Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Методологія теорії держави і права

Як будьяка наука теорія держави і права має систему методів, за допомогою яких досліджується і вивчається її предмет. Система цих методів складає методологію науки теорія держави і права.

Методологія теорії держави і права – це система принципів, підходів і методів наукового дослідження свого предмета, теорети­чні засади їх використання при вивченні державноправових явищ.

На відміну від предмета дослідження, який дає відповідь на пи­тання, які саме проблеми вивчає та чи інша наука, метод розкриває, як саме, за допомогою яких прийомів, методів і на основі яких принципів відбувається це вивчення.

Методи теорії держави і права – це сукупність способів і прийомів дослідження державноправових явищ у процесі їх ви­никнення, розвитку і функціонування.

Методи дослідження, які застосовуються теорією держави і пра­ва, є досить різноманітними і залежать від позицій, з яких ведеться дослідження, та від міркувань про найдоцільніші засоби досягнення його цілей.

Залежно від сфери поширення і охоплення досліджуваних явищ, їх характеру і специфіки всі методи, що застосовуються в науці теорії держави і права, поділяються на три групи, а саме:

1) філософський метод;

2) загальнонаукові методи;

3) спеціальнонаукові методи.

За допомогою філософського методу держава і право розгляда­ються як в статиці (метафізика), так і в динаміці (діалектика).

Метафізика – вчення про найсуттєвіші принципи і першоосно­ви буття, згідно якого всі явища і предмети розглядаються як вічні і незмінні, перебуваючи поза зв’язком та розвитком. Метафізика розг­лядає державу і право як вічні і незмінні інститути, які тісно пов’язані між собою та іншими суспільними явищами. З точки зору цього вчен­ня держава і право існували, існують і будуть існувати незалежно від волі людини.

Діалектика – вчення про найбільш загальні закономірні зв’язки становлення, розвиток буття і пізнання.

Існує діалектика природи і діалектика суспільного життя, яка являє собою вчення про закони розвитку суспільства. Різновидами діалектики є історичний матеріалізм (визнає матерію первинною, а свідомість вторинною) та ідеалізм (суб’єктивний – виникнення дер­жави і права є результатом свідомої діяльності людини та об’єктив­ний – продуктом волі божественних сил).

Теорія держави і права, використовуючи загальні методи, що напрацьовані суспільними та природничими науками, розробляє влас­ні методи дослідження державноправових явищ.

До загальнонаукових методів належать:

Формальнологічний – досліджує і вивчає державу і право за допомогою основних законів формальної логіки. Прийомами зазначеного методу є аналіз і синтез, індукція і дедукція, а та­кож узагальнення, порівняння, аналогія, моделювання.

Аналіз – розкладання цілого на частини (наприклад, форму держави можна розподілити на форму державного правління, форму державного устрою та форму політичного режиму).

Синтез – складання частин у ціле (наприклад, із форми держа­вного правління, державного устрою та політичного режиму можна визначити форму держави).

Дедукція – дає можливість на підставі знання про загальне зро­бити висновок про окреме (наприклад, досліджуючи певну галузь права можна з’ясувати особливості її окремих норм).

Індукція – дає можливість на підставі знання про окреме зро­бити висновок про загальне (наприклад, досліджуючи правові норми, що закріплюють форму державного правління, можна визначити, якою вона є – монархічною чи республіканською).

Конкретноісторичний – досліджує і вивчає специфіку держа­вноправового явища конкретного історичного періоду, допо­магає прослідкувати динаміку його розвитку;

Системноструктурний – дозволяє з’ясувати структуру дослід­жуваних явищ і взаємозв’язок її елементів, а також прослідку­вати зв’язки між причиною і наслідком у державноправових явищах;

Соціологічний – спрямований на дослідження та вивчення причин і обставин впливу держави і права на соціальні явища. Цей метод завжди пов’язаний з дослідженням державнопра­вової практики. Прийомами зазначеного методу є аналіз стати­стичних даних і різних документів, анкетування, опитування окремих груп населення, проведення соціальноправових екс­периментів, математична чи комп’ютерна обробка;

Статистичний – застосовується при дослідженні та вивченні кількісних і якісних змін у державноправовому житті та для опрацювання відповідних результатів у наукових і практичних цілях (наприклад, при вивченні стану законності і правопоряд­ку, динаміки правопорушень тощо). Спеціальнонаукові методи використовуються для вирішення конкретних завдань у межах юриспруденції. До них належать:

Порівняльноправовий, який використовується для виявлення схожості та відмінностей між джерелами права в межах однієї або декількох правових систем, шляхом їх порівняння чи роз­різнення за будьякою ознакою або властивістю;

Формально догматичний (технікоюридичний), який припускає вивчення теорії держави і права як абстрактних категорій у так званому чистому вигляді, без їх взаємодії з іншими суспільни­ми явищами: економікою, політикою, ідеологією. За допомо­гою зазначеного методу здійснюється аналіз суті та змісту чинного законодавства і практики його застосування;

Тлумачення (інтерпретації) правових норм, який використову­ється під час з’ясування і роз’яснення точного змісту і конкре­тного розуміння вимог правових приписів.

Наведені групи методів, що використовуються у теорії держави і права можна поділити на: 1) емпіричні методи дослідження, які спрямовані на виявлення, фіксування, збирання, систематизацію інфо­рмації про факти та явища; 2) методи теоретичного дослідження, фун­кціональне призначення яких – тлумачення та пояснення зібраних даних, побудова понять, концепцій, прогнозів.

Усі вони потрібні для здійснення всебічних державноправових досліджень, за їх допомогою упорядковується необхідний науковий або навчальний матеріал з метою його подальшої систематизації та узагальнення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Теорія держави і права – Кириченко В. М. – 2. Методологія теорії держави і права