Регіональна економіка – Качан Є. П. – 4.1. Поняття про регіон

4.1. Поняття про регіон
Поняття про територію, регіон, район

Територія – одне з найабстрактніших понять, яке визначає земельний, підземний, повітряний, космічний або водний (акваторія) простір з певними межами, наприклад, територія міста, регіону, країни, територіальні води тощо. Тобто територія – це певний площинний або об’ємний простір, заповнений різноманітними об’єктами.

Регіон (від лат. regio – область): 1) те саме, що район; 2) територія, акваторія, часто велика за розмірами, яка не обов’язково пов’язана з таксономічними одиницями виміру у системі будь-якого територіального членування, наприклад, Азіатський регіон, південний регіон [4,260],

Район (від франц. rayon – промінь, радіус): 1) територія (акваторія), яка відокремлюється за сукупністю будь-яких взаємопов’язаних ознак або явищ; таксономічна одиниця у будь-якій системі територіального членування; 2) у географії – цілісна територія (акваторія), що характеризується, як правило, спільністю генезису і взаємозалежністю компонентів географічної оболонки або суспільного відтворення (ці ознаки відрізняються від тих, що спостерігаються на сусідніх територіях) [4,257].

Застосування понять “регіон” і “район” у такому класичному для вітчизняної науки розумінні сумнівів зазвичай не викликає. Проте, як тільки ми додаємо до них прикметник – економічний, виникає низка непорозумінь.

По-перше, регіоналістика проникла до нас із західної англомовної науки, де слово “район” відсутнє, а є лише “регіон”. Це зумовлює однозначність понять “економічний район” і “економічний регіон”.

По-друге, у нас поняття “економічний район” використовується, з одного боку, як синонім “економічного регіону” – будь-якої територіальної одиниці економічного простору від локальної до великомасштабної, що може охоплювати не тільки регіони країни, а й світу. З іншого боку, в економічній географії категорія “економічного району” має чітке визначення як елемент економічного районування. Тому часто економічними регіонами вважають лише такі великі економіко-географічні райони, як, наприклад, Донецький, Подільський, Причорноморський та ін. На нашу думку, поняття економічного регіону можна застосовувати у двох значеннях, але там, де йдеться про економіко-географічні райони, треба окремо підкреслювати цей особливий аспект дослідження.

Поняття про таксони

Поняття території, району, регіону можна використовувати для вивчення будь-яких об’єктів – фізико-географічних, суспільних, економічних, політичних, історичних та багатьох інших. Для визначення специфічного змісту цих категорій впроваджено поняття таксонів. Таксони – територіальні одиниці, що мають особливі кваліфікаційні ознаки. Таксонування – один із основних методичних прийомів і методологічних підходів у географії, яка взагалі оперує не абстрактними територіями, а такими, що мають чіткі класифікаційні й типологічні характеристики [2, 64-65]. Прикладами таксонів у економічному районуванні можуть бути економічні мікро-, мезо – і макрорайони (мікрорайони районного планування, економічні підрайони, економічні райони); у промисловому економічному районуванні – промислові пункти, центри, вузли, райони і зони.

Поняття про економічний простір

Економічним простором називають освоєну територію, яка насичена об’єктами господарської (економічної) та інших сфер діяльності, взаємозалежними і пов’язаними між собою. Економічний простір не може бути однорідним, тому що набір однакових компонентів фізично неможливий. Але його окремі частки – економічні регіони – можуть складатися з більш-менш однорідних елементів.

Найважливішими характеристиками простору і регіонів є обсяг ВВП (насиченість господарською діяльністю), густота населення, природно-ресурсний потенціал, основний капітал та інвестиції, показники розміщення населення і господарства (рівномірність, диференціація, концентрація, розосередження тощо), специфіка і рівень внутрішніх і зовнішніх зв’язків, динамічність ринку товарів і послуг, населення та ін.

В економічному просторі формуються різноманітні форми організації господарства і розселення: територіально-виробничі комплекси (TBK), промислові, транспортні центри і вузли, різні типи міст (великі, малі, середні та ін.) та систем розселення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 4.1. Поняття про регіон