Ринок фінансових послуг – Сич Є. М

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – Вступ

Навчальна дисципліна “Ринок фінансових послуг” є нормативною для циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю “Фінанси і кредит” і має теоретико-прикладний характер. Мета дисципліни – розкриття теоретичних і практичних засад розвитку та функціонування ринку фінансових

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – Розділ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

1.1. Ринок фінансових послуг як система З розвитком ринкових відносин в Україні та переходом на нові умови господарювання суттєво зросла роль економічних факторів у всіх сферах суспільного виробництва. Посилення ринкових засад функціонування та розвитку

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 1.1. Ринок фінансових послуг як система

1.1. Ринок фінансових послуг як система З розвитком ринкових відносин в Україні та переходом на нові умови господарювання суттєво зросла роль економічних факторів у всіх сферах суспільного виробництва. Посилення ринкових засад функціонування та розвитку

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 1.2. Роль ринку фінансових послуг у розвитку національної економіки

Ринок фінансових послуг У функціональному розумінні – це сукупність економічних відносин, які виникають між його прямими учасниками при формуванні попиту і пропозиції на послуги, пов’язані з процесом купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу фінансових активів, що

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 1.3. Суб’єкти ринку фінансових послуг

Ринок фінансових послуг реалізує свої функції за допомогою суб’єктів ринку. Суб’єкти ринку виступають у ролі позичальника та інвестора. Роль посередника між ними відіграють фінансові інститути. Тобто на ринку фінансових послуг діють суб’єкти ринку (продавці

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 1.4. Структура ринку фінансових послуг

Будь-яка структура відбиває співвідношення певних складових частин об’єкта дослідження. Що стосується ринку фінансових послуг, то маємо справу з аналізом різних ринків, з визначенням обсягів фінансових послуг, які на них реалізуються, особливостями їх надання на

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 1.5. Поняття і класифікація фінансового посередництва

За інституціональним критерієм ринок фінансових послуг можна поділити на два сектори: – сектор прямого фінансування; – сектор опосередкованого фінансування. У секторі прямого фінансування зв’язки між продавцями й покупцями фінансових активів здійснюються безпосередньо, і всі

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 1.6. Інфраструктура ринку фінансових послуг

Інфраструктура ринку фінансових послуг покликана створити належні умови для задоволення фінансових потреб суб’єктів господарювання, сприяти координації всіх їхніх економічних інтересів, допомагати вийти на світовий рівень економічних та фінансових відносин. Ефективність функціонування ринку фінансових послуг

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 1.7. Регулювання ринку фінансових послуг

Регулювання ринку фінансових послуг передбачає встановлення правил функціонування всіх учасників ринку – постачальників, посередників та споживачів фінансових послуг. Нормативно-законодавче забезпечення їхньої діяльності створює правове поле, де реалізуються інтереси всіх учасників, що гарантує стабільність, довіру

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – Розділ 2. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА ОКРЕМИХ РИНКАХ

2.1. Фінансові послуги на ринку капіталів 2.1.1. Сутність і структура ринку капіталів Ринок капіталів – це частина ринку фінансових послуг, де формується попит і пропонування в основному на середньо – і довгостроковий позиковий капітал,

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1. Фінансові послуги на ринку капіталів

2.1. Фінансові послуги на ринку капіталів 2.1.1. Сутність і структура ринку капіталів Ринок капіталів – це частина ринку фінансових послуг, де формується попит і пропонування в основному на середньо – і довгостроковий позиковий капітал,

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.1. Сутність і структура ринку капіталів

2.1. Фінансові послуги на ринку капіталів 2.1.1. Сутність і структура ринку капіталів Ринок капіталів – це частина ринку фінансових послуг, де формується попит і пропонування в основному на середньо – і довгостроковий позиковий капітал,

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.2. Фінансові послуги на фондовому ринку

2.1.2.1. Поняття фондового ринку Оскільки далеко не всі цінні папери походять від грошових капіталів, то й ринок цінних паперів не може бути в повному обсязі віднесений до ринку капіталів. У тій частині, в якій

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.2.1. Поняття фондового ринку

2.1.2.1. Поняття фондового ринку Оскільки далеко не всі цінні папери походять від грошових капіталів, то й ринок цінних паперів не може бути в повному обсязі віднесений до ринку капіталів. У тій частині, в якій

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.2.2. Інструменти фондового ринку

Як уже зазначалось, основними фінансовими інструментами фондового ринку є цінні папери, тобто грошові документи, що засвідчують майнові права або відносини позики між власниками та організаціями. Це інструмент залучення грошових коштів, об’єкт вкладання фінансових ресурсів,

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.2.3. Фондова біржа та біржові операції. Кон’юнктура біржового ринку

Фондова біржа – це організатор торгівлі, який створює умови для укладання договорів з цінними паперами шляхом котирування останніх на основі даних попиту і пропонування на них, надає місце та систему засобів як для первинного

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.2.4. Біржові індекси

Крім наведених раніше показників, що використовуються для оцінки акцій та облігацій окремих корпорацій, у статистичній практиці застосовуються біржові індекси для характеристики ситуації на ринку цінних паперів. При продажу і купівлі акцій на фондових біржах

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.3. Фінансові послуги на інвестиційному ринку

2.1.3.1. Сутність фінансових послуг на ринку інвестицій Економічна діяльність суб’єктів господарювання та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом інвестицій, що спрямовуються на розвиток виробництва та створення нової продукції. До інвестицій відносять придбання в

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.3.1. Сутність фінансових послуг на ринку інвестицій

2.1.3.1. Сутність фінансових послуг на ринку інвестицій Економічна діяльність суб’єктів господарювання та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом інвестицій, що спрямовуються на розвиток виробництва та створення нової продукції. До інвестицій відносять придбання в

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.3.2. Послуги у сфері реальних інвестицій

Під реальними інвестиціями мають на увазі вкладення коштів у реальні активи – як матеріальні так і нематеріальні (іноді вкладення коштів у нематеріальні активи, пов’язані з науково-технічним прогресом, характеризуються як інноваційні інвестиції). Реальні інвестиції реалізуються

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.3.3. Послуги у сфері фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції являють собою вкладання в акції, облігації, векселі та інші цінні папери і фінансові інструменти. Такі вкладання самі по собі не дають прирощення реального капіталу, але здатні приносити прибуток, у тому числі спекулятивний,

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.4. Фінансові послуги на ринку середньо-і довгострокових банківських кредитів (кредитному ринку)

2.1.4.1. Поняття та класифікація кредитних послуг Ринок кредитних послуг – це специфічний вид ринку, на якому купуються і продаються кредитні ресурси та банківські послуги. Цей ринок виконує такі функції: – об’єднання дрібних, розрізнених грошових

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.4.1. Поняття та класифікація кредитних послуг

2.1.4.1. Поняття та класифікація кредитних послуг Ринок кредитних послуг – це специфічний вид ринку, на якому купуються і продаються кредитні ресурси та банківські послуги. Цей ринок виконує такі функції: – об’єднання дрібних, розрізнених грошових

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.4.2. Фінансові послуги з інвестиційного кредитування

Надання фінансових послуг нерозривно пов’язане з ринком інвестиційних послуг та інвестиційним кредитуванням: банківським, державним, іпотечним, податковим. Особливе місце має іноземний інвестиційний кредит. Банківське інвестиційне кредитування Стосується середньо – та довгострокового кредитування капіталовкладень. Основними завданнями,

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.1.4.3. Фінансові послуги з андеррайтингу як форми кредитування капіталовкладень

На основі багатосторонніх банківських кредитів з’являється можливість здійснювати великі довгострокові кредитні проекти для задоволення потреб інвестиційної сфери. Новою формою кредитування капітальних вкладень, що запроваджується в комерційних банках, є надання коштів клієнтам для реалізації ними

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2. Фінансові послуги на грошовому ринку

2.2.1. Структура, сутність і інструменти грошового ринку Грошовий ринок – це частина ринку позичкових капіталів, де здійснюються переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують рух оборотного капіталу фірм, короткострокових

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2.1. Структура, сутність і інструменти грошового ринку

2.2.1. Структура, сутність і інструменти грошового ринку Грошовий ринок – це частина ринку позичкових капіталів, де здійснюються переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують рух оборотного капіталу фірм, короткострокових

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2.2. Фінансові послуги на міжбанківському ринку

2.2.2.1. Загальна характеристика міжбанківського ринку Міжбанківський ринок – частина ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються та розміщуються банками між собою. Проведення операцій на міжбанківському ринку впливає на платоспроможність комерційних

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2.2.1. Загальна характеристика міжбанківського ринку

2.2.2.1. Загальна характеристика міжбанківського ринку Міжбанківський ринок – частина ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються та розміщуються банками між собою. Проведення операцій на міжбанківському ринку впливає на платоспроможність комерційних

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2.2.2. Особливості залучення ресурсів на міжбанківському ринку

