Соціологія – Жоль К. К

Соціологія – Жоль К. К. – ПЕРЕДМОВА

Науку, з якою читачеві пропонованого навчального посібника належить ознайомитися, називають “соціологія”. Етимологічне та теоретичне значення цього слова розкрите у першій частині книги. Тут також мова йде про загальнонауковий контекст, у який вписана соціологічна проблематика,

Соціологія – Жоль К. К. – Частина перша. Соціологія як наука

Науку, з якою читачеві пропонованого навчального посібника належить ознайомитися, називають “соціологія”. Етимологічне та теоретичне значення цього слова розкрите у першій частині книги. Тут також мова йде про загальнонауковий контекст, у який вписана соціологічна проблематика,

Соціологія – Жоль К. К. – Розділ 1 МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

Науку, з якою читачеві пропонованого навчального посібника належить ознайомитися, називають “соціологія”. Етимологічне та теоретичне значення цього слова розкрите у першій частині книги. Тут також мова йде про загальнонауковий контекст, у який вписана соціологічна проблематика,

Соціологія – Жоль К. К. – Загальна характеристика методології наукового пізнання

Будь-який науковий метод – це система пізнавальних дій і водночас об’єкт-засіб, тобто певна специфічна “річ”, відмітна від інструментальної діяльності суб’єкта пізнання та практичних дій. Знання цієї системи та природи цього об’єкта утворює те, що

Соціологія – Жоль К. К. – З історії розвитку методологічної проблематики

Упродовж сторіч явища душі та фізичні явища філософи визначали не за предметом, а за методом. Наприклад, традиційно душевні явища визначали за допомогою так званого інтроспективного (від лат. introspectare – дивитися всередину) методу, згідно з

Соціологія – Жоль К. К. – Структуралізм у гуманітарних науках: від структурно if лінгвістики до функціональної семантики та структуралізму в соціології

Відомий французький лінгвіст Е. Бенвеніст (1902-1976) зазначав, що сучасна лінгвістика має два об’єкти: вона є наукою про мову та наукою про мови. Тобто, мова як універсальна й незмінна характеристика людини – не те саме,

Соціологія – Жоль К. К. – Поняттєво-функціональне відображення дійсності

А наліз процесів поняттєвого відображення дійсності посідає центральне місце у працях Мегрелідзе, який зумів подолати деякі недоліки маррівського вчення, зберігши та поглибивши найцінніше у функціональній семантиці. У своїй фундаментальній праці “Головні проблеми соціології мислення”

Соціологія – Жоль К. К. – Методологічна самосвідомість та раціоналізація науково-теоретичної діяльності

А наліз процесів поняттєвого відображення дійсності посідає центральне місце у працях Мегрелідзе, який зумів подолати деякі недоліки маррівського вчення, зберігши та поглибивши найцінніше у функціональній семантиці. У своїй фундаментальній праці “Головні проблеми соціології мислення”

Соціологія – Жоль К. К. – Як ставлять та розв’язують проблеми

Питання про алгоритмізовуваність методів наукового пізнання, про перетворення їх на конкретні методики розв’язання тих чи тих завдань виводить на питання про розмежування завдань та проблем. У англо-американській науковій літературі звичайно ототожнюють ці поняття і

Соціологія – Жоль К. К. – Емпіричні методи пізнання та гіпотетико-дедуктивний метод у соціальному пізнанні

Практичне значення теоретичних побудов, як правило, підтверджують прикладні науки, в яких важливу роль відіграють емпіричні методи досліджень (спостереження, експерименти, вимірювання). Наукові спостереження є цілеспрямованою та спланованою емпіричною діяльністю, часто з використанням відповідних інструментів. Доцільність

Соціологія – Жоль К. К. – Розділ 2. ПРЕДМЕТНА ЦАРИНА СОЦІОЛОГІЇ, ЇЇ ШКОЛИ, НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ

– Пропедевтичні зауваження – Початковий етап становлення соціології як самостійної науки – Організмічний напрям у соціології ” Формування соціальної психології як Експериментальної науки та її вплив на соціологію – Становлення соціології у Німеччині XIX

Соціологія – Жоль К. К. – Початковий етап становлення соціології як самостійної науки

– Пропедевтичні зауваження – Початковий етап становлення соціології як самостійної науки – Організмічний напрям у соціології ” Формування соціальної психології як Експериментальної науки та її вплив на соціологію – Становлення соціології у Німеччині XIX

