Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 8.3.2. Особливості сплати пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат

Пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду сплачуються у розмірах та порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем.

Вкладники фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на шість місяців.

Пенсійний контракт – це договір між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або кількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника.

Умови набуття чинності та припинення дії пенсійного контракту представлено на рис. 8.6.

У пенсійному контракті зазначаються:

– паспортні дані учасника фонду та його ідентифікаційний номер;

– посилання на обрану вкладником фонду пенсійну схему;

– термін пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання;

– порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;

– права, обов’язки, відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів;

– обсяг пенсійних внесків та умови його зміни. Особливості сплати пенсійних внесків відповідно до умов пенсійного контракту зображено на рис. 8.7.

Система персоніфікованого обліку учасників фонду зумовлює відкриття для кожного учасника пенсійного фонду індивідуального пенсійного рахунку, який має відповідні субрахунки для обліку пенсійних внесків на користь учасника фонду, обліку розподіленого інвестиційного прибутку (збитку) фонду та обліку здійснених пенсійних виплат (рис. 8.7).

Пенсійні виплати здійснюються за рахунок накопичених у пенсійному фонді грошових коштів.

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   8.3.2. Особливості сплати пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат

Рис. 8.6. Схема дії пенсійного контракту

Пенсійна виплата – грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів.

Пенсійні фонди відповідно можуть здійснювати такі види пенсійних виплат:

1) пенсія на визначений строк;

2) одноразова пенсійна виплата.

Особливості здійснення пенсійних виплат подано на рис. 8.8.

Розміри пенсійних виплат визначаються з огляду на суми пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалість виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Виплату пеней на визначений строк здійснює адміністратор пенсійного фонду:

1) за бажанням учасника фонду, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до його заяви;

2) на вимогу учасника фонду (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат).

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   8.3.2. Особливості сплати пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат

Рис. 8.7. Особливості сплати пенсійних внесків

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   8.3.2. Особливості сплати пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат

Рис. 8.8. Особливості здійснення пенсійних виплат

Пенсія на визначений строк розраховується з огляду на період не менше як десять років від початку здійснення першої виплати. Виплата пенсії на визначений строк може здійснюватися:

– щомісячно;

– щоквартально;

– один раз на шість місяців.

У разі прийняття учасником рішення про виплату пенсії на визначений строк фондом учасник подає заяву встановленого зразка адміністратору фонду.

Виплату пенсії на визначений строк здійснює адміністратор фонду від імені фонду в грошовій формі шляхом перерахування коштів на власний рахунок учасника у банку або поштовим переказом за бажанням учасника.

Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк учасник фонду в будь-який час може:

1) перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;

2) укласти зі страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

Одноразову пенсійну виплату може здійснювати адміністратор одноразово на вимогу учасника фонду в разі:

1) медично-підтвердженого критичного стану здоров’я;

2) коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

3) виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України;

4) смерті учасника фонду.

Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, учасники фонду, а у разі смерті учасника – його спадкоємці, подають адміністратору заяву та документи, які підтверджують їхнє право на одержання цієї виплати згідно із законодавством України. Пенсійна виплата провадиться протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заяви та документів і визначається з огляду на суму пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахункові учасника фонду на день подання заяви на одержання такої виплати.

У разі порушення строку пенсійної виплати адміністратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на один день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Держфінпослуг.

Не підлягає розголошенню та оприлюдненню, тобто є конфіденційною, інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 8.3.2. Особливості сплати пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат