Соціологія – Кузьменко Т. М

Соціологія – Кузьменко Т. М. – ВСТУП

Курс соціології є обов’язковим навчальним предметом для вивчення у вищих навчальних закладах України. Сучасна освічена людина повинна володіти системою знань про суспільство, в якому вона живе, методологією та методикою проведення соціологічних досліджень. Вивчення цього

Соціологія – Кузьменко Т. М. – ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Курс соціології є обов’язковим навчальним предметом для вивчення у вищих навчальних закладах України. Сучасна освічена людина повинна володіти системою знань про суспільство, в якому вона живе, методологією та методикою проведення соціологічних досліджень. Вивчення цього

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Поняття соціології. Її об’єкт та предмет

Курс соціології є обов’язковим навчальним предметом для вивчення у вищих навчальних закладах України. Сучасна освічена людина повинна володіти системою знань про суспільство, в якому вона живе, методологією та методикою проведення соціологічних досліджень. Вивчення цього

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Основні категорії соціології. Зміст поняття “соціальне”

Категорії соціології – це основні стрижеві поняття, які відображають, описують певні явища, процеси, аспекти Ц об’єкта соціології, тобто суспільства. Можна застосувати різноманітну типологію категорій соціології. Зокрема, використовуючи підхід О. Конта, усі категорії соціології можна

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Структура соціологічного знання

Сучасна структура соціологічного знання постала внаслідок якісних змін у самому змісті цього знання, методах його отримання і характері соціальних запитів, що стимулювали його розвиток. Наслідком розвитку теоретичної соціології (загально-соціологічної теорії та спеціальних соціологічних теорій

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Функції соціології

Сучасна структура соціологічного знання постала внаслідок якісних змін у самому змісті цього знання, методах його отримання і характері соціальних запитів, що стимулювали його розвиток. Наслідком розвитку теоретичної соціології (загально-соціологічної теорії та спеціальних соціологічних теорій

Соціологія – Кузьменко Т. М. – TEMA 2. ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

1. Періодизаи/я історії соціології. 2. Протосоціологія. 3. О. Конт – засновник соціології. Позитивізм та натуралізм. 4. Марксистська соціологія. 5. Соціологічний психологізм. 6. Соціологія Е. Дюркгейма. 7. Розуміюча соціологія М. Вебера. 8. Німецька формальна соціологія.

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Періодизація історії соціології

1. Періодизаи/я історії соціології. 2. Протосоціологія. 3. О. Конт – засновник соціології. Позитивізм та натуралізм. 4. Марксистська соціологія. 5. Соціологічний психологізм. 6. Соціологія Е. Дюркгейма. 7. Розуміюча соціологія М. Вебера. 8. Німецька формальна соціологія.

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Протосоціологія

1. Періодизаи/я історії соціології. 2. Протосоціологія. 3. О. Конт – засновник соціології. Позитивізм та натуралізм. 4. Марксистська соціологія. 5. Соціологічний психологізм. 6. Соціологія Е. Дюркгейма. 7. Розуміюча соціологія М. Вебера. 8. Німецька формальна соціологія.

Соціологія – Кузьменко Т. М. – О. Конт – засновник соціології. позитивізм та натуралізм

ОГЮСТ КОНТ (Франція; 1798-1857 рр.). (“Курс позитивної філософії”, “Система позитивної політики”). У роботі “Курс позитивної філософії” (1839 р.) О. Конт уперше вжив термін “соціологія”. (Спочатку він використав термін “соціальна фізика”, потім від нього відмовився

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Марксистська соціологія

МАРКСИЗМ Карл Маркс (Німеччина; 1818-1883 рр.), Фрідріх Енгельс (Німеччина; 1820-1895рр.). Основні ідеї Базис-надбудова (система матеріально-виробничих відносин – першооснова, “базис”, на якому грунтуються інші відносини людей – правові, політичні, ідеологічні (надбудова). Економічна сфера набуває значення

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Соціологічний психологізм

МАРКСИЗМ Карл Маркс (Німеччина; 1818-1883 рр.), Фрідріх Енгельс (Німеччина; 1820-1895рр.). Основні ідеї Базис-надбудова (система матеріально-виробничих відносин – першооснова, “базис”, на якому грунтуються інші відносини людей – правові, політичні, ідеологічні (надбудова). Економічна сфера набуває значення

