Соціальна педагогіка – Богданова І. М

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Частина І. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА”

ВСТУП Підготовка майбутніх фахівців до оволодіння спеціальністю “Соціальна педагогіка” охоплює широке коло теоретичних і практичних завдань щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Перехід України до більш прогресивної форми організації навчального процесу, який

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ Тема 1. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ СТУДЕНТА1 Ще на початку XX от. значного поширення набули дослідження з наукової організації праці (НОП). Вони мали за мету визначити найбільш досконалу форму організації

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 1. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ СТУДЕНТА1

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ Тема 1. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ СТУДЕНТА1 Ще на початку XX от. значного поширення набули дослідження з наукової організації праці (НОП). Вони мали за мету визначити найбільш досконалу форму організації

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.1. Наукова організація праці студента та її основні складові

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ Тема 1. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ СТУДЕНТА1 Ще на початку XX от. значного поширення набули дослідження з наукової організації праці (НОП). Вони мали за мету визначити найбільш досконалу форму організації

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.2. Психологічні механізми засвоєння інформації

Засвоєння інформації – основний шлях набуття індивідом суспільно-історичного досвіду. У процесі засвоєння людина опановує спеціальні значення предметів та способи взаємодії з ними, опрацьовує інформацію. Засвоєння цих значень предметів матеріальної та духовної культури і способів

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.3. Основні етапи сприймання та осмислення навчальної інформації

Унаслідок “переробки” інформації органами чуття створюються цілісні образи предметів та явищ довкілля. Процес створення цих образів називають сприйманням. Характерними рисами сприймання е: предметність, цілісність, осмисленість, константність. Предметність виявляється у співвіднесенні відомостей про об’єкти із

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.4. Основні правила та прийоми запам’ятовування матеріалу

Для того, щоб знання стали надбанням особистості, потрібно не тільки сприйняти, осмислити відповідну інформацію, а й заучити та запам’ятати деякі поняття. Необхідність спеціальної роботи щодо заучування і запам’ятовування сприйнятої та осмисленої інформації пояснюється тим,

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.5. Забування та його профілактика

Забування – процес, протилежний запам’ятовуванню. Забування виявляється в тому, що втрачається чіткість того, що запам’ятовується, зменшується його обсяг, виникають помилки у відтворенні, стає неможливим відтворення і, нарешті, унеможливлюється впізнавання. З іншого боку, забування –

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.6. Основні правила конспектування

Робота з книгою, документами, першоджерелами, конспектування, доопрацювання та оформлення нотаток з лекційного матеріалу, написання рефератів, виконання курсових та дипломних робіт – все це позааудиторна самостійна робота студентів. Оволодіння навичками самостійної роботи з книгою та

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.7. Режим індивідуальної праці та відпочинку студента

Вирішальним чинником наукової організації праці, пов’язаної з розумовою діяльністю, є раціональне використання бюджету часу за умов систематичного удосконалення техніки праці. Розумова праця потребує великих затрат психічної енергії, а для її поновлення необхідно чергувати працю

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.8. Планування студентом самостійної навчальної діяльності

Самостійна навчальна діяльність – це один із методів навчання і самоосвіти, в процесі якої студент виступає як активна творча особистість. Ядром такої діяльності є навчальна самосвідомість, тобто усвідомлення студентом мотивів, цілей, прийомів учіння, усвідомлення

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

2.1. Філософські аспекти соціалізації особистості Соціалізація (від лат. socialis – суспільний) як явище суспільного життя – історично зумовлений процес розвитку особистості, притаманний певному суспільству, що забезпечує надання індивіду та засвоєння ним цінностей, норм, установок,

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 2.1. Філософські аспекти соціалізації особистості

2.1. Філософські аспекти соціалізації особистості Соціалізація (від лат. socialis – суспільний) як явище суспільного життя – історично зумовлений процес розвитку особистості, притаманний певному суспільству, що забезпечує надання індивіду та засвоєння ним цінностей, норм, установок,

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 2.2. Нормативно-правова база соціалізації дітей і молоді

В Україні на сучасному етапі під соціальним становленням молоді розуміють кількісні та якісні зміни цієї демографічної групи. Молодь як соціально-демографічна група охоплює такі вікові межі: неповнолітні (від 14 до 18 років), повнолітні (віком до

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 3. Актуальність соціальної роботи в Україні

Тема 3. Актуальність соціальної роботи в Україні Характеристика терміна “соціальне”. Особливості взаємодії особистості та соціуму. Економічні причини загострення соціальних проблем в Україні. Зміни і новоутворення в соціальній структурі суспільства. Характеристика кількісного та якісного складу

