Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 12.3. Організація контролю за наданням лотерейних послуг

Контроль за проведенням лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати участі в лотереї в режимі реального часу здійснює Державне казначейство України. При цьому оператор, який використовує такі електронні системи, зобов’язаний забезпечити Державне казначейство засобами контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в лотереї. Такий контроль поділяють на:

– вхідний, що здійснюється від початку до припинення продажу білетів на розіграш тиражу, та грунтується на аналізі інформації про прийняті суми сплати участі в лотереї від початку до припинення продажу білетів на розіграш;

– вихідний, який здійснюється з моменту припинення продажу білетів (сплати участі в лотереї) на розіграш тиражу до проведення розіграшу тиражу і передбачає аналіз інформації про прийняті сплати за участь у лотереї, загальний обсяг продажу, час припинення продажу білетів, розмір призового фонду;

– вихідний, який проводять після проведення розіграшу тиражу і який грунтується на аналізі інформації про прийняті сплати участі в лотереї, загальний обсяг продажу, час припинення продажу білетів, розмір призового фонду, виграшні комбінації номерів, результати розподілу призового фонду.

Результати контролю оформлюються протоколом за формою, встановленою Міністерством фінансів України, та зберігаються протягом трьох років.

Однією із форм контролю за лотерейною діяльністю є списання та знищення нереалізованих лотерейних білетів.

Нереалізовані лотерейні білети тиражних лотерей після їх опису (із обов’язковим зазначенням серій, номерів та номера тиражу) під-лягають знищенню шляхом спалювання або розрізання, про що складається відповідний акт, у присутності комісії, до складу якої обов’язково входить представник Міністерства фінансів України або місцевого фінансового органу.

Нереалізовані лотерейні білети миттєвої лотереї підлягають обов’язковому знищенню в разі;

– дострокового припинення проведення лотереї – протягом двох місяців з дня публікації оператором інформації про дострокове припинення проведення лотереї;

– закінчення строку проведення лотереї, визначеного в умовах проведення цієї лотереї. Нереалізований залишок таких білетів підлягає знищенню протягом двох місяців із дня закінчення строку проведення лотереї;

– завершення строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, на підставі якої проводилася така лотерея, якщо оператором цієї лотереї протягом трьох місяців не отримано нової ліцензії на зазначений вид господарської діяльності. Нереалізовані білети підлягають знищенню протягом двох місяців з дня закінчення строку дії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

– анулювання у встановленому порядку або визнання недійсною ліцензії оператора на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. Нереалізовані білети підлягають знищенню протягом двох місяців з дня анулювання або визнання ліцензії недійсною;

– припинення діяльності оператора як суб’єкта господарювання за рішенням власників (засновників) чи за рішенням суду. Нереалізовані білети підлягають знищенню протягом двох місяців з дня внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців відповідного запису або з дня набрання рішенням суду законної сили;

– технічного пошкодження лотерейних білетів.

Для знищення нереалізованих лотерейних білетів миттєвої лотереї оператор створює та затверджує персональний склад комісії, яка кількісно має складатися не менше, ніж із трьох осіб. До складу такої комісії обов’язково повинен входити представник органу ліцензування лотерейної діяльності або представник місцевого фінансового органу. Копію наказу про створення відповідної комісії оператор лотереї має наступного дня після підписання наказу цінним листом І направити до Міністерства фінансів України.

Факт знищення лотерейних білетів засвідчується відповідним актом, складеним у трьох примірниках і підписаним головою та членами комісії. Один примірник акта про знищення нереалізованих лотерейних білетів разом із засвідченою копією їх опису надсилається до Міністерства фінансів України протягом місяця з дня знищення зазначених лотерейних білетів.

Як і будь-який суб’єкт господарювання, оператори лотерей регулярно надають Міністерству фінансів України таку звітність:

1) місячний звіт про формування призового фонду – не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;

2) інформацію про результати проведення тиражів оператором за місяць – не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, яка має включати дані про загальний обсяг призового фонду на кожний тираж щодо категорій, чисельність тих, хто виграв, та розміри призів за категоріями;

3) звіт про дотримання вимог до фінансового стану оператора – квартальний – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, річний – не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним роком;

4) звіт про фактичне формування власного капіталу – квартальний – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, річний – не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним роком;

5) звіт про діючих розповсюджувачів із зазначенням чисельності юридичних і фізичних осіб стосовно регіонів – квартальний, річний – не пізніше 25 числа місяця, що настає, відповідно, за звітним кварталом чи роком;

6) звіт про рух резерву виплат – квартальний, річний – не пізніше 25 числа місяця, що настає, відповідно, за звітним кварталом чи роком;

7) квартальну фінансову звітність підприємства не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

8) річну фінансову звітність підприємства не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. До річної фінансової звітності має додаватися аудиторський висновок про її достовірність та повноту;

9) інформацію у письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, разом з документами, які підтверджують такі зміни. Ця інформація надається протягом 10 днів з моменту виникнення таких змін;

10) копії актів знищених нереалізованих лотерейних білетів протягом одного місяця після їх знищення.

У разі дострокового припинення проведення лотереї оператор обов’язково має опублікувати таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та повідомити про це Міністерство фінансів України. При цьому оператор зобов’язаний припинити прийняття нових ставок і забезпечити виконання взятих на себе зобов’язань перед гравцями в повному обсязі.

З метою забезпечення стабільних умов фінансової діяльності та дієвого фінансового контролю, відповідно до Ліцензійних умов, оператору лотереї встановлюються фінансові нормативи, за якими він зобов’язаний періодично звітувати перед Міністерством фінансів.

Основні фінансові нормативи діяльності оператора лотереї:

1) нормативний запас платоспроможності (дорівнює сумі залишку резерву виплат);

2) коефіцієнт абсолютної ліквідності – відношення високоліквідних активів, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції, до поточних (короткострокових) зобов’язань, що складаються із короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами – на рівні не менше 0,2;

3) коефіцієнт фінансової незалежності – відношення суми за довгостроковими та поточними зобов’язаннями, цільовим фінансуванням та доходами майбутніх періодів до власного капіталу, за винятком резерву виплат – на рівні не вище 1,0.

Перспективи розвитку лотерейного бізнесу в Україні полягають:

– у вдосконаленні регулювання і нагляду за діяльністю операторів і розповсюджувачів лотерей;

– відміні мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

– збільшенні мінімального розміру статутного капіталу операторів лотереї до 10 млн євро, а також підвищенні рівня капіталізації операторів лотерей;

– розширенні переліку та видів використовуваних лотерей, зокрема, ширше запровадження місцевих лотерей;

– розширенні використання миттєвих лотерей та електронних систем прийняття сплати участі в лотереях тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 12.3. Організація контролю за наданням лотерейних послуг