Риторика – Колотілова Н. А

Риторика – Колотілова Н. А. – Вступ

Мистецтво Слова завжди було і залишається відмітною рисою демократичних суспільств. Невипадково, що основи цього мистецтва сформувались ще в часи античної демократії, а зрештою трансформувались і в окрему науку – риторику. Саме в демократичному суспільстві

Риторика – Колотілова Н. А. – Частина 1. РИТОРИКА ЯК НАУКА

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ РИТОРИКИ 1.1. Визначення риторики Термін “риторика” Походить від давньогрецького слова “оратор” і означає теорію ораторського мистецтва, науку красномовства. Близьким за значенням до нього є латинське слово “oratoria”. Ці терміни пов’язують з

Риторика – Колотілова Н. А. – РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ РИТОРИКИ

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ РИТОРИКИ 1.1. Визначення риторики Термін “риторика” Походить від давньогрецького слова “оратор” і означає теорію ораторського мистецтва, науку красномовства. Близьким за значенням до нього є латинське слово “oratoria”. Ці терміни пов’язують з

Риторика – Колотілова Н. А. – 1.1. Визначення риторики

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ РИТОРИКИ 1.1. Визначення риторики Термін “риторика” Походить від давньогрецького слова “оратор” і означає теорію ораторського мистецтва, науку красномовства. Близьким за значенням до нього є латинське слово “oratoria”. Ці терміни пов’язують з

Риторика – Колотілова Н. А. – 1.2. Модуси публічного виступу

У процесі будь-якого публічного виступу оратора перед аудиторією можна виділити такі модуси: логос, етос і пафос. Логос (від давньогрец. logos – “слово”, “смисл”) – Це засоби впливу, що апелюють до розуму. Арістотель, наприклад, логічні

Риторика – Колотілова Н. А. – 1.3. Риторика і “воля до влади”

Саме бажання того, щоб інша людина прийняла якесь положення, здійснила якийсь вчинок співвідноситься з такою філософською категорією, як “воля до влади”. Вона набула значного поширення завдяки роботам відомого німецького філософа Фрідріха Ніцше. “Воля до

Риторика – Колотілова Н. А. – 1.4. Загальна характеристика розділів риторики

Ще в епоху Античності було встановлено, що ораторська діяльність складається з п’яти етапів. Найбільш яскраво ця думка виражена у відомого давньоримського оратора Цицерона: “Всі сили й здібності оратора слугують виконанню таких п’яти завдань: по-перше,

Риторика – Колотілова Н. А. – Частина 2. ТЕОРІЯ РИТОРИКИ

РОЗДІЛ 2. ІНВЕНЦІЯ Інвенція (лат. “inventio” – “винахід”) – це розділ риторики, який вивчає розробку предметної царини ораторської промови. На цьому етапі оратор повинен визначити свою стратегію, сформувати задум промови, розгорнути її тему через

Риторика – Колотілова Н. А. – РОЗДІЛ 2. ІНВЕНЦІЯ

РОЗДІЛ 2. ІНВЕНЦІЯ Інвенція (лат. “inventio” – “винахід”) – це розділ риторики, який вивчає розробку предметної царини ораторської промови. На цьому етапі оратор повинен визначити свою стратегію, сформувати задум промови, розгорнути її тему через

Риторика – Колотілова Н. А. – 2.1. Поняття про стратегію оратора

РОЗДІЛ 2. ІНВЕНЦІЯ Інвенція (лат. “inventio” – “винахід”) – це розділ риторики, який вивчає розробку предметної царини ораторської промови. На цьому етапі оратор повинен визначити свою стратегію, сформувати задум промови, розгорнути її тему через

Риторика – Колотілова Н. А. – 2.2. Типи підготовки до публічного виступу

Існують три типи підготовки до публічного виступу: O Написання повного тексту промови; O запис головних положень (тез та аргументів); O виголошення промови експромтом. Перший тип підготовки (написання тексту) Рекомендується для відповідальних, офіційних ситуацій. Написання

Риторика – Колотілова Н. А. – 2.3. Джерела знаходження матеріалу

Перед оратором дуже часто постає запитання про те, де взяти матеріал для промови? Найбільш вагомим джерелом знаходження інформації є, звичайно, читання. В наш час існує дуже багато різноманітної літератури. Однак потрібно вміти з нею

Риторика – Колотілова Н. А. – 2.4. Топіка

Як же підступитися до змістовного розкриття теми промови? Потрібно знайти якісь опорні точки. Тут на допомогу оратору приходить топіка. Топіка ( лат. “loci” – “місця”) – Це вчення про сукупність загальних місць, що виявляють

Риторика – Колотілова Н. А. – 2.5. Аргументація й критика

Аргументація (від лат. “argumentum” – “основа”) – Це обгрунтування прийнятності, слушності певних тверджень або намірів дії. Найбільш розробленою проблематика аргументації постає в логіці. Звичайно, оратор повинен враховувати здобутки цієї дисципліни. З іншого боку, поняття

Риторика – Колотілова Н. А. – 2.5.1. Структура та види аргументації

Аргументація (від лат. “argumentum” – “основа”) – Це обгрунтування прийнятності, слушності певних тверджень або намірів дії. Найбільш розробленою проблематика аргументації постає в логіці. Звичайно, оратор повинен враховувати здобутки цієї дисципліни. З іншого боку, поняття

Риторика – Колотілова Н. А. – 2.5.2. Поняття про критику та її види

Як було наголошено вище, знання структури та видів аргументації дає можливість оратору побачити “слабкі місця” і грамотно розкритикувати положення інших людей. Дійсно, ораторська промова не народжується у вакуумі. Існують інші думки щодо досліджуваного предмета,

Риторика – Колотілова Н. А. – 2.5.3. Види аргументів

Залежно від модусів публічного виступу розрізняють види аргументів в ораторській промові: O аргументи до логосу; O аргументи до етосу; O аргументи до пафосу. Аргументи до логосу – це твердження, які стосуються предмета промови, тези,

Риторика – Колотілова Н. А. – РОЗДІЛ 3. ДИСПОЗИЦІЯ

Диспозиція (від лат. “dispositio” – “розташування”) – Це розділ риторики, який вивчає структуру ораторської промови. На цьому етапі оратор повинен організувати матеріал, винайдений у процесі інвенції, тобто розчленувати його та забезпечити певну послідовність у

Риторика – Колотілова Н. А. – 3.1. Вступ до промови

Диспозиція (від лат. “dispositio” – “розташування”) – Це розділ риторики, який вивчає структуру ораторської промови. На цьому етапі оратор повинен організувати матеріал, винайдений у процесі інвенції, тобто розчленувати його та забезпечити певну послідовність у

Риторика – Колотілова Н. А. – 3.2. Головна частина

3.2.1. Способи подання матеріалу Після вступу оратор пропонує аудиторії той матеріал (тези, аргументи), який було відібрано на етапі інвенції. Загальна мета головної частини – це обгрунтування тез оратора. Якщо говорити більш точно, то завданням

Риторика – Колотілова Н. А. – 3.2.1. Способи подання матеріалу

3.2.1. Способи подання матеріалу Після вступу оратор пропонує аудиторії той матеріал (тези, аргументи), який було відібрано на етапі інвенції. Загальна мета головної частини – це обгрунтування тез оратора. Якщо говорити більш точно, то завданням

Риторика – Колотілова Н. А. – 3.2.2. Типові помилки в аргументації та критиці

Важливе значення для оратора має знання та вміння користуватися правилами стосовно аргументації та критики. Більшість із них встановлені в межах логіки. Розглянемо основні правила та типові помилки, що можуть виникнути в процесах обгрунтування певних

Риторика – Колотілова Н. А. – 3.3. Завершення промови

Остання частина промови – завершення – дає можливість оратору посилити переконливість своїх думок, які було обгрунтовано в основній частині. Загальна мета завершення – закріплення оратором своїх положень у свідомості аудиторії. Найбільш поширеними є три

Риторика – Колотілова Н. А. – РОЗДІЛ 4. ЕЛОКУЦІЯ

Елокуція (від лат. “Elocurio” – “словесне вираження”) – це розділ риторики, який вивчає виразність ораторської промови. На цьому етапі оратор повинен забезпечити виразність матеріалу промови, що був підібраний та розташований на попередніх етапах. Порівняно

