Регіональна економіка – Манів З. О. – 17.3. Стратегічні напрями розвитку галузей народного господарства та забезпечення охорони природно-ресурсного потенціалу

Стратегією на найближчу перспективу розвитку галузей народного господарства є недопущення збільшення рівня забруднення природних та природно-антропогенних екосистем. Вирішення проблем техногенно-екологічної безпеки здійснюватиметься шляхом:

Технічного переозброєння виробничого комплексу на основі впровадження новітніх наукових досягнень;

Енерго – і ресурсозберігаючих технологій та екологічно безпечних технологічних процесів;

Застосування відновних і нетрадиційних джерел енергії;

Використання та знешкодження всіх видів відходів (крім розсіюваних у навколишній простір);

Раціонального розміщення продуктивних сил та використання природних ресурсів.

Для цього має бути створена система моніторингового контролю за об’єктами в промисловості, сільському господарстві, енергетиці, будівництві, транспорті, з цією метою передбачається класифікація регіонів України за рівнем техногенно-екологічних навантажень та створення відповідних карт.

Програма дій передбачає заходи щодо найбільш економного і ефективного використання природно-ресурсного потенціалу в галузях народного господарства, застосовуючи новітні технології з організації безвідходного і маловідходного виробництва.

У теплотехнічній галузі у зв’язку зі збільшенням використання твердого палива та з метою докорінного оздоровлення екологічного стану пропонується використання нових технологій спалювання низькоякісного вугілля в котлоагрегатах з циркулюючим киплячим шаром, застосування високоефективних парогазових установок і ефективних установок сіркоочищення та пиловловлювання. Передбачається впровадити ефективніші системи газів і технології утилізації твердих відходів (пилу, золи, шламі в) для потреб будівельної індустрії. Обсяги зворотного водопостачання передбачається довести до 75-80 % від загальної кількості використання води, створити замкнуті системи водопідготовки та гідрозоловиділення нефільтрованих золошлаковідвалів та застосовувати ефективної технології утилізації осаді в після очищення води.

У металургійній промисловості потрібно визначитись з необхідними перспективними обсягами виробництва та здійснити комплексну структурну перебудову галузі із застосуванням екологічно безпечних технологій з переробленням та утилізацією твердих відходів. Особлива увага має бути звернена на асортимент і якісні показники продукції металургійної галузі.

У хімічній і нафтохімічній промисловості передбачається впровадження безвідходних та маловідходних технологій, що спрямовані на комплексне використання сировини, енергоресурсів та цільових продуктів. Очищення газових викидів і стічних вод здійснюватиметься одночасно з утилізацією продуктів очищення та їх подальшої переробки. Вводитимуться в дію новітні ефективні технології з одночасним виведенням з експлуатації застарілих і недосконалих технологій.

У нафтогазовій та нафтопереробній промисловості впроваджуватимуться у виробництво високоефективні екологічно безпечні технології з переробленням відходів та утилізацією відпрацьованих нафтопродуктів, раціональні технології видобутку нафтопродуктів з місць їх підземного накопичення. Будуть застосовуватись комплексні технології очищення води та землі від забруднювальних нафтопродуктів, система оцінки і прогнозування поширення забруднення підземних вод нафтою та нафтопродуктами. Припиниться випуск бензину, що містить сполуки окису свинцю. Запроваджуватимуться технології з поглибленою переробкою нафти і збільшенням випуску світлих нафтопродуктів. Розроблятимуться технології з використання на транспорті газових та альтернативних видів палива.

У машинобудівній промисловості вирішуватиметься питання утилізації й знешкодження токсичних відходів гальванічного виробництва, зниження матеріалоємності машин і устаткування, зменшення енергоспоживання.

У гірничо-видобувній галузі будуть розроблені і впроваджені системи упереджу вального технологічного моніторингу навколишнього середовища, удосконалена технологія мокрого збагачення вугілля з метою ефективного вилучення з нього сірки та технології використання шахтного метану і комплексного перероблення мінералізованих шахтних вод з використанням усіх інгредієнтів. Передбачається впровадження технології переробки відвалів пустих порід і одержання сировини для будівельної індустрії та закладання породою відпрацьованого простору шахт.

У будівельній індустрії вживатимуться заходи щодо ресурсозбереження й обмеження використання природних ресурсів. Використовуватимуться низько енергоємні екологічно безпечні будівельні технології з обмеженим викидом і скидом забруднювальних речовин.