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 4. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки

Тема 3. Актуальність соціальної роботи в Україні Характеристика терміна “соціальне”. Особливості взаємодії особистості та соціуму. Економічні причини загострення соціальних проблем в Україні. Зміни і новоутворення в соціальній структурі суспільства. Характеристика кількісного та якісного складу

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 1. Наукова організація праці студента

Тема 3. Актуальність соціальної роботи в Україні Характеристика терміна “соціальне”. Особливості взаємодії особистості та соціуму. Економічні причини загострення соціальних проблем в Україні. Зміни і новоутворення в соціальній структурі суспільства. Характеристика кількісного та якісного складу

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 2. Актуальні питання соціалізації особистості

І ступінь складності 1. Підготуватися до мікровиступу за темою “Спільні і відмінні риси двох процесів: соціалізації і виховання”. 2. Підготувати і провести бесіду за темою “Принципи соціалізуючого процесу”. 3. Підготувати запитання для виконання ролі

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Інструктивні матеріали до запропонованих завдань

І ступінь складності 1. Підготуватися до мікровиступу за темою “Спільні і відмінні риси двох процесів: соціалізації і виховання”. 2. Підготувати і провести бесіду за темою “Принципи соціалізуючого процесу”. 3. Підготувати запитання для виконання ролі

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Критерії та показники якості виконаних завдань

І ступінь складності 1. Підготуватися до мікровиступу за темою “Спільні і відмінні риси двох процесів: соціалізації і виховання”. 2. Підготувати і провести бесіду за темою “Принципи соціалізуючого процесу”. 3. Підготувати запитання для виконання ролі

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 3. Актуальність соціальної роботи в Україні

Завдання мають діагностичний характер, поєднують декілька видів робіт і характеризуються спрямованістю на формування проектувальних і конструктивних умінь та умінь моделювати педагогічні процеси у контексті проблематики особистісно-орієнтовної діяльності, а також умінь використовувати знання в новій

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 4. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки

Завдання мають діагностичний характер, поєднують декілька видів робіт і характеризуються спрямованістю на формування проектувальних і конструктивних умінь та умінь моделювати педагогічні процеси у контексті проблематики особистісно-орієнтовної діяльності, а також умінь використовувати знання в новій

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Підсумковий тест на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль соціального педагога (працівника)

Завдання мають діагностичний характер, поєднують декілька видів робіт і характеризуються спрямованістю на формування проектувальних і конструктивних умінь та умінь моделювати педагогічні процеси у контексті проблематики особистісно-орієнтовної діяльності, а також умінь використовувати знання в новій

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ Тема 5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ 5.1. Особливості взаємодії особистості та соціуму Характерною особливістю сучасного українського державотворення є зростання потреб молоді у досягненні високого рівня мобільності,

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 5.1. Особливості взаємодії особистості та соціуму

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ Тема 5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ 5.1. Особливості взаємодії особистості та соціуму Характерною особливістю сучасного українського державотворення є зростання потреб молоді у досягненні високого рівня мобільності,

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 5.2. Структура і функції соціальної роботи з дітьми та молоддю

Теоретичний аналіз основних засад соціальної роботи з молоддю, проведений науковими працівниками Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєвою, С. Р. Хлєбнік, базується на точному визначенні сфер та напрямів її здійснення. Серед них є: соціальна профілактика,

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 6. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ

6.1. Соціальні центри та служби для молоді Зусиллями держави у липні 1992 р. був створений Український національний комітет молодіжних і дитячих організацій (УНКМО) як об’єднання всеукраїнських громадських молодіжних, дитячих організацій (АР Крим, міст Києва

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 6.1. Соціальні центри та служби для молоді

6.1. Соціальні центри та служби для молоді Зусиллями держави у липні 1992 р. був створений Український національний комітет молодіжних і дитячих організацій (УНКМО) як об’єднання всеукраїнських громадських молодіжних, дитячих організацій (АР Крим, міст Києва

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 6.2. Особливості соціалізації студентської молоді

Міністерство освіти і науки України у 2001 р. затвердило “Положення про організацію студентського самоврядування у вищих навчальних закладах”. Головним завданням діяльності студентських об’єднань є удосконалення навчально-виховного процесу, спрямоване на сумлінне навчання, виховання духовності і

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 7. ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СПЕЦІАЛІСТА З СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Загальна характеристика соціального педагога (працівника) Соціальний педагог – це спеціаліст, у компетенцію якого входить надання педагогічної, психологічної, психотерапевтичної та соціальної допомоги людям, які її потребують. Він організовує виховну роботу з дітьми, молоддю, дорослими в

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Загальна характеристика соціального педагога (працівника)

