Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 12.2. Організація випуску та проведення лотерей

Відповідно до Ліцензійних умов суб’єктами лотерейної діяльності є:

1) оператор лотереї;

2) розповсюджувачі лотереї;

3) гравці.

Оператор лотереї – це суб’єкт господарювання, установчими документами якого передбачено випуск і проведення лотерей, і який одержав право (ліценцію) здійснювати цю діяльність.

Оператор лотереї обов’язково має бути резидентом України. Статутний капітал оператора лотереї формується винятково в грошовій формі. Мінімальний розмір статутного капіталу оператора на момент державної реєстрації повинен бути не меншим 5 млн євро. Перерахування розміру статутного капіталу в гривні здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на момент державної реєстрації оператора.

Власний капітал оператора – частина активів оператора, що залишається після вирахування зобов’язань.

Мінімальний розмір власного капіталу оператора не може бути меншим 5 млн євро на кожну останню дату звітного періоду.

Розповсюджувач лотереї – фізична або юридична особа, яка на підставі укладеного договору з оператором здійснює поширення лотерей, що проводяться оператором.

Гравцем лотереї може бути фізична особа віком від 16 років, яка за власним бажанням бере участь у розігруванні призового фонду відповідно до оприлюднених умов випуску та проведення лотереї.

До посадових осіб оператора лотереї, для яких затверджено кваліфікаційні вимоги відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, належать керівник оператора та головний бухгалтер.

Кваліфікаційні вимоги до цих посадових осіб передбачають таке:

– керівник оператора повинен мати вищу економічну або юридичну освіту, стаж роботи на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або в фінансових установах не менше трьох років, а також бездоганну ділову репутацію;

– головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, повинен мати вищу економічну освіту, стаж роботи на посаді бухгалтера не менше п’яти років і бездоганну ділову репутацію.

Організацію, випуск і проведення лотерей здійснює оператор на основі самостійно затвердженого документа “Умови випуску та проведення лотереї”, який містить інформацію щодо ідентифікації самого оператора, ідентифікації лотерейної послуги, фінансових умов надання лотерейної послуги та умов відповідальності і розгляду претензій.

Умови випуску та проведення лотерей оператори лотереї подають до Міністерства фінансів України одночасно із заявою про видачу ліцензії. За потреби оператор може вносити зміни до умов випуску та проведення лотерей, якщо це не обмежує прав гравців, порівняно з попередніми умовами. Такі зміни після затвердження оператором у 10-денний термін передаються до Міністерства фінансів України, яке, в разі згоди, долучає їх до ліцензійної справи певного оператора.

Умови випуску та проведення лотерей згідно з чинним законодавством мають містити такі відомості:

1) назву лотереї та її характеристику;

2) назву оператора, його місцезнаходження та код за ЄДРПОУ;

3) сферу розповсюдження лотереї;

4) дату початку випуску лотереї, граничний строк реалізації лотерейних білетів та/або прийняття сплати участі в лотереї через електронну систему;

5) запланований кошторис доходів і витрат на проведення лотереї з постатейною розшифровкою, складений у грошовому вираженні на кожен рік. У кошторисі оператор може передбачити спрямування частини коштів, що залишаються у розпорядженні оператора, на певні соціальні потреби (розвиток фізичної культури та спорту, соціальний захист інвалідів тощо);

6) загальну суму випуску лотереї, в тому числі суму, спрямовану на виплату призів;

7) розмір сплати участі в лотереї (вартість лотерейного білета);

8) розподіл кількості та суми призів;

9) порядок проведення безтиражної лотереї або періодичність проведення тиражів, правила та місце проведення розіграшів тиражів (для тиражних лотерей);

10) заходи оператора для надання можливості здійснення контролю з боку органів виконавчої влади за проведенням лотереї з використанням електронних систем прийняття сплати участі в лотереї;

11) порядок визначення переможців і виплати призів;

12) граничний строк виплати призів;

13) положення щодо реалізації лотерейних білетів виключно на добровільних засадах;

14) права та обов’язки гравців і оператора;

15) ступінь захищеності лотерейного білета, його макет, якщо лотерея проводиться із застосуванням лотерейних білетів;

16) опис заходів щодо захисту інформації, електронних систем, розігрувальних і зчитувальних пристроїв, пов’язаних із рухом коштів і лотерейних білетів;

17) порядок розгляду претензій гравців.

Про початок випуску кожної лотереї оператор протягом тижня з моменту отримання першої сплати участі в лотереї від гравців із зазначенням кількості, нумерації (серія, номер) випущених лотерейних білетів зобов’язаний повідомити Міністерство фінансів України.

Після завершення проведення лотереї оператор має протягом тижня опублікувати в офіційному друкованому органі Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України відповідну інформацію та повідомити про це Міністерство фінансів України.

Тираж лотереї – проміжок часу, що розпочинається від дати прийняття сплати участі в лотереї та завершується в останній день виплати виграшів, установлений відповідно до умов випуску та проведення лотереї.