Передбачається організувати різні моніторинги за екологічною безпекою ядерних об’єктів та щодо недопущення забруднення навколишнього середовища; вирішити проблему застосування ефективної технології захоронення радіоактивних відходів, зняття з експлуатації застарілих ядерних об’єктів та відновлення навколишнього природного середовища. Для цього має бути поетапно створена система радіаційного моніторингу раннього оповіщення, вивчення радіаційного навантаження на населення України від природних джерел іонізуючого випромінювання.

У сільському господарстві система природокористування має передбачати формування високопродуктивних і екологічно стійких ландшафтів, забезпечення розширеного відтворення родючих фунтів шляхом організації та реалізації системи грунтозахисних та природоохоронних заходів. Має бути створена система економічних стимулів виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції на основі технологій біологічного землеробства.

Передбачається розробити генеральну схему охорони природи і раціонального використання її ресурсів у сільському господарстві та державну програму захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель. На основі державної програми будуть підготовлені та впроваджені галузеві схеми збереження й відтворення земельних, водних, біологічних, зокрема рибних та лісових, мінерально-сировинних та інших природних ресурсів. У програмі передбачається створити цілісну систему поле – і водозахисних лісонасаджень, заліснення ярів, балок, крутосхилів, пісків та інших непридатних земель. Буде забезпечена оптимальна протиерозійна залісненість території, створені водозахисні зони вздовж берегів річок, водосховищ, озер, ставків, очищення їх від намулу. У стратегічному плані передбачається активний перехід на біологічні методи ведення сільського господарства

На 2006-2010 рр. передбачається значно знизити загальний обсяг викидів від транспорту в атмосферу (більш як на 40 % порівняно з 1995 р). Значно збільшиться парк автомобілів і автобусів, що працюватимуть на газовому паливі. Припиниться випуск і використання етильованого бензину. Розробляються нові види екологічно чистого автотранспорту з використанням альтернативних джерел енергії.

У містах надаватиметься пріоритетність розвитку пасажирського транспорту загального користування на електротязі взамін автобусного сполучення.

На залізничному транспорті розробляються технології утилізації та ліквідації залишків нафтопродуктів та інших відходів, методи зменшення викидів у повітря сипких вантажів під час перевезення, технології очищення забруднених вод після миття вагонів і локомотивів.

На річковому й морському транспорті передбачається система платежів і штрафів за забруднення сміттям, нафтою та стічними водами портів, річок та інших водойм. Розробляється технологія для регенерації, утилізації та знешкодження відходів виробництва.

У житлово-комунальному господарстві будуть впроваджені заходи щодо очищення міських стічних вод до нормативних вимог. У найближчий час планується припинити скидання у водойми забруднених комунальних стічних вод і забезпечити населення якісною питною водою.

На підприємствах комунальної теплоенергетики і дорожнього господарства необхідно забезпечити досягнення мінімально можливих викидів в атмосферу продуктів згорання палива та скидання продуктів хімічної обробки води в каналізацію. Для цього передбачається удосконалення існуючих генераторів теплової енергії та використання нетрадиційних і відновних джерел теплоти з метою зменшення загальних обсягів споживання палива, впровадження безагрегатних методів оброблення води та систем оборотного водопостачання. Разом з тим, треба запровадити чітку систему запобігання втратам тепла в житлових та комунальних приміщеннях.

Програмою передбачається організація системи збирання, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів промисловими методами з попутним використанням цінних компонентів. З цією метою будуватимуться промислові заводи комплексної переробки побутового сміття. Для вирішення проблеми перероблення відходів виробництва потрібно здійснити їх паспортизацію, створити кадастри, оцінити токсичність і вивчити наслідки їх впливу на екосистеми. Тут мають бути встановлені вимоги щодо складування і зберігання за категоріями токсичності, а також розроблені технології знешкодження та захоронення токсичних відходів.

У сфері екології військово-промислового комплексу також необхідно організувати систему екологічного моніторингу за станом гарнізонів і їх підприємств та включити до системи державного моніторингу навколишнього природного середовища.

Метою створення єдиної державної системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації та аварії є систематичний контроль за екологічно небезпечними об’єктами й процесами техногенного середовища для регулювання стану безпеки та розвитку техногенних екологічних навантажень, запобігання аваріям, катастрофам і надзвичайним ситуаціям, їх прогнозування та мінімізація наслідків. Цьому сприятимуть створення автоматизованих систем оцінки ризику і прогнозування надзвичайних ситуацій, розробки і впровадження базового нормативно-методичного забезпечення системи запобігання аваріям та подолання їх наслідків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 17.3. Стратегічні напрями розвитку галузей народного господарства та забезпечення охорони природно-ресурсного потенціалу