Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.1.5. Роль теорії держави та права в підготовці працівників міліції

Юридична наука органічного пов’язана з юридичною освітою. Жодна країна світу не може обійтися без юридичної науки та освіти. Українська юридична наука та освіта – це зліпок з нашого суспільства з його світлими й темними сторонами. У цьому контексті теорію держави та права необхідно розглядати не лише як юридичну науку, айв якості навчальної дисципліни.

Навчальна юридична дисципліна – це науково обгрунтована система знань, умінь і навичок, що зібрані з метою їх вивчення.

Теорія держави та права як юридична дисципліна – це фундаментальна, методологічна навчальна дисципліна в системі вищої юридичної освіти, що має замету підготувати юристів високої кваліфікації, сформувати в них гуманістичне правове мислення, здатність професійно забезпечувати реалізацію, охорону та захист прав і свобод людини, виявляти активність в утвердженні в Україні принципу верховенства права, в розбудові демократичної, соціальної та правової держави.

При цьому теорія держави та права – одна з небагатьох юридичних дисциплін, що безпосередньо пов’язана з формуванням професійної правосвідомості курсанта (слухача). Саме з вивчення теорії держави та права розпочинається закладання фундаменту індивідуальної правової культури в майбутнього працівника міліції України, формування в нього наукової основи юридичного світогляду та глибокої поваги до права як соціальної щнності.

Під час викладання теорії держави та права передаються основні досягнення правової думки, система понять, що дозволяє вільно орієнтуватися в юридичній сфері. Теорія держави та права надає курсантам (слухачам) первинне уявлення про основні поняття юриспруденції, без яких неможливо усвідомити конкретні знання галузевих та інших юридичних дисциплін’.

Саме на теорію держави та права як загальнометодологічну юридичну дисципліну покладаються важливі завдання з формування в майбутніх міліціонерів відповідних знань і умінь нормотворчого, правореалізаційного та правоохоронного характеру. Роль теорії держави та права в підготовці працівників міліції полягає в такому:

– виступає в якості загальнотеоретичної навчальної дисципліни, що знайомить курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів системи МВС України з вихідними поняттями та категоріями юридичної науки, привчаючи їх до логічного та системного мислення;

– надає знання про загальні поняття, ознаки, структуру, зміст, суб’єкти, об’єкти, підстави класифікації, групи, прийоми юридичної техніки, тлумачення норм права, методи наукових досліджень та інші характеристики державно-правових явищ, що потрібні працівникам міліції в їх повсякденній діяльності;

– формує в курсантів (слухачів) уміння теоретичного аналізу державно-правових явищ, прищеплює їм навички використання державно-правових конструкцій і теоретичних моделей для більш точної інтерпретації та узагальнення фактів з багатоманітного світу держави та права;

– на основі узагальнення історичного позитивного досвіду державно-правового будівництва в конкретних країнах формулює науково обгрунтовані рекомендації про шляхи подальшого вдосконалення діяльності різних органів в тому числі правоохоронних, усіх гілок державної влади;

– забезпечує сприйняття права як універсального регулятора суспільних відносин, за допомогою якого потрібно розв’язувати конфлікти, досягати компромісу, реалізувати права і свободи людини та громадянина, притягувати винних осіб до негативної юридичної відповідальності в разі їх порушення;

– “озброює” працівників правоохоронних органів науково обгрунтованими формами і методами роботи в нормотворчій діяльності, при здійсненні систематизації чинного законодавства, у процесі право-реалізаційної діяльності, узагальненні юридичної практики, проведенні профілактичної, оперативно-розшукової, виховної роботи та інших практичних дій;

– вивчає правоохоронну діяльність і робить загальні висновки та практичні пропозиції, рекомендації стосовно вдосконалення законодавства і практики його застосування в цій сфері суспільної дійсності;

– сприяє вихованню кваліфікованих працівників міліції для формування їх високої професійної правосвідомості та правової культури, стимулювання активної правомірної поведінки. Адже лише ерудований працівник, який має глибокі знання, орієнтований на захист прав і свобод людини та громадянина, спроможний продуктивно працювати у складних умовах;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.1.5. Роль теорії держави та права в підготовці працівників міліції