Регіональна економіка – Качан Є. П. – Принципи вироблення, мета і механізми реалізації програм

До основних принципів регіонального програмування належать: висока цільова спрямованість на кінцевий результат; чітке визначення системи пріоритетів; узгодженість завдань щодо раціонального використання всіх видів ресурсів; перманентність розроблення програмних заходів; конкурсні умови формування програм; керованість і контроль за розробленням і реалізацією програми.

Регіональні програми класифікують таким чином;

– за рівнем: загальнодержавного, регіонального і місцевого значення;

– за тривалістю: довготермінові, середньотермінові, короткотермінові;

– за змістом реалізованої проблеми: комплексні та функціональні;

– за характером програмних заходів: освоєння нових територій, подальший розвиток їх господарства чи реконструкція.

Регіональні програми поділяють на: програми соціально-економічного розвитку регіонів (для областей, міст тощо) та цільові комплексні програми (проблемні програми для територій поза адміністративно-територіальним поділом). Нині вже розроблено проекти регіональних програм соціально-економічного розвитку Карпатського регіону, Полісся, Поділля, Причорномор’я, розробляються програми розвитку Придніпровського регіону.

Державні регіональні програми сприяють якнайповнішому узгодженню територіальних та галузевих інтересів, створюють реальні передумови для зближення та вирівнювання рівнів виробництва і споживання в усіх регіонах. Підготовлені державні регіональні програми соціально-економічного розвитку схвалюються Кабінетом Міністрів України і стають складовими державної програми розвитку країни.

Програми соціально-економічного розвитку регіону обов’язково взаємоузгоджуються з проектом державного плану (програми) економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. У цих програмах відображаються:

– аналіз та оцінка соціально-економічного розвитку за поточний період, основні проблеми розвитку регіону;

– основні показники економічного розвитку;

– зведений план доходів соціального розвитку;

– показники розвитку промисловості;

– показники розвитку аграрного сектору;

– капітальне будівництво;

– регіональна інфраструктура;

– трудові ресурси;

– охорона природи і раціональне використання природних ресурсів;

– рівень розвитку та економічна ефективність виробництва.

Державні регіональні програми розробляються з метою активізації господарської діяльності та розвитку ринкових відносин у регіонах; забезпечення структурної перебудови господарських комплексів; вирішення проблем соціального характеру, пов’язаних із зайнятістю населення, розвитком соціальної інфраструктури; ліквідації локальних соціально-економічних криз; створення умов для екологічної безпеки в регіоні тощо.

Під час планування розвитку регіонів використовуються державні регіональні цільові комплексні програми, реалізація яких досягається шляхом залучення у виробництво місцевих ресурсів, державних інвестицій, позабюджетних коштів. Ці програми спрямовуються на розв’язання найважливіших регіональних проблем – фінансування будівництва та функціонування загальнонаціональних об’єктів культури, освіти, охорони здоров’я; забезпечення соціальних гарантій для населення регіонів; надання фінансової допомоги для прискорення реформування економіки регіону, створення нових робочих місць.

Рекомендована і використана література

1. Бечко IIJC. Податкова система : навч. посіб. / П. К. Бечко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 368 с.

2. Василик ОД. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – К. : ШОС, 2000. – 178 с.

3. Державне регулювання економіки : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України LP. Михасю-ка ; ЛНЕУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., виправл. і допов. – К. : Атака : Ельга-Н, 2000. – 592 с.

4. Ковальчук СЯ. Фінанси : навч. посіб. / C. B. Ковальчук, І. В. Форкун. – Л. : Новий Світ-2000, 2006. – 568 с.

5. Ковтун OJ. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Л. : Новий Світ-2000, 2006. – 432 с.

6. Крисоватий AI. Податкова система : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Т. : Карт-бланш, 2004. -333 с.

7. Місцеві фінанси : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

8. Олійник ОМ. Податкова система : навч. посіб. / О. В. Олійник, І. В. Філон. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 456 с.

9. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. minfin. kmu. gov. ua

10. Петленко Ю. З. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. – К.: Кондор, 2003. – 282 с.

11. Регіональна економіка : навч. посіб. / за ред. Я. Б. Олійника. – К.: КНТ : Вид. Фурса С. Я., 2007. – 444 с.

12. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / за ред. Є. П. Качана. – К.: Юрид. книга, 2005. – 704 с.

13. Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток: теорія і практика : монографія / Л. Л. Тарангул. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 286 с.

14. Чистов СМ. Державне регулювання економіки : навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / СМ. Чистов. – К. : КНЕУ, 2002. – 208 с.

15. Швайка Л А. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. – 435 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Принципи вироблення, мета і механізми реалізації програм