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Соціологія Е. Дюркгейма

Французький соціолог ЕМІЛЬ ДЮРКГЕЙМ (1858-1917 рр.) “Правила соціологічного методу”, “Метод соціології” Дві тенденції в соціологічній концепції: Позитивістський натуралізм – випливає з розуміння суспільства за аналогією до природи (продовжує на якісно новому рівні, намагається будувати

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Розуміюча соціологія М. Вебера

Німецький соціолог МАКС ВЕБЕР (1864-1920 рр.) “Протестантська етика і дух капіталізму” (1904 р.) Засновник “розуміючої соціології” (метод розуміння діючих у суспільстві людей); Закладає основи “економічної соціології”, “соціології релігії” – Найважливішим у соціології є логічне

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Соціологія другої половини ХХ ст.: характерні риси

Німецький соціолог МАКС ВЕБЕР (1864-1920 рр.) “Протестантська етика і дух капіталізму” (1904 р.) Засновник “розуміючої соціології” (метод розуміння діючих у суспільстві людей); Закладає основи “економічної соціології”, “соціології релігії” – Найважливішим у соціології є логічне

Соціологія – Кузьменко Т. М. – ТЕМА 3. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА. ТИПОЛОГІЯ СУСПІЛЬСТВ

1. Поняття та ознаки суспільства. 2. Типологія суспільств. 3. Суспільство як соціальна система. Поняття суспільства та його типи СУСПІЛЬСТВО Аристотель Ототожнював поліс (місто-державу) із суспільством і протиставляв їх природі. Розробники теорій “суспільного договору” Ототожнювали

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Поняття суспільства та його типи

1. Поняття та ознаки суспільства. 2. Типологія суспільств. 3. Суспільство як соціальна система. Поняття суспільства та його типи СУСПІЛЬСТВО Аристотель Ототожнював поліс (місто-державу) із суспільством і протиставляв їх природі. Розробники теорій “суспільного договору” Ототожнювали

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Типологія суспільств

1. Поняття та ознаки суспільства. 2. Типологія суспільств. 3. Суспільство як соціальна система. Поняття суспільства та його типи СУСПІЛЬСТВО Аристотель Ототожнював поліс (місто-державу) із суспільством і протиставляв їх природі. Розробники теорій “суспільного договору” Ототожнювали

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Суспільство як соціальна система

Суспільство – це така система, основними елементами якої є особистості, а також інші соціальні суб’єкти, соціальні норми та соціальні зв’язки. Соціальна система складається з елементів, які своєю чергою, можуть розглядатися як системи. Такі елементи

Соціологія – Кузьменко Т. М. – ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

1. Соціальна структура та соціальна стратифікація. 2. Типи стрАтИфікацйних систем. 3. Середній клас: ознаки, функції. Соціальна структура та соціальна стратифікація Соціальна структура суспільства (від лат. structura – будова) – це сукупність соціальних його елементів

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Соціальна структура та соціальна стратифікація

1. Соціальна структура та соціальна стратифікація. 2. Типи стрАтИфікацйних систем. 3. Середній клас: ознаки, функції. Соціальна структура та соціальна стратифікація Соціальна структура суспільства (від лат. structura – будова) – це сукупність соціальних його елементів

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Типи стартифікаційних систем

1. Соціальна структура та соціальна стратифікація. 2. Типи стрАтИфікацйних систем. 3. Середній клас: ознаки, функції. Соціальна структура та соціальна стратифікація Соціальна структура суспільства (від лат. structura – будова) – це сукупність соціальних його елементів

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Концепції соціальної стратифікації

У соціології найбільше поширення мають три типи теорій стратифікації: 1. Марксистська – визначає, що поділ на класи базується на відношенні людей до засобів виробництва або на способах, за допомогою яких забезпечують засоби існування. В

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Середній клас: ознаки, функції

КЛАС СЕРЕДНІЙ – основна частина соціальної структури суспільства з розвинутою ринковою економікою. Середній клас складають дрібні та середні власники, фермери, менеджери, державні службовці, вчені, лікарі, адвокати, високо-оплачувана частина інженерно-технічних працівників та висококваліфікованих робітників, люди

Соціологія – Кузьменко Т. М. – TEMA 5. СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ

