Теорія фінансів – Федосов В. М. – 10.4. Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до них

Державне соціальне страхування відіграє важливу роль у розвитку суспільства. З метою фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні створені такі державні фонди: Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Передбачається створити фонд медичного страхування.

Пенсійний фонд України як самостійна фінансова структура був створений у 1991 році для виконання Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Він сформований задля забезпечення пенсійного страхування. До основних завдань Пенсійного фонду належать: забезпечення виплат пенсій громадянам України, які мають право на її одержання, збір та акумуляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення та виплати допомоги; фінансування загальнодержавного й регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів та інших категорій населення; організація виплат пенсій громадянам, які виїхали за межі України.

Фонд має право займатися комерційною діяльністю, пов’язаною з інвестуванням в цінні папери та депозити комерційних банків. Йому дозволяється брати участь у заснуванні підприємств і вкладенні фінансових ресурсів до їх капіталів. Фонд може проводити грошово-речові лотереї та здійснювати благодійні заходи.

Доходи Пенсійного фонду формуються за рахунок двох основних джерел: обов’ язкових внесків підприємств, установ і громадян, коштів державного бюджету. Частина коштів надходить за рахунок капіталізації (вклади в комерційні структури) тимчасово вільних коштів. Крім того, Фонд мобілізує добровільні внески юридичних осіб, доходи від фінансових санкцій. За потреби він може брати кредити банків.

Переважна частина доходів фонду – це власні доходи, становлять близько 90% усіх надходжень. У структурі власних надходжень більше 80% складають обов’язкові внески суб’єктів підприємницької діяльності – встановлені законодавством України відрахування підприємств, бюджетних та громадських установ до Пенсійного фонду. Їх розмір залежить від суми витрат на оплату праці, що виплачується працівникам. На сьогодні такі внески підприємств визначені в розмірі 32% доходу оплати праці. Сюди належать також кошти, що надходять до фонду від платників єдиного сільськогосподарського податку.

Розмір страхових платежів громадян залежить від розміру заробітної плати та інших доходів: 2%, якщо дохід перевищує 150 грн на місяць, 1% менше 150 грн.

До переданих доходів фонду належать кошти, що передаються з державного та місцевого бюджетів, а також із державних цільових фондів. До них, зокрема, належать цільові надходження державного бюджету на виплату пенсій військовослужбовцям, працівникам органів Міністерства внутрішніх справ України, інвалідам з дитинства. Фонд Чорнобиля перераховує частину своїх доходів задля забезпечення пенсійних виплат громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахування з місцевих бюджетів використовуються для фінансування виплат допомоги по догляду за дитиною.

Грошові кошти Пенсійного фонду України використовуються на фінансування таких заходів:

– виплата соціальних і трудових пенсій – за віком, за інвалідністю, при втраті годувальника; за вислугу років та ін.;

– виплата допомоги по догляду за дитиною та щомісячна допомога на кожну дитину при досягненні нею віку, встановленого чинним законодавством;

– підвищення пенсій у зв’ язку зі змінами індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати;

– реалізація державних, регіональних й обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення;

– Забезпечення поточної діяльності й утримання органів управління фондом;

– Організація та проведення масово-роз ‘яснювальноїроботи.

За наявності профіциту бюджету Пенсійного фонду, сума коштів, що перевищує видатки, може використовуватися на погашення зобов’язань фонду, що мали місце в минулому; фінансування інвестиційної діяльності фонду; збільшення розміру пенсійних виплат і допомоги; на придбання державних пакетів акцій.

У випадку дефіциту бюджету Пенсійного фонду, його фінансування здійснюється за рахунок впровадження нових форм надходжень, використання кредитів, здійснення ефективного управління заборгованості фонду юридичних та фізичних осіб. Особливо важливим є впорядкування видатків за рахунок скорочення витрат на обслуговування операцій, зменшення необгрунтованих пільг пенсіонерам, оптимізація надбавок.

Управління фондом здійснює спеціальний орган – Пенсійний фонд України.

Фонд загальнообов ‘язкового соціального страхування на випадок безробіття створений для здійснення страхування на випадок втрати місця роботи, акумуляції страхових внесків, та контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією, діяльність якої регулюється законодавством України про обов’ язкове державне соціальне страхування, Законом України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Мета створення фонду – сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць та ін.

Джерелами формування фонду є:

– кошти державного й місцевого бюджетів;

– обов’ язкові внески підприємств, установ та організацій усіх форм власності незалежно від виду діяльності;

– обов’ язкові внески фізичних осіб – суб’ єктів підприємницької діяльності;

– обов’ язкові збори з фізичних осіб, що працюють на умовах контракту;

– добровільні внески громадян, громадських організацій, іноземних фірм та інші надходження;

– кошти служби зайнятості за надання послуг підприємницьким структурам;

– цільові фінансові відрахування підприємств у випадках відмови прийняття на роботу та у випадках порушення строків інформування служби зайнятості про звільнення робітників.