Тираж включає проведення операцій із прийняття сплати участі в лотереї розповсюджувачами, прилюдне розігрування лотереї, виплату виграшів за результатами такого розігрування.

Під час проведення лотереї оператор формує призовий фонд і відображає його в обліку як забезпечення майбутніх витрат і платежів, яке ще називають резервом виплат.

Розрахунок залишку резерву виплат оператора на кінець звітного періоду здійснюється в такій послідовності, наведеній на рис. 12.1.

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   12.2. Організація випуску та проведення лотерей

Рис. 12.1. Розрахунок залишку резерву виплат оператора лотерей

Кошти призового фонду не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати виграшів, які здійснюються виключно у гривні.

Джек-пот – грошова сума для виплати гравцям. Сума джек-поту складається з двох частин:

– сформована у межах призового фонду;

– сформована за визначенням оператора (не забезпечена сплатою участі у лотереї).

Сума джек-поту, не забезпечена сплатою участі в лотереї, визначається оператором з метою збільшення привабливості лотереї та не може перевищувати 10 % власного капіталу. Оператор зобов’язаний забезпечити розміщення резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі в лотереї, на окремому не бюджетному рахунку в Державному казначействі України.

Відповідальність за цільове використання коштів резерву виплат і резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі в лотереї, тільки на виплати гравцям несе оператор лотереї.

Джек-пот може збільшуватися на суму нерозподілених і незатребуваних переможцями призів протягом минулих тиражів.

Виплата грошових призів за результатами розіграшу лотерей здійснюється винятково в грошовій одиниці України у строки та порядку, передбаченому умовами випуску та проведення лотерей, на підставі пред’явленого гравцем лотерейного білета або іншого документа, що засвідчує участь у розіграші призів лотереї. Оголошення інформації про переможця, в тому числі й з метою реклами, або прилюдне вручення призів може здійснюватися тільки за згоди переможця.

Виграшні лотерейні білети та інші документи, що засвідчують право участі в лотереї, за якими переможцям лотереї сплачено виграші, розповсюджувачі обов’язково повертають оператору, який зберігає їх відповідно до умов, визначених чинним законодавством.

До складу мережі розповсюдження лотерейних білетів (сплати участі в лотереї) входять власне мережа розповсюдження оператора та мережа розповсюджувачів, які працюють з оператором на договірних засадах.

У точках розповсюдження лотерейних білетів та/або прийняття сплати за участь у лотереї через електронну систему розміщується потрібна для гравців інформація: перелік лотерей, які поширюються, ксерокопія ліцензії на проведення діяльності з випуску та проведення цих лотерей, розмір сплати участі в лотереї (ціна білета), результати проведення кожного розіграшу тиражів лотереї із зазначенням кількості виграшів та їх розмірів, місцезнаходження найближчої філії оператора, місцезнаходження оператора або його головного підприємства та номери телефонів, за якими можна звернутися для уточнення інформації про умови випуску та проведення лотерей, а також із зауваженнями та пропозиціями.

Розповсюджувачі мають право продавати державну лотерею лише за наявності посвідчення, виданого оператором лотереї. Форма та порядок видачі такого посвідчення рекомендовані Міністерством фінансів України.

Для фізичної особи – розповсюджувача лотереї видається іменне посвідчення, яке містить фотографію особи, скріплену печаткою оператора, номер, серію паспорта (посвідчення особи), строк дії такого посвідчення, опис виду лотереї, а також підпис посадової особи оператора, що уповноважує зазначену фізичну особу здійснювати дії з продажу білетів або сплату участі в лотереї.

Для юридичної особи – розповсюджувача видається фірмове посвідчення, яке містить печатку оператора, опис виду лотереї, місце розташування пункту продажу білетів або сплати участі в лотереї, строк дії такого посвідчення та підпис посадової особи оператора.

Оператор лотереї може укладати з розповсюджувачами відповідні договори за формою, рекомендованою Міністерством фінансів України, що регламентують відповідальність розповсюджувачів перед операторами згідно з чинним законодавством. Окрім того, оператор обов’язково має проводити інструктаж із розповсюджувачами з питань дотримання вимог нормативно-правових актів, що регламентують випуск та проведення лотерей.

Розповсюджувачі лотерей не мають права змінювати встановлений оператором розмір сплати участі в лотереї чи ціну лотерейного білета. Розрахунки між гравцями та розповсюджувачами за продані білети повинні ретельно обліковуватися у книзі обліку розрахункових операцій.

Відповідно до вимог розігрування тиражів лотереї вони мають проводитися в прямому телевізійному ефірі у присутності тиражної комісії, до складу якої входять представники органу ліцензування (або уповноважені особи) або інші центральні органи виконавчої влади та громадськості.

Розігрування безтиражної лотереї проводиться в присутності комісії, яка кількісно складається не менше, ніж із трьох осіб і включає представників оператора, органу ліцензування, інших органів виконавчої влади та представників громадськості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 12.2. Організація випуску та проведення лотерей