Банківські ресурси – це сукупність коштів, які є в розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій. Операції, пов’язані з формуванням банківських ресурсів, називаються пасивними операціями комерційних банків. Залежно від джерел формування ресурси

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2.2.3. Міжбанківські депозитні операції в іноземній валюті

Ринок депозитних операцій в іноземній валюті називають міжбанківським, тому що основними і найактивнішими його учасниками є комерційні банки. Вони здійснюють операції з розміщення вільних грошових залишків, а також залучених коштів у іноземній валюті для

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2.3. Фінансові послуги на валютному ринку

2.2.3.1. Сутність, структура та регулювання валютного ринку Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно продати та купити валюту. Без такої можливості економічні контрагенти просто не змогли б

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2.3.1. Сутність, структура та регулювання валютного ринку

2.2.3.1. Сутність, структура та регулювання валютного ринку Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно продати та купити валюту. Без такої можливості економічні контрагенти просто не змогли б

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2.3.2. Валютні операції

Функції валютного ринку реалізується через надання суб’єктами ринку широкого кола послуг шляхом здійснення валютних операцій. Під Валютними операціями Розуміють будь-які платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку. Ці операції класифікуються за

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.2.4. Фінансові послуги на обліковому ринку

Обліковий ринок – частина грошового ринку, де короткострокові грошові кошти перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів та інших цінних паперів з терміном погашення до одного року. Його основа – облікові й переоблікові операції

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.3. Фінансові послуги на страховому ринку

2.3.1. Сутність і структура страхового ринку Розвиток ринкових відносин стосується становлення досконалого страхового ринку з притаманним йому комплексом фінансових послуг, що реалізують процеси купівлі-продажу специфічного товару – страхового захисту. Страховий ринок слід розглядати як

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.3.1. Сутність і структура страхового ринку

2.3.1. Сутність і структура страхового ринку Розвиток ринкових відносин стосується становлення досконалого страхового ринку з притаманним йому комплексом фінансових послуг, що реалізують процеси купівлі-продажу специфічного товару – страхового захисту. Страховий ринок слід розглядати як

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.3.2. Особливості, сутність і механізм реалізації страхових послуг

Процес реалізації страхової послуги умовно можна розбити на три етапи: 1) аквізиція; 2) контроль за об’єктом страхування; 3) урегулювання питань щодо завданих збитків. У системі страхування аквізиція – це діяльність страховика чи страхових посередників

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.3.3. Фінансові послуги у сфері кредитного страхування

Будь-яка кредитна угода будується на взаємовідносинах між двома сторонами, одна з яких виступає позичальником, а друга кредитором. Характер кредитної угоди завжди пов’язаний з небезпекою для кредитора втрати грошей, наданих у кредит. З цієї причини

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.4. Інші види фінансових послуг

2.4.1. Ринок ломбардних послуг Ломбард – фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.4.1. Ринок ломбардних послуг

2.4.1. Ринок ломбардних послуг Ломбард – фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.4.2. Фінансові послуги у сфері інноваційної діяльності

Терміни “новина”, “новація”, “інновація”, “нововведення” широко використовуються в літературі, у повсякденній практиці і нерідко ототожнюються, хоча дещо різняться за своєю сутністю. Ці терміни об’єднує те, що вони відображають розвиток, оновлення. Будь-яка соціоекономічна система розвивається

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.4.3. Послуги розрахунково-касового обслуговування

Розрахунково-касове обслуговування – послуги, пов’язані зі здійсненням безготівкових розрахунків, а також прийманням і видачею готівки. Банки на договірній основі здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і виконують їх розпорядження щодо перерахування коштів з рахунків, за

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.4.4. Послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення

Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.03 № 1057/ІУ визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов’язані з цим видом діяльності. Система недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ)

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – 2.4.5. Факторингові та форфейтингові послуги

Факторинг Можна визначити як діяльність спеціалізованої установи (факторингової компанії чи факторингового відділу банку), пов’язану з переуступленням цій установі клієнтом-постачальником несплачених платежів-вимог (рахунків-фактур) за поставлені товари. виконані роботи чи надані послуги. Слово Factor у перекладі

Ринок фінансових послуг – Сич Є. М. – СЛОВНИК ТЕРМІНІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

А Аваль – вексельне поручництво, яке здійснює особа (аваліст), що бере на себе відповідальність за виконання вексельних зобов’язань іншої особи – акцептанта, векселедавця, індосанта. Аванс – грошова сума, яка безпосередньо сплачується в рахунок майбутніх