Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 7.2. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих міст

Важливе значення для впровадження організаційно-економічних та нормативно-правових методів управління соціально-економічним розвитком малих міст має Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” (2004 р.). Програма спрямовує діяльність на забезпечення позитивних зрушень в економічному та соціальному стані малих міст, поліпшення життєвого рівня населення, ефективного використання ресурсного та науково-виробничого потенціалу. Програма дає змогу органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади самостійно складати і реалізовувати плани відродження та розвитку малих міст з використанням для цього відповідної державної підтримки. Програма сприяє активному залученню до цієї роботи кадрів місцевих органів виконавчої влади, населення та суб’єктів підприємницької діяльності. Програмою визначені такі основні напрями діяльності:

– запровадження ефективних механізмів стимулювання соціально-економічного розвитку малих міст, у першу чергу депресивних;

– активне сприяння створенню високопродуктивних робочих місць у сферах господарювання та забезпеченню зайнятості населення;

– розвиток малого підприємництва, місцевої промисловості, оновлення технологічної бази виробництва;

– розвиток соціальної сфери малих міст;

– розвиток мереж та засобів сучасного зв’язку як однією з основних умов розвитку економіки малих міст;

– підвищення ролі територіальних громад, органів місцевого самоврядування в розробленні та виконанні програм розвитку малих міст;

– формування та відновлення складових частин екологічної мережі як основного природного елемента екологічної безпеки території. Пріоритетні напрями покращення економічного становища малих

Міст встановлені з врахуванням типу малого міста. Для малих міст, що прилягають до центрів систем розселення (міста – супутники центрів систем розселення), – передбачено розміщення філіалів і цехів промислових підприємств, що виносяться за межі цих центрів. Для міст, що мають значні рекреаційний та оздоровчий потенціали (міста-курор-ти і санаторно-курортні та рекреаційні центри), планується забезпечити стимулювання розвитку курортних функцій, заборонити будівництво нових і розширення діючих промислових підприємств, не пов’язаних із задоволенням потреб відпочиваючих і населення малих міст та таких, що можуть негативно вплинути на природні лікувальні фактори. Для міст, що мають значні природний та історико-культурний

Потенціали (історичні, історико-архітектурні, культурні та туристичні центри), впроваджується розвиток туристичних функцій із збереженням і можливим господарським використанням об’єктів культурної спадщини, захист довкілля. Для міст – центрів сільськогосподарських районів (адміністративні центри районів, центри низових локальних систем розселення, господарські центри місцевого значення) – впроваджується розвиток економічного потенціалу, пов’язаного з переробленням продукції сільськогосподарського виробництва, та соціальної інфраструктури з урахуванням можливостей обслуговування сільського населення, забезпечення водо-, газо-, і енергомережами, дорогами. Для монофункціональних міст (індустріальних і аграрно-індустріальних центрів) стає необхідним забезпечити стабілізацію соціально-економічного розвитку, здійснити структурну перебудову виробничої бази, вирішення екологічних проблем, пов’язаних з нераціональною господарською діяльністю, покращення виробничої і соціальної інфраструктури міст та створення умов для їх інвестиційної привабливості та розміщення високотехнологічних виробництв, раціонального використання місцевих природних і матеріальних ресурсів.

У кризовому стані в умовах малих міст знаходяться процеси у сфері зайнятості населення. Головними чинниками кризи на ринку праці для малих міст є монопрофільність виробництва, незбалансованість структури господарства. Розвиток сфери зайнятості населення та формування ринку праці малих міст досягається за рахунок забезпечення раціонального розміщення продуктивних сил та їх подальшого розвитку з урахуванням збереження навколишнього середовища. На основі використання місцевих матеріальних та сировинних ресурсів забезпечується розвиток місцевої промисловості. В її складі:

– легка промисловість, яка задовольняє потреби населення та внутрішнього ринку шляхом стабілізації та нарощування виробництва текстильної і хутряної продукції, натуральних і штучних шкір, льняних тканин, взуття та шкіряно-галантерейних виробів, розширення виробництва імпортозамінної продукції;

– харчова промисловість, що займається переробленням сільськогосподарської продукції;

– деревообробна, целюлозно-паперова промисловість та промисловість будівельних матеріалів.

