Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Політичні зв’язки

Характер і напрями зовнішньополітичної діяльності кожної держави визначається вищими органами її державної влади. В Україні таку діяльність визначають Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Провідна організаційна роль у формуванні зовнішніх політичних зв’язків належить Міністерству зовнішніх справ. Політичні зв’язки здійснюються і на рівні партій, громадських організацій, і на рівні різних рівнів органів влади. Україна бере постійну участь у роботі ООН, є її рівноправним членом з моменту заснування цієї міжнародної політичної організації. В складі ООН виділяють Генеральну Асамблею, Раду Безпеки, Економічну і соціальну раду, Раду з опіки, Міжнародний суд, Секретаріат з прав людини. У роботі ООН беруть участь 185 держав світу.

Україна – постійна учасниця найважливіших політичних акцій світу, зокрема Гельсинкського процесу, СНД (функціонує з 8 грудня 1991 р.) тощо.

Помітно зріс міжнародний політичний авторитет України: вона стоїть на шляху мирного розвитку, взаємовигідної співпраці з усіма країнами світу.

Наукові, культурні та туристські зв’язки

Зовнішньонаукова, зовнішньокультурна діяльність і діяльність у сфері міжнародного туризму в більшості країн світу визначається значною мірою ЮНЕСКО – спеціалізованим структурним підрозділом ООН з питань освіти, науки і культури (функціонує з 1946 р.). Українські науковці, діячі у сфері культури, зовнішнього туризму мають високий авторитет у всьому світі, вони вигідно вирізняються з-поміж інших високим рівнем знань і культури.

Економічні зв’язки

Зовнішньоекономічна діяльність і зовнішньоекономічна політика кожної країни пов’язані насамперед з такими поняттями, як Експорт (лат. exporto – вивозити; вивіз за кордон товарів, вітчизняних технологій, капіталів, послуг, проданих іноземних покупцям) та імпорт (лат. Impуrtate – ввозити; ввіз у країну з-за кордону іноземних товарів, технологій, капіталів, послуг).

Зовнішньоекономічну діяльність у нашій країні визначають Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, прийнятий у квітні 1991 р. (законодавчо визначив принципи, види та суб’єкти зовнішньоекономічної співпраці), Закон України “Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні”, прийнятий наприкінці 1993 р. (забезпечив унаслідок залучення іноземних інвестицій додаткові джерела фінансування), Верховна Рада України (вирішує питання законодавчого і нормативного порядку), Національний банк України (забезпечує платоспроможність країни, організовує валютний контроль у країні), Міністерство зовнішньоекономічних відносин і торгівлі України (здійснює єдину зовнішньоекономічну політику при виході всіх суб’єктів на зовнішній ринок, координацію їхньої діяльності у межах міжнародних договорів України), Державний митний комітет України (реалізує митний контроль за експортним й імпортним рухом товарів) та інші установи й організації.

Усі економічні зв’язки поділяють на зовнішньоторговельні, науково-технічні, інвестиційні, кредитно-фінансові, транспортно-економічні й ін.

У статистичних довідниках міститься інформація про зовнішню торгівлю. Ця інформація підготовлена на основі даних Держмитслужби України з дорахуванням обсягів експорту електроенергії та риби, виловленої в нейтральних водах, імпорту нафти, природного газу і товарів, придбаних в іноземних портах. Дані про експорт товарів наводяться по країнах призначення (тобто по країнах, визначених на момент відвантаження як кінцева країна призначення товару), дані про імпорт товарів – по країнах походження (тобто по країнах, у котрих товар було повністю вироблено, або перероблено).

Експорт товарів до країн ЄС становив у 2005 р. 9209,2 млн доларів, імпорт – 11 873,9 млн (табл. 14.1).

У 2005 р., порівняно з 2004 р., експорт зменшився на 6 %, а імпорт збільшився на 27 %. У загальному обсязі експорту України частка ЄС становила 27 %, імпорту – 33 % (у 2004 р. відповідно 30 % і 32 %).

Головними партнерами України як в експорті, так і в імпорті товарів залишаються Італія, Німеччина, Польща.

У товарній структурі українського експорту до країн ЄС значну частку становили чорні метали (21 % ), енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (19%), руди, шлаки і зола (7%), одяг текстильний (6 %), деревина та вироби з деревини (4 %), вироби з чорних металів (4 % ).

