Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 18. ГРУПИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА БУДОВОЮ

Забудовою числівники поділяються на прості, складні і складені. Простими називаються числівники, що складаються з однієї основи. До них належать:

O назви чисел першого десятка: Один – десять, а також сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд та Нуль;

O збірні числівники: обоє, двоє – десятеро;

O неозначено-кількісні числівники: Кілька, декілька, багато (небагато);

O порядкові числівники, похідні від простих кількісних: Перший – десятий, тисячний.

Складними називаються числівники, що складаються з двох основ. До них належать:

O назви чисел другого десятка: Одинадцять – дев ‘ятнадцять;

O назви сотень: двісті – дев ‘ятсот;

O збірні числівники: обидва, обидві, одинадцятеро – двадцятеро, тридцятеро;

O дробові числівники: півтора, півтори, півтораста;

O неозначено-кількісні числівники: Кільканадцять, кількадесят, кількасот;

O порядкові числівники, похідні від складних кількісних: Одинадцятий – двадцятий.

Складеними називаються числівники, що складаються з двох і більше простих і складних числівників: сто двадцять три, три цілих і сім десятих, вісімдесят чотири.

§ 19. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ

Особливості відмінювання кількісних числівників

Кількісні числівники мають розгалуджену систему відмінювання, яку можна представити у вигляді кількох основних типів.

І тип відмінювання: числівник один відмінюється за відмінками й числами, в однині – за родами.

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Н.

Один

Одне (одно)

Одна

Одні

Р.

Одного

Однієї (одної)

Одних

Д-

Одному

Одній

Одним

3.

Одного

Одне (одно)

Одну

Одні

0.

Одним

Однією (одною)

Одними

М.

(на) одному

(на) одній

(на) одних

II тип відмінювання: числівники Два (родове розрізнення наявне у називному й знахідному відмінках), Три, чотири, збірні двоє, обидва, обидві, обоє, троє, четверо.

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий РІД

Н.

Два

Два

Дві

Три

Чотири

Р.

Двох

Трьох

Чотирьох

Д-

Двом

Трьом

Чотирьом

3.

Два

Два

Дві

Трьох

Чотирьох

О.

Двома

Трьома

Чотирма

М.

(на) двох

(на) трьох

(на) чотирьох

III тип відмінювання: числівники від П ‘яти до двадцяти, тридцять, шістдесят – вісімдесят, збірні – від п ятеро і далі, неозначено-кількісні – багато, небагато, кілька, декілька.

Н.

П’ять

Сім

Вісім

Шістнадцять

Шістдесят

Р.

П ‘яти, п ‘ятьох

Семи, сімох

Восьми, вісьмох

Шістнадцяти, шістнадцятьох

Шістдесяти, шістдесятьох

Д.

П ‘яти, п ‘ять ом

Семи, сімом

Восьми, вісьмом

Шістнадцяти, шістнадцятьом

Шістдесяти, шістдесятьом

3.

Як Н. Або Р.

О.

П ‘ятьма, п ‘ятьома

Сьома, сімома

Вісьма, вісьмома

Шістнадцятьма, шістнадцятьома

Шістдесятьма, шістдесятьома

М.

(на)п ‘яти, п ‘ятьох

Семи, сімох

Восьми, вісьмох

Шістнадцяти, шістнадцятьох

Шістдесяти, шістдесятьох

Запам’ятайте! У складених числівниках на позначення десятків (п ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят) за відмінювання змінюється лише друга частина (перша частина змін не зазнає: П ‘ятдесяти, вісімдесятьом, на сімдесяти (сімдесятьох).

IV тип відмінювання: числівники Сорок, дев ‘яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення – а.

Н.

Сорок

Дев ‘яносто

Сто

Р.

Сорока

Дев ‘яноста

Ста

Д.

Сорока

Дев ‘яноста

Ста

3.

Сорок

Дев ‘яносто

Сто

О.

Сорока

Дев ‘яноста

Ста

М.

(на) сорока

(на) дев ‘яноста

(на) ста

V тип: числівники назви сотень.

Н.

Двісті

П ‘ятсот

Вісімсот

Р.

Двохсот

П ‘ятисот

Восьмисот

Д.

Двомстам

П ‘ятистам

Восьмистам

3.

Двісті

П ‘ятсот

Вісімсот

О.

Двомастами

П ‘ятьомастами, п ‘ятьмастами

Вісьмастами, вісьмомастами

М.

(на) двохстах

(на) п ятистах

(на) восьмистах

Увага! У складних числівниках на позначення сотень змінюються обидві складові частини.

VI тип відмінювання: числівники Тисяча, нуль, мільйон, мільярд відмінюються як іменники відповідної відміни та групи: тисяча як іменник першої відміни мішаної групи, мільйон, мільярд як іменники другої відміни твердої групи, нуль – м’якої.

Н.

Тисяча

Нуль

Мільйон

Мільярд

Р.

Тисячі

Нуля

Мільйона

Мільярда

Д-

Тисячі

Нулю

Мільйону

Мільярду

3.

Тисячу

Нуль, нуля

Мільйон, мільйона

Мільярд, мільярда

0.

Тисячею

Нулем

Мільйоном

Мільярдом

М.

(на) тисячі

(на) нулю

(на) мільйоні

(на) мільярді

VTН тип відмінювання: складені кількісні числівники, в яких відмінюється кожна складова частина.

Н.

П ятдесят дев ять

Тисяча сім

Р.

