Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 34. НЕПРЯМА МОВА

Непряма мова – це чужа мова, відтворена тільки з дотриманням змісту без збереження форми та інтонації.

Пряма мова Непряма мова

“Розкажіть, будь ласка, про вашу Скульптор попросив, щоб розка-героїню”, – Попросив скульптор зали про їхню героїню. (О. Гончар).

Непряма мова характеризується такими ознаками:

1. На відміну від прямої мови, вона ніколи не виражається простим реченням: речення з непрямою мовою – це завжди складнопідрядна конструкція, в якій слова автора, що стоять на початку, виконують функцію головної частини, а непряма мова є підрядною частиною.

2. Підрядна частина з непрямою мовою завжди займає позицію після головної й поєднується з нею за допомоги сполучників та сполучних слів: хто, що, щоб, ніби, наче, неначе, який, чий, котрий.

3. Непряма мова характеризується інтонацією підрядності, за якої головне речення вимовляється підвищеним тоном.

Будова прямої мови визначає закономірності заміни її непрямою мовою, вибір сполучника чи сполучного слова.

1. Якщо пряма мова є розповідним реченням, то вона передається з’ясувальною підрядною частиною зі сполучником Що в складнопідрядному реченні:.

“Ніщо так не красить людину, Ярослава подумала, що ніщо як натхнення”, – подумала Ярос – так не красить людину, як палива (О. Гочар). Тхнення.

2. Якщо пряма мова є спонукальним реченням, то вона разом зі словами автора замінюється складнопідрядним реченням із з’ясувальною частиною, приєднаною сполучником щоб:

“Підготувати – мотор!” – Іван Федорович тихо наказує, тихо наказує Іван Федорович щоб підготували мотор (Ю. Збанацький).

3. Якщо пряма мова є питальним реченням з питальним словом або без нього, то під час перетворення її в непряму вона стає підрядною частиною, яка поєднується за допомоги відносних займенників чи прислівників, що виконували роль питальних слів. Якщо не було питального слова, то вставляється потрібне сполучне слово.

“Ким би ви хотіли бути, Коли пісня була доспівана, Зілов?” – запитала Катря, коли Катря запитала Зілова, ким би пісня була доспівана” (В. Собко) Він хотів бути.

У разі такої заміни пряме питання перетворюється на непряме, питальне слово стає засобом поєднання підрядної частини з головною, втрачається питальна інтонація й не ставиться знак питання в реченні.

4. Під час заміни прямої мови на непряму змінюються окремі граматичні форми слів, зокрема замість займенників і дієслів 1-ї і 2-ї особи прямої мови вживається відповідно форма 3-ї особи.

Перетворюючи пряму мову на непряму, необхідно звернути увагу не лише на зміну займенникових форм, а й на певну перебудову синтаксичної конструкції загалом, на зміну в певних випадках порядку слів.

5. Під час заміни прямої мови на непряму випускаються звертання, вставні слова, вигуки, частки, що надають мові емоційного забарвлення.

Невласне пряма мова – це проміжний між прямою й непрямою мовою спосіб відтворення чужої мови, так зване внутрішнє мовлення, яке передається письменником шляхом ніби перевтілення у свого героя: Була дванадцята за чверть, а о першій починався іспит. Похапцем розпитуючи дорогу до інституту, Степан швидко пішов уперед. Виразність безпосередньої мети – іспит – враз заспокоїла його. Якщо він провалиться? Але в душі він був міцно певний, що іспит мине щасливо… В такт своїм певним крокам хлопець легко втишував розгойдані думки. Смішно ж було, зрештою, уявляти, що от він з ‘явився і всі схиляться йому до послуг. Треба добре втямити, що він потрапив серед життя, що крутиться вже сотні років. Фей і добрих чарівників тепер немає, та й ніколи не було. Тільки терпінням та працею можна чогось досягти (В. Підмогильний).

Невласне пряма мова використовується для розкриття внутрішнього світу зображуваних осіб.

Конструкції невласне прямої мови синтаксично не виділяються з авторського контексту, утворюючи з ним одне синтаксичне ціле.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 34. НЕПРЯМА МОВА