Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Взаємозв’язок теорії держави і права з іншими суспільними науками

Теорія держави і права належить до системи соціогуманітарних наук, які вивчають людину в її суспільних відносинах, і тому вона безпосередньо чи опосередковано взаємодіє з іншими суспільними науками.

Важливе значення для теорії держави і права має її взає­мозв’язок з філософією, яка є наукою про загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення. Філософія виробляє узагальнену си­стему поглядів на світ, місце в ньому людини, загальні принципи бут­тя і пізнання, досліджує пізнавальне, ціннісне, соціальнополітичне, моральне, естетичне ставлення людини до світу. Філософія формулює лише найзагальніші положення про державу і право, в той час як тео­рія держави і права вивчає державноправові інститути багатогранно, використовуючи при цьому її наукові досягнення та філософські кате­горії (сутність, зміст, форма, метод, система, структура та ін.). Теорія держави і права озброює філософію матеріалом, який дозволяє робити узагальнення і формулювати загальні принципи соціального прогресу та виробляти загальнометодологічні принципи дослідження окремих наук.

Тісний зв’язок теорії держави і права з філософією привів до формування на їх стику філософії права, яка зосереджується на мето­дологічному аспекті пізнання правових явищ і процесів, вивчає їх з філософських позицій. Філософія права – це система знань про фун­даментальні принципи буття права, про онтологічну природу права, його соціальну сутність.

Теорія держави і права має тісні взаємозв’язки з соціологією – наукою, об’єктом дослідження якої є поведінка людей, практика окремих суспільних структур і груп, усі соціальні процеси, що відбу­ваються у суспільстві. За допомогою соціології теорія держави і права досліджує певні державноправові категорії, використовує результати соціологічних експериментів для підвищення соціальної ефективності норм права, засобів удосконалення державного апарату, пізнання при­чин і умов правопорушень, вивчення рівня правової свідомості та пра­вової культури тощо.

У межах соціології виник новий науковий напрям – соціологія права, яка розглядає правову систему з точки зору її тісного взає­мозв’язку з життям, суспільною практикою.

Особливо тісно теорія держави і права пов’язана з політоло­гією – наукою, яка досліджує політику, політичні процеси та полі­тичні системи світу. Політологія розглядає державу і право у практич­ному плані як результат боротьби за владу і як засоби її завоювання. Грунтуючись на політологічних даних про політичну систему суспіль­ства, теорія держави і права розглядає її з точки зору місця та ролі у ній держави, характерних ознак і особливостей, що відрізняють її від партій, громадських організацій та інших ланок політичної системи, правових форм виникнення і діяльності держави.

На стику теорії держави і права та політології сформувалась по­літологія права, яка розглядає широке коло питань державної право­вої політики, напрямки політичного розвитку держави і права, що грунтуються на об’єктивних закономірностях цього процесу.

Нерозривний зв’язок існує між теорією держави і права та еко­номічними науками, які вивчають систему виробничих відносин та економічні закони, аналізують ринкові відносини та ринкове госпо­дарство. Спираючись на положення і висновки економічної думки те­орія держави і права розглядає усі державноправові явища в органіч­ному зв’язку з економічними умовами життя людей, розкриває їх активний зворотній вплив на економіку. Інститути держави і права, виникаючи у відповідь на економічні потреби, виступають важливим фактором формування соціальноекономічних відносин.

Також тісний зв’язок теорія держави і права має з історичними науками, які вивчають історію розвитку людської цивілізації у всій її різноманітності, досліджують конкретні факти державноправового життя народів, констатують етапи розвитку суспільства. Спираючись на дані історичних наук, теорія держави і права досліджує найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування державноправових явищ.

Отже, тісно взаємодіючи з іншими галузями наукових знань, те­орія держави і права формулює наукові закони, поняття та визначення державноправових явищ, які дозволяють не тільки пізнати сутність, зміст та форми існування держави і права, а й використовувати дер­жавноправові інститути для здійснення прогресивних суспільних ре­форм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Взаємозв’язок теорії держави і права з іншими суспільними науками