Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Завдання для самостійної роботи до теми 3

Завдання для самостійної роботи до теми 1,2

Завдання 1. Розпочати роботу над складанням словника основних по­нять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: правознавс­тво, теорія держави і права, юридична наука, система юридичних на­ук, предмет теорії держави і права, методологія теорії держави і права, методи дослідження теорії держави і права, функції теорії держави і права.

Завдання 2. Скласти схему системи юридичних наук.

Завдання 3. Назвати та охарактеризувати основні функції теорії дер­жави і права.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1. Місце і роль теорії держави і права у системі юридичних наук.

2. Методи дослідження державноправових явищ.

3. Функції теорії держави і права як науки.

Питання для самоконтролю

1. Дайте характеристику теорії держави і права як науки.

2. Що таке система юридичних наук?

3. Яке місце теорії держави і права у системі суспільних і юриди­чних наук?

4. Що становить предмет і об’єкт теорії держави і права?

5. Назвіть методи пізнання теорії держави і права.

6. Які функції властиві теорії держави і права?

Література: 511, 13, 14, 1618, 2123, 2536, 38.

Завдання для самостійної роботи до теми 3

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: держава, держава соціальнодемократичної орієнтації, тип держави, функції держави, внутрішні функції держави, зовнішні функції держави. Завдання 2. Назвати та охарактеризувати основні теорії походження держави.

Завдання 3. Зробити порівняльну характеристику рабовласницької й феодальної держави, буржуазної (капіталістичної) й соціалістичної держави.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1. Характеристика основних теорій походження держави.

2. Цивілізаційний і формаційний підходи до типології держави: порівняльний аналіз.

3. Історичні типи держав.

4. Держава соціальнодемократичної орієнтації.

5. Поняття функцій держави, їх класифікація та методи здійс­нення.

Питання для самоконтролю

1. Дайте характеристику основним теоріям походження держави.

2. Назвіть основні ознаки держави.

3. Які історичні типи держав Ви знаєте?

4. Які функції держави Ви знаєте?

5. Назвіть правові форми здійснення функцій держави.

6. Які методи здійснення державних функцій Ви знаєте?

Література: 511,13,14, 1619, 2123, 2538.

Завдання для самостійної роботи до теми 4

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: форма дер­жави, державне правління, державний устрій, державний режим, мо­нархія, республіка, унітарна держава, федерація, конфедерація, імпе­рія, співдружність, демократія.

Завдання 2. Назвати спосіб організації та здійснення державної влади в Україні.

Завдання 3. Скласти схему форми держави та її структурні елементи. Теми рефератів для презентації на семінарі

1. Монархія як форма правління.

2. Республіканська форма правління та її види.

3. Конфедерація як форма державного устрою.

4. Порівняльна характеристика тоталітарної та демократичної держави.

5. Форма Української держави та перспектива її розвитку.

Питання для самоконтролю

1. З яких елементів складається поняття “форма держави”?

2. Які ознаки монархії і республіки Ви знаєте?

3. Які прості та складні державні утворення Ви знаєте?

4. Які форми міждержавних утворень Ви знаєте?

5. Чим відрізняється демократичний режим від антидемократич­ного режиму?

6. Дайте характеристику форми Української держави. Література:511,13,14, 1619, 2123, 2538.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Завдання для самостійної роботи до теми 3