Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Навчальнометодичні вимоги щодо вивчення навчальної дисципліни “Теорія держави і права”

1. Основні теорії походження права.

2. Поняття та ознаки права.

3. Поняття права в суб’єктивному та об’єктивному значеннях.

4. Функції права та їх класифікація.

5. Поняття, ознаки та принципи правотворчості.

6. Поняття та стадії законодавчого процесу.

7. Поняття та види джерела (форми) права.

8. Поняття та види нормативноправових актів.

9. Поняття закону, його основні ознаки та види.

10. Поняття та види підзаконних актів України.

11. Поняття та види соціальних норм.

12. Співвідношення норм права і норм моралі.

13. Поняття та основні ознаки норми права.

14. Структура норми права.

15. Класифікація норм права.

16. Поняття та структурні елементи системи права.

17. Загальна характеристика основних галузей права України.

18. Поняття предмета та методу правового регулювання.

19. Поняття та структура системи законодавства.

20. Співвідношення системи права і системи законодавства.

21. Поняття, ознаки та види правовідносин.

22. Характеристика елементів структури правовідносин.

23. Поняття та види суб’єктів правовідносин.

24. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти правовідносин.

25. Сутність правосуб’єктності (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність).

26. Поняття та види об’єктів правовідносин.

27. Поняття та види юридичних фактів.

28. Поняття, ознаки та види правової і правомірної поведінки.

29. Поняття та основні ознаки правопорушення.

30. Склад правопорушення.

31. Види правопорушень. Причини правопорушення і шляхи їх усунення.

32. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

33. Види юридичної відповідальності.

34. Підстави притягнення до юридичної відповідальності.

35. Принципи та функції юридичної відповідальності.

36. Поняття та структура правосвідомості.

196

37. Види правової свідомості.

38. Функції правової свідомості.

39. Поняття, види та функції правової культури.

40. Поняття, цілі та форми правового виховання.

Навчальнометодичні вимоги щодо вивчення навчальної дисципліни “Теорія держави і права”

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти по­винні знати:

Предмет теорії держави і права;

Основні поняття та категорії теорії держави і права;

Основні теорії походження держави і права;

Поняття та ознаки держави, її функції;

Форми, механізм та апарат держави, види державних органів;

Принципи формування правової держави, шляхи побудови право­вої держави в Україні;

Поняття, ознаки та функції права;

Види правотворчості, стадії законодавчого процесу, види джерел (форм) права;

Місце права у системі соціальних норм, поняття норми права та її структура;

Систему права і систему законодавства, систематизацію законо­давства;

Поняття, ознаки, структуру та види правовідносин;

Поняття і ознаки правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

Володіти загальнотеоретичними поняттями та категоріями теорії держави і права;

Розрізняти окремі типи держав та характерні їм функції;

Визначати основні шляхи побудови суверенної, соціальної, демок­ратичної, правової держави;

Розмежовувати правові відносини у суспільстві;

Аналізувати та тлумачити норми Конституції та чинного законо­давства України;

Правильно застосовувати закони та підзаконні акти;

Орієнтуватися у сучасному правовому полі;

Використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини і громадянина;

Правильно користуватися спеціальною літературою з різних галу­зей права;

Грамотно оцінювати юридичні факти; аналізувати сучасні пробле­ми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію.

198

Вивчення гуманітарної нормативної навчальної дисципліни “Теорія держави і права” здійснюється за вимогами кредитномодульної системи.

Викладання дисципліни здійснюється на основі курсу лекцій та шляхом проведення семінарських занять (переважно у формі диску­сії), групових та індивідуальних консультацій. Під час занять, як пра­вило, використовуються інтерактивні методи викладання та навчання, а також різні види контролю за рівнем засвоєння студентами навчаль­ного матеріалу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – Навчальнометодичні вимоги щодо вивчення навчальної дисципліни “Теорія держави і права”