Загальна характеристика соціального педагога (працівника) Соціальний педагог – це спеціаліст, у компетенцію якого входить надання педагогічної, психологічної, психотерапевтичної та соціальної допомоги людям, які її потребують. Він організовує виховну роботу з дітьми, молоддю, дорослими в

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога

Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній діяльності. Група практичних ролей соціального педагога. Мета посередницьких ролей. Роль експерта й аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю, яка

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму

Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній діяльності. Група практичних ролей соціального педагога. Мета посередницьких ролей. Роль експерта й аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю, яка

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога

Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній діяльності. Група практичних ролей соціального педагога. Мета посередницьких ролей. Роль експерта й аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю, яка

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 5. Основні напрями соціального становлення дітей і молоді

Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній діяльності. Група практичних ролей соціального педагога. Мета посередницьких ролей. Роль експерта й аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю, яка

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 6. Шляхи реалізації соціальної роботи з молоддю в Україні

Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній діяльності. Група практичних ролей соціального педагога. Мета посередницьких ролей. Роль експерта й аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю, яка

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 7. Професійний портрет спеціаліста з соціально-педагогічної роботи

Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній діяльності. Група практичних ролей соціального педагога. Мета посередницьких ролей. Роль експерта й аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю, яка

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога

Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога 1. Ознайомитися із структурою клубу студентського самоврядування в університеті, написати стислу характеристику його діяльності. 2. Ознайомитися з роботою студентського клубу з організації художньої самодіяльності і

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму

Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога 1. Ознайомитися із структурою клубу студентського самоврядування в університеті, написати стислу характеристику його діяльності. 2. Ознайомитися з роботою студентського клубу з організації художньої самодіяльності і

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Завдання до теми 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога

Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога 1. Ознайомитися із структурою клубу студентського самоврядування в університеті, написати стислу характеристику його діяльності. 2. Ознайомитися з роботою студентського клубу з організації художньої самодіяльності і

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога 1. Ознайомитися із структурою клубу студентського самоврядування в університеті, написати стислу характеристику його діяльності. 2. Ознайомитися з роботою студентського клубу з організації художньої самодіяльності і

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Частина ІІ. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ВСТУП Пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості та її соціальний захист стають першочерговими завданнями людинознавчих дисциплін, тому постає питання про розвиток соціальної педагогіки як перспективного напряму педагогічної науки. Вона досліджує провідні шляхи, умови і засоби

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – ВСТУП

ВСТУП Пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості та її соціальний захист стають першочерговими завданнями людинознавчих дисциплін, тому постає питання про розвиток соціальної педагогіки як перспективного напряму педагогічної науки. Вона досліджує провідні шляхи, умови і засоби

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ Тема 1. ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОПЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1.1. Історична ретроспектива соціально-педагогічної теорії та практики Педагогічна наука і практика переконливо доводять, що назріла необхідність у розгляді суспільних традицій

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 1. ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОПЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ Тема 1. ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОПЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1.1. Історична ретроспектива соціально-педагогічної теорії та практики Педагогічна наука і практика переконливо доводять, що назріла необхідність у розгляді суспільних традицій

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.1. Історична ретроспектива соціально-педагогічної теорії та практики

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ Тема 1. ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОПЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1.1. Історична ретроспектива соціально-педагогічної теорії та практики Педагогічна наука і практика переконливо доводять, що назріла необхідність у розгляді суспільних традицій

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – 1.2. Екскурс в історію розвитку соціальної педагогіки

Більшість сучасних наукових робіт відносять виникнення соціальної педагогіки на кінець XIX ст., хоча використання практичних прийомів соціального виховання мало місце і в давні часи, ще за умов первіснообщинного ладу. Прикладом є племена, які в

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 2. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Сучасний процес розбудови самостійної, незалежної держави спонукає до національного відродження усіх сфер життя та системи освіти, навчання і виховання. У зв’язку з цим Державною національною програмою “Освіта” визначено стратегію розвитку освіти в Україні: “Створення

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Закономірності соціальної педагогіки

Виходячи зі зв’язків соціально-педагогічної теорії й практики з іншими науками про людину, провідні закономірності цієї науки можна згрупувати таким чином: – закономірності, які є загальними для філософії, соціології й соціальної педагогіки, – відповідність розвитку

Соціальна педагогіка – Богданова І. М. – Тема 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Увага до проблем, характерних для соціальної педагогіки, загострилася на межі 70-х рр. минулого століття у зв’язку із кризою системи виховання. У цей час з’являються різноманітні форми роботи з дітьми за місцем проживання і методичні