Для розв’язання проблеми зайнятості населення у малих містах важливого значення набуває економічне стимулювання платоспроможного попиту на робочу силу, розвиток малого і середнього підприємництва, спрямованого на створення нових робочих місць з безпечними і здоровими умовами праці, розвиток самостійної зайнятості населення.

Основою стабілізації та покращення життєвого рівня населення малих міст служить необхідність докорінного покращення соціальних умов життя людей. Цей фактор є основним при вирішенні якісно нового підходу до розвитку малих міст. Заходи загальнодержавного змісту спрямовуються на задоволення інтересів і потреб людей у сфері праці, освіти, культури, охорони здоров’я, забезпечення житлом, торговельного і побутового обслуговування, відпочинку. При вирішенні соціальних питань враховані особливості малих міст. Наприклад, у монофункціональних індустріальних та аграрно-індустріальних центрах планується створення комплексів об’єктів обслуговування населення, які складаються з підприємств торгівлі, громадського харчування, поштового та електрозв’язку, побутового обслуговування, навчальних закладів, закладів освіти та культури, охорони здоров’я. У малих містах – центрах вугледобування, металургійної, хімічної промисловості, які мають несприятливу демографічну ситуацію внаслідок зменшення природного приросту населення і в яких переважає населення старших вікових груп, особлива увага приділятиметься розвиткові соціальних служб, медичного обслуговування, сфери побуту. У малих містах – центрах розвитку електроенергетики, де швидко зростає чисельність населення за рахунок природного приросту і значної частки осіб молодших вікових груп, дефіцит житла та інших об’єктів соціальної інфраструктури буде ліквідовуватися шляхом прискорення темпів житлового будівництва, комунального благоустрою, формування мережі дитячих дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. Для категорії малих міст-супутників, населення яких користується розвинутою сферою соціальних послуг великого міста – центра цієї міської агломерації, розвиватимуться об’єкти повсякденного та невідкладного попиту: станції швидкої допомоги, аптеки, відділення соціального забезпечення, дитячі садки, школи тощо. Для малих міст-курортів поряд з лікуванням, відпочинком, туризмом розвиватимуться наука (медична, курортологія, інтродукція рослин тощо), фестивальна, театрально-концертна, спортивно-видовищна діяльність, будівельна індустрія, харчова, легка, сувенірна промисловість, транспорт, роздрібна торгівля. Одним із завдань соціального розвитку малих міст є охорона культурної спадщини шляхом реконструкції та реставрації пам’яток культурної спадщини, формування мережі будинків ремесел з відродженням національної культури та народних ремесел. Малі міста, що належать до категорії історичних, історико-культурних та туристичних центрів, будуть включені до системи туристичних маршрутів держави.

Програма розвитку малих міст містить науково-методичні, економічні, організаційні, правові заходи щодо забезпечення сталого економічного розвитку та суттєвого покращення життя людей малих міст.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

1. Які міста України відносять до категорії малих міст?

2. Назвіть типи малих міст, які визначені законодавством України.

3. Яка кількість населення проживає в малих містах?

4. Дайте характеристику малих міст, що розташовані на території окремих регіонів України.

5. Яка особливість економічного становища малих міст?

6. Охарактеризуйте стан зайнятості населення в малих містах.

7. Визначте труднощі, що існують в малих містах стосовно соціального забезпечення та соціального захисту людей.

8. Яким чином стан промислового виробництва в малих містах впливає на забезпечення розвитку соціальної сфери?

9. Вирішення яких завдань передбачено “Загальнодержавною програмою розвитку малих міст”?

10. Визначте роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні сталого економічного та соціального розвитку малих міст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 7.2. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих міст