Соціологія – Жоль К. К. – Організмічний напрям у соціології

Молола соціологічна наука, незважаючи на нешанобливе ставлення до неї академічних вчених, наполегливо розширювала межі своєї предметної царини, спеціалізуючись за школами та напрямами. Однією з центральних була школа організмічної {органічної, органіцистської) соціології, представники якої слідом

Соціологія – Жоль К. К. – Формування соціальної психології як експериментальної науки та IT вплив на соціологію

Поряд з організм і мною соціологією певною популярністю користувалася соціальна психологія (психологічна соціологія). Одним з головних представників цієї школи вважають французького криміналіста та соціолога Г. Тарда (1843-1904), автора книг “Закони наслідування”, “Соціальна логіка”, “Соціальні

Соціологія – Жоль К. К. – Становлення соціології у Німеччині XIX – початку XX ст

Розвиток соціології у Німеччині XIX ст. пов’язаний з діяльністю Л. фон Штейна (1815-1890). Його праця “Соціалізм та комунізм сучасної Франції” (1842) справила безперечний вплив на розвиток німецької соціологічної науки. Другим в історичній шерензі німецьких

Соціологія – Жоль К. К. – “Емпірична соціологія” М. Вебера

Розвиток соціології у Німеччині XIX ст. пов’язаний з діяльністю Л. фон Штейна (1815-1890). Його праця “Соціалізм та комунізм сучасної Франції” (1842) справила безперечний вплив на розвиток німецької соціологічної науки. Другим в історичній шерензі німецьких

Соціологія – Жоль К. К. – Від емпіріокритицизму Р. Авенаріуса до загальної теорії систем і від неї до структурної соціології. Елементи системного аналізу в працях Т. Парсонса

Іншим шляхом розвивалася методологія позитивістського напряму в соціології. Філософські погляди Р. Авенаріуса, одного з фундаторів неопозитивізму, який певним чином сприяв розвиткові соціології в Європі, складалися під впливом перших праць з експериментальної психології та фізіології,

Соціологія – Жоль К. К. – Соціологічні погляди В. Парето

Італійський економіст та соціолог В. Парето (1848-1923) є одним із творців економічної теорії граничної корисності. Його у певному розумінні можна вважати фундатором соціології економіки, оскільки у розв’язанні економічних питань Парето дуже серйозно цікавили соціологічні

Соціологія – Жоль К. К. – Відмова від позитивізму та прагматизму иа користь феноменологічної СОЦІОЛОГІЇ

Італійський економіст та соціолог В. Парето (1848-1923) є одним із творців економічної теорії граничної корисності. Його у певному розумінні можна вважати фундатором соціології економіки, оскільки у розв’язанні економічних питань Парето дуже серйозно цікавили соціологічні

Соціологія – Жоль К. К. – Школа географічної (антропогеографічної) соціології та геополітики

У розвитку ідей та методів соціології ця школа відіграла значну роль. її ідеологія сягає своїм корінням праць античних авторів. Так, наприклад, у творах давньогрецького лікаря Гіппократа (близько 460 – близько 370 до н. е.)

Соціологія – Жоль К. К. – Етнологічна соціологія

Ця теоретична дисципліна, яка вивчає загальні закономірності розвитку людської культури, також сягає своїм корінням античності. Платон та Арістотель вважали, що різні народи є чужими й за природою ворожими один одному. Проте вже пізніша давньогрецька

Соціологія – Жоль К. К. – Соціологічний напрям у мовознавстві

Особливе місце у класифікаційній схемі напрямів та шкіл посідає соціологічна школа (соціологічний напрям) у мовознавстві, най відомішим и представниками якої є Ф. де Соссюр, А. Мейє (1866-1936), Ж. Вандрієс (1875-1960), Е. Бенвеніст та ін.

Соціологія – Жоль К. К. – Деякі особливості розвитку соціологічних досліджень у XX ст

Особливе місце у класифікаційній схемі напрямів та шкіл посідає соціологічна школа (соціологічний напрям) у мовознавстві, най відомішим и представниками якої є Ф. де Соссюр, А. Мейє (1866-1936), Ж. Вандрієс (1875-1960), Е. Бенвеніст та ін.

