Регіональна економіка – Манів З. О. – 5.4. Завдання державної регіональної економічної політики

Основні завдання державної регіональної економічної політики обгрунтовуються на основі чіткого визначення головної її мети. Вони нерозривно пов’язані з визначенням конкретного етапу розвитку економіки країни і відповідають існуючому в ній нормативно-правового простору. Накреслені завдання відповідно конкретизуються залежно від системи і рівня управління народним господарством, по мірі необхідності деталізуються за періодами їх здійснення.

Пріоритетними завданнями на тривалу перспективу державними органами управління визначено розвиток галузей, які забезпечують-розвиток всього народногосподарського комплексу країни, зокрема: паливно-енергетичного, машинобудівного, агропромислового, хімічного тощо. Серед пріоритетних завдань визначне місце відводиться структурній перебудові економіки регіонів України, у першу чергу промислових регіонів і центрів з надмірною концентрацією підприємств важкої індустрії та складною екологічною ситуацією (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська області, міста Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Маріуполь, Макіївка, Горлівка тощо). Структурна перебудова, в першу чергу, передбачає поліпшення екологічної ситуації в промислових центрах Донецького басейну, Придніпров’я, Прикарпаття, на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.

Основні програмні завдання державної регіональної перебудови на найближчі п’ять років передбачають необхідність вирішення таких проблем:

Вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів та підвищення ефективності територіального поділу праці і раціоналізації розселення населення;

Досягнення стабілізації виробництва у кожному регіоні на основі оптимізації структури господарства та ефективного використання наявного природно-ресурсного, виробничо-технічного і трудового потенціалу;

Удосконалення спеціалізації сільського господарства відповідно до зональних грунтово-кліматичних умов;

Здійснення програм облаштування депортованих народів у південних та західних областях;

Формування нових територіально-господарських утворень спеціальних (вільних) економічних зон.

У сфері соціально-культурного і духовного розвитку основними завданнями регіональної політики є забезпечення населення працевлаштуванням, тобто робочими місцями, і залучення його до продуктивної суспільно-корисної праці. Це стосується усіх регіонів України і, в першу чергу, незайнятого працездатного населення, яке на сьогодні є безробітним, в Донецькому регіоні, Придніпров’ї, Прикарпатті та монофункціональних територіях з слаборозвиненою сферою застосування праці. Необхідно розробити програми – завдання працевлаштування і зайнятості сільського населення за рахунок організації первинної переробки сільськогосподарської сировини і продукції, кооперування їх із підприємствами малого бізнесу. З метою організації власного бізнесу пропонуємо створити відповідні умови до запровадження ступеневої освіти та інтегрованих навчальних планів для підготовки спеціалістів, які можуть взяти на себе розвиток того чи іншого напрямку в розвитку народного господарства регіону і країни в цілому.

Одним із важливих завдань регіональної економічної політики є поліпшення демографічної ситуації у регіонах України, покращення соціально-побутових умов життя населення, здійснення заходів щодо підтримки сімей з дітьми та найменш захищених верств населення, зростання рівня споживання населенням товарів і послуг. У найближчій перспективі необхідно домогтись зменшення показників смертності населення за рахунок покращення умов життя і праці, оздоровлення навколишнього середовища, поліпшення медичного обслуговування населення. У кожному районі потрібко розробити довгострокову програму створення робочих місць і працевлаштування населення з метою припинення відпливу за межі країни спеціалістів, вчених, працездатного населення.

Пріоритетними завданнями у виробничій сфері регіонів є розвиток експортних та імпортозамінних виробництв, де для цього створені сприятливі умови (необхідний економічний і науковий потенціал, вигідне географічне положення, вирішені транспортні розв’язки тощо). Такий напрямок дозволить суттєво вплинути на можливий експортний потенціал територій, удосконалювати структуру експорту товарів, розширювати зовнішньоекономічні зв’язки. З цією метою треба залучати стратегічних інвесторів, з якими слід вирішувати розвиток пріоритетних галузей виробництва, продукція яких є ліквідною і конкурентоспроможною. До них зараховують галузі електроенергетики, чорної металургії, машинобудування, хімічної і нафтохімічної промисловості, місцевої і деревообробної, окремі галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема виробництво зернових культур, цукрової промисловості, технічних культур (льон, соняшник тощо).

До цієї справи варто залучати кошти приватних інвесторів та заощаджені кошти населення, які є на банківських депозитах.

Регіони України мають унікальні рекреаційні ресурси: Крим, райони узбережжя Чорного і Азовського морів, Прикарпаття і Закарпаття, а також сприятливі кліматичні та природні умови практично більшості областей. Вони створюють умови для формування в майбутньому високо розвинутих рекреаційно-туристичних та оздоровчо-лікувальних комплексів як державного, так і міжнародного значення.

Підсумовуючи наведене, можна зробити такий висновок: виконанню передбачених завдань державної регіональної економічної політики повинна передувати розроблена комплексна програма з усіх напрямків розвитку держави. У центрі цієї програми має бути людина, тому головне завдання державної економічної політики-створити безпечні умови життя людини, звести до мінімуму шкідливий вплив техногенних аварій і катастроф, покращити екологізацію технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, транспорті, гарантувати екологічну безпеку ядерних об’єктів та радіаційний захист населення і природного середовища При цьому необхідно врахувати специфіку демографічної ситуації в кожному регіоні і конкретизувати напрямки її розвитку. Регіональна політика має бути спрямована на покращення духовного, морального розвитку суспільства, на формування ініціативної особистості, відродження національної і культурної основи суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 5.4. Завдання державної регіональної економічної політики