Риторика – Колотілова Н. А. – 4.1. Форми мовленнєвого впливу

Взагалі розрізняють дві форми мовленнєвого впливу: O пряма форма мовленнєвого впливу; O непряма форма мовленнєвого впливу. У сучасній лінгвістиці та філософії мови розрізнення між ними виражається у виборі прямих чи непрямих мовленнєвих актів. Останнім

Риторика – Колотілова Н. А. – 4.2. Риторичні фігури

Взагалі розрізняють дві форми мовленнєвого впливу: O пряма форма мовленнєвого впливу; O непряма форма мовленнєвого впливу. У сучасній лінгвістиці та філософії мови розрізнення між ними виражається у виборі прямих чи непрямих мовленнєвих актів. Останнім

Риторика – Колотілова Н. А. – 4.3. Тропи

Тропи (грец. trope – зворот) – Це прийоми виразності, що реалізуються на рівні слова чи словосполучення. Інакше кажучи, це використання слів у невластивому для них значенні. Слід зазначити, що, використовуючи слова у переносних значеннях,

Риторика – Колотілова Н. А. – РОЗДІЛ 5. МЕМОРІЯ Й АКЦІЯ

Меморія (від лат. “memoria” – “пам’ять”) – Це розділ риторики, який вивчає особливості запам’ятовування ораторської промови. У класичній риториці меморія виділялась як окремий етап ораторської діяльності, на якому людина повинна була запам’ятати вже підготовлену

Риторика – Колотілова Н. А. – 5.1. Способи запам’ятовування промови

Меморія (від лат. “memoria” – “пам’ять”) – Це розділ риторики, який вивчає особливості запам’ятовування ораторської промови. У класичній риториці меморія виділялась як окремий етап ораторської діяльності, на якому людина повинна була запам’ятати вже підготовлену

Риторика – Колотілова Н. А. – 5.2. Невербальні засоби оратора

Більшість теоретиків ораторського мистецтва вважають найважливішим саме п’ятий етап риторичної діяльності – виголошення промови. Дійсно, блискуче виголошення може врятувати пересічну промову, а погане – зіпсувати чудову. На цьому етапі оратор повинен якомога краще представити

Риторика – Колотілова Н. А. – 5.3. Аналіз публічного виступу

Ось і минув публічний виступ… Тепер час для його аналізу. Він має важливе значення для вдосконалення ораторської майстерності. Найкращим вважається поєднання оцінок самого оратора з експертними оцінками. Далі пропонуються переліки запитань для самого оратора

Риторика – Колотілова Н. А. – ЧАСТИНА 3. ІСТОРІЯ РИТОРИКИ

1. Класична риторика (V ст. до н. е. – сер. XX ст.). 2. Неориторика (з сер. XX ст. до нашого часу). Засновником класичної риторики вважається давньогрецький софіст Горгій. Протягом досить тривалого історичного етапу розвитку

Риторика – Колотілова Н. А. – РОЗДІЛ 6. РОЗВИТОК РИТОРИКИ В АНТИЧНОСТІ

1. Класична риторика (V ст. до н. е. – сер. XX ст.). 2. Неориторика (з сер. XX ст. до нашого часу). Засновником класичної риторики вважається давньогрецький софіст Горгій. Протягом досить тривалого історичного етапу розвитку

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.1. Давньогрецька культура як “пайдейя”

1. Класична риторика (V ст. до н. е. – сер. XX ст.). 2. Неориторика (з сер. XX ст. до нашого часу). Засновником класичної риторики вважається давньогрецький софіст Горгій. Протягом досить тривалого історичного етапу розвитку

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.2. Риторика в Давній Греції класичного періоду

1. Класична риторика (V ст. до н. е. – сер. XX ст.). 2. Неориторика (з сер. XX ст. до нашого часу). Засновником класичної риторики вважається давньогрецький софіст Горгій. Протягом досить тривалого історичного етапу розвитку

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.2.1. Софістичний ідеал єдності риторики та філософії

1. Класична риторика (V ст. до н. е. – сер. XX ст.). 2. Неориторика (з сер. XX ст. до нашого часу). Засновником класичної риторики вважається давньогрецький софіст Горгій. Протягом досить тривалого історичного етапу розвитку

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.2.2. Риторика Сократа і Платона

