Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 6.4. Вимоги до обліку й облікової та реєструючої систем ломбарду

Згідно із загальними вимогами до фінансових установ, ломбарди зобов’язані:

– вести бухгалтерський облік, складати, подавати та оприлюднювати фінансову звітність;

– вести облік своїх операцій, складати та подавати Держфінпослуг фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до визначеного переліку;

– подавати податковим органам та іншим державним органам декларації, бухгалтерську звітність, інші документи та відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів.

З метою забезпечення чіткого обліку операцій та клієнтів ломбарду створюються облікова та реєструюча системи ломбарду.

Облікова система ломбарду – автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду.

Реєструюча система ломбард – автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду.

Облікова та реєструюча системи ломбарду ведуться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що дає змогу обліковувати споживачів послуг ломбарду та здійснювати реєстрацію їх операцій.

Технічне забезпечення облікової та реєструючої систем створюється на основі комп’ютерних мереж, які забезпечують виконання технологічних операцій з ведення обліку.

Склад і структура технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно з огляду на його можливості постійно дотримуватись вимог до облікової та реєструючої систем, установлених Держфінпослуг для захисту від несанкціонованого доступу.

Ломбард має забезпечити захист інформації в обліковій та реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій, засобами програмного забезпечення.

З цією метою доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволятися лише визначеному на це персоналу. Щоденно має виконуватись процедура резервного копіювання бази даних. Резервні копії повинні зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому мережевому апаратному засобі. Для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої систем ломбард має розробити порядок установлення відповідних паролів.

Дані облікової системи ломбарду повинні містити інформацію про фізичну особу – споживача послуг: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи; дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; місце проживання; ідентифікаційний код.

Дані реєструючої системи ломбарду мають містити інформацію про:

– дату та номер договору;

– строк дії договору;

– короткий опис предмета застави;

– дату надання, вид і суму послуги;

– дату звернення стягнення на предмет застави;

– суму до повернення заставодавцю;

– заборгованість за договором.

Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем ломбарду має здійснювати обробку даних та узагальнювати щоквартальну статистичну інформацію щодо:

– загальної кількості та суми наданих кредитів щодо предметів застави, що їх забезпечують;

– загальної кількості та суми погашених кредитів стосовно способів погашення (грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

– загальної суми отриманих процентів за користування кредитом стосовно способів погашення;

– загальної суми сплачених неустойок стосовно способів погашення;

– доходу, отриманого за надання послуг з оцінки заставленого майна, його зберігання та реалізації;

– доходу за агентськими договорами зі страховими компаніями.

Дані облікової та реєструючої систем надаються:

1) фізичній особі – споживачу послуг, які вона одержувала на підставі письмового запиту;

2) за рішенням, ухвалою або постановою суду;

3) органам державної влади та місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем ломбарду має забезпечувати експорт інформації у форматі, визначеному Держфінпослуг, при формуванні інформації, яка подається до цієї установи.

Інформація про діяльність та фінансово-майновий стан клієнта ломбарду, яка стала відомою ломбарду і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є конфіденційною. Інформація про ломбарди або клієнтів ломбарду, яка стає відомою під час проведення Держфінпослуг нагляду за діяльністю ломбарду, е конфіденційною, крім узагальненої інформації про ломбарди, яка підлягає опублікуванню.

До конфіденційної інформації належить інформація про:

1) операції, проведені на користь клієнтів ломбарду, та здійснені ними правочини;

2) фінансово-майновий стан клієнтів ломбарду;

3) системи охорони ломбарду;

4) звітність щодо конкретного ломбарду, крім тієї, що підлягає опублікуванню або поширенню за рішенням ломбарду та Держфінпослуг;

5) коди, що використовують ломбарди для захисту інформації.

Конфіденційна інформація про клієнтів ломбарду подається ломбардами:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;

2) на письмову вимогу суду або за рішенням (ухвалою, постановою) суду;

3) органам прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України, органам державної податкової служби – на їх письмову вимогу в порядку та обсягах, визначених законом;

4) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його запит щодо фінансових операцій, пов’язаних з фінансовими операціями, що стали об’єктом аналізу згідно із законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також учасників зазначених операцій;

5) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану операцій конкретної фізичної особи – клієнта ломбарду;

6) іншим державним органам у випадках, визначених законами.

Ломбард має право подавати конфіденційну інформацію іншим ломбардам в обсягах, необхідних для надання фінансових кредитів.

З метою вдосконалення ломбардної діяльності в Україні на сучасному етапі доцільним є прийняття Закону України “Про ломбарди і ломбардну діяльність”, який би передбачав можливість створення господарських об’єднань ломбардів, саморегулівних організацій, уточнення основних термінів і положень ломбардної діяльності. Зокрема, потрібно встановити для ломбардів обгрунтовані і прозорі нормативи економічної діяльності, чітко визначити поняття “застава” та “заклад”, вдосконалити механізм реалізації заставного забезпечення, врегулювати взаємовідносини ломбардів з іншими фінансово-кредитними установами тощо.

Господарські об’єднання ломбардів відповідно до Господарського кодексу України можуть бути створені у вигляді спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб з метою представлення інтересів засновників (учасників) ломбардів.

Об’єднання ломбардів, створені для представлення інтересів своїх засновників або учасників, мають утримуватися за рахунок внесків їх засновників і не повинні провадити господарську діяльність, окрім отримання пасивних доходів.

Об’єднання ломбардів, створене для представлення інтересів їх засновників, має діяти на підставі статуту, затвердженого рішенням загальних зборів його засновників, у якому повинні бути відображені:

– права та обов’язки засновників і учасників об’єднання, умови і порядок вступу до об’єднання та виходу з нього;

– порядок сплати вступних, членських та спеціальних внесків;

– інформація про джерела формування і порядок використання майна об’єднання;

– порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління об’єднання;

– порядок внесення змін до статуту, припинення діяльності об’єднання, вирішення майнових питань у зв’язку з його ліквідацією чи реорганізацією тощо.

За рішенням уповноваженого органу в установленому ним порядку одному з об’єднань ломбардів, що утримується за рахунок внесків засновників (учасників) та не провадить господарську діяльність, може бути надано статус саморегулівної організації ломбардів.

Об’єднання ломбардів набуває статусу саморегулівної організації після внесення запису про нього до відповідного реєстру, який веде уповноважений орган.

Діяльність саморегулівної організації ломбардів у межах та в порядку, визначених уповноваженим органом, спрямована на;

1) здійснення методичного забезпечення діяльності ломбардів;

2) організацію та проведення навчання фахівців ломбардів, надання інформаційної та консультативно-методичної допомоги учасникам саморегулівної організації ломбардів;

3) розробку та запровадження правил поведінки ломбардів на ринках фінансових послуг;

4) збір та аналіз фінансової звітності, що подають ломбарди;

5) забезпечення представництва засновників і учасників саморегулівної організації на ринках фінансових послуг та захист їх професійних інтересів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 6.4. Вимоги до обліку й облікової та реєструючої систем ломбарду