Регіональна економіка – Манів З. О. – 5.3. Основні цілі державної економічної політики

У ринкових умовах господарювання регіональна економічна політика стає вагомим інструментом просторового регулювання соціально-економічного розвитку. Формування і реалізація регіональної економічної політики грунтується на чітко визначеній системі цілей як загального, так і специфічного характеру. Вони мають постійний пріоритетний характер вирішення завдань розвитку національної економіки. Система економічних і соціальних цілей повинна враховувати інтереси усіх верств населення, трудових колективів, підприємців, а також інтереси суб’єктів, зацікавлених у їх здійсненні на усіх рівнях управління народним господарством. Головна мета державної регіональної економічної політики охоплює певні групи підцілей в економічній, соціальній та екологічній сферах. Особливого значення набуває система підцілей, зорієнтована на успішне здійснення економічної реформи, підтримку недержавного сектора економіки, формування конкурентного середовища Дуже актуальним є надання соціального спрямування регіональній економічній політиці, яка має забезпечити високий рівень добробуту народу, а також його заохочення до соціального прогресу. Всі цілі мають певне співвідношення, яке гармонійно поєднується в єдиній системі розвитку всієї держави. Вони перебувають у діалектичному взаємозв’язку і є факторами стратегічного їх спрямування. При цьому стратегічна ціль, в якій акумулюється головний напрям регіональної економічної політики, визначає можливості досягнення всіх інших груп підцілей. їх вирішення залежить від соціально-економічної ситуації в державі і регіонах, вони можуть змінюватися, відповідним чином реагуючи на нагальні потреби та протиріччя регіонального розвитку. Це ми можемо спостерігати на прикладі формування урядової адміністрації як у центрі, так і в регіонах (після березневих виборів у 2006 р).

У законодавчому акті “Про концепцію державної регіональної політики” визначається, що на сучасному етапі соціально-економічного розвитку головною метою державної економічної політики є збільшення національного багатства країни на основі ефективного використання природно-ресурсного трудового і науково-технічного потенціалу регіонів, раціоналізації систем розселення та досягнення внутрірегіональної збалансованості. В процесі реалізації будь-якої цілі, вона, виходячи з певних обставин, може бути значно деталізована стосовно конкретних сфер суспільного розвитку.

Так, наприклад, у економічній сфері вона полягає:

У досягненні економічно доцільного рівня комплексності господарства регіонів та раціональної її структури;

У створенні економічних передумов для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури, проведення земельної реформи та приватизації державного майна, інших ринкових перетворень;

У створенні і розвитку спеціальних (вільних) економічних зон;

В удосконаленні економічного районування країни.

Головною метою державної регіональної економічної політики у соціальній сфері є:

Реалізація конкретних заходів, спрямованих на стабілізацію рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту;

Запровадження єдиних соціальних стандартів та посилення всіх форм соціального захисту населення;

Забезпечення продуктивної зайнятості населення через ефективне регулювання регіональних ринків праці та міграційних процесів;

Сприяння покращенню демографічної ситуації з метою збільшення тривалості життя та забезпечення природного приросту населення в регіонах;

Формування раціональної системи розселення населення на основі збереження існуючих та створення нових населених пунктів, активізації невеликих сільських та малих міських поселень, регулювання великих міст, створення міст-супутників.

На сучасному етапі екологічного розвитку важливого значення набула екологічна сфера. Тут головною ціллю має бути:

Запобігання забрудненню довкілля та ліквідація його наслідків;

Впровадження механізму раціонального природокористування;

Збереження унікальних територій та природних об’єктів.

Оскільки Україна вибрала європейський напрям економічного розвитку, дуже важливим і корисним для України є досвід Європейського Союзу щодо визначення пріоритетних цілей регіонального розвитку та ліквідації територіальних диспропорцій в межах регіонів у їх соціально-культурному і економічному розвитку. Тут також велика увага приділяється забезпеченню конкурентоспроможності регіональної економіки, підвищенню продуктивності праці, зростанню інноваційної активності.

Підсумовуючи сказане, варто зазначити, що найвищою стратегічною ціллю державної регіональної економічної політики має бути вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів. Адже побудова соціалістичної держави, яка проголошена Конституцією України, по своїй суті означає забезпечення єдиних життєвих стандартів для всіх громадян держави, незалежно від місця їх праці і проживання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 5.3. Основні цілі державної економічної політики