П ‘ятдесяти дев ‘яти, п ‘ятдесятьох дев ‘ятьох

Тисячі семи, сімох

Д.

П ятдесяти дев ‘яти, п ‘ятдесятьом

Тисячі семи, сімом дев ‘ятьом

3.

Як Н. або Р.

Тисячу сім, сімох

0.

П ятдесятьма дев ятьма, п ‘ятдесятьома дев ‘ятьома

Тисячею сьома, сімома

М.

(на) п ятдесяти дев ‘яти, п ‘ятдесятьох дев ятьох

(на) тисячі семи, сімох

VI] тип відмінювання: у дробових числівниках поєднано два типи відмінювання – чисельник відмінюється як кількісний числівник, знаменник – як порядковий.

Н.

Одна третя

Чотири цілих три шостих

Р.

Однієї (одної) третьої

Чотирьох цілих трьох шостих

Д-

Одній третій

Чотирьом цілим трьом шостим

3.

Одну третю

Чотири цілих три шостих

0.

Однією третьою

Чотирма цілими трьома шостими

М.

(на) одній третій

(на) чотирьох цілих трьох шостих

Увага! Числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються.

Особливості відмінювання порядкових числівників

1. Порядкові числівники відмінюються так само, як і прикметники – за родами, числами, відмінками. Числівник Третій – як прикметник м’якої групи, усі інші – як прикметники твердої групи.

2. У складених порядкових числівниках відмінюється лише остання складова частина.

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Н.

Перший

Перше

Перша

Перші

Р.

Першого

Першого

Першої

Перших

Д-

Першому^

Першому

Першій

Першим

3.

Як Н. або Р.

О.

Першим

Першим

Першою

Першими

М.

(на) першому

(на) першому

(на) першій

(на) перших

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Н.

Третій

Третє

Третя

Треті

Р.

Третього

Третьої

Третіх

Д.

Третьому

Третій

Третім

3.

Як Н. або Р.

О.

Третім

Третьою

Третіми

М.

(на) третьому, третьому

(на) третій

(на) третіх

H. тисяча дев ‘ятсот вісімдесят п ятий Р. Тисяча дев ‘ятсот вісімдесят п ‘ятого Д. Тисяча дев ‘ятсот вісімдесят п ‘ятому 3. Тисяча дев ‘ятсот вісімдесят п ‘ятий О. Тисяча дев ‘ятсот вісімдесят п ‘ятим

М. (на) тисяча дев ‘ятсот вісімдесят п ‘ятому

Синтаксичні зв’язки числівників з іменниками

I. Числівник один узгоджується з іменником у роді, числі, відмінку: один друг, одне життя, одна хвилина, одні люди.

Запам’ятайте! Числівник одні сполучається лише з іменниками, що мають форму множини: одні канікули, одні ножиці.

2. Після числівників два, обидва, три, чотири іменники вживаються у формі називного відмінка множини, але з наголосом родового відмінка однини: дві книжки, три товариші, чотири столи (а також після складених числівників, останнім словом яких є Два, три, чотири).

Запам’ятайте! Числівники Два, три, чотири не сполучаються з іменниками:

O що не підлягають підрахунку: Турбота, гордість, людяність;

O що вживаються лише в множині: Кошти, гроші;

O IV відміни: теля, лоша.

3. Числівники у називному і знахідному відмінках П ‘ять – десять, назви десятків, сотень, а також збірні, неозначено-кількісні числівники у називному і знахідному відмінках вживаються з іменниками у формі родового відмінка множини: п’ять сестер, п ‘ятнадцять столів, шістдесят учнів, двоє коней, багато виборців. В усіх інших непрямих відмінках числівник узгоджується з іменником: п ‘ятьом сестрам, п ‘ятнадцятьма столами, шістдесятьох учнів, двох коней, багатьом виборцям.

4. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль потребують іменників родового відмінка множини: тисяча Жителів, мільйон кілометрів, мільярд років, нуль одиниць.

5. Керування складених числівників визначається останнім словом: двадцять один студент, двадцять два студенти, двадцять п ‘ять студентів.

6. Із дробовими числівниками іменники вживаються у формі родового відмінка однини: одна шоста аркуша, одна друга кілометра, три п ‘ятих урожаю.

7. У мішаних дробах, складовою одиницею яких є елемент з Половиною, з четвертиною, характер керування визначається цілою частиною: Один з половиною метр, два з половиною кілометри.

Однак у мішаних дробах іменником керує дробова частина, якщо вона приєднується сполучником і: три і одна п ‘ята метра, шість і п ‘ять десятих відсотка.

8. Числівники півтора, півтори поєднуються з іменником у родовому відмінку однини, а числівник Півтораста – у родовому множини: півтора місяця, півтори хвилини, півтораста сторінок.

9. Порядкові числівники перебувають з іменниками у синтаксичному зв’язку повного узгодження: п ‘ятийрік, п ‘ята сторінка, п ‘яте сторіччя.

10. Іменники, що мають множинну форму (окуляри, двері), вживаються із збірними числівниками: Двоє окулярів, троє дверей.

Якщо потрібно вказати на велику кількість предметів (23,142), то із множинними іменниками допускається вживання слів Штука, пара: купили двадцять три штуки окулярів, завезли сто сорок дві пари чоловічого взуття.

11. У датах назви місяців уживаються лише у родовому відмінку: перше лютого, одинадцяте вересня, двадцять третє листопада.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 18. ГРУПИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА БУДОВОЮ