Соціологія – Жоль К. К. – Методологічна проблематика сучасної соціологічної науки

Навіть поверхове ознайомлення зі станом справ у галузі соціологічних досліджень XX – початку XXI ст. показує, що сучасна соціологія у своєму організаційному та науково-теоретичному плані перебуває на етапі становлення. Тому не слід переоцінювати її

Соціологія – Жоль К. К. – Розділ 3. СОЦІОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, ІСТОРИЗМ

– Пропедевтичні зауваження – Теоретичні та методологічні питання історії у працях європейських і вчених початку XX ст. – Біля витоків сучасної історичної І науки – Ідеї історичного кругообігу та лінійного розвитку історії – Новий

Соціологія – Жоль К. К. – Теоретичні та методологічні питання історії у працях європейських вчених початку XX ст

– Пропедевтичні зауваження – Теоретичні та методологічні питання історії у працях європейських і вчених початку XX ст. – Біля витоків сучасної історичної І науки – Ідеї історичного кругообігу та лінійного розвитку історії – Новий

Соціологія – Жоль К. К. – Біля витоків сучасної історичної науки

Щоб зрозуміти соціально-історичну зумовленість сенсу цієї полеміки, треба звернутися до зламу XVII-XVI11 століть, коли виникає сучасна термінологія історичної та суспільних наук. Упродовж тривалого часу історичні дані заучували так само, як і правила граматики, щоб

Соціологія – Жоль К. К. – Ідеї історичного кругообігу та лінійного розвитку історії

Щоб зрозуміти соціально-історичну зумовленість сенсу цієї полеміки, треба звернутися до зламу XVII-XVI11 століть, коли виникає сучасна термінологія історичної та суспільних наук. Упродовж тривалого часу історичні дані заучували так само, як і правила граматики, щоб

Соціологія – Жоль К. К. – Новий час і переоцінка ропі науки у житті суспільства. Історія як практично значуща дисципліна

На початку XVIII ст. історична думка не перебувала ще під впливом уявлень про людство як про організм, що розвивається за певними загальними законами. Ці уявлення набули поширення тільки на кінець XVIII ст. Тоді ж

Соціологія – Жоль К. К. – Класифікація еволюції історичної науки

На початку XVIII ст. історична думка не перебувала ще під впливом уявлень про людство як про організм, що розвивається за певними загальними законами. Ці уявлення набули поширення тільки на кінець XVIII ст. Тоді ж

Соціологія – Жоль К. К. – Матеріалістичне розуміння історії: його сильні та слабкі аспекти

Говорячи про становлення соціології історії, слід відзначити, що новий етап у розвиткові соціально-історичної самосвідомості незаперечно пов’язаний з працями Маркса та Енгельса, які заклали фундамент матеріалістичного розуміння історії як загальносоціологічної теорії, навколо якої точаться суперечки

Соціологія – Жоль К. К. – Суперечка про принцип історизму та поява історичної соціології

Дискусії з приводу підходів до вивчення історії виводять нас на принцип історизму в розумінні соціально-культурних явищ та процесів. Згадаймо, що принцип історизму, який вимагає розглядати дійсність з точки зору її змін у часі, висунули

Соціологія – Жоль К. К. – Сучасні рухи за оновлення історичної науки

Нині центрами руху за оновлення історичної науки за допомогою методів сучасних соціальних наук, включаючи соціологію, стали Франція та США. У Франції соціологічний напрям в історіографії своїм корінням сягає школи “історичного синтезу”, що виникла на

Соціологія – Жоль К. К. – Частина друга. Галузі соціології

Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЗНАННЯ – Пропедевтичні зауваження – Біля витоків соціології знання. “Назад до Канта!” – Проблеми соціології мислення у працях К. Р. Мегрелідзе – “Утопія” та “ідеологія” у соціології знання К. Мангейма Пропедевтичні

Соціологія – Жоль К. К. – Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЗНАННЯ

Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЗНАННЯ – Пропедевтичні зауваження – Біля витоків соціології знання. “Назад до Канта!” – Проблеми соціології мислення у працях К. Р. Мегрелідзе – “Утопія” та “ідеологія” у соціології знання К. Мангейма Пропедевтичні

Соціологія – Жоль К. К. – Біля витоків соціології знання. “Назад до Канта!”

Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЗНАННЯ – Пропедевтичні зауваження – Біля витоків соціології знання. “Назад до Канта!” – Проблеми соціології мислення у працях К. Р. Мегрелідзе – “Утопія” та “ідеологія” у соціології знання К. Мангейма Пропедевтичні

Соціологія – Жоль К. К. – Проблеми соціології мислення у працях К. Р. Мегрелідзе

І все-таки саме з марксизмом пов’язане виникнення головних ідей та методів соціології знання, які найповніше репрезентовано у праці К. Мегрелідзе “Головні проблеми соціології мислення” (1938), задум якої сформувався ще у 20-ті роки, коли по

Соціологія – Жоль К. К. – “Утопія” та “ідеологія” у соціології знання К. Мангенма

Будь-яка соціальна утопія має певний ціннісний вимір. Утопії не звалюються з неба, їх вимірюють часом працевитрат на їх виробництво, тобто вони мають вартість. Зрозуміло, ці праце витрати безпосередньо не стосуються працевитрат у промисловості та

Соціологія – Жоль К. К. – Розділ 2. СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ

– Пропедевтичні зауваження – Проблеми генези науки. Полеміка між інтерналістами та екстерналістами – “Критична історія технології” К. Маркса як історична предтеча сучасної філософії та соціології науки – Стандартна концепція науки та її радикальна ревізія.