1. Соціологічна концепція “суспільства ризику”: еволюція, типологія та ознаки ризиків. 2. Структура ризиків. Суб’єктивний ризик та його формування. 3. Чорнобильська детермінанта суспільства ризику. Соціологічна концепція “суспільства ризику”: еволюція, типологія та ознаки ризиків Чорнобиль –

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Соціологічна концепція “суспільства ризику”: еволюція, типологія та ознаки ризиків

1. Соціологічна концепція “суспільства ризику”: еволюція, типологія та ознаки ризиків. 2. Структура ризиків. Суб’єктивний ризик та його формування. 3. Чорнобильська детермінанта суспільства ризику. Соціологічна концепція “суспільства ризику”: еволюція, типологія та ознаки ризиків Чорнобиль –

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Структура ризиків. Суб’єктивний ризик та його формування

У структурі соціальних ризиків Ю. Саєнко розрізняє таку ієрархію: – науково-обгрунтований ризик (має рекомендаційний характер); – законодавчий рівень (має обов’язковий характер); – управлінсько-практичний рівень (формально декларується дотримання управлінськими структурами законодавчого ризику, а на практиці

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Чорнобильська детермінанта суспільства ризику

У структурі соціальних ризиків Ю. Саєнко розрізняє таку ієрархію: – науково-обгрунтований ризик (має рекомендаційний характер); – законодавчий рівень (має обов’язковий характер); – управлінсько-практичний рівень (формально декларується дотримання управлінськими структурами законодавчого ризику, а на практиці

Соціологія – Кузьменко Т. М. – ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА ГРУПА ТА ЇЇ ВИДИ

1. Поняття соціальної групи та її характерні ознаки. 2. Види соціальних груп. 3. Соціальні групи та колективи. 4. Соціальна група та соціальний інститут. Соціальна організація. 5. Референтна група. Поняття соціальної групи та її характерні

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Поняття соціальної групи та її характерні ознаки

1. Поняття соціальної групи та її характерні ознаки. 2. Види соціальних груп. 3. Соціальні групи та колективи. 4. Соціальна група та соціальний інститут. Соціальна організація. 5. Референтна група. Поняття соціальної групи та її характерні

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Види соціальних груп

Ми вже назвали окремі види соціальних груп, зокрема: реальні та номінальні; діади, соціальні кола, аудиторії. Класифікація соціальних груп може бути продовжена поділом, запропонованим Яном Щепанським*109. Він розрізняє замкнуті, обмежені та відкриті соціальні групи. *109:

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Первинна та вторинна соціальна група

Ми вже назвали окремі види соціальних груп, зокрема: реальні та номінальні; діади, соціальні кола, аудиторії. Класифікація соціальних груп може бути продовжена поділом, запропонованим Яном Щепанським*109. Він розрізняє замкнуті, обмежені та відкриті соціальні групи. *109:

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Велика та мала соціальна група

За Г. Андрєєвою, “мала група – група, в якій соціальні відносини виступають у формі безпосередніх особистісних контактів”.*114 У малій групі індивіди мають особистісні контакти один з одним, знають один одного, мають певне ставлення один

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Формальні та неформальні соціальні групи

За Г. Андрєєвою, “мала група – група, в якій соціальні відносини виступають у формі безпосередніх особистісних контактів”.*114 У малій групі індивіди мають особистісні контакти один з одним, знають один одного, мають певне ставлення один

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Соціальні групи та колективи

В. Ільїн*122 зазначає, що у субстанціоналістській традиції під соціальною групою розуміють сукупність індивідів. Структуралістський підхід визначає соціальну групу як частину соціального простору, групова статусна позиція якої переважно складається з індивідуальних позицій – первинного елемента

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Соціальна група та соціальний інститут. Соціальна організація

В. Ільїн*122 зазначає, що у субстанціоналістській традиції під соціальною групою розуміють сукупність індивідів. Структуралістський підхід визначає соціальну групу як частину соціального простору, групова статусна позиція якої переважно складається з індивідуальних позицій – первинного елемента

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Референтна група

В. Ільїн*122 зазначає, що у субстанціоналістській традиції під соціальною групою розуміють сукупність індивідів. Структуралістський підхід визначає соціальну групу як частину соціального простору, групова статусна позиція якої переважно складається з індивідуальних позицій – первинного елемента