Найбільші обсяги експорту чорних металів здійснювались до Італії, Польщі, Німеччини; енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – до Італії,

Таблиця 14.1. Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС (млн доларів США)*

Країни

Експорт

Імпорт

Сальдо

2004 р.

2005 р.

2004 р.

2005 р.

2004 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

Всього по країнах ЄС

9779,3

9209,2

9373,6

11873,9

405,7

-2664,7

Австрія

249,4

317,4

353,0

458,5

-103,6

-141,1

Бельгія

278,3

197,7

259,8

314,1

18,5

-116,4

Греція

118,1

137,8

55,4

67,7

62,7

70,1

Данія

115,1

106,7

162,6

176.0

-47,5

-69,3

Естонія

278,3

125,1

80,0

102,7

198,3

22,4

Ірландія

7,6

6,7

28,7

45,2

-21,1

-38,5

Іспанія

522,0

573,6

174,3

233,6

347,7

340,0

Італія

1620,5

1893,9

879,7

1030,3

740,8

863,6

Кіпр

168,5

217,5

3,9

4,8

164,6

212,7

Латвія

377,2

311,6

59,9

64,5

317,3

247,1

Литва

468,6

209,5

173,7

200,1

294,9

9,4

Люксембург

6,0

26,8

15,1

21,6

-9,1

5,2

Мальта

18,5

15,1

0,4

0,3

18,1

14,8

Нідерланди

524,8

515,1

340,2

464,2

184,6

50,9

Німеччина

1891,0

1286,2

2772,5

3384,2

-881,5

-2098,0

Польща

979,9

1010,9

1008,2

1406,7

-28,3

-395,8

Португалія

27,1

19,9

21,8

27,9

5,3

-8,0

Словаччина

398,1

508,6

243,1

304,0

155,0

204,6

Словенія

14,8

32,5

113,9

125,0

-99,1

-92,5

Сполучене Королівство

346,6

358,4

392,2

502,7

-45,6

-144,3

Угорщина

807,6

690,7

471,4

647,9

336,2

42,8

Закінчення табл. 14.1

Регіональна економіка   Шевчук Л. Т.   Політичні звязки

Німеччини, Кіпру; руд, шлаків і золи – до Словаччини, Чеської Республіки, Австрії; одягу текстильного – до Німеччини, Франції, Сполученого Королівства; деревини і виробів з деревини – до Угорщини, Польщі, Італії; виробів з чорних металів – до Іспанії, Німеччини, Італії.

У структурі товарного імпорту з країн ЄС – механічне обладнання (18 %), електричні машини й устаткування (12%), наземні транспортні засоби, крім залізничних(11 %), полімерні матеріали, пластмаси (7,1 %), фармацевтична продукція (6 %), папір і картон (б %).

Найбільші імпортні надходження механічного обладнання здійснювались із Німеччини, Італії, Франції; електричних машин та устаткування – з Німеччини, Швеції, Чеської Республіки; наземних транспортних засобів, окрім залізничних – із Німеччини, Польщі, Угорщини; полімерних матеріалів, пластмас – з Німеччини, Польщі, Угорщини; фармацевтичної продукції – із Німеччини, Франції, Угорщини; паперу та картону – з Польщі, Фінляндії, Німеччини.

У 2005 р. експорт послуг України до країн ЄС збільшився, порівняно з 2004 р., на 13 % і становив 1726,1 млн доларів, імпорт – відповідно на 45 % і становив 1284,2 млн (табл. 14.2) Питома вага експорту послуг до країн ЄС у загальному обсязі дорівнювала 28 %, імпорту – 44 %.

У 2005 р. зріс порівняно з 2004 р. експорт послуг з України до таких країн, як Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Франція та ін. Імпорт послуг до України збільшився з Австрії, Сполученого Королівства, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Швеції тощо.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту до країн ЄС мали транспортні (75 %), різні ділові, професійні й технічні (10 %) послуги, імпорту – транспортні (19%), фінансові (13%), роялті та ліцензійні (11%), будівельні (9%), комп’ютерні (8 %) послуги.

Регіональна економіка   Шевчук Л. Т.   Політичні звязкиРегіональна економіка   Шевчук Л. Т.   Політичні звязки

Головними партнерами з експорту є Сполучене Королівство, Кіпр, Німеччина, Бельгія, Угорщина, з імпорту – Сполучене Королівство, Кіпр, Німеччина, Австрія, Швеція.

Обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн ЄС на 1 січня 2006 р. становив 11 746,3 млн доларів СІЛА, або 72 % загального обсягу інвестицій в Україну (на 1 січня 2005 р. – 4946,3 млн і відповідно 55 %) (табл. 14.3).

Таблиця 14.3. Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн ЄС (млн доларів США) *

Країни

Обсяги прямих інвестицій на

1 січня 2005 р.

1 січня 2006 р.

1

2

3

Всього з країн ЄС

4946,3

11 746,3

Австрія

361,1

1 423,6

Бельгія

42,6

45,0

Греція

16,4

19,4

Данія

106,0

130,0

Естонія

26,2

28,4

Ірландія

46,2

46,1

Іспанія

40,1

43,0

Італія

103,1

117,6

Кіпр

1101,4

1 562,0

Латвія

36,9

37,5

Литва

28,4

39,7

Люксембург

58,1

72,4

Мальта

8,6

8,8

Нідерланди

637,2

721,8

Німеччина

653,7

5 505,5

Польща

194,7

224,0

Португалія

2,3

5,0

Словаччина

93,3

94,2

Словенія

3,4

3,6

Сполучене Королівство

955,4

1 155,3

Угорщина

177,3

191,1

Фінляндія

7,7

9,2

Закінчення Табл. 14.3

1

2

3

Франція

79,0

82,4

Чеська Республіка

46,9

46,8

Швеція

120,3

133,9

*3а даними Держкомстату України. Наведено з урахуванням даних Національного банку України та Фонду державного майна України (щодо різниці між ринковою і номінальною вартістю акцій, майна та ін., не облікованої у статистичній звітності окремих підприємств)

Головними країнами-інвесторами, на які припадає 88 % загального обсягу інвестицій з ЄС” є Німеччина, Кіпр, Австрія, Сполучене Королівство, Нідерланди.

Найбільш інвестиційно привабливі в Україні такі види економічної діяльності:

– для Німеччини: металургія й оброблення металу, хімічна та нафтохімічна промисловість, харчова промисловість і перероблення сільськогосподарських продуктів;

– для Кіпру: оптова торгівля та посередництво у торгівлі, операції з нерухомістю, здавання під найм і послуги юридичним особам, фінансова діяльність;

– для Австрії: фінансова діяльність, оптова торгівля і посередництво у торгівлі;

– для Сполученого Королівства: оптова торгівля та посередництво у торгівлі, операції з нерухомістю, здавання під найм і послуги юридичним особам, фінансова діяльність, транспорт і зв’язок, будівництво, машинобудування, харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів;

– для Нідерландів: харчова промисловість і перероблення сільськогосподарських продуктів, гуртова торгівля та посередництво у торгівлі.

Обсяг інвестицій з України в економіку країн ЄС на 1 січня 2006 р. дорівнював 58,6 млн доларів, що становить 27 % загального обсягу інвестицій з України (табл. 14.4).

Таблиця 14 А. Прямі інвестиції з України в країни ЄС (млн доларів СІЛА)*

Країни

Обсяги прямих інвестицій на

1 січня 2005 р.

1 січня 2006 р.

Всього в країни ЄС

44,2

58,6

Австрія

3,0

4,6

Бельгія

0,0

0,0

Греція

1,6

1,6

Данія

Естонія

1.1

1,1

Ірландія

Іспанія

13,8

13,8

Італія

0,4

0,3

Кіпр

2,0

2,1

Латвія

0,0

0,0

Литва

0,4

0,4

Люксембург

0,0

0,0

Мальта

0,0

0,0

Нідерланди

0,0

0,0

Німеччина

0,4

0,4

Польща

21,1

20,3

Португалія

Словаччина

Словенія

Сполучене Королівство

0,2

13,9

Угорщина

0,2

0,1

Фінляндія

Франція

0,0

0,0

Чеська Республіка

0,0

0,0

Швеція

* За даними Держкомстату України

Найбільші обсяги інвестицій здійснені в Польщу – 20,3 млн доларів, Сполучене Королівство, Іспанію й Австрію.

Українські інвестиції до Польщі надходили з підприємств оптової торгівлі та посередництва в торгівлі, Сполученого Королівства – з установ фінансової діяльності, Іспанії – з підприємств транспорту, Австрії – з підприємств оптової торгівлі й посередництва в торгівлі та установ фінансової діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Політичні зв’язки