Соціологія – Жоль К. К. – Проблеми генези науки. Полеміка між інтерналістами та екстерналістамн

Намагаючись осягнути сутність науки, ЇЇ соціальні функції та орієнтири, ми стикаємося з проблемою генези науки, з проблемою її виникнення та розвитку. Згідно з позитивістськи мислячими істориками та філософами, наука не є унікальним історичним феноменом,

Соціологія – Жоль К. К. – “Критична історія технології” К. Маркса як історична предтеча сучасної філософії та соціології науки

Розробки екстерналістів багато в чому були стимульовані дослідженнями вчених, соціологічний аналіз яких базувався на матеріалістичному розумінні історії, розвиненому Марксом та Енгельсом. А своє перше концептуальне тлумачення ідея технології отримала у творах французького фізика та

Соціологія – Жоль К. К. – Стандартна концепція науки та ії радикальна ревізія. Поняття “наукова парадигма” та “дисциплінарна матриця” у філософи науки Т. Куна

З часом, коли соціологія знання зміцнилася як загальновизнана дисципліна, вона взяла на озброєння те, що американський філософ Й. Шеффлер (нар. 1923) назвав стандартною концепцією науки. Згідно з цією концепцією, світ природних явищ належало розглядати

Соціологія – Жоль К. К. – Дисциплінарна будова науки

Наукознавці слушно вважають, що серед численних напрямів у вивченні науки центральне місце посідає пошук організаційної специфіки наукової діяльності, оскільки розв’язання практичних завдань управління науково-технічним прогресом вимагає чітких уявлень про типи та характери організації керованих

Соціологія – Жоль К. К. – Наука як комунікаційна система

Наукознавці слушно вважають, що серед численних напрямів у вивченні науки центральне місце посідає пошук організаційної специфіки наукової діяльності, оскільки розв’язання практичних завдань управління науково-технічним прогресом вимагає чітких уявлень про типи та характери організації керованих

Соціологія – Жоль К. К. – Соціологія науки: управління та планування в науці як особливій соціальній інституції

Перетворення науки на безпосередню продуктивну силу суспільства актуалізує питання про істотне підвищення ефективності досліджень та розробок за рахунок удосконалення управління наукою як соціальною інституцією. Мають рацію ті вчені, які вважають, що за нинішніх умов

Соціологія – Жоль К. К. – Розділ 3. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

– Пропедевтичні зауваження – Соціальна сутність релігії та її інституціональний характер – 3 історії соціології релігії: фетишизм та анімізм як соціально-психологічні теорії релігійної свідомості – Соціальне тлумачення релігійного відчуження Л. Фейербахом – Феномен “забобонного

Соціологія – Жоль К. К. – Соціальна сутність релігії та Ті інституціональний характер

У соціології релігії, як і в інших галузях соціологічної науки, винятково важливу роль відіграє поняття “соціальна інституція”, тому необхідно враховувати, що питання про функціонування соціальних інституцій невіддільне від з’ясування, хто виконує цю діяльність, хто

Соціологія – Жоль К. К. – З історії соціології релігії: фетишизм та анімізм як соціальнотпсихологічні теорії релігійної свідомості

У XVIII ст. знаний французький історик та лінгвіст Ш. де Бросс (1709-1777) запропонував теорію фетишизму для пояснення походження стародавніх релігійних вірувань. Зосередившись на вивченні найдавнішого етапу в історії релігії, де Бросс висунув припущення, що

Соціологія – Жоль К. К. – Соціальне тлумачення релігійного відчуження Л. Фейєрбахом

Фейєрбах був останнім видатним представником класичної німецької філософії. З його іменем пов’язані підведення останньої риски під історією традиційного матеріалізму Нового часу та безкомпромісна критика ідеалістичних філософських систем. Слід підкреслити, що Фейєрбах був одним з

Соціологія – Жоль К. К. – Феномен “забобонного мислення”

Фейєрбах був останнім видатним представником класичної німецької філософії. З його іменем пов’язані підведення останньої риски під історією традиційного матеріалізму Нового часу та безкомпромісна критика ідеалістичних філософських систем. Слід підкреслити, що Фейєрбах був одним з