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Види референтних груп

Позитивна референта група – група, яка мотивує індивіда бути прийнятим до її складу та досягти ставлення до себе як до члена групи. Наприклад, для випускника школи це може бути студентська група певного вищого навчального

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Функції референтних груп

Позитивна референта група – група, яка мотивує індивіда бути прийнятим до її складу та досягти ставлення до себе як до члена групи. Наприклад, для випускника школи це може бути студентська група певного вищого навчального

Соціологія – Кузьменко Т. М. – ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

1. Наукове опрацювання проблеми та перші дослідження мобільності. 2. Соціальна мобільність, її форми та характеристики. 3. Загальні принципи соціальної мобільності. 4. Механізми соціальної мобільності. 5. Дослідження соціальної мобільності в Україні. Наукове опрацювання проблеми та

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Наукове опрацювання проблеми та перші дослідження мобільності

1. Наукове опрацювання проблеми та перші дослідження мобільності. 2. Соціальна мобільність, її форми та характеристики. 3. Загальні принципи соціальної мобільності. 4. Механізми соціальної мобільності. 5. Дослідження соціальної мобільності в Україні. Наукове опрацювання проблеми та

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Соціальна мобільність, її форми та характеристики

П. Сорокін під соціальною мобільністю розуміє будь-який перехід індивіда чи соціального об’єкта (цінності), тобто всього того, що створено чи моди1Фіковано людською діяльністю, з однієї соціальної позиції в іншу.*146 Однак в соціології закріпилося вживання соціальної

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Загальні принципи соціальної мобільності

П. Сорокін розрізняє загальні принципи соціальної мобільності*155. *155: {Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 377-392.} 1. Не існувало та не існує суспільств, в яких повністю відсутня вертикальна мобільність в основних

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Механізми соціальної мобільності

Бріджит Бергер та Поль Бергер, характеризуючи механізми соціальної мобільності, окреслюють п’ять основних механізмів вертикальної мобільності*156: *156: {Личностно-ориентированная социология / Бергер П., Бергер Б., Коллинз Р. – М.: Академический проект, 2004. – С. 183-184.} 1.

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Сім’я як канал вертикальної соціальної мобільності

Бріджит Бергер та Поль Бергер, характеризуючи механізми соціальної мобільності, окреслюють п’ять основних механізмів вертикальної мобільності*156: *156: {Личностно-ориентированная социология / Бергер П., Бергер Б., Коллинз Р. – М.: Академический проект, 2004. – С. 183-184.} 1.

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Дослідження соціальної мобільності в Україні

В Україні дослідження соціальної мобільності хоча й проводилися, але до 90-х рр. минулого століття вони не були репрезентативними та не давали можливості для порівняння одержаних даних. Репрезентативні дослідження динаміки соціальної класової структури та міжпоколінної

Соціологія – Кузьменко Т. М. – ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ

1. Поняття соціальної маргінальності. 2. Американська та європейська традиції дослідження марг нальност. 3. Типологія маргінальності. 4. Нові маргінальні групи. 5. Критерії соціальної маргінальності. 6. Маргінальність в Україні. Поняття соціальної маргінальності Суспільні трансформації сприяли виникненню

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Поняття соціальної маргінальності

1. Поняття соціальної маргінальності. 2. Американська та європейська традиції дослідження марг нальност. 3. Типологія маргінальності. 4. Нові маргінальні групи. 5. Критерії соціальної маргінальності. 6. Маргінальність в Україні. Поняття соціальної маргінальності Суспільні трансформації сприяли виникненню

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Американська та європейська традиції дослідження маргінальності

1. Поняття соціальної маргінальності. 2. Американська та європейська традиції дослідження марг нальност. 3. Типологія маргінальності. 4. Нові маргінальні групи. 5. Критерії соціальної маргінальності. 6. Маргінальність в Україні. Поняття соціальної маргінальності Суспільні трансформації сприяли виникненню

Соціологія – Кузьменко Т. М. – Типологія маргінальності

Розрізняють три традиції у поясненні маргінальності*178: *178: {Попова И. П. Новые маргинальные группы в российском обществе (теоретические аспекты исследования) // Социологические исследования. – 1999. – № 7. – С. 62-71.} Культурна маргінальність – в