Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 1.2. Методи пізнання держави і права

1.1. Предмет і функції теорії держави і права

Кожна наука має свій предмет дослідження – явища та процеси реального світу, які вона вивчає, те, на що спрямоване наукове пізнання.

Теорія держави і права є соціальною, юридичною та загальнотеоретичною наукою, тому її предмет – загальні і специфічні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права, що розглядаються як цілісні соціальні інститути.

Будь-яка наука розглядається і як дослідна діяльність, і як результат цієї діяльності. Предметом дослідження теорії держави і права є не всі, а тільки загальні та специфічні закономірності держави і права, тобто ті, що за своїм характером є фундаментальними, системоутворюючими в існуванні явищ, притаманних різним державам і системам права. До того ж ці явища докладно вивчаються теорією держави і права. Водночас держава й право вивчаються в їх діалектичному взаємозв’язку.

Наука теорії держави і права ніби виокремлює державу і право з усієї системи суспільних явищ і досліджує їх внутрішні закономірності. Але і в цьому випадку вони розглядаються у зв’язку з економікою, політикою, мораллю, культурою та іншими суспільними феноменами. Елементами предмета цієї дисципліни є:

– сутність та соціальне призначення політико-правових явищ;

– закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права;

– система категорій та понять (право, держава, їх сутність, функції, форми тощо);

– принципи, аксіоми, презумпції, фікції теорії держави і права;

– правотворча, правозастосувальна та інтерпретаційна практика;

– прогнози та практичні рекомендації щодо удосконалення та розвитку державно-правових явищ.

Функції теорії держави і права – це основні напрями ЇЇ діяльності, через які реалізується соціальне призначення цієї науки.

Теорія держави і права як фундаментальна наука виконує низку важливих функцій:

– онтологічну – пояснення змісту і сутності закономірностей розвитку процесів державно-правового життя суспільства (онтологія – наука про буття);

– методологічну – понятійний апарат теорії держави і права виконує роль своєрідного фундаменту для формування понятійного апарату інших юридичних наук;

– ідеологічну – вироблення ідей як результат теоретичного мислення з метою перетворення державно-правової дійсності, сприяння визнанню значимої і дедалі зростаючої ролі держави і права у політичному та соціально-культурному житті країни;

– політичну – частина загальнотеоретичної наукової доктрини певною мірою впливає на політичний курс держави, тенденції розвитку її законодавства;

– практичну – теорія держави і права виступає як знаряддя перетворення, реформування реальних процесів і явищ державно-правової дійсності;

– прогностичну – передбачення можливих шляхів подальшого розвитку держави і права;

– евристичну – відкриття нових закономірностей державно-правового життя суспільства;

– комунікативну – наближення юридичної науки до рівня розвитку науки в цілому.

1.2. Методи пізнання держави і права

Методологія пізнання держави і права – це наука про систему підходів і методів, способів наукового дослідження, а також теорія їх використання під час дослідження державно-правових явищ (вчення про метод).

Методи пізнання держави і права – це певні теоретичні принципи (підходи), логічні прийоми та спеціальні способи дослідження, які дають змогу установити істинні знання про загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права.

Методами науки теорії держави і права є:

1) загальнофілософські методи:

– діалектичний метод – вивчення державно-правових явищ у їх розвитку, багатоманітності та зв’язку;

– метафізичний метод – розглядає державу і право як вічні й незмінні інститути, не пов’язані один з одним та з іншими суспільними явищами (економікою, політикою, мораллю тощо);

2) загальнонаукові методи:

– історичний метод – вивчення специфіки державно-правового явища конкретного історичного періоду, розгляд динаміки його історичного розвитку;

– системний метод – розгляд держави і права як систем, вивчення різноманітних типів зв’язків у них;

– функціональний метод – вивчення державно-правових явищ через дослідження їх функцій;

– соціологічний метод – вивчення державно-правових явищ на базі конкретних соціальних фактів;

– статистичний метод – отримання, обробка, аналіз інформації, що характеризує кількісні показники й закономірності життя суспільства;

3) загальнологічні методи:

– аналіз – розчленування (уявне або реальне) об’єкта на складники;

– синтез – з’єднання елементів в єдине ціле;

– індукція – умовивід від фактів до загального твердження;

– дедукція – умовивід від загального твердження до фактів;

– аналогія – схожість предметів або відносин, а також вивчення через їх порівняння;

– абстрагування – відволікання від деяких ознак окремих державно-правових явищ з метою узагальнення цих ознак та отримання цільного знання про них;

– сходження від конкретного до абстрактного та від абстрактного до конкретного;

4) спеціально-наукові методи;

– порівняльне правознавство – вивчення правових систем різних держав через зіставлення однойменних державних та правових інститутів, систем права, їх основних принципів тощо;

– правовий експеримент – апробація законодавчих нововведень в обмеженому масштабі з метою визначення їх ефективності та можливості подальшого використання у більш широких масштабах;

– правове прогнозування – вивчення конкретних перспектив розвитку державно-правових явищ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 1.2. Методи пізнання держави і права