Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Факторний аналіз

Просторовий аналіз, Особливості його застосування грунтовно висвітлені у праці П. Гаггета “Просторовий аналіз в економічній географії”. Вченому вдалося розкрити співвідношення між географією і регіональною наукою. Розвиток У. Ізардом і його учнями положень про регіональну науку дав змогу розширити і поглибити застосування просторового аналізу при вивченні окремих територіальних утворень.

Наголосимо, що просторовий аналіз взаємозв’язаний зі статистичним, історичним, містобудівельним, факторним, кластерним аналізами і под.

Факторний аналіз

Зміст його – добір факторів і заміна набору параметрів, які характеризують меншим числом категорій, що є лінійною комбінацією вихідних параметрів. Головна ціль факторного аналізу – економний опис інформації. Особливості його застосування при дослідженні розвитку та розміщення продуктивних сил висвітлені у науковій праці Гарі Хармана про сучасний факторний аналіз.

Кластерний аналіз

Суть кластерного аналізу (об’єднання параметрів за окремими факторами в статистичні однорідні групи) полягає у поданні первинних даних в ущільненому вигляді без надмірної втрати інформації.

Метод економічного аналізу. В праці “Теорія економічного аналізу” (1993) М. Яцків дає таке визначення: “Це системне, комплексне та взаємопов’язане вивчення економічної і соціальної діяльності різних організаційних структур з метою виявлення та мобілізації резервів, визначення ступеня впливу факторів на результати виробничих процесів за допомогою опрацювання відповідної інформації”. Вчений наголошує на особливостях застосування методу економічного аналізу в дослідженнях, а саме:

– системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів;

– виявлення взаємозв’язку та взаємозалежності між показниками;

– застосування системи показників;

– вивчення господарських явищ і процесів у динаміці з урахуванням дії об’єктивних економічних законів;

– дослідження внутрішніх суперечностей (диспропорцій у розвитку економічних явищ;

– розчленування загальних показників на складові частини (елементи) та їх деталізація за місцем і часом;

– узагальнення результатів аналізу для розроблення прогнозних або проектних варіантів розвитку, управлінських рішень.

Конструктивні економічні обчислення

До них належать балансові, техніко-економічні, нормативні й інші розрахунки.

Математичні методи. Найпоширеніші математичні методи, котрі використовують у дослідженнях розвитку та розміщення продуктивних сил, описані в праці О. Шаблія “Математичні методи в економічній географії” (1984). Серед них – методи і моделі лінійної алгебри (балансові методи та моделі, оптимізаційні методи й моделі), методи і моделі теорії графів, теорії множини та математичної логіки.

Економіко-математичні методи і моделі

Поняття про економетрію як науку, що вивчає конкретні кількісні взаємозв’язки економічних об’єктів за допомогою математичних і статистичних методів та моделей, розглянуті в праці Е. Кейна “Економічна статистика і економетрія” (М., 1977). Структурні (балансові) й оптимізаційні економіко-математичні моделі.

Комп’ютерна техніка

Комп’ютерна техніка Та комп’ютерні технології відіграють величезну роль у вивченні сучасної територіальної організації продуктивних сил. Завдяки їм виникла можливість створення, підтримки та збагачення банків даних, необхідних для пошукових робіт у царині розвитку і розміщення продуктивних сил. Так, у міжнародній інформаційній системі INTERNET за адресами, що ми подаємо, можна знайти величезні масиви інформації стосовно розвитку і розміщення продуктивних сил України:

Каталог українських ресурсів;

Пошукова система “Google”;

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України;

Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України;

Офіційний веб-сайт Міністерства праці та соціальної політики України;

Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;

Офіційний веб-сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;

Пошукова система “Мета”;

Інформаційний сервер про Україну;

Цифровий атлас України;

Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України.

Комп’ютерні технології дають змогу обробляти величезні масиви даних у короткі терміни і з малими затратами часу. Завдяки їм можна широко застосовувати на цілком новій основі такі методи, як моделювання, картографічний тощо. Тобто, відбувається суттєва трансформація методів дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил (описових, кількісних, картографічних, статистичних та ін.) під впливом науково-технічного прогресу, насамперед унаслідок застосування комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій.

Отже, Досліджуючи розвиток і розміщення продуктивних сил, необхідно творчо підходити до відбору і застосування методів, які доцільно здійснювати з урахуванням вимог часу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Факторний аналіз