Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Поняття та класифікація функцій теорії держави і права

Головне призначення теорії держави і права полягає у пізнанні державноправової дійсності та відповідних процесів, що відбувають­ся у суспільстві. Саме функції, які вона здійснює, визначають її роль і можливості при вивченні правового життя суспільства та кожного йо­го члена, дослідженні основних напрямків розвитку і впливу юридич­ної науки на державноправову дійсність. Як найбільш абстрактна на­ука, теорія держави і права виконує особливі функції.

Функції теорії держави і права – це основні напрями вияв­лення та фіксації знань про сутність, зміст, соціальне, наукове і навчальне призначення теорії держави і права.

Існують різні класифікації функцій теорії держави і права. Серед них необхідно виділити такі:

1) онтологічна (онтологія – поняття сутнісного) функція – призначення якої полягає в об’єктивному розкритті наукою тео­рія держави і права існуючої дійсності, поясненні її такою, якою вона є. Тобто теорія держави і права не тільки вивчає в узагаль­неній формі державноправову систему, але й пояснює об’єк­тивні процеси їх розвитку, з’ясовує які закономірності є в основі цих процесів, визначає через пізнання державноправових явищ їх сутність та зміст;

2) евристична (евристика – мистецтво знаходження істини) функція – теорія держави і права не обмежується пізнанням і поясненням державноправових явищ, а за нових політичних та соціальноекономічних умов відкриває нові закономірності, що виникають у процесі розвитку політикоправових відносин та інститутів;

3) гносеологічна (пізнавальна) функція – теорія держави і права разом з виявленням та дослідженням онтології державноправових закономірностей вивчає і проблеми пізнання цих зако­номірностей. При цьому вона виробляє теоретичні конструкції та методи, чим сприяє розвитку правового пізнання сутності, змісту та форм держави і права;

4) методологічна функція – теорія держави і права є фундамен­тальною наукою щодо галузевих, спеціальних та прикладних юридичних наук. Вона, узагальнюючи державноправову прак­тику, формулює ідеї й дає практичні висновки та рекомендації, формує понятійний апарат, який є науковою базою для інших юридичних наук;

5) політична функція – теорія держави і права впливає на фор­мування наукових засад внутрішньої і зовнішньої державноправової політики, забезпечує науковість державотворення і правотворення;

6) ідеологічна (виховна) функція – теорія держави і права роз­робляє фундаментальні ідеї та концепції щодо подальшого про­гресивного розвитку держави і права, формує правосвідомість та правомірну поведінку суб’єктів права і тим самим впливає на ідеологічний стан суспільства та його структуру, а також на пра­вове регулювання суспільного життя у цілому;

7) науковоприкладна функція – спрямована на вироблення ре­комендацій для практичного вирішення завдань державно­правового будівництва, функціонування державного апарату, за­стосування норм права, зміцнення законності й правопорядку, а також розробляє структури, системи та методи діяльності правотворчих, судових, правоохоронних й інших державних органів;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 3. Поняття та класифікація функцій теорії держави і права