Нормативи обов’язкових відрахувань до фонду щороку визначає Верховна Рада України при затвердженні бюджету. Фонд загальноо-бов’ язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створюється на державному й місцевому рівнях.

На державному рівні основними напрямками використання фонду є:

– розвиток центрів підготовки, навчання та профорієнтації вивільнюваних працівників;

– проведення наукових досліджень з проблем рівноваги ринку праці й зайнятості населення;

– надання допомоги державним і місцевим центрам зайнятості;

– відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов’ язаних із достроковим виходом на пенсію осіб відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” та ін.

На місцевому рівні основними напрямками використання фонду є: професійна орієнтація населення, професійне навчання безробітних, сприяння їх працевлаштуванню; виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю; надання безпроцентної позики безробітним для здійснення підприємницької діяльності; організація додаткових робочих місць та ін.

Контроль за правильним нарахуванням і переказом підприємствами збору на обов’ язкове соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється органами державної служби зайнятості.

Кошти, які надходять до фонду зайнятості населення, повинні спрямовуватися у повному обсязі на соціальний захист населення від безробіття та оподаткуванню не підлягають.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Фонд є самостійною некомерційною самоврядною організацією.

Фонд створений задля забезпечення надходження та акумуляції збору на обов’ язкове соціальне страхування у зв’ язку з тимчасовою втратою працездатності та витратам, зумовленими народженням та похованням та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені законом.

Джерелами формування коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності виступають:

– страхові внески роботодавців у розмірі 2,5% до фонду заробітної плати;

– страхові платежі найманих працівників у розмірі 0,25-0,5% із заробітної плати та інших доходів (для осіб, що одержують зарплату до 150 грн 0,25%; для тих, хто має зарплату більше 150 грн – 0,5%);

– асигнування із Державного бюджету України;

– благодійні внески підприємств, установ, організаційні та фізичних осіб;

– прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитному рахунку;

– нарахування пені у випадках несплати страхових внесків у встановлений строк, штрафів та інших фінансових санкцій застосованих до страхувальників та посадових осіб.

У формі фінансових санкцій фонд може одержувати такі кошти: за порушення строків реєстрації страхувальника або несвоєчасну сплату страхових внесків накладається штраф в розмірі 50% суми належних внесків із дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися, за порушення порядку витрачання страхових коштів установлений штраф у розмірі 50% належної до сплати суми внесків; на суму недоїмки нараховується пеня, виходячи з 120% облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати.

При цьому слід звернути увагу на те, що не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються до фонду в безспірному порядку.

Основними Напрямками використання Фонду соціального страхування є:

– виплати допомог за тимчасовою непрацездатністю, у зв’язку з вагітністю і пологами, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання (близько 70% витрат);

– витрати на санаторно-курортне лікування і відпочинок (близько 25% витрат);

– повне або часткове фінансування дитячих та студентських таборів та позашкільного обслуговування учнів;

– витрати на забезпечення поточної діяльності фонду й утримання органів управління (близько 4% витрат);

– інші витрати.

Кошти фонду можуть витрачатися страхувальниками лише згідно з їхнім цільовим призначенням у встановленому порядку. Витрати за рахунок внесків сплачуються страхувальником із його каси або через його поточний рахунок в установах банку.

Контроль за своєчасним і повним надходженням страхових внесків та інших платежів, а також правильністю витрат коштів здійснюють страховики, профспілкові комітети, органи Фонду.

Близьким за сутністю до цього Фонду є Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Фонд створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров’ я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм заподіяною матеріальної та моральної шкоди.

Фонд проводить збір та акумуляцію страхових внесків, має автономну незалежну систему фінансування. Джерелами доходів Фонду є: внески роботодавців у розмірі 0,2-13,8 % від обсягу продажу чи фонду оплати праці відповідно до рівня професійного ризику; штрафні санкції за порушення законодавства з безпеки праці; доходи від розміщення тимчасово вільних коштів; благодійних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Основними напрямками Використання коштів Фонду Є:

– Відшкодування матеріальної і моральної шкоди застрахованим і членам їхній сімей шляхом здійснення соціальних виплат;

– Відновлення здоров’я та працездатності потерпілим від нещасних випадків;

– Проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві;

– Створення резервів коштів Фонду для забезпечення його стабільного функціонування.

Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна організація – Фонд соціального страхування від нещасних випадків, на виробництві та професійних захворювань який діє під контролем держави, представників застрахованих осіб і роботодавців.

Склад тимчасових фондів цільового призначення досить мобільний. У різні роки до їх складу в Україні належали Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу, Фонд розвитку промисловості, Фонд конверсії, Фонд охорони праці, Фонд соціального захисту інвалідів та ін.

Особливе місце в системі фондів цільового призначення посідає Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Фонд Чорнобиля можна розглядати як тимчасовий, тому що він призначений для ліквідації наслідків аварії. З іншого боку, цей процес триватиме досить довго, внаслідок чого видатки Фонду мають ознаки постійних. З 1999 р. формування Фонду скасовано, а його видатки передані до бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Теорія фінансів – Федосов В. М. – 10.4. Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до них