко, Н. Б. Голуб. – Черкаси : Брама, 2001. – 159 с.

128. Островерхова Н. М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології : монографія Н. М. Островерхова ; Ін-т педагогіки АПН України. – К.: ІНКОС, 2003. – 351 с.

129. Павлютенков Є. М. Модель підготовки компетентного випускника гімназії: теоретичне обгрунтування моделі : наук.-метод. забезп. впровадж. / Є. М. Павлютенков, В. І. Галич, Т. М. Чабан. – X. : Основа, 2009. – 128 с. – (Серія “Управління школою”. – Вип. З (75)).

130. Панішева О. В. Супутник учителя математики / О. В. Пані-шева. – X. : Основа, 2008. – 172 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”).

131. Ланченко В. Урок літератури : кн. для вчителя / В. Пан-ченко. – Кіровоград : ДЛАУ, 2000. 200 с.

132. Панченко С. Нестандартні форми уроків / С. Панченко // Відкритий урок. – 2006. – № 23-24. – С 34-39.

133. Педагогічна майстерність : підручник / I. A. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за ред. I. A. Зязюна. – 3-тє вид. переробл. і допов. – К. : Богданов A. M., 2008. – 376 с.

134. Педагогічна майстерня вчителя біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K. M. Задорожний. – X. : Основа, 2009. – Вип. 2. – 140 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 9 (81)).

135. Педагогічна майстерня вчителя біології : навч.-метод. посіб. / уклад., голов, ред. K. M. Задорожний. – X. : Основа : Тріада, 2007. – 144 с. – (Бібліотека ж-лу “Біологія”. – Вип. 11 (59)).

136. Педагогічна мудрість віків : навч. посіб. / уклад. В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2009. – 411 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

137. Педагогічні знахідки на уроках біології : навч.-метод. посіб. / уклад., голов, ред. K. M. Задорожний. – X. : Основа : Тріа-да+, 2007. – 144 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 8 (56)).

138. Педагогічні технології: теорія та практика / за ред. M. B. Гриньової ; М-во освіти і науки України ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – 229 с.

139. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків / М. Пен-тилюк // Дивослово. – 2008. – Ks 6. – С. 25.

140. Петренко Л. Т. Викладання біології в профільних класах : навч.-метод. посіб. – Вип. 4: Факультативний курс “Еволюція систем органів. Філогенія органічного світу” / Л. Т. Петренко, Л. П. Петренко. – X. : Основа, 2009. – Ч. 2. – 126 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 4 (76)).

141. Пилипенко В. Д. Особистісно орієнтовані технології у школі / В. Д. Пилипенко, O. A. Коваленко ; ред. СІ. Подмазін. – X. : Основа : Тріада-*-, 2007. – 159 с – (Бібліотека журналу “Управління школою”. – Вип. 9 (57)).

142. Пилипчук В. В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання : монографія / В. В. Пилип-чук ; рец. : СУ. Гончаренко, М. П. Лещенко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – К. : Пед. думка, 2007. – 175 с. – Бібліогр. : с. 151-174.

143. Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция : учеб. пособие / Рос. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т ; ред. О. Б. Иншакова. – М. : Моск. психолого-соц. ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2001. – 240 с. – (Серия “Б-ка педагога-практика”).

144. Пищик О. Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок / О. Пищик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 3. – С. 26-30.

145. Підготовка учнів до біологічних олімпіад : посіб. для вчителів і студ. біол. ф-тів / О. В. Данилова, K. M. Задорожний, Д. А. Шабанов, CA. Данилов. – X. : Основа, 2004. – 112 с.

146. Підласий І. П. Практична педагогіка, або Три технології : інтерактивний підруч. для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2006. – 616 с.

147. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок : кн. для вчителя / І. П. Підласий ; ред. Н. Г. Несин. – К. : Рад. школа, 1989. – 208 с.

148. Пінська В. Г. Біологія. 9 клас. Дидактичні матеріали до курсу : навч.-метод. посіб. / В. Г. Пінська. – X. : Основа, 2009. – Вип. 1. – 127 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 6 (78)).

149. Поліщук O. P. Математична логіка. 5-6 кл. : навч.-метод. посіб. / O. P. Поліщук, O. P. Чайчук. – X. : Основа : Тріада+, 2007. – 112 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”. – Вип. 12 (60)).

150. Пометун OJ. Методика навчання історії в школі / О. І. По-метун, Г. О. Фрейман. – К. : Генеза, 2005. – 328 с.

151. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання : збірник / О. Пометун. – К. : Шкільний світ, 2007. – 112 с.

152. Поташник ММ. Требования к современному уроку : метод, пособие / М. М. Поташник. – М. : Центр пед. образования, 2007. – 272 с.

158. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / О. Б. Бігич, Н. О. Бражник, C. B. Гапонова та ін, ; кол. авт. під кер. СЮ. Ніколаевої, Г. С Бада-янц. – К. : Ленвіт, 2001. – 296 с.

154. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : посіб. для студ. пед. ун-тів та ін-тів / М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, СО. Караман ; за ред. М. І. Пен-тилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

155. Природничі науки в школі: зб. наук. пр. / Акад. ліцей при ХДУ ; Лабораторія методики загальної біології Херсон, держ. унту ; редкол. : О. В. Мішуков (шеф-ред.), М. М. Сидорович, Л. В. Виці невська та ін. – Херсон : ХДУ, 2003. – 124 с.

156. Природознавство у 5-6 класах. Досвід викладання : навч.-метод. посіб. / уклад. K. M. Задорожний. – X. : Основа : Тріада+, 2007. – 240 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 10 (58)).

157. Присяжнюк A. B. Уроки по Visual Basic : навч.-метод. посіб, / A. B. Присяжнюк ; АПН України ; Ін-т засобів навчання. – К. : Комп’ютер, 2006. – 128 с.

158. Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: наук.-метод. посіб./ Лабораторія пед. інновацій ін-ту педагогіки АПН України ; Ліцей міжнар. відносин № 51 м. Києва ; ред. СМ. Шевцова. – К.: [Б, в.], 2008. – 520 с.

159. Психологія сучасного уроку // Психолог. – 2006. – № 6. – С 3-28.

160. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / ред. A. C. Дем’янчук, відп. за вип. Ю. В. Пелех ; М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук Укра їни 5 Міжнар. ун*т РЕГІ ім. С. Дем’янчука. – Рівне : Волин-ські обереги, 2002. – Вип. 3. – 276 с.

161. Пуліна A. A. Педагогічне проектування в сучасній школі / A. A. Пуліна. – X.: Основа, 2009. – 160 с. – (Серія “Управління школою”. – Вип. 4 (76)).

162. Райзберг Б. А. Экономика для детей в играх, задачах и примерах : метод, пособие / Б. А. Райзберг. – [Б. м.]: Ось-89,1996. – 96 с.

163. Рева Ю. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку-технології професійної майстерності вчителя / Ю. Рева // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С. 50-56.

164. Решетняк М. М. Використання проектної технології на уроках математики / М. М. Решетняк // Математика в школах України. – 2008. – № 19/21. – С 30-41.

165. Рижков М. О. Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 8-11 кл. : навч.-метод. посіб. / М. О. Рижков. – X.: Основа, 2008. – 96 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”. – Вип. 9 (69)).

166. Робота з обдарованими учнями. Біологічні секції МАН / голов, ред. K. M. Задорожний. – X.: Основа, 2006. – 127 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”).

167. Розвиток інтелекту та пізнавальної діяльності учнів на уроках біології: навч.-метод, посіб. / уклад. K. M. Задорожний. –X. : Основа, 2009. – 110 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 2 (74)).

168. Романюк Г. Пошук свого уроку / Г. Романюк // Відкритий урок. – 2006. – № 17/18. – С 9-12.

169. Ромадіна Л. Сучасні вимоги до уроку / Л. Ромадіна // Відкритий урок. – 2007. – № 6. – С. 66-79.

170. Рубан Т. М. Віршовані уроки : навч.-метод. посіб. / Т. М. Рубан. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 52 с.

171. Руденко О. В. Розвиток особистості на уроках математики / О. В. Руденко. – К.: Пік. світ, 2009. – 125, [1] с. : ілюстр., табл. – (Бібліотека “Шкільного світу”. Природничо-математичний напрям). – (Математика. Бібліотека).

172. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. для студ. пед. факультетів / О. Я. Савченко. – К.: Генеза, 2002. – 366 с.

173. Савустъяненко Т. Л. Інновації на уроках біології ; навч.-метод. посіб. / Т. Л. Савустьяненко, A. B. Савустьяненко. – X.: Основа, 2007. – 192 с. – (Бібліотека журналу “Біологія”. – Вип. 7 (55)).

174. Саранцев Т. И. Дидактические аспекты исследования урока в школе / Т. И. Саранцев // Педагогіка. – 2006. – Ms 1. – С. 32-39.

175. Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10-13 травня 2000 р. / М-во освіти і науки України ; ЧДУ ім. Б. Хмельницького ; ред-кол. : О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, В. Г. Кузь. – Черкаси : ОІПОПП, 2000. – Ч. 1. – 175 с.

176. Семенова A. B. Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу : навч. посіб. для студ. пед. закладів освіти та вчителів природничо-математичного циклу ЗОШ / A. B. Семенова. – О.: Друк, 2001. – 207 с.

177. Семиног О. Мовне родинознавство. (Виховний потенціал лінгвокультури рідного краю) / О. Семиног ; М-во освіти і науки України ; Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України ; Глу-хівський держ. пед. ун-т. – К.; Глухів: ГДПУ, 2003. – 108 с.

178. Семиног О. Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника / О. Семиног. – К.; Глухів: ГДПУ, 2003. – 108 с.

179. Сенчевський В. О. Перші кроки в теорію ймовірностей : навч.-метод. посіб. / В. О. Сенчевський. – X. : Основа, 2008. – 124 с – (Бібліотека журналу “Математика в школах України” . – Вип. 11 (71). – Бібліогр.: с. 125).

180. Сергеев И. С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности : практ. пособие / И. С. Сергеев, В. И. Блинов. – М. : АРКТИ, 2007. – 132 с.

181. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика : навч. посіб. / С. Бекер, Дж. Бьорер та ін. ; упоряд. О. Сидоренко, В. Чуба ; консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні ; Центр інновацій та розвитку ; Програма поширення ситуаційної методики навч. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 255 с.

182. Ситуаційна методика навчання: український досвід : зб. ст. / Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні; Центр інновацій та розвитку ; Програма пошир, ситуаційної методики навч. ; упоряд. О. Сидоренко, В. Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. – 192 с.

183. Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10-13 травня 2000 р. / М-во освіти і науки України ; ЧДУ ім. Б. Хмельницького; редкол.: О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, В. Г. Кузь. – Черкаси : ОІПОПП, 2000. – Ч. 1. – 175 с.

184. Сікорський П. І. Теорія і методика диференційованого навчання / ПЛ. Сікорський. – Л.: Сполом, 2000. – 422 с.

185. Сімонова Н. Д. Процес освіти мовою математики / Н. Д. Сі-монова // Математика в школах України. – 2008. – № 1. – С. 11-17.

186. Скоробогатова Г. Г. Личностно-ориентированные подходы в образовании : сб. науч. тр. / Г. Г. Скоробогатова ; Московский ин-т открытого образования ; Лаб. пед. мастерства. – М.: МИОО, 2002. – 144 с.

187. Слепкань 3.1. Методика навчання математики: підруч. для студ. мат. спец. вищ. пед. навч. закл. / 3.1. Слєпкань, – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2006. – 583 с.

188. Соболь В. О. З глибини віків. Вивчення давньої української літератури в школі : посіб. для вчителя / В. О. Соболь. – К. : Зодіак-ЕКО, 1995. – 192 с.

189. Соломатін А. Організація уроку в умовах модернізації освіти / А. Соломатін // Відкритий урок. – 2006. – № 19/20. – С. 3-16.

190. Стадник О. Г. Економічні райони України. 9 клас. Матеріали до уроків : навч. посіб. / О. Г. Стадник. – X. : Основа, 2010. – 111с. – (Бібліотека журналу “Географія”. – Вип. 1 (73)).

191. Степани шин Б. Давня українська література в школі : навч. посіб. / Б. Степанишин. – К.: Либідь, 2000. – 504 с.

192. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів : посібник / Б. Степанишин. – К.: Веселка ; Т. : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 192 с.

193. СтецюкЛЛ. Нова технологія уроку / Л. І. Стецюк // Все для вчителя. – 2007. – Н> 8. – С. 23-26.

194. Сухарева Л. С. Дидактичні ігри на уроках математики. 7-9 класи / Л. С. Сухарева. – X.: Основа, 2006. – 139 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”).

195. Сухарева Л. С. Нова змістова лінія в сучасному шкільному курсі математики 5-6 класів: навч.-метод. посіб. / Л. С. Сухарева. – X.: Основа, 2008. – 144 с. – (Бібліотека журналу “Математика в школах України”. – Вип. 10 (70)).

196. Сучасний учитель початкових класів як вихователь; матеріали IV Міжрегіон. наук.-практ. конф., м. Бар – Вінниця – Глу-хів – Хмельницький, 14 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Вінницька обл. рада ; редкол. : O. A. Бакалець (голова), В. О. Собко [та ін.]. – Бар : Барський гуманітарно-правовий коледж, 2008. – 240 с.

197. Сучасні інформаційні засоби навчання : навч. посіб. / П. К. Гороль, P. C. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. В. Шестопалюк. – К.: Освіта України, 2007. – 536 с.

198. Тарасенкова H. A. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики : монографія / H. A. Тарасенкова. – Черкаси: Відлуння-плюс, 2002. – 399 с.

199. Теорія і методика фізичного виховання : підручник / за ред. В. П. Івапденка. – Черкаси; ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. – Ч. 2. – 272 с.

200. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. : у 3 т. / М-во освіти і науки України ; Нац. металургійна акад. України ; редкол.: В. М. Соловйов, Є. Я. Глушко [та ін.]. – Кривий Ріг : НметАУ, 2003 ; Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – 2003. – 314 с.; Т. 2: Теорія та методика навчання фізики / М-во освіти і науки України ; Нац. металургійна акад. України ; редкол.: І. О. Теплицький (відп. ред.), В. М. Соловйов, Є. Я. Глушко [та ін.]. – 2005. – 400 с.; Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. – 2003. – 315 с.

201. Теорія та методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах : навч.-метод. комплекс / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Каф. методики викладання і культури укр. мови ; уклад. Н. Б. Голуб. – Черкаси : Вид. ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2003. – 44 с.

202. Терно С. О. Технологія фор


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІКИ ШКІЛЬНОГО УРОКУ