Перший виклик софістичному ідеалу єдності філософії та риторики кинув Сократ (469-399 рр. до н. е.). Він вважав, що риторика непотрібна оскільки істинна думка збереже свою силу і без риторичного переконання, а хибна думка навіть

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.2.3. Освітня система Ісократа

Взагалі після виступу Платона проти риторики, що було моментом найвищого загострення ворожнечи між риторикою та філософією, в IV ст. до н. е. намічаються тенденції до примирення цих двох наук. У царині риторики це виразилось

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.2.4. Риторика Арістотеля

Взагалі після виступу Платона проти риторики, що було моментом найвищого загострення ворожнечи між риторикою та філософією, в IV ст. до н. е. намічаються тенденції до примирення цих двох наук. У царині риторики це виразилось

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.2.5. Видатні давньогрецькі оратори

Слід зазначити, що період V-VI ст. до н. е. в Давній Греції був не лише періодом створення теоретичних праць з риторики, це був період також видатних ораторів. Насамперед, як зазначалося вище, ораторське мистецтво було

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.3. Особливості елліністичної риторики

Як відомо, Арістотель у своїй творчості виділив три види промов: політичні, судові та епідейктичні (урочисті, похвальні). У Давній Греції класичного періоду провідну роль відігравали політичні промови. В період еллінізму ця роль переходить до урочистих

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.4. Риторика у Давньому Римі

Стосовно розвитку риторики в Давньому Римі слід зазначити, що для епохи республіки не був характерний культ чистого слова, звукової гармонії, насолода від витонченості оратора. Коли римляни звернулись до грецької риторики, то вони були зачаровані

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.4.1. Риторика Цицерона

Стосовно розвитку риторики в Давньому Римі слід зазначити, що для епохи республіки не був характерний культ чистого слова, звукової гармонії, насолода від витонченості оратора. Коли римляни звернулись до грецької риторики, то вони були зачаровані

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.4.2. Програма освіти оратора Квінтіліана

Якщо в бурхливі республіканські часи красномовство було знаряддям політичної боротьби, то в період імперії воно втратило цю свою функцію і стало вченою розвагою, своєрідним літературним продуктом та знаряддям професійного оратора, що заробляє собі на

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.4.3. К. Тацит про причини занепаду латинського красномовства

Якщо в бурхливі республіканські часи красномовство було знаряддям політичної боротьби, то в період імперії воно втратило цю свою функцію і стало вченою розвагою, своєрідним літературним продуктом та знаряддям професійного оратора, що заробляє собі на

Риторика – Колотілова Н. А. – 6.5. Риторика та раннє християнство

Перші християнські общини з’явились у Східному Середземномор’ї наприкінці І ст. до н. е. – на початку І ст. н. е. Оскільки найбільш ранні християнські тексти, що дійшли до нас, були написані грецькою мовою, то

Риторика – Колотілова Н. А. – РОЗДІЛ 7. РИТОРИКА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ

7.1. Становлення християнської гомілетики Слово Гомілія грецького походження і означає “промова перед народом, бесіда з кількома людьми”. Воно вживалося ще в античні часи. На початку християнства це слово стало використовуватися для означення храмової проповіді

Риторика – Колотілова Н. А. – 7.1. Становлення християнської гомілетики

7.1. Становлення християнської гомілетики Слово Гомілія грецького походження і означає “промова перед народом, бесіда з кількома людьми”. Воно вживалося ще в античні часи. На початку християнства це слово стало використовуватися для означення храмової проповіді

Риторика – Колотілова Н. А. – 7.2. Особливості візантійської риторики

Візантія успадкувала від античності теорію риторики, однак тепер красномовство базувалося на новому змісті – християнстві. Стосовно стилю, то панівним був Азіанізм. Основоположником візантійської риторичної теорії вважається Гермоген Тарсійський (II-III cm. н. е.). Він першим

Риторика – Колотілова Н. А. – 7.3. Риторика в системі середньовічної освіти

Енциклопедична традиція, що склалась в епоху еллінізму й особливо розквітла в Римі, набула особливої значущості в західноєвропейській культурі. У системі освіти пануючим стає Семичастний канон, що включав вільні мистецтва. Вони